DOÇ. DR. SİNAN AKISKA    
Adı : SİNAN
Soyadı : AKISKA
E-posta : akiska@eng.ankara.edu.tr, akiska@gmail.com
Tel : +90 312 203 33 54
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/sinan-akiska
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı :

Sinan AKISKA


Adres :

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, TR06830 Gölbaşı/ANKARA

E-posta :

akiska@eng.ankara.edu.tr

Doğum tarihi :

04.04.1978

Akademik Ünvan :

Doç. Dr.

 

 

Eğitim :

 

Doktora :

“Yenice-Çanakkale (Türkiye) bölgesi Cu-Pb-Zn oluşumları” - 2010

Yüksek Lisans :

“İzmir-Ödemiş yöresindeki metamorfik kayaçlar içerisinde bulunan altınlı arsenopirit damarlarının jeolojisi, jeokimyası ve kökeni” - 2003

Lisans :

2000

Doktora Sonrası Çalışma :

 

Leoben Üniversitesi (Avusturya) Jeoloji ve Ekonomik Jeoloji Bölümü, “Electron Probe Micro Analyse (EPMA) Studies of Pb-Zn-Cu Mineralizations of Biga Peninsula (NW TURKEY)” – 2016.

 

 

Yabancı Dil :

İngilizce (anlama/konuşma/yazma – çok iyi/iyi/iyi) - ÜDS : 82,50

 

 

Burslar :

TÜBİTAK - 2219 Uluslararası Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı (2015/1)

 

 

Sertifikalar  :

“Kamulaştırma ve Teknik Bilirkişi Yetki Belgesi” (TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası)

“Hidrotermal Yatakların Aranmasında Alterasyon Minerallerinin Jeokronolojik ve İz Element/İzotop Jeokimyası ile İncelenmesi” Eğitim Semineri Katılım Sertifikası (Maden Jeologları Derneği ve Altın Madencileri Derneği)

"Coğrafi Bilgi Sistemleri" Katılım Sertifikası (TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası)

"Radyojenik ve Duraylı İzotop Jeolojisi" Katılım Sertifikası (Dokuz Eylül Üniversitesi)

"Fluids in the Earth" Katılım Sertifikası (Muğla Üniversitesi)

Bilgisayar Programcılık Sertifikası (Algorithm, Visual Basic, Delphi, Access, SQL) (TC Milli Eğitim Bakanlığı Sertifikası) : 92/100

Profesyonel Yazılım Geliştirici Sertifikası (C# 3.0, SQL Server 2005, ASP.NET 3.0-AJAX, Pocket PC, Smart Phone)

 

 

Bilgisayar Bilgisi :

 

Programlama dili :

Visual Basic, C#, SQL, HTML, ASP, Java

Veritabanı :

Access, SQL Server

Yazılımlar :

(jeokimya-petroloji)

Minpet, Geoplot, GCDKit, Dplot, Tridraw

Yazılımlar  :

(modelleme, CBS)

Rockworks, ArcGis

 

Web of Science’ta Taranan Dergilerde Hakemlik/Editörlük :

 

“Bulletin of the Mineral Research and Exploration” (E-SCI), Editör Yardımcılığı, 2016-.

“Journal of African Earth Sciences” (SCI), Hakemlik

“Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi” (E-SCI), Hakemlik

 

Ulusal Bilimsel Dergilerde Hakemlik/Editörlük :

 

 

“Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi (GMBD)” (TRDizin), Hakemlik.

Üyelikler :

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası

Jeolojik Mirası Koruma Derneği

Türkiye Ulusal Volkanoloji ve Arz İçi Kimyası Komisyonu (TUVAK)

Ankara Üniversiteliler Derneği

 

 

Araştırma Alanları :

Metalik maden yatakları, jeokimya, izotop jeolojisi, sıvı kapanımları, 3B yer altı modellemesi

 

YAYINLAR

Uluslararası (SCI) hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Akıska, S. 2020. Crystallization Conditions and Compositional Variations of Silicate and Sulfide Minerals in the Biga Peninsula Pb-Zn Skarn Deposits, NW Turkey. Ore Geology Reviews, doi. 10.1016/j.oregeorev.2020.103322.

Karabacak, V., Uysal, T., Mutlu, H., Ünal-İmer, E., Dirik, K., Feng, Y., Akıska, S., Aydoğdu, İ., Zhao, J. 2019. Are U-Th dates correlated with historical records of earthquakes? Constraints from co-seismic carbonate veins within the North Anatolian Fault Zone. Tectonics 38(7), 2431-2448.

Ünlü, T., Akıska, S., Varol, E., Öztürk, C., Mutlu, H. 2017. Whole rock and spinel compositions of serpentinized peridotites from the Divriği-Sivas region, eastern Turkey: Implications for their tectonic setting. Journal of African Earth Sciences 135, 125-139.

Akıska, S. 2015. DisChart: A new application for building and drawing discrimination charts using digitize method. Earth Science Informatics 8, 799-807.

Akıska, S., Demirela, G., Sayılı, İ.S. 2013. Geology, mineralogy and the Pb, S isotope study of the Kalkım Pb-Zn±Cu deposits, Biga Peninsula, NW Turkey. Journal of Geosciences 58(4), 379-396.

Akıska, S., Sayılı, İ.S., Demirela, G. 2013. Three-dimensional Subsurface Modeling of Mineralizations: A Case Study from Handeresi (Çanakkale, NW Turkey) Pb-Zn-Cu Deposit. Turkish Journal of Earth Sciences 22, 574-587.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Akıska, S., Mutlu H. 2019. The geological and mineralogical findings of Pb-Zn mineralizations in the Alibey (Cunda) Island (Ayvalik/Balıkesir). Euro Asia 5th. International Congress on Applied Sciences Proceeding Book, 119-125.

Akıska, S. 2019. A Simple Approach to Prediction for a Buried Ore Body and Its Application. III. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2019) Abstract Book, p.25. Ürgüp-Nevşehir.

Akıska, S. 2018a. A discussion on the origin of the carbonate hosted Pb-Zn-Cu mineralizations in Biga Peninsula in the light of geological, mineralogical and chemical findings. 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, p.409.

Akıska, S. 2018b. A new discrimination diagram software for geoscientists. European Geosciences Union, EGU2018-6651-1.

Akıska, S. and Akıska, E. 2018. Reserve estimation of Bağırkaçdere Pb-Zn deposit (Çanakkale/Turkey) by Inverse Distance Weighting (IDW) interpolation method. 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, p.431.

Kırat, E., Ünlü, T., Akıska, S., Kızılkanat, C., and Mutlu, H. 2017. Genesis and tectonic setting of peridotitic spinels from the Divriği-Sivas region, eastern Turkey. EGU2017, Geophysical Research Abstracts 19, 4333-1.

Demirela, G., Akıska, S., Sayılı, İ.S., Kuşcu, İ., Lledo, H., and Cline, J.S. 2012. Geology and Alteration Mineralogy of the Çataltepe Pb-Zn±Cu±Ag Deposit, NW Turkey. International Earth Science Colloquium on the Aegean Region, IESCA-2012, p.152.

Akıska, S., Demirela, G., Sayılı, İ.S. and Kuşcu, İ. 2010. Fluid inclusion and S isotope systematics of some carbonate-related Pb-Zn-Cu mineralizations in NW Anatolia, Turkey, In: Vasilios Melfos, Peter Marchev, Iskra Lakova & Alexandros Chatzipetros (eds), Geologica Balcanica, Abstract Volume, p.21, ISSN 0324-0894.

Demirela, G., Akıska, S., Sayılı, İ.S. and Kuşcu, İ. 2010. Silicate and Sulfide Mineral Chemistry of Some Carbonate Related Pb-Zn-Cu Mineralizations and Their Effects on Ore Genesis in NW Anatolia, TURKEY, In: Vasilios Melfos, Peter Marchev, Iskra Lakova & Alexandros Chatzipetros (eds), Geologica Balcanica, Abstract Volume, p. 91, ISSN 0324-0894.

Akıska, S., Sayılı, İ. S. and Demirela, G. 2010. The subsurface 3D modelling of the Handeresi (Kalkim-Canakkale) area, NW of Turkey, Pb-Zn-Cu ore zones. EGU2010 General Assembly, Abstracts 1636, Vienna.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

Deveciler, A. ve Akiska, S. 2018.  NUMKey: An identification database program for B-forms of Nummulites species (foraminifera; Paleogene) for Windows and Android operating systems. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences 24(6), 1179-1187.

Akıska, S. ve Akıska, E. 2018. 3-Boyutlu Cevher Kütle Modellemesi Yardımı ile Bir Maden Galerisinin Planlanması: Çulfa Çukuru Pb-Zn-Cu-Ag Yatağından Örnek Bir Çalışma. Maden Tetkik ve Arama Dergisi 157, 201-217 (Türkçe ve İngilizce tam metin).

Akıska, S. ve Demirela, G. 2014. Handeresi, Bağırkaçdere ve Fırıncıkdere (Kalkım, Yenice-ÇANAKKALE) Pb-Zn±Cu Distal Skarn Yataklarındaki Akışkanların Evrimi. Yerbilimleri 35(3), 199-218.

Demirela, G., Akıska, S., Sayılı, İ.S. ve Kuşcu, İ. 2014. Çataltepe (Lapseki-Çanakkale) Pb-Zn±Cu±Ag Yatağı’nın Jeolojisi ve Alterasyon Özellikleri. Yerbilimleri 35(2), 109-136.

Akıska, S., Ünlü, T. ve Sayılı, İ.S., 2008 “İzmir-Ödemiş Yöresindeki Arsenopiritlerle İlişkili Altın Oluşumlarının Maden Jeolojisi”, Maden Tetkik ve Arama Dergisi 136, 1-18. (Türkçe ve İngilizce tam metin).

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Deveciler, A. ve Akiska, S. 2019.  Nummulites Türlerini Tanımlamada Kullanılan Bir Veritabanı Programı. 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 558, Ankara.

Demirela, G. ve Akıska, S., 2018. Biga Yarımadası Pb-Zn cevherleşmelerinin jeolojisi, jeokimyası ve S izotop sistematikleri. 8. Jeokimya Sempozyumu, 146-147, Antalya.

Akıska, S. ve Demirela, G., 2018. Çulfa Çukuru (Çanakkale) Pb-Zn±Cu±Ag Yatağı’nın jeolojisi, mineral kimyası ve izotop bileşimi. 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 575-576, Ankara.

Akıska, S., Ünlü, T., Kırat, E., Kızılkanat, C., ve Mutlu, H., 2018. Gunes ofiyolitine (Divrigi, Sivas) ait serpantinlesmis peridotitlerin jeodinamik evrimi. 71. Turkiye Jeoloji Kurultayi Bildiri Özleri Kitabi, 729-730.

Akıska, S. ve Demirela, G. 2017. Biga Yarımadası Pb-Zn cevherleşmelerinin kurşun izotop sistematikleri. 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 458-459.

Akıska, S. 2016. Jeokimyasal analiz sonuçları ile cevher kütlesinin 3B modellenmesi ve işletme tenörleri yardımı ile cevher kütlesinin sınıflanması. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 646-647.

Akıska, S. 2015. Sayısal Yükseklik Modeli Oluşturulurken Uygun İnterpolasyon Yönteminin Seçilmesi ve Bazı İnterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı-Ankara, 622-623.

Akıska, S., Demirela, G. ve Sayılı, İ. S. 2010. Handeresi - Bağırkaç ve Fırıncıkdere (Çanakkale-Yenice-Kalkım) galerileri Pb-Zn cevherleşmelerinde mineralojik veriler. 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, 128-129.

Akıska, S. ve Sayılı, İ. S. 2004  “İzmir-Ödemiş yöresindeki metamorfik kayaçlar içerisinde bulunan altınlı arsenopirit damarlarının jeolojisi, jeokimyası ve kökeni”, 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, s.78.

PROJELER

1. “Metalik Maden Endüstrisinin Tarihsel Süreç Boyunca Teknolojik Ve Kültürel Gelişime Etkisi: Kütahya İli Örneğinde Multidisipliner ve Diyakronik Bir Analiz”, TÜBİTAK 1001, Araştırmacı, (İncelemede).

1. “Eskişehir-Mihalıççık-Karaçam Köyü Civarındaki Lateritik Ni - Fe ± (Co) Cevherleşmelerin Kökensel İncelemesi”, TÜBİTAK 1002, Proje Yürütücüsü, (İncelemede).

2. “Yerbilimleri Eğitiminde Üç Boyutlu Düşünmeyi Kolaylaştıracak Modellerin, Üç Boyutlu Yazıcı Yardımı ile Oluşturulması Eğitimi”, TÜBİTAK 4005, Proje Yürütücüsü, (İncelemede).

3. “Çok serimli (multi-streamer) doğru akım özdirenç ölçüm sisteminin geliştirilmesi ve Mogan Gölü (Ankara) bütünleşik incelemesinde kullanılması”, TÜBİTAK 1001, Araştırmacı.

4. “Biga Yarımadası Pb-Zn±Cu Cevherleşmelerindeki Cevher ve Alterasyon Minerallerinin EPMA Analizleri”, A.Ü.B.A.P. Projesi, Proje Kodu: 15H0443001, Proje Yürütücüsü, 2015-2016.

5. “Pb-S İzotop Sistematikleri Yardımıyla Biga Yarımadası Pb-Zn±Cu±Ag Cevherleşmelerinin Kökensel İncelemeleri”, A.Ü.B.A.P. Projesi, Proje Kodu: 13B4343009, Proje Yürütücüsü, 2013-2016.

6. "Yenice(Çanakkale) Bölgesi'ndeki Cu-Pb-Zn Oluşumlarının Kökensel İncelenmesi ", A.Ü.B.A.P. Projesi, Proje Kodu: 20060745048, Araştırmacı, 2007-2010.

7. " Çataltepe/Lapseki-ÇANAKKALE Pb-Zn-Ag-Cu Yatağının Jeolojisi ve Kökeni ", A.Ü.B.İ.Y.E.P. Projesi, Proje Kodu: 2005K120140-6, Araştırmacı, 2006-2010.

 

KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI (Uluslararası)

1. Ünlü, T., Dumanlılar, Ö., Tosun, L., Akıska, S., Tiringa, D. 2019. Iron Deposits of Turkey. In: “Mineral Resources of Turkey”. Pirajno, F., Ünlü, T., Dönmez, C., Şahin, M.B. (Eds.). Springer International Publishing. 225-260.

 

KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİSİ (İngilizce - Türkçe)

1. Akıska, S., 2014. Misisipi Vadisi Tipi (MVT) Çinko-Kurşun Yatakları (“Mississippi Valley-Type (MVT) Zinc-Lead Deposits”). In: Maden Yataklarını Kavramak (“Understanding Mineral Deposits”). Ünlü, T., Şahin, M.B. (eds). TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Çeviri Serisi No:3, 573-612.