PROF.DR. HAKAN ANAMERİÇ    
Adı : HAKAN
Soyadı : ANAMERİÇ
E-posta : anameric@ankara.edu.tr, hakananameric@gmail.com
Tel : 0312 310 32 80-1739
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hakan-anameric
Kişisel Akademik Bilgiler

Kişisel Bilgiler / Kısa Özgeçmiş

1977’de Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çayırhan İlköğretim Okulu ve Bahçelievler Deneme Lisesi’nde tamamladı. 1999’da Ankara Üniversitesi DTCF Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı’nda lisans eğitimini tamamladıktan sonra Şubat 2002’de Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2003’te aynı Anabilim Dalı’nda yüksek lisans, 2008’de de doktora programından mezun oldu. Şubat 2009’da Yardımcı Doçent kadrosuna, Haziran 2011’de Doçent unvanı alarak Nisan 2013’de Doçent, Ekim 2017’de de Profesör kadrosuna atandı.

Çalışma alanları;

*        Arşivcilik (Kamu Kurum/Kuruluş Arşivleri - Özel Arşivler (Kişi/Aile/Şirket) - Dijital Arşivler - Arşiv Malzemesinin Düzenlenmesi)

*        Yazma ve Nadir Eserler (Kataloglama-Sınıflama-Niteleme)

* Kitapdışı Materyaller (Efemera-Kartografik-Nümizmatik-Filatelik Materyal / Kataloglama-Sınıflama-Niteleme-Arşivleme)

*       Bilgi Kaynakları (Basılı/Elektronik Birincil Kaynaklar ve Danışma Kaynakları)

*       Bilgi Merkezleri Tarihi (Kütüphane-Arşiv-Müze)


Öğrenim Durumu

Lisans 1995-1999

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı

Yüksek Lisans 2000-2003

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

Doktora 2003-2008

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı

             

Görevler

Arş. Gör. 2002-2008

     Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Arş. Gör. Dr. 2008-2009

    Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. 2009-2011

    Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. 2011-2017

    Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. 2017-

    Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü


Projelerde Yaptığı Görevler

1. TÜBA Türkçe Bilim Terimleri Projesi, TÜBA, Sosyal Bilimler Terimleri Sözlüğü Kütüphanecilik ve Enformasyon Bilimleri Alt Bölümü’nün Hazırlanması, 2004.

2. Türkiye Bilimler Akademisi Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Sosyal Bilimler Kütüphanecilik ve Enformasyon Bilimleri Alan Uzmanlığı.
(Türkiye Bilimler Akademisi Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Sosyal Bilimler). (2011). Yay. Haz.: Afet Kutlu, Sevim Yücesan ve Hüseyin İçen. Ankara: TÜBA.

3. TÜBİTAK 1001 Projeleri kapsamında 107K195 Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi Projesi’nde Araştırmacı, 2009.


Dersler

Lisans

BBY151 Bilgi Kaynakları I (Güz ,2 Kredi - I. Dönem)

BBY152 Arşivciliğe Giriş (Bahar, 2 Kredi - II. Dönem)

BBY166 Bilgi Kaynakları II (Bahar, 2 Kredi - II. Dönem)

BBY174 Kitap, Kütüphane ve Matbaa Tarihi (Bahar, 2 Kredi - IV. Dönem)

BBY356 Yazma ve Nadir Eserler II (Bahar, 2 Kredi - VI. Dönem)

BBY314 Sistem Analizi (Bahar, 2 Kredi - VI. Dönem)

BBY419 Kitapdışı Materyaller (Güz, 2 Kredi - VII. Dönem)

Yüksek Lisans

- Yazma ve Nadir Eserlerin Bibliyografik Denetimi (Tanımlama - Niteleme Ölçütleri ve

   Değerlendirme) (Güz)

- Özel Arşiv Malzemelerinin Organizasyonu ve Korunması (Güz)

- Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi (Güz) 

- Kent Arşivleri (Bahar)

Doktora

- Filatelik, Nümizmatik ve Kartografik Materyalin Organizasyonu (Güz) 

Seminer

- Bilginin Toplumsallaşması ve Bilgi Merkezleri (Bahar)

- Kurumlarda Bilgi Güvenliği (Güz)


ESERLER (WORKS)

A.      Kitaplar (Books)

1.      Rukancı, Fatih, Hakan Anameriç ve Kemal Tuzcu. (2016). Yazma Eserlerin Bibliyografik Denetimi. Editör: Nevzat Özel. İstanbul: Hiperlink.

2.      Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2011). Posta Pullarında Başkent Ankara Seçmeler (1922-2008). Ankara: VEKAM.

3.      Karakaş, Sekine, Hakan Anameriç ve Fatih Rukancı. (2011). Pullarda İstanbul. Ankara T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğü.

4.      Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü. (2009). Hazırlayanlar: Sekine Karakaş, Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü.

5.      TBMM Kütüphanesi’nin Kuruluş Süreci ve İlk Sınıflama Çalışmaları: Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi Fihristi: Mukaddime.(2004). Hazırlayanlar: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları.


B.      Editörlük (Editorial Books)

1.  Uluslararası Perspektiften Özel Arşivler. (2018). Editörler: Korcan Doğan ve Hakan Anameriç. Ankara: Ankara Üniversitesi.

2.   Uğursoy, Nurten, Ülker Pınar Kaya ve Sibel Tokgöz. (2013). Belediyelerde Ayıklama-İmha Devir-Teslim İşlemleri. Editörler: Fatih Rukancı ve   Hakan Anameriç. İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği.

3.   Yosun, Hayrullah, Metin Elbeyoğlu ve Ömer Yıldırım. (2012). Soru ve Cevaplarla Belediyelerde Standart Dosya Planı Uygulaması. Editörler: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: Türkiye Belediyeler Birliği.

4.  Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz. (2007). Editörler: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

5.      Bilgi... (2006). Editörler: Hüseyin Odabaş ve Hakan Anameriç.Ankara: Referans Yayınları.


C.      Makaleler (Articles)

1.      Anameriç, Hakan. (2020). "Bir Deneme: Ulusal Biyografik Veritabanımız Üzerine". Türk Kütüphaneciliği 34 (2): 255-262.

2.      Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2019). "Bir Özel Arşiv Nasıl Tasnif Edildi? Arşivcilik Metot ve Terminolojisi ile Bir Süreç Analizi". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (4): 1811-1844.

3.      Anameriç, Hakan. (2019). "Arşivlerde Belge Özetleme İndeks ve Katalog Standardı Oluşturma". Hazine-i Evrak, Arşiv ve Tarih Araştırmaları Dergisi 1 (1): 15-27.

4.      Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2019). "Arşiv Belgeleri ile II. Abdülhamid Dönemi Müzecilik Faaliyetleri". Tarih Araştırmaları Dergisi 38 (66): 383-418.

5.      Anameriç, Hakan. (2018). "Filatelik Materyalin Nitelenmesi". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 58 (1): 595-622.

6.      Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2017). "II. Abdülhamid Dönemi Kitap Diplomasisi". Tarih Araştırmaları Dergisi 36 (62): 101-131.

7.      Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2017). "Yazma Eserlerin MARC Tabanlı Nitelenmesine Terminolojik Yaklaşım". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 51 (1): 71-88.

8.      Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2017). "Belgelerle Türk Kütüphanecilik Tarihi (1938-1960): Retrospektif Bir Değerlendirme (I)". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (1): 49-70.

9.      Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2017). "Belgelerle Türk Kütüphanecilik Tarihi (1960-1980): Retrospektif Bir Değerlendirme (II)". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (1): 71-95.

10.    Anameriç, Hakan. (2016). "Yazma Eserlerin Kataloglanmasında MARC Standardı 300 Fiziksel Niteleme Alanı ve Bileşenlerinin Kullanımı". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 56 (2): 440-464.

11.    Rukancı, Fatih, Hakan Anameriç ve Yusuf Yalçın. (2016). "Private Archives in Turkey". Bilgi Dünyası 17 (1): 22-38.

12.    Anameriç, Hakan. (2016). "Yazma Eserlerin Kataloglanmasında MARC Standardı 500 Genel Notlar Alanı ve Bileşenlerinin Kullanımı". Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 55 (2): 27-58

13.    Anameriç, Hakan ve Gülcan Palo. (2015). "Bir Doğubilimcinin Gözüyle İstanbul Kütüphaneleri". Belleten 79 (285): 659-674.

14.     Anameriç, Hakan. (2015). "Yazma Eserlerde Bir Bilgilendirme Aracı Olarak Şukka". Bilig 73 (Bahar 2015): 17-38.

15.    Anameriç, Hakan. (2014). "Gazete ve Dergi Kupürlerinin Arşivlenmesi". Bilgi Dünyası 15 (1): 76-90. 

16.    Anameriç, Hakan. (2014). "Kitabın Serüveninde Teknolojik Değişim". Bilgi Dünyası 15 (1): 176-188. 

17.    Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2012). "The Art of Bookbinding in the Ottoman Empire (Fifteenth to Nineteenth Centuries)”. Torunskie Studia Bibliologiczne 5 (2/9): 9-28. http://www.home.umk.pl/~tsb/?q=pl/node/273

18.    Anameriç, Hakan. (2012). “Arşiv Belgeleri ile Atatürk ve Kütüphaneler”. Atatürk Haftası Armağanı Dergisi (10 Kasım 2012): 45-67.

19.    Anameriç, Hakan. (2012). “Tanzimat’tan Mütareke Dönemine Kadar Kütüphanelere Yönelik Çalışmalar (1839-1922)”. Erdem 63 (2012): 1-46.

20.    Anameriç, Hakan. (2011). “Kurum Arşivlerinde Ayıklama ve İmha İşlemlerinin Uygulanması ve Belediye Arşivleri”. Yerel Yönetim ve Denetim 16 (2): 16-21.

21.    Anameriç, Hakan. (2011). “Türk Kızılayı’nın (Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti) Savaş Esirlerine Kitap ve Kütüphane Hizmetleri (1912-1922)”. Erdem 58 (2009): 19-44.

22.    Anameriç, Hakan. (2010). “Kurum Arşivi Olarak Belediye Arşivleri”. Yerel Yönetim ve Denetim 15 (11): 8-13.

23.    Anameriç, Hakan. (2010). “Belediyelerde Arşivin Önemi”. Beklenen Mahalli İdareler Dergisi 20 (194): 7-12.

24.    Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2010). “Rasadhane-i Amire’ye 1869 Yılında Alınan Bazı Araç ve Kitaplar Hakkında Belgeler”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 49 (2): 223-244.

25.    Anameriç, Hakan. (2009). “Government Publications and Gray Literature in Turkey”. Journal of Academic Librarianship 35 (5): 486-492.

26.    Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2009). “Libraries in the Middle East During the Ottoman Empire (1517-1918)”. Libri 59 (4): 145-154.

27.    Anameriç, Hakan. (2009). “Belgelerle Atatürk ve Kütüphaneler”. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi XXIV (71): 485-512.

28.    Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2009). “Türk Matbaacılığının Önemli İsimlerinden Ahmed İhsan (Tokgöz) ve Matbaası”. Erdem 54 (2009): 149-188.

29.    Karakaş, Sekine H., Hakan Anameriç ve Fatih Rukancı. (2008). “How Does Money Inform: A Study on Turkish Banknotes National Library of Turkey Example”. Library Collections Acquisitions and Technical Services 32 (1-2): 86-91.

30.    Anameriç, Hakan. (2008). “Mustafa Kemal Atatürk’ün Afet İnan’da Kalan Kitapları”. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 21 (63): 1115-1140.

31.    Anameriç, Hakan. (2008). “Türkiye’de Devlet Yayınlarının Bibliyografik Denetimi ve Devlet Yayınları Bibliyografyası”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 48 (1): 109-122.

32.    Anameriç, Hakan. (2008). “Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi”. OTAM (Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi) (19): 53-78.

33.    Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2008). “XI-XVI. Yüzyıllar Arasında Medrese ve Üniversitelerde Eğitim”. Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi 23 (2 Aralık): 35-56.

34.    Anameriç, Hakan. (2008). “2004-2006 Yılları Arasında Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun Kullanılması ve E-Devlet Uygulamaları ile İlgili Bir Değerlendirme”. Bilgi Dünyası 9 (1): 225-229.

35.    Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2007). “Evrak-ı Atikanın Suret-i Tasfiyesine Dair Rapor”. TTK Belgeler XXVII (31): 91-111 (22 belge ile birlikte).

36.    Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2006). “Altmış Yılın Ardından Milli Kütüphane”. Türk Kütüphaneciliği 20 (4): 401-407.

37.    Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2006). “Nicolaus Copernicus Üniversitesi Kütüphanesi: Bina ve Derme Özellikleri ile İlgili Bir İnceleme”. Türk Kütüphaneciliği 20 (4): 393-400. 

38.    Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2006). “Kopernik’in Doğduğu Ev ve Kopernik Müzesi”. Bilim ve Ütopya 13 (150): 37-40.

39.    Anameriç, Hakan. (2006). “İstanbul Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi”. Türk Kütüphaneciliği 20 (2): 195-201.

40.    Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç.  (2006). “Libraries as Science, Education and Cultural Institutions in the Ottoman Empire (XIVth - XVIIth Centuries)”. Libri 56 (4 December): 252-263, (2006).

41.    Anameriç, Hakan. (March-June 2006). “Stamps as an Information Source in the National Library of Turkey”. Library Collections, Acquisitions and Technical Services 30 (1-2): 117-127.

42.    Anameriç, Hakan. (2005). “Bilgi Merkezlerinin Yönetiminde Bilgi Sistemlerinin Rolü”. Bilgi Dünyası 6 (1): 15-35.

43.    Anameriç, Hakan. (2005). “Yönetim Bilgi Sistemleri ve Yönetim Fonksiyonlarına Etkisi”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 45 (2): 25-44.

44.    Anameriç, Hakan. (2005). “Bursa Yazma ve Eski Eserler Kütüphanesi”. Türk Kütüphaneciliği 19 (4): 467-470.

45.    Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2004). “Ortaçağda İlk Üniversiteler: Studium Generale”. Felsefe Dünyası (2004/1): 170-186 

46.    Anameriç, Hakan. (2004). “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Kurumsal Bilgi Yönetimi İlişkisi”. Bilgi Dünyası 2004, 5 (2): 168-186.

47.    Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2003). “E-Kitap Teknolojisi ve Kullanımı”. Türk Kütüphaneciliği 17 (2): 147-166.

 

D.      Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Yayınlanmış Bildiriler (International Proceedings and Presentations)

1.      Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2020). "Davetiye Örnekleri ile Efemera Kavramı". Geçici Belgelerin Kalıcı Etkisi: I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu, 25-27 Nisan 2018, Bildiriler içinde (137-152). Editörler: Bahar Gürsel, Alev Ayaokur ve Filiz Yenişehirlioğlu. Ankara: Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi.

2.      Anameriç, Hakan. (2019). “Son Dönem Osmanlı Kültür ve Sosyal Hayatında Uluslararası Yayın Değişimi ve Kitap Diplomasisi”. 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi  Bildirileri (Cilt 1) İstanbul 11-14 Kasım 2017 içinde (453-482). Editörler: Hatice Oruç, Mehmet Yıldırır ve Songül Kadıoğlu. Ankara: Ankara Medya.

3.      Anameriç, Hakan (2016). "Popüler Kültürümüzde Arşiv Belgelerimizin Geçerliliği: Siyasi ve Sosyal Etki". ÜNAK2014 Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı içinde (312-320). Yayına Hazırlayanlar: Nevzat Özel ve Tolga Çakmak. Ankara: ÜNAK.

4.      Anameriç, Hakan (2016). "Bilginin Toplumsallaşmasında Bir Bilgi Kaynağı Olarak Gölge Titayrosu: Karagöz ve Hacivat". ÜNAK2014 Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı içinde (360-375). Yayına Hazırlayanlar: Nevzat Özel ve Tolga Çakmak. Ankara: ÜNAK.

5.      Anameriç, Hakan. (2013). “Oryantalizmin Temel Kaynakları Türkiye Kütüphane ve Arşivleri”. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi Bildirileri = International Congress of The Ottoman Geopolitics Management of Cultural Archive Heritage and Role Land Registry Archives  (Cilt 2) İstanbul 21-23 Kasım 2012 içinde (511-535). Yayına Hazırlayanlar: Mehmet Yıldırır ve Songül Kadıoğlu. Ankara: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı.

6.      Anameriç, Hakan. (2011). “İstanbul Kütüphanelerinin Batı Bilim ve Kültür Hayatına Etkileri: XIX.-XX. Yüzyıllar ve Cumhuriyetin İlk Yılları”. 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul Bildiriler II: Yaşamın İstanbulcası ve İstanbul’da Bilim ve Kültür Kurumları = 7th International Turkish Culture Congress: In Turkish and World Culture Proceedings II içinde (527-564). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi. 

7.      Anameriç, Hakan. (2009). “Türkiye’de Cumhuriyetin İlanından Çok Partili Döneme Kadar Olan Dönemde Siyasi Yapı ve Kütüphaneler”. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Bildiriler: Müzeler, Arşivler, Kütüphaneler, Yayınevleri, Telif Hakları = International Congress of North African and Asian Studies Papers: Museums, Archives, Libraries, Publishers, Copyright Issues - ICANAS38 10-15 Eylül 2007, Ankara içinde (45-67). Editörler: Zeki Dilek, Mustafa Akbulut, Zeynep Bağlan Özer, Raşide Gürses, Banu Karababa Taşkın. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu.

8.      Anameriç, Hakan. (2008). “History of Maps and Important Map Collections in Turkey”. 30th MELCOM (Middle East Libraries Committee) International Conference. http://www.sant.ox.ac.uk/ext/melcomintl/melconfoxford-papers08.shtml’dan 04.11.2008 tarihinden itibaren erişilmektedir. 

9.      Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2008). “Bulgaristan’a Satılan Evrak ve Özel Arşivlerin Ülke Tarihindeki Önemi: Records Sold to Bulgaria and Importance of Private Archives in the History of the Country”. Balkan Ülkeleri Kütüphanelerarası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu Bildirileri 5-7 Haziran 2008, Edirne: Information/Documentation Management and Cooperation Among the Libraries in the Balkan Countries Symposium Papers 5-7 June 2008, Edirne içinde (108-117). Yayına Hazırlayanlar: Ender Bilar ve Yaşagül Ekinci. Edirne: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü. 

10.    Rukancı, Fatih ve H. Anameriç. “Bilgi Toplumu ve Toplumun Bilgilenmesinde Kütüphanelerin Rolü”. Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu Bildiriler: Saga of Libarianship International Symposium Proceedings içinde (330-338). Hazırlayanlar: Sacit Arslantekin ve Fahrettin Özdemirci. Ankara: Ankara Üniversitesi DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, (2004). 


E.      Kitap İçinde Bölüm / Yayınlanmış Ulusal Bildiri (Book Chapters / Proceedings)

1.      Anameriç, Hakan. (2019). "Vakıf Kütüphaneleri". Bilgi Merkezleri: Kütüphane-Arşiv-Müze içinde (306-343). Editörler: Hüseyin Odabaş ve Mehmet Ali Akkaya. Ankara: Hiperlink Yayınları.

2.      Anameriç, Hakan. (2019). "E-Kitap Neleri Unutturabilir, Neleri Değiştirebilir?". Dijital kitap Teknolojisi: Terminolojiden Pedagojiye içinde (28-40). Editör: Sakine Öngöz. Ankara: PEGEM Akademi.

3.      Anameriç, Hakan. (2018). "Bir Bursalının Evrak-ı Metrukesinden Şehir Tarihine Bakış". Uluslararası Perspektiften Özel Arşivler içinde (1-12). Editörler: Korcan Doğan ve Hakan Anameriç. Ankara: Ankara Üniversitesi. http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/912.pdf

4.      Anameriç, Hakan. (2017). "Bilgi ve Belge Yönetiminin Tarih Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi". Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Yazıları I içinde (183-204). Editörler: Eyüp Baş ve Halide Aslan. Ankara: Grafiker Yayınları.

5.      Anameriç, Hakan. (2017). "Dijital Bilgi Kaynaklarında Bibliyografik Tanımlama Standartları: Yazma Eser Örneği". Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve Hizmetlerine Etkileri içinde (105-128). Yayına Hazırlayanlar: Hüseyin Odabaş ve Mehmet Ali Akkaya. İstanbul: Hiperlink.

6.      Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2016). "Teknoloji Özel Arşivleri Nasıl Etkiliyor?". ÜNAK2013 Konferansı Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler 19-21 Eylül 2013 İstanbul Bildiriler Kitabı içinde (115-120). Editörler: Güssün Güneş, Nevzat Özel ve Tolga Çakmak. Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği.

7.      Anameriç, Hakan. (2015). "Esareti Hafifleten İki Arkadaş: Kitap ve Müzik". İsmet Binark’a Armağan içinde (81-90). Editörler: İshak Keskin, Ş. Nihal Somer ve Nizamettin Oğuz. İstanbul: Türk Edebiyat Vakfı Yayınları.

8.      Anameriç, Hakan. (2014). "Sultan II. Abdülhamid Döneminde Kütüphane Kurumu Anlayışının Değişimi". Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu 20-21 Şubat 2014, Selanik, Sosyo-Kültürel Hayat - Sanat - Basın Bildiriler 3. Cilt içinde (7-49). Yayına Hazırlayanlar: Metin Hülagü [ve diğerleri]. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

9.      Anameriç, Hakan. (2011). “Özel Arşivler: Türleri ve Türkiye’den Örnekler”. 45. Kütüphane Haftası Türkiye’de Arşivler ve Arşivcilik Uygulamaları 2-3 Nisan 2009, Ankara Bildiriler içinde (71-84). Editör: B. Zeynep Önen. Ankara: VEKAM. 

10.    Anameriç, Hakan. (2011). “Geçmişten Günümüze Kitabın Serüveni: E-Kitap”. 44. Kütüphane Haftası Geçmişten Günümüze Kitabın Serüveni 4 Nisan 2008, Ankara Bildiriler içinde (75-88). Editör: B. Zeynep Önen. Ankara: VEKAM. 

11.    Anameriç, Hakan. (2011). “Book’s Quest: From Past to Future: E-Book”. In 44th Library Week Book’s Quest: From Past to Future April 4th, 2008, Ankara Proceedings (75-88). Editör: B. Zeynep Önen. Ankara: VEKAM. 

12.    Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2010). “Arşivciliğe Kavramsal Yaklaşım”. 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi: Sosyolojik ve Hukuki Boyutlarıyla Sekreterlik Mesleği Bildiri Kitabı 14-16 Ekim 2009, Ankara içinde (163-170). Yayına Hazırlayanlar: Hülya Gürsoy ve Meral Güneş. Ankara: Ankara Üniversitesi.

13.    Anameriç, Hakan ve Fatih Rukancı. (2009). “Cumhuriyet Döneminden Günümüze Bilgi Merkezlerinin Türkiye’de Bilginin Toplumsallaşmasındaki Etkileri”. Tülin Aren’e Armağan içinde (29-54). Hazırlayan: İshak Keskin, Muhammet Hanifi Kutluoğlu ve Sevil Pamuk. İstanbul: Pamuk Yayıncılık.

14.    Anameriç, Hakan. (2006). “Bilgi Sistemleri”. Bilgi... içinde (23-44). Editörler: Hüseyin Odabaş ve Hakan Anameriç. Ankara: Referans Yayınları. 

15.    Anameriç, Hakan. (2005). “Bilgi Sistemleri ve Yönetimde Bilgi Sistemlerinin Kullanımı”. Bilgi Çağı Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri içinde (121-174). Editörler: Coşkun Can Aktan ve İstiklal Y. Vural. Konya: Çizgi Kitabevi.

16.    Anameriç, Hakan. (2004). “Ortaçağ’da Bilgi Üretimi ve Aktarımında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün Kuruluşunun 50. Yılına Armağan içinde (129-137). Yayına Hazırlayan: Doğan Atılgan. Ankara: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.


F.      TV ve Radyo Programları (TV and Radio Programmes)

1.      TRT Radyo-1’'de 24.03.2018 tarihinde yayınlanan "Gecenin İçinden" adlı programa 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında "Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Kütüphaneciliğimiz" konusunda katkıda bulunulmuştur.

2.      Radyo Ses''de 20.02.2018 tarihinde yayınlanan "Yekpa Ahmet ile Hasbihal" adlı programa "II. Abdülhamid Dönemi Kitap Diplomasisi" konusunda katkıda bulunulmuştur.

3.      Kanal B televizyonu için Nazlı Çamur tarafından hazırlanan Bunu Bir Türk Yaptı: Bir Şehzade’nin Düşü (Bölüm 1) adlı programa “Fatih Dönemi Kütüphaneciliği” ve “Molla Lütfi” konularıyla katkıda bulunulmuştur. 2007.

4.      Kanal B televizyonu için Nazlı Çamur tarafından hazırlanan Bunu Bir Türk Yaptı: Bir Şehzade’nin Düşü (Bölüm 3) adlı programa “Fatih Dönemi Kütüphaneciliği” ve “Molla Lütfi” konularıyla katkıda bulunulmuştur. 2007.

5.      TRT AVAZ kanalında 10.01.2012 tarihinde canlı olarak yayınlanan Yenigün adlı programa “Osmanlılardan Cumhuriyet Dönemine Kütüphaneciliğimiz ve Bilgi Teknolojilerinin Kütüphaneciliğe Yansımaları” konusuyla katkıda bulunulmuştur.


G.      Röportaj (Interviews)

1.      Vera Baturalp. (2016). "Posta Pullarında İstanbul". İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK) El Sanatları Dergisi (22): 125-129.

2.      2. Aslıhan Bozkurt. (2014). "Dosya: Sayısal Kütüphane Uygulamaları". Bilişim Dergisi 42 (166):   62-102. Hakan Anameriç. "Dijital Kütüphane Bir Süre Daha "Pahalı" ve "Zahmetli" Bir Uygulama Olacak" (84-93).


H.      Çeviri / Transkripsiyon (Transcriptions)

1.      Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2006). “İfâde-i Merâm”. Przemysl Polski a Turcja: Ilustrowana Ksiega Pamiatkowa z Okazji I-Ej Wystawy Polskiej w Konstantynopolu -1924-: Lehistan Sanayi ve Türkiye İstanbul Leh Sergisi Hatırası Resimli Mecmua: L’Indusrtie Polonaise et la Turquie Livre Illustre içinde (9-10). Tıpkı Basım. Editörler: Ludwik Lydko and Joseph Stanach. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri.

2.      Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2006). “Lehistân ve Türkiye”. Przemysl Polski a Turcja: Ilustrowana Ksiega Pamiatkowa z Okazji I-Ej Wystawy Polskiej w Konstantynopolu -1924-: Lehistan Sanayi ve Türkiye İstanbul Leh Sergisi Hatırası Resimli Mecmua: L’Indusrtie Polonaise et la Turquie Livre Illustre içinde (18-19, 21). Tıpkı Basım. Editörler: Ludwik Lydko and Joseph Stanach. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri.

3.      Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2006). “Lehistân’a Bir Nazar”. Przemysl Polski a Turcja: Ilustrowana Ksiega Pamiatkowa z Okazji I-Ej Wystawy Polskiej w Konstantynopolu -1924-: Lehistan Sanayi ve Türkiye İstanbul Leh Sergisi Hatırası Resimli Mecmua: L’Indusrtie Polonaise et la Turquie Livre Illustre içinde (35, 37-39). Tıpkı Basım. Editörler: Ludwik Lydko and Joseph Stanach. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri.

4.      Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2006). “İstanbul’da Leh Sergisi ve Ehemmiyeti”. Przemysl Polski a Turcja: Ilustrowana Ksiega Pamiatkowa z Okazji I-Ej Wystawy Polskiej w Konstantynopolu -1924-: Lehistan Sanayi ve Türkiye İstanbul Leh Sergisi Hatırası Resimli Mecmua: L’Indusrtie Polonaise et la Turquie Livre Illustre içinde (61-62, 64-65). Tıpkı Basım. Editörler: Ludwik Lydko and Joseph Stanach. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri.

5.      Rukancı, Fatih ve Hakan Anameriç. (2006). “Hal-i Hazırda Lehistan Sanayi”. Przemysl Polski a Turcja: Ilustrowana Ksiega Pamiatkowa z Okazji I-Ej Wystawy Polskiej w Konstantynopolu -1924-: Lehistan Sanayi ve Türkiye İstanbul Leh Sergisi Hatırası Resimli Mecmua: L’Indusrtie Polonaise et la Turquie Livre Illustre içinde (116, 119). Tıpkı Basım. Editörler: Ludwik Lydko and Joseph Stanach. Ankara: Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri.  

6.      “Ankara Vilâyetindeki Kütübhanelere Da''ir”. (2007). Transkribe eden ve sadeleştiren: Hakan Anameriç. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (1-2). Editörler: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Türk Kütüphaneciler Derneği.

7.      “Bir İhtiyâc-ı İrfânımız: Ankara’da Bir Millî Kütübhânemiz Olmalı”. (2007). Transkribe eden ve sadeleştiren: Hakan Anameriç. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (19-23). Editörler: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Türk Kütüphaneciler Derneği.

8.      “İstanbul’da Mevcûd Kütübhaneler”. (2007). Transkribe eden ve sadeleştiren: Hakan Anameriç. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (32-36). Editörler: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Türk Kütüphaneciler Derneği.

9.      “Kitâbiyyât”. (2007). Transkribe eden ve sadeleştiren: Hakan Anameriç. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (37-43). Editörler: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Türk Kütüphaneciler Derneği.

10.    “Kütübhanelerde Islâhât Münâsebetiyle”. (2007). Transkribe eden ve sadeleştiren: Hakan Anameriç. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (136-147). Editörler: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Türk Kütüphaneciler Derneği.

11.    “Milli Kütübhane”. (2007). Transkribe eden ve sadeleştiren: Hakan Anameriç. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (175-179). Editörler: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Türk Kütüphaneciler Derneği.

12.    “Sivas, Amasya ve Tokad Vilâyetlerindeki Kütübhanelere Da''ir”. (2007). Transkribe eden ve sadeleştiren: Hakan Anameriç. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (192-195). Editörler: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Türk Kütüphaneciler Derneği.

13.    “Okumak Zevki ve Kitâblar”. (2007). Transkribe eden ve sadeleştiren: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Osmanlıca Belgelerde Kütüphaneciliğimiz içinde (180-191). Editörler: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. Türk Kütüphaneciler Derneği.

14.    “Kütübhanelerin Sûret-i İdâresi Hakkında Neşr İdilen Ta''limâtnâmedir”. (2006). Transkribe eden: Hakan Anameriç. Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (64-69). Editörler: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi.

15.    “Cem''iyyet-i ''İlmiyye-i ''Osmâniyye Nizâmnâmesidir”. (2006). Transkribe eden: Hakan Anameriç. Osmanlıca Metinler: Kütüphanecilik ve Çeşitli Alanlara Ait Belgelerin Transkripsiyonu içinde (70-87). Editörler: Fatih Rukancı ve Hüseyin Odabaş. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi.

16.    “Mü''essesât-ı ''İlmiyyede Kütübhaneler”. (2005). Transkribe eden ve sadeleştiren: Hakan Anameriç. Türk Kütüphaneciliği 19 (2), 266-277.

17.    “Mühim Bir Kütübhane”. (2004). Transkribe eden ve sadeleştiren: Hakan Anameriç. Türk Kütüphaneciliği 18 (3), 327-328.


 İ.      Yurtiçi-Yurtdışı Sempozyum / Seminer / Eğitim / Panel / Konferans Faaliyetleri / Çalıştay (Seminars / Symposiums / Conferences / Presentations / Workshops)

1.     T. C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın tarafından T. C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nce hazırlanan Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden gerçekleştirilen "Arşiv Belgelerinin Tasnif İşlemlerinde Belge Özeti Hazırlama ve Tanımlama" konulu programa eğitici olarak katkı sağlanmıştır.

2. 8 Aralık 2020 tarihinde Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı'nca düzenlenen "Tıbbî Dokümanlar ve Tıbbî Dokümanların Delil Olma Özellikleri" konulu panele konuşmacı olarak katkı sağlanmıştır.

3.      4 Aralık 2020 tarihinde Trakya Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nce düzenlenen "Osmanlılarda Tıp Kütüphaneciliği ve Tıp Kütüphaneleri" konulu panele konuşmacı olarak katkı sağlanmıştır.

4.      1 Nisan 2020 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü''nün düzenlemiş olduğu 56. Kütüphane Haftası etkinliklerine "Kent Arşivi Kurma Kültürü" başlıklı sunum ile katkıda bulunulmuştur. https://www.youtube.com/watch?v=jGereRGU45U

5.      31 Mayıs 2019 tarihinde Koç Üniversitesi Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi (VEKAM)''nin düzenlemiş olduğu Efemera Çalıştayı''na "Efemeranın Arşivsel Değeri!" başlıklı bildiri ile katkıda bulunulmuştur.

6.      24-25 Nisan 2019 tarihleri arasında T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı''nca düzenlenen Arşivlerimizin Gelişimi,Vizyonu ve Tarih Araşırmalarına Katkısı Sempozyumu''na "Belge Özetleme, İndeks ve Katalog Standardı Oluşturma" başlıklı bildiri ile katkıda bulunulmuştur.

7.      25-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Koç Üniversitesi VEKAM ve ODTÜ tarafından düzenlenen Geçici Belgelerin Kalıcı Etkisi: 1. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu''na "Davetiye Örnekleri ile Efemera Kavramı" başlıklı bildiri ile katkıda bulunulmuştur.

8.      20-24 Kasım 2017 tarihleri arasında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi''ne "Son Dönem Osmanlı Siyasi ve Kültürel Yaşamında Uluslararası Yayın Değişimi ve Kitap Diplomasisi" başlıklı bildiri ile katkıda bulunulmuştur.

9.      22 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Seminerleri''ne "Bilgi-Belge Yönetiminin Tarih Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi" başlıklı bildiri ile katkıda bulunulmuştur.

10.      24 Ağustos 2016 tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Kamu Kurumlarında Arşiv Hizmetlerinin Yapılandırılması ve Arşiv Bilincinin Geliştirilmesi eğitim programına "Kurumlarda Belge Devri, Ayıklama ve İmha Süreci" ve "Kurum Kültürü ve Arşiv İlişkisi" başlıklı sunumlarla katkıda bulunulmuştur.

11.    12-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında Nilüfer Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu''nda "Belediyeler Kent Arşivi Kurmalı mı?" başlıklı bildiri sunulmuştur.

12.    17-20 Eylül 2014 tarihleri arasında Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği ve Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen ÜNAK2014 Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi''ne "Bilginin Toplumsallaşmasında Bir Bilgi Kaynağı Olarak Gölge Tiyatrosu: Karagöz ve Hacivat" ve "Arşiv Malzemesi Türleri ve Organizasyonu: Tanımlama ve Koruma" başlıklı bildiriler ile katkıda bulunulmuştur.

13.    14-17 Nisan 2014 tarihleri arasında Avrasya Kütüphaneciler Birliği Derneği, Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı ve Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen I. Uluslararası Avrasya Türk Dünyası Çocuk Edebiyatı Yayıncılığı Sempozyumu''nda "Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerde Çocuk Edebiyatının Tanıtımında Filatelik Materyalin Önemi" başlıklı bildiri sunulmuştur. 

14.    20-21 Şubat 2014 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumu tarafından Selanik''te düzenlenen Sultan II. Abdülhamid Sempozyumu’nda "Sultan II. Abdülhamid Döneminde Kütüphane Kurumu Anlayışının Değişimi" başlıklı bildiri sunulmuştur.

15.    19-21 Eylül 2013 tarihleri arasında Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği ve Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen ÜNAK2013 Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler Konferansı’na “Teknoloji Özel Arşivleri Nasıl Etkiliyor?” başlıklı bildiri ile katkıda bulunulmuştur.

16.    4-7 Haziran 2013 tarihleri arasında International Society for the Advancement of Science and Technology (ISAST) tarafından Universita di Roma La Sapienza (Roma-İtalya)’da düzenlenen 5th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML)’de “Have Library Symbols Been Changed by Cultural Differencies? A Study of the Examples of the Watchwards and Logos of Libraries” başlıklı bildiri sunulmuştur. Bildiri özü için bakınız; Book of Abstracts Qualitative and Quantitative Methods in Libraries QQML 2013 International Conference 4-7 June 2013 Rome, Italy, Editor: Anthi Katsirikou (113-114). http://www.isast.org/programplenarysession.html

17.    25-31 Mart 2013 tarihleri arasında düzenlenen 49. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında 28 Mart 2013’te Çorum Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yenileşim ve Kütüphaneler” konulu panele “Kütüphanecilikte Son Gelişmeler” başlıklı sunumla katkıda bulunulmuştur.

18.    27 Şubat 2013’te Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi tarafından düzenlenen V. Bilkent Kütüphanecilik Seminerleri’ne “E-Kitaplar Neleri Değiştirdi?” başlıklı sunum ile katkıda bulunulmuştur.

19.    21-23 Kasım 2012 tarihleri arasında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Osmanlı Coğrafyası Kültürel Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi = International Congress of “The Ottoman Geopolitics Management of Cultural Archive Heritage and Role of Land Registry Archives’da “Oryantalizmin Temel Kaynakları: Türkiye Kütüphane ve Arşivleri” başlıklı bildiri sunulmuştur.

20.    26-31 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen 48. Kütüphane Haftası Etkinlikleri kapsamında 28 Mart 2012’de Nevşehir Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Osmanlıdan Günümüze Kütüphane Kültürü” konulu panele davetli konuşmacı olarak “Osmanlılarda Kütüphane Kültürü” başlıklı sunumla katkıda bulunulmuştur.

21.    22-26 Aralık 2011 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Belediyelerde Resmi Yazışma, Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi Eğitimi” başlıklı eğitim programına “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Belediyelerde Uygulanması”, “Kurum Kültürü ve Belge Yönetimi İlişkisi” ve “Yerel Yönetimlerde Ayıklama-İmha İşlemleri ve Uygulamaları” başlıklı derslerle eğitici olarak katkıda bulunulmuştur.

22.    6-9 Haziran 2011 tarihleri arasında T. C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı BİS 15.06 No’lu Standart Kodu çerçevesinde düzenlenen “Bilgi, Belge ve Arşiv Yönetimi” konulu eğitim programına “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Uygulanması”, “Kurum Kültürü ve Belge Yönetimi İlişkisi”, “Ayıklama ve İmha İşlemleri” ve “Arşiv Malzemesi Devri -Taşra İmha İşlemleri” başlıklı derslerle katkıda bulunulmuştur.

23.    25-27 Mayıs 2011 ve 1-3 Haziran 2011 tarihleri arasında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi başlıklı eğitim programında “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik”, “Kurum Kültürü ve Belge Yönetimi İlişkisi” ve “Kamu Kurumlarında Ayıklama ve İmha İşlemleri” başlıklı derslerle katkıda bulunulmuştur.

24.    17-21 Mayıs 2011 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Belediyelerde Resmi Yazışma, Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi Eğitimi” başlıklı eğitim programına “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Belediyelerde Uygulanması”, “Kurum Kültürü ve Belge Yönetimi İlişkisi” ve “Yerel Yönetimlerde Ayıklama-İmha İşlemleri ve Uygulamaları” başlıklı derslerle eğitici olarak katkıda bulunulmuştur.

25.    14-20 Şubat 2011 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Belediyelerde Resmi Yazışma, Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi Eğitimi” başlıklı eğitim programına “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Belediyelerde Uygulanması”, “Kurum Kültürü ve Belge Yönetimi İlişkisi” ve “Yerel Yönetimlerde Ayıklama-İmha İşlemleri ve Uygulamaları” başlıklı derslerle eğitici olarak katkıda bulunulmuştur.

26.    13-17 Aralık 2010 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Belediyelerde Resmi Yazışma, Bilgi/Belge ve Arşiv Yönetimi Eğitimi” başlıklı eğitim programına “Belge Yönetimi - Arşivcilik Mevzuatı ve Terminolojisi”, “Kurum Kültürü ve Belge/Arşiv Yönetimi İlişkisi” ve “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Kurumsal Belge Yönetimi” başlıklı derslerle eğitici olarak katkı sağlanmıştır.

27.    14-17 Eylül 2010 tarihleri arasında T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Standart Dosya Planı, Arşiv Düzenlemesi ve Dosyalama İşlemleri” başlıklı eğitim programına “3473 Sayılı Kanun Uygulamaları” ve “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” derslerle eğitici olarak katkı sağlanmıştır.

28.    29 Mart - 4 Nisan 2010 tarihlerinde 46. Kütüphane Haftası Etkinlikleri’nde 30 Mart 2010 tarihinde İzmir Üniversitesi''nde “Kütüphanelerde Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar” adlı panelde “Bilimsel Çalışmalarda Kitapdışı Materyalin Önemi” başlıklı bildiri sunulmuştur.

29.    1 Mart 2010’da Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde düzenlenen “Aylık Konferanslar Dizisi”nde “Bilgi Kaynağı Olarak Pullar: Posta Pullarında Başkent Ankara” başlıklı sunum yapılmıştır.

30.    5-10 Ekim 2009 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Ankara’da düzenlenen 7. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi’nde “İstanbul Kütüphanelerinin Batı Bilim ve Kültür Hayatına Etkileri (XIX.-XX. Yüzyıllar ve Cumhuriyetin İlk Yılları” başlıklı bildiri sunulmuştur.

31.    31 Mart - 6 Nisan 2008 tarihleri arasında düzenlenen 44. Kütüphane Haftası Etkinlikleri’nde 3 Nisan 2008’de “Cumhuriyet Dönemi Yasama Erkinin Kütüphaneye Bakış Açısı; Fikir ve Sanat Eserlerinin Derlenmesi” başlıklı oturumda “Türkiye’de Cumhuriyet''in İlanından Günümüze Siyasi Yapı ve Kütüphaneler” başlıklı bildiri sunulmuştur.

32.    28 Ocak - 8 Şubat 2008 tarihleri arasında Genel Kurmay Başkanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen “Kütüphanecilik Hizmetiçi Eğitim Kursu” programına “Bilgi Çağı ve 21. Yüzyıl”, “Kitapdışı Materyaller” ve “Kütüphanecilikteki Son Gelişmeler” adlı derslerle eğitici olarak katkı sağlanmıştır.

33.    10-15 Eylül 2007  tarihleri arasında düzenlenen 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi/International Congress of North African and Asian Studies ICANAS38 adlı kongrede 14 Eylül 2007 tarihinde “Türkiye’de Cumhuriyetin İlanından Çok Partili Döneme Kadar Olan Süreçte Siyasi Yapı ve Kütüphaneler” başlıklı bildiri sunulmuştur.

34.    30 Nisan - 11 Mayıs 2007 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Mersin Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde düzenlenen “Kütüphanecilik Kursu” adlı programda “Bilgi Toplumu ve Kütüphaneler”, “Bilgi Erişim Sistemleri”, “Kütüphaneciliğin Tarihsel Gelişimi” ve “Kütüphanecilikteki Son Gelişmeler” başlıklı dersler anlatılmıştır.

35.    26 Mart - 1 Nisan 2007 tarihleri arasında düzenlenen 43. Kütüphane Haftası Etkinlikleri’nde 28 Mart 2007 tarihinde “AB Yüksek Öğretim Programı Erasmus ve Kütüphanecilik Eğitimi” başlıklı panelde “ERASMUS Öğretim Elemanı Değişim Programı ve Torun Nicolaus Copernicus Üniversitesi Deneyimi” başlıklı bildiri sunulmuştur.

36.    08-22 Mayıs 2006 tarihleri arasında Socrates/Erasmus Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı kapsamında Torun Nicolaus Copernicus, Institute of Information Science and Bibliology’de ziyaretçi öğretim üyesi olarak “Libraries in the Ottoman Empire (XIVth and XVIIIth Centuries)” ve “Stamps as an Information Source” konulu dersler/seminerler verilmiştir.

37.    25 Kasım 2005 tarihinde 6. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi/6th International Congress on Turkish Culture’de “Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi” başlıklı bildiri sunulmuştur.

38.    28 Mart - 3 Nisan 2005 tarihleri arasında düzenlenen 41. Kütüphane Haftası Etkinlikleri’nde 31 Mart 2005 tarihinde Etimesgut Nasreddin Hoca İlköğretim Okulu’nda “Öğrenen Toplumda Okul Kütüphaneleri” başlıklı bildiri sunulmuştur.


J.      Sergiler (Exhibitions)

1.      21 Ekim - 15 Kasım 2009 tarihleri arasında VEKAM (Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi)’da “Posta Pullarında Başkent Ankara: Seçmeler (1922-2008)” konulu sergi.

2.      18 Kasım - 13 Aralık 2009 tarihleri arasında TAD (Türk-Amerikan Derneği)’da “Posta Pullarında Başkent Ankara: Seçmeler (1922-2008)” konulu sergi.

3.      28 Aralık 2009 - 13 Ocak 2010 tarihleri arasında Atılım Üniversitesi’nde “Posta Pullarında Başkent Ankara: Seçmeler (1922-2008)” konulu sergi.

4.      1 Mart 2010’da Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi''nde  “Posta Pullarında Başkent Ankara: Seçmeler (1922-2008)” konulu sergi.


K.      Diğer Yayınlar (Other Works)

1.      Pullarda Ankara - Ziraat Bankası. (2011). Arkadaş Ankara Kültür - Sanat Etkinlikleri, 19 (190-Mayıs 2011): 2.

2.      Pullarda Ankara - Ankara Keçisi. (2011). Arkadaş Ankara Kültür - Sanat Etkinlikleri, 19 (189-Nisan 2011): 2.

3.      Pullarda Ankara - A.Ü. DTCF. (2011). Arkadaş Ankara Kültür - Sanat Etkinlikleri, 19 (187-Şubat 2011): 2.

4.      Pullarda Ankara - Paraşüt Kulesi. (2011). Arkadaş Ankara Kültür - Sanat Etkinlikleri, 19 (186-Ocak 2011): 2.

5.      Türk Kütüphaneciliği: Yazarlar ve Okurlar İçin Rehber. (2007). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.


L.      Atıflar (Citations)

1.      Dönmez, Süleyman. (2004). “Ortaçağ Felsefesi’ni Anlamada Dilbilimsel Yönelim”. Bilimname 2 (6, 2004/3): 201-210.

2.      Gürcan, Halil İbrahim. (2005). “E-Kitap Yayımcılığı ve Uygulamaları”. http://inet-tr.org.tr/inetconf10/bildiri/54.doc

3.      Kurulgan, Mesut. (2005). “Bilgi Teknolojilerinin BBM’lere Getirdiği Yenilikler”. Bilgi Dünyası 6 (2):171-192.

4.      Koç, Serkan ve Özgür Koşaner. (2005). “Bilgi Okuryazarlığı ve Aktif: Bir Uygulama Örneği”. II. Aktif Eğitim Kurultayı Bildirileri 3-4 Haziran 2005 İzmir içinde (74-89). Hazırlayan: E. Alıcı. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.

5.      Barutçu, Esin. (2006). “Bilgi Toplumunda İnsan Kaynakları ve İnsan Kaynaklarının Etkinliğini Sağlamada Yetkinlikle”. Bilgi Ekonomisi içinde (145-163). Editör: Nihal Kargı. Ankara: Ekin Yayınları.

6.      Kurulgan, Mesut. (2006). “Bilgi Toplumunun Kütüphaneler Üzerine Etkisi”. Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlaması ÜNAK’05 Bildiriler İstanbul 22-24 Eylül 2005 içinde (162-180). Editörler: Aytaç Yıldızeli ve Hatice Kübra Bahşişoğlu. İstanbul: Kadir Has Üniversitesi.

7.      Çakırer, Mehmet Akif. (2006). “Bilgi Toplumunda Kütüphaneler ve ABD’deki Urbana Free Library Örneği”. Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlaması ÜNAK’05 Bildiriler İstanbul 22-24 Eylül 2005 içinde (280-286). Editörler: Aytaç Yıldızeli ve Hatice Kübra Bahşişoğlu. İstanbul: Kadir Has Üniversitesi. 

8.      Kuşçu, Çağdaş. (2006). “Eğitimin Evrimsel Süreci”. Planlama Felsefesi içinde (113-134). Editörler: Töre Seçilmişler [ve diğerleri]. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi. 

9.      Keseroğlu, Hasan S. (2006). Kataloglama Kuralları: Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları 2. Gözden Geçirilmiş Genişletilmiş 4. bsk. İstanbul: MEP Kitap.

10.    Mutlu, M. Emin, Melda Beyaz Korkut ve Ülkü Yılmaz. (2006). “Ders Kitaplarının Dağıtımı Amacıyla İnternetin Kullanılması Açıköğretim e-Kitap Uygulaması Örneği”. In IETC 2006 6. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı 19-21 Nisan 2006 Gazimağusa, KKTC Proceeding Vol.3 (1270-1277). Gazimağusa: [yayl.y.].

11.    Çiçek, Niyazi. (2007). “Dosya Tasnif Planlarında Fonksiyonun Gücü”. Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler içinde (235-244). Yayına Hazırlayanlar: Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. 

12.    Antalyalı, Ömer Lütfi. (2007). “Tarihsel Süreç İçerisinde Üniversite Misyonlarının Oluşumu”. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2007/2 (6): 25-40. 

13.    Yılmaz, M.T. ve İ. Mukul. (2007). “Türkiye’de Üniversite Karşıtı İktidarın Üniversite Kurma Çelişkisinin Güncelliği”, Dönüştürülen Üniversiteler içinde (273-320). Editörler: Servet Akyol [ve diğerleri]. Ankara: Eğitim Sen Yayınları.

14.    Afzali, Mehdi. (2008). “Tahlili ber Amar-ı Nesh-i Hatt-ı Farisi Mevcud der Kütübhanehay-ı Türkiye”. Devre-i Cedid 3 (1387, Güz): 73-99.

15.    Atılgan, Doğan. (2008). “Türkiye’de Üniversite Kütüphanelerinin Tarihi”. Türk Kütüphaneciliği 22 (4): 451-458. 

16.    Rukancı, Fatih. (2008). “Osmanlı Devleti’nde Arşivcilik Çalışmaları”. Türk Kütüphaneciliği 22 (4): 414-434.

17.    Vural, Beril Akıncı ve Ayda Sabuncuoğlu. (2008). “Bilgi İletişim Teknolojileri ve Ütopyadan Bir Bakış”. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi (Temmuz, 2008): 5-19. ISSN 1302-2863 (Elektronik Dergi).

18.    Coşkun, Eyyup ve Seda Taş. (2008). “Ders Kitaplarına Metin Seçimi Açısından Türkçe Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (10): 59-74. 

19.    Aydüz, Salim. (2008). “Medrese ve Tekke Dışındaki Eğitim Müesseseleri Tarihi Literatürü”. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 6 (12): 139-180. 

20.    Erel, Erinç ve Esin Aslan. (2008). “Görsel Kimlik Geçmişe Farklı Bir Bakış: Pullar”. Kim(lik)lerin Tasarımı içinde (136-141). Derleyen: Tevfik Balcıoğlu ve Gülsüm Baydar. İzmir: İzmir Ekonomi Üniversitesi.

21.    Yılmaz, Bülent. (2009). Türkiye’de Kültür Politikası ve Kütüphane. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

22.    Atılgan, Doğan. (2009). “Bilgi Yönetimi Kavramı ve Yönetimi”. Türk Kütüphaneciliği 23 (1): 201-212.

23.    Yılmaz, Bülent. (2009). “Gerçekliğin Toplumsal İnşasında Bilgi ve Bilgi Merkezi”. Bilgi Dünyası 10 (1): 28-45.

24.    Lerner, Fred. (2009). Story of Libraries: From the Invention of Writing to the Computer Age. 2nd Edition. Continuum.

25.    Topdemir, Hüseyin Gazi. (2009). İbn-i Sina. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

26.    Çukurçayır, M. Akif ve Esra Çelebi. (2009). “Bilgi Toplumu ve E-Devletleşme Sürecinde Türkiye”. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (9): 59-82.

27.    Güner, M. Fatih. (2009). “Kamu İdarelerinin Etkin Yönetiminde İç Kontrol Uygulamalarının Rolü”. Maliye Dergisi 157 (Temmuz-Aralık): 183-195.

28.    Bayter, Mustafa. (2009). “E-Kitapların Kataloglanması”. Türk Kütüphaneciliği 23 (2): 321-336.

29.    Demir, Yusuf ve Dilek Coşkun. (2009). “Finansal Bilgi Sistemlerinin İşletmelerin Yönetim Fonksiyonu Üzerine Etkisi: Aydın İli Örneği”. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2):1-21.

30.    Çiçek, Ercan. (2009). “İşletmelerin Rekabet Avantajı Sağlamasında Bilgi Yönetiminin Rolü”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 12 (1-2): 67-77.

31.    Sayılır, Ali ve Serkan Dirlik. (2009). Yönetim Bilişim Sistemlerinin Örgüt Yapısına ve Karar Vermeye Etkisi. Ankara: Detay Yayıncılık.

32.    Ünal, Yenal. (2009). “Bilgi Toplumunun Tarihçesi”. Tarih Okulu Dergisi (V, Sonbahar): 123-144. 

33.    Gökçearslan, Armağan. (2009). “Elektronik Kitap ve Eğitime Etkisi”. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi (4): 137-147.

34.    Sevgisunar, Mustafa Kemal. (2009). Türkiye''de Siyasetin Bilgi ve Belge Yönetimi Alanına Etkileri. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 

35.    Öngöz, Sakine ve Adnan Baki. (2010). “E-Book Usage of Graduate Students Studying Educational Sciences in Turkey”. Turkish Online Journal of Distance Education - TOJDE 11 (1): 198-212.

36.    Rukancı, Fatih ve Hasan Koç. (2010). “Arşivcilikte Genel Tasnif Sistemi ve Bileşenleri”. Bilgi Dünyası 11 (1): 1-22.

37.    Salcedo, Diego Andres. (2010). A Ciência nos Selos Postais Comemoratiuos Brasileiros: 1900-2000. Universidada Federal de Pernambuco Centro de Artes e Comunicaçao Propgrama de Pos Graduaçao em Comunicaçao. Recife. 

38.    Karakaş, H. Sekine. (2010). “Çağdaş Eğitimde Türk Dili: Bilimsel Bilginin Oluşturulmasında Dil ve Üniversiteler”. Türkçenin Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Durumu Ulusal Sempozyumu 1 Nisan 2010, İstanbul içinde (97-117). İstanbul: Stratejik Araştırmalar Enstitüsü.

39.    Yazıcı, Kubilay. (2010). “Sosyal Bilgilerde Eğitimsel Bir Araç Olarak Posta Pullarının Kullanımı”. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 14 (1): 321-346.

40.    Kayaoğlu, Hülya Dilek. (2010). “Köprülü Kütüphanesi”. Libraries of İstanbul Kütüphaneleri içinde (94-98). İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı; İstanbul Üniversitesi.

41.    Önal, H. İnci. (2010). “Impact of Ottoman Libraries on Education Systems in Egypt and Turkey: Ideals and Realities”. In Proceedings of the International Conference on Egypt During the Ottoman Era 26-30 November 2007, Cairo (241-253). İstanbul: IRCICA.

42.    Çalhan, Hüseyin Serhan ve Naci Karkın. (2010). “E-Devlet ve E-Katılım İçin Bilgi Katılım Sistem Modeli: SİBİYO”. V. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM-5): Türk Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları Bildirileri 13-14 Mayıs 2010, Konya  içinde (129-141). Konya: Selçuk Üniversitesi.

43.    Goedeken, Edward. (2010). “Bibliography of Writings on the History of Libraries and Book Culture Spring 2010”. Library History Round Table Newsletter New Series 9 (4). www.ala.org/lhrt/papularresources/lhrtnewsletters/spring2010#bibliography.

44.    Çiftçi, Münire. (2010). “Girişimci Üniversite ve Üçüncü Kuşak Üniversiteler”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2010): 341-347.

45.    Tümer, Deniz ve Özgür Külcü. (2010). “İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Belge Yönetimi Programları ve Türkiye’deki Durum”. Bilgi Dünyası 11 (2): 408-443.

46.    Ünsal, Ahmet. (2010). “Bulanık Finansal Şeffafsızlık”. Mali Çözüm (99): 49-86.

47.    Çakmak, Ahmet Ferda ve Sacide Kilci. (2011). “Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi”. Kamu - İş 11 (4): 219-270.

48.    Rukancı, Fatih. (2011). “Özel Arşiv Kavramı ve Yurt Dışındaki Uygulamalardan Örnekler”. Türkiye’de Arşivler ve Arşivcilik Uygulamaları 45. Kütüphane Haftası 2-3 Nisan 2009, Ankara Bildiriler içinde (53-70). Hazırlayan: B. Zeynep Önen. Ankara: VEKAM.

49.    Rukancı, Fatih. (2011). “Elektronik Kitaplar Neleri Değiştirebilir?”. Geçmişten Geleceğe Kitabın Serüveni 44. Kütüphane Haftası 4 Nisan 2008, Ankara Bildiriler içinde (63-74). Hazırlayan: B. Zeynep Önen. Ankara: VEKAM.

50.    Yıldız-Kakırman, Asiye. (2011). “Kullanıcı İhtiyaç ve Beklentilerinin Kütüphanelerin Değişim Yönetimi Sürecine Etkileri”. Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı içinde (139-155). Yayına Hazırlayan: Gülden Sarıyıldız [ve diğerleri]. İstanbul: Etkin Kitaplar.

51.    Kaygısız, Esra G. (2011). “Bilgi Merkezlerinde Kurumsal Vatandaşlık”. Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı içinde (187-198). Yayına Hazırlayan: Gülden Sarıyıldız [ve diğerleri]. İstanbul: Etkin Kitaplar.

52.    Şentürk, Burçak. (2011). “Arşiv Kurumlarında ‘Hizmet Kalitesi’ Kavramı”. Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut Armağanı içinde (297-305). Yayına Hazırlayan: Gülden Sarıyıldız [ve diğerleri]. İstanbul: Etkin Kitaplar.

53.    Yılmaz, Bülent ve Hakan Aydın. (2011). “Bilgi Politikası Konusundaki Uluslararası Çalışmalarda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi”. Bilgi Dünyası 12 (1): 46-69.

54.    Yıldız, Murat. (2011). “Vakfiyelere Göre Veziriazam Amcazade Hüseyin Paşa Evkafı”. Vakıflar Dergisi (35-Haziran 2011): 81-105.

55.    Yeni Eğitim Paradigması ve Bilgi Toplumunda Kütüphaneler. (2011). İbrahim Alpay Yılmaz [ve diğerleri]. Bilgiyi Sanayileştirmek: İnovasyona Dayalı Yeni Değer Ağı 20-22 Ekim 2011, ÜNAK İkibin11 Bildirileri içinde  (?-?). Milli Kütüphane Başkanlığı: Ankara.

56.    Şentürk, Burçak. (2011). “Kullanıcı Odaklı Arşiv Hizmetlerinin Temel Unsurları - Erişim”. Bilgi Dünyası 12 (2): 319-333.

57.    Sarıkaya, Muammer. (2011). “Sosyal Hizmetlerde Gönüllü Yönetimi”. Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim içinde (61-82). Editör: Muammer Sarıkaya. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

58.    Öztemel, Ercan and Seher Arslankaya. (2011). “Enterprise Knowledge Management Model”. Knowledge and Information Systems 31 (1): 171-192.

59.    Öngöz, Sakine. (2011). “Elektronik Ders Kitabı Değerlendirme Formunun Geliştirilmesi: Gerçeklik ve Güvenilirlik Çalışması”. 11th International Educational Technology Conference-IETC 25-27 May 2011 Proceedings Book (Volume II), İstanbul içinde (1481-1486). İstanbul.

60.    Demirel, Raşit. (2011). “Zenginleştirilmiş E-Kitap Uygulaması”. 11th International Educational Technology Conference-IETC 25-27 May 2011 Proceedings Book (Volume II), İstanbul içinde (2148-2151). İstanbul.

61.    Güçlü, Nezahat ve Nazife Karadağ. (2011). “Türkiye ve AB Ülkeleri Yükseköğretim Kurumlarının Kuruluş Amaçları Doğrultusunda Genel Amaç, Vizyon ve Misyonlarının Karşılaştırılması” Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK 2011) 27-29 Mayıs 2011, İstanbul Bildiriler içinde (c.1, Bl. VII, 667-675). İstanbul.

62.    Demirkıran, Özlem, Hamza Bahadır Eser ve Belma Keklik. (2011). “Demokrasinin Tabana Yayılması, Yönetimde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Bağlamında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu”. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi 3 (2): 169-192.

63.    Tamari, Salim. (2011). “Shifting Ottoman Conceptions of Palestine Part 2: Ethnography and Carthography”. Jerusalem Quarterly (48, Winter): 6-16.

64.    Keskinkılıç, Mustafa. (2011). "Bilgi Otomasyonu ve Bir Kütüphane Bilgi Sistemi Ara Modülü Prototip Uygulaması". Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2 (3): 29-57.

65.    Erdoğan, Hamit. (2011). "Eğitim Müfettişleri Açısından Mersin İlköğretim Okullarında Bilgi Yönetimi". EYFOR II. Eğitim Yönetimi Forumu: 2023''e Doğru Eğitim Liderliği içinde (20-48). Ankara: [EYUDER].

66.    Bingöl, Bilge. (2012). "Üniversite Özerkliğinin Değişen Tanımı ve Üniversitelerin Yeniden Yapılandırılması". Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2(2): 39-75.

67.    Arslaner, Ebru ve Yaşar Sarı. (2012). "Turizm İşletmelerinde Kullanılan Yönetim Bilgi Sistemleri Üzerine Araştırma: Konaklama İşletmeleri Örneği". 12. Ulusal Turizm Kongresi 30 Ksım - 4 Aralık 2011, Akçakoca - Trabzon Bildiriler Kitabı içinde (424-432). Editör: Mehmet Akif Öncü. Düzce: Sidas Medya.

68.    Karakaya, Abdullah, Ferhat Örs ve Hakan Koral Ünal. (2012). “Kardemir A.Ş. Yönetim Bilgi Sistemi Üzerine Bir Araştırma”. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumu= International Iron and Steel Symposium 2-4 April 2012, Karabük Bildiriler içinde (1228-1235).  Editör: İbrahim Kadı [ve diğerleri]. Karabük: Karabük Üniversitesi.

69.    Kumar, Rajender. (2012). “Gworth and Development of Architectual Engineering College Libraries in Haryana, India”. Library Philosophy and Practice (May): http://unllib.unl.edu/LPP/lpp2012.htm

70.    Duran, Erol ve Betül Ertuğrul. (2012). “İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Elektronik Ders Kitaplarına Yönelik Görüşleri”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 10 (2): 347-365.

71.    Hirwade, Mangala Anil and Ujwala Anil Nawlakhe. (2012). “Postage Stamps and Digital Philately: Worldwide and Indian Scenario”. The International Information and Library Review (44): 28-39.

72.    Aydın, İsmail. (2012). “Bilişim Sektörü ve Türkiye’nin Sektördeki Potansiyeli”. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education 1 (1): 180-200.

73.    Hatipoğlu, Nuh and Nilgün Tosun. (2012). “The Design of Renewable and Interactive E-Book Template for E-Learning Environments”. Online Journal of Communication and Media Technologies 2 (2): 126-140.

74.    Ünalan, Hacer Sibel. (2012). Anadolu’daki Türk Kütüphaneleri. İstanbul: İSAM Yayınları.

75.    Altay, Ahmet, Ammar Tekin, Bahtiyar Dursun ve Mustafa Yayla. (2012). “The Role of the Libraries in the Information Society”. In University of Library Studies and Information Technologies X. Scientific International Conference: Knowledge Society and 21st Century Humanism - The International Annual Scientific Conference of SULSİT, 1ST-2ST November 2012, Sofia.

76.    Rukancı, Fatih. (2012). “Yazma Eserlerde Fiziksel Niteleme”. Erdem 63 (2012): 169-204. [ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı].

77.    Şentürk, Burçak. (2012). “Arşiv Hizmetlerinde Kalitenin Sağlanmasına Yönelik Bir Model Önerisi”. Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a Armağan içinde (145-154). Yay. Haz.: Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

78.    Öngöz, Sakine. (2012). “Türk Öğretim Üyelerinin Elektronik Kitap Kullanım Durum ve Tercihleri”. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 3 (1): 35-56.

79.    Daş, Arif, Gürkan Yıldırım, Mehmet Cem Bölen ve Orhan Çeliker. (2012). “Etkileşimli E-Kitapların Tasarım Aşamalarının İncelenmesi ve Tasarım Farklılıklarının Belirlenmesi”. (Diğer kimlik bilgilerine erişilememiştir.)

80.    Somer, Ş. Nihal ve İshak Keskin. (2012). “Bir Bilgi Kaynağı Olarak Efemera ve Türleri”. Bilgi Dünyası 13 (2): 437-456.

81.    Bingöl, Bilge. (2012). “Üniversite Özerkliğinin Değişen Tanımı ve Üniversitelerin Yeniden Yapılandırılması”. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2 (2): 39-75.

82.    Bacanlı, Hakan. (2012). “Balkan Savaşları Kaynakçası”. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi XII/2 (Kış 2012): 265-307.

83.    Coşkun, Cüneyt. (2012). "Joseph Ben-David (1920-1986)". Dört Öge 1 (2, Ekim): 115-132.

84.    Önder, Işık. (2013). Yeni Yüzyılın Kitabı Elektronik Kitap. Ankara: Orient Yayınları.

85.    Uğursoy, Nurten, Ülker Pınar Kaya ve Sibel Tokgöz. (2013). Belediyelerde Ayıklama-İmha Devir-Teslim İşlemleri. Editörler: Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç. İstanbul: Marmara Belediyeler Birliği.

86.    Bebiş, Hatice ve Serpil Özdemir. (2013). “Savaş, Terör ve Hemşirelik”. İstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 21 (1): 57-68.

87.    Özdaşlı, Kürşat ve Oğuzhan Aytar. (2013). “The Effect of Cultural Infrastructure in Business Management: Comparison of Turkish and Japanese Business Cultures”. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research Business 4 (12): 434-444.

88.    Öztürk, Ergün ve Işılnur Can. (2013). “İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Elektronik Kitap Okumaya İlişkin Görüşleri”. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 17 (1, Nisan): 137-153.

89.    Eraslan, Levent ve Ümit C. Karadoğan. (2013). “Osmanlı Devleti’nin Modernleşme Sürecinde Eğitim Temalı İlk Gençlik Örgütlenmeleri”. Gençlik Araştırmaları Dergisi 1 (1): 49-69.

90.    Yılmaz, Müslüm. (2013). “Osman Nuri Ergin: Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri (1883-1961)”. Türkiyat Mecmuası 23 (Bahar): 141-188.

91.    Durualp, Ender, Enver Durualp ve Pınar Çiçekoğlu. (2013). “6-8. Sınıftaki Öğrencilerin Okumaya ilişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (1): 159-174.

92.    Altay, Ahmet. (2013). “Bulgaristan Aziz Kiril ve Methodius Ulusal Kütüphanesi’nde Bulunan Sinop İle İlgili Osmanlı Arşiv Belgeleri”. Sinop Üniversitesi Sinop İli Değerleri Sempozyumu, 15-18 Mayıs 2013 Sinop.

93.    Arlı, Erdal. (2013). “Barınma Yerinin Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Sosyal Gelişim ve Akademik Başarı Üzerindeki Etkilerinin Odak Grup Görüşmesi İle İncelenmesi”. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 3 (2): 173-178.

94.    Yeşilyaprak, Hülya. (2013). “Kandilli Teleskopları”. Türkiye’de Teleskopla Bilim Sempozyumu Bildirileri 14 - 15 Mayıs 2012 İstanbul içinde (57-81). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.

95.    Kaygısız, Esra Gökçen ve Nizamettin Oğuz. (2013). “Ulusal Bilgi Merkezi Model Önerisi”. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi 21-23 Kasım 2012 İstanbul Bildiriler (Cilt 1) içinde (417-431). Ankara: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı.

96.    Rukancı, Fatih. (2013). “Arşiv Belgelerimizin Kanıtsal Değeri: XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı’da Gayr-i Müslim Tebaaya İlişkin Örnekler”. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi 21-23 Kasım 2012 İstanbul Bildiriler (Cilt 2) içinde (493-509). Ankara: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı.

97.    Şentürk, Burçak. (2013). “Kültürel Arşiv Mirası ve Arşivci”. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi 21-23 Kasım 2012 İstanbul Bildiriler (Cilt 3) içinde (915-926). Ankara: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı.

98.    Kakırman, Asiye Yıldız. (2013). Bilgi Hizmetlerinde Değişim Yönetimi: Süreç ve Haritalar. İstanbul: BETA Yayınları.

99.    Williams, Jonathan. (2013). “Parliaments, Museums, Trustees, and the Provision of Benefits in the Eighteenth Century British Atlantic World”. Huntington Library Quarterly 76 (2): 195-214.

100. Çetinaslan, Mustafa. (2013). “Bursa Ulu Camii Hünkar Mahfili”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (25): 189-200.

101. Özen, Üstün ve Kenan Orçanlı. (2013). “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Ahp ve Topsis’in E-Kitap Okuyucu Seçiminde Uygulanması”. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (3): 282-310.

102. Doğan, Murat Ertan. (2013). “Bilim İnsanlarının Bilginin Toplumsallaşması Sürecinde Yeni İletişim Teknolojileri Deneyimleri”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2 (2, Eylül): 91-118.

103. Kurulgan, Mesut. (2013). “Bilgi Teknolojilerinin Kütüphane / Bilgi-Belge Merkezine Etkisi: Toplumsal, Yapısal, Yönetsel ve İşlevsel Açılardan Bir İnceleme”. Türk Kütüphaneciliği 27 (3): 472-495.

104. Alagöz, Ali, Serdar Öge ve Nezahat Koçyiğit. (2013). “Muhasebe Bilgi Sistemi ve Karar Destek Sistemleri İlişkisinin Yönetsel Karar Alma Faaliyetlerine Etkisi”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (30): 27-40.

105. Gültekin, Fatma. (2013). Ceza Korkusundan Ödül Bağımlılığına Eğitimde Ödül Ceza Dengesi. Bursa: Aile Akademisi Derneği.

106. Alabay, Mehmet Nurettin, Melih Rüştü Çalıkoğlu ve Aslıhan Aygün. (2013). “Üçüncü Nesil Üniversitelerin Yeniden Konumlandırılması: Bağımsız Bir Fonksiyon Olarak Sosyal Etkinin Doğuşu”. ICQH2013 International Conference on Quality in Higher Education Proceeding Book içinde (978-992). Editörler: Muzaffer Elmas [ve diğerleri]. Sakarya: Sakarya Üniversitesi.

107. Işık, Ayşe Derya. (2013). “Elektronik Kitapların Eğitimde Kullanılabilirliği”. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (2): 395-411.

108. Marinkovic, Mirjana. (2013). “Biblioteke u Osmanskom Tsartsvu - Библиотеке у Oсманском царству”. Citaliste 23 (18, November): 36-44.

109. Candan, Buket. (2013). "Türk Kültüründe Kütüphaneler ve Eğitim Hayatına Etkileri: Cumhuriyet Öncesi Dönem". Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2): 105-124.

110. Kaplan, Burçin. (2013). "Şirketlerde Kontrollü Değişim ve Gelişimin Yeni Vazgeçilmezi Bilgi Yönetimi: Information Management as an Indispensable Source of Controlled Change and Improvement". İstanbul Aydın Üniversitesi Business Review (4, Aralık 2013): 78-87.

111. Kılınç, Aygül. (2013). "Bilgi Yönetimi Bağlamında Üniversite Sanayi İşbirliği: Adana Üniversite Sanayi Ortak Araştırma Merkezi (Adana ÜSAM). inet-tr13 içinde http://www.pdfbai.org/ebook_103181.php

112. Karatepe, Tuba Çavdar. (2013). "Tanzimat Dönemi Sonrası Osmanlı Kütüphaneciliği". Anadolu Kütüphaneleri içinde (217-233). Editör: Bülent Yılmaz. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü.

113. Keseroğlu, Hasan S. (2013). "Cumhuriyet Dönemi Türk Kütüphaneciliği". Anadolu Kütüphaneleri içinde (365-385). Editör: Bülent Yılmaz. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü.

114. Çelik, Hilmi. (2013). "Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kütüphanesi". Anadolu Kütüphaneleri içinde (441-459). Editör: Bülent Yılmaz. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü.

115. Karataş, Ahmet. (2013). "Seçme Türk Kütüphanecilik Tarihi Kaynakçası". Anadolu Kütüphaneleri içinde (493-500). Editör: Bülent Yılmaz. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü.

116. Açıkgenç, Alparslan. (2013). "Science in the Muslim World". In The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam Vol.1 (230-235). Editor in Chief: İbrahim Kalın. Oxford: The Oxford University Press. 

117. Tosun, Nilgün. (2013). "Öğretmen Adaylarının Basılı Kitap ve E-Kitap Okuma Tercihleri ile Tercih Nedenleri Üzerine Bir Araştırma". In 1st International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium ITTES 2013 Proceedings (84-91). http://ittes.org/ITTES_2015/fullpaper.pdf

118. Tosun, Nilgün. (2014). “A Study on Reading Printed Books or E-Book: Reasons for Student - Teachers Preferences”. Turkish Online Journal of Educational Technology 13 (1): 21-28.

119. Başaran, Mustafa. (2014). "4. Sınıf Seviyesinde Ekrandan ve Kağıttan Okumanın Okuduğunu Anlama, Okuma Hızı ve Metne Karşı Geliştirilen Tutum Üzerindeki Etkisi". Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  7 (2): 248-268.

120. Bayter, Mustafa ve Erdinç Alaca. (2014). "Spor Yöneticiliğinde Bilgi Yönetiminin Önemi". Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9 (2 Winter 2014): 1781-1791. 

121. Başören, M. Reyhan ve Ömer Beyhan. (2014). "Ortaokul Öğrencilerinin E-Kitap Okuma Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi". International Symposium on Changes and New Trends in Education Symposium Proceedings Book Volume I içinde (271-276). Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi.

122. Mangala, Anil Hirwade and Ujwala Anil Nawlakhe. (2014). "Indian Universities on Postage Stamps: A Survey through Philatelic Websites". Indian Journal of Library and Information Science 7 (1):

123. Yalçın, Yusuf ve Mehtap Akgün. (2014). "Reconstruction of Private Archives in Turkey". Journal of Balkan Libraries Union 2 (1): 16-20.

124. Duran, Erol ve Ozan Alevli. (2014). "Ekrandan Okumanın Sekizinci Sınıf Öğrencilerinde Anlamaya Etkisi". Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları 2 (1): 1-11.

125. Duran, Erol ve Ozan Alevli. (2014). "Students'' Opinions: Digital Text or Printed Text?". International Journal of Language Academy 2 (2): 110-126.

126. Esfahani, Bahareh Asadollahi [et al]. (2014). "Information Management and Decision-Making Through ERP Systems". Indian Journal of Scientific Research 4 (6): 1-5.

127. Somer, Ş. Nihal ve İshak Keskin. (2014). "Efemera Bulunduran/Derleyen Yerler: Bir Değerlendirme". Kitaplara Vakfedilen Bir Ömür Tuhfe: İsmail E. Erünsal''a Armağan Cilt 2 içinde (1069-1084). Hazırlayanlar: Hatice Aynur, Bilgin Aydın ve Birol Ülker. İstanbul: Ülke Yayınları.

128. Yazıcı, Kubilay. (2014). "Tarih Eğitiminde Posta Pullarının Kullanılabilirliğine Bir Örnek: 100 Posta Pulu ile Türk Tarihinden Bir Kesit -1863-1950 Yılları Arası". Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi 5 (16): 176-199.

129. Şentürk, Burçak. (2014). "Arşivsel Değerlendirme: Arşivciliğin İlk Adımı". Arşiv Dünyası (Kış-Yaz / 14-15): 34-39.

130. Özdemir, Zeynep. (2014). "Overview of the Information Society and the Informational City in Turkey". Planlama 24 (1): 6-9.

131. Erenbilge, Tarkan. (2014). "Kurumsal Stratejinin Vazgeçilmez Aracı: Yönetim Bilgi Sistemleri (Ybs)". Mali Hizmetler Bülteni (1, 2014): 20-21.

132. Isa, Ammalina Dalillah Mohd and Roziah Sidik Mat Sidek. (2014). "Impact of Ottoman Scientific Advancement in the Era of Mohammad al-Fatih (Mehmed the Conqueror) Towards the Ottoman Scientific Zenith. Mediterranean Journal of Social Science 5 (29): 81-86.

133. Yılmaz, Malik ve Burcu Şenay Aydemir. (2014). "Türkiye''deki Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin Lisans Ders Programlarında Yer Alan Osmanlı Türkçesi Derslerinin Değerlendirilmesi ve İstihdamdaki Önemi". Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (3): 1-10.

134. Kuter, Murat. (2014). Belge ve Tanıkların Işığında Uludağ Üniversitesi''ni Kuran Dernek. Bursa: Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü.

135. Mohammadi, Reza Muhammad and Mahnaz Eskandarian. (2014). "An Investigation into the Factors Influencing Strategic KM and Decision Making Enterprise Resources Planning Sysytems". Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology 2 (4): 535-540.

136. Alaca, erdinç. (2015). "Trabzon''da Halk Kütüphaneleri ve Halk Kütüphanelerinin Şehir Kültürüne Katkısı". UKHAD 1(3):

137. Külcü, Özgür, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel. (2015). Kamusal Bilgi ve Elektronik Belge Yönetimi: Organizasyonlar ve Üniversitelere Yönelik Koşulların Analizi. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği.

138. Bang, Anne. (2015). "Localising Islamic Knowledge: Acquisition and Copying of the Riyadha Mosque Manuscripts Collection in Lamu, Kenya". In From Dust to Digital: Ten Years of the Endangered Archives Programme (135-172). Edited by Maja Kominko. Cambridge Open Book Publishers.

139. Yalman, Murat. (2015). "Preservice Teachers'' Views About E-Book and Their Levels of Use of E-Books". Procedia Social and Behavioral Sciences  176 (2015): 255-262.

140. Yalman, Murat. (2015). "Education Faculty Students'' Views About  Use of E-Books". Turkish Online Journal of Distance Education - TOJDE 16 (1): 145-161. 

141. Özer, Selda ve Yalın Kılıç Türel. (2015). "Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-Kitap ve Etkileşimli Kitap Kavramına İlişkin Metaforik Algıları". Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry - TOJQI 6 (2): 1-23.

142. Polat, Hakan ve Bünyamin Atıcı. (2015). "Proje Tabanlı Öğrenmede Yönetim ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Öğrenci Başarısı ve Tutumlarına Etkisi". Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi 6 (1):

143. Subaşıoğlu, Fatoş. (2015). "Meslek Eğitimimizde Yeni Eğilimler, Fırsatlar". Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 60. Yıl Armağan Kitabı içinde (81-91). Yayına Hazırlayan: Nevzat Özel ve Neslihan Er-Koçoğlu. Ankara: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü.

144. Külcü, Özgür, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel. (2015). Kamusal Bilgi ve Elektronik Belge Yönetimi: Organizasyonlar ve Üniversitelere Yönelik Koşulların Analizi. Ankara: [yayl. y.].

145. Pehlivan, Zeynep. (2015). "E-Kitaplarda Tipografik Tasarım Önerileri". Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi (15): 91-100. 

146. Okka, Berrin. (2015). "Salerno Tıp Okulu". Genel Tıp Dergisi 25 (2): 71-76.

147. Özkan, Tahir. (2015). "Osmanlı Devleti''nde ''Mektepler Öncesi Dönemde'' Yabancı Dil Algısı Üzerine Bir İnceleme". International Journal of Languages Education and Teaching (2015): 2639-2647. 

148. Akkaya, Nevin. (2015). "Teacher Candidates Views on E-Books and Screen Reading". International Journal of Languages'' Education and Teaching 3 (2): 247-260.

149. Acar, Sacit ve Fatih Gürsul. (2015). "Management and Information Systems in Special Provincial Administration: The Case of Ankara Provincial Administration". Istanbul Journal of Innovation in Education 1 (1): 39-69. 

150. Kurtoğlu, Mehmet ve Enver Karakeçili. (2015). "Urfa''da Vakıf Kitaplar Üzerine Bir Değerlendirme". Vakıflar Dergisi (43, Haziran): 119-147. 

151. Altay, Ahmet. (2015). "The Libraries in the Ottoman State". Journal of Balkan Libraries Union 3 (2): 48-53.

152. Susar Kırmızı, Fatma ve Firdevs Güneş. (2015). "Orta Öğretim Öğrencilerinin E-Kitap Okumaya İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi". Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 10 (15 Fall 2015): 787-800.

153. Özer, Mehmet Akif. (2015). Sosyal Politikaların Belirlenmesinde Karar Verme ve Bilgi Teknolojilerinin Etkisi". Emek ve Toplum 4 (9-2015/2): 8-35.

154. Ersoy, Gazi. (2015). "Çötelizade Ailesi ve Çözelizade Vakıf Kütüphanesi". Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Uluslararası Harput''a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu 14-16 Mayıs 201 Elazığ içinde (479-494). Elazığ.

155. Akturan, Abdülkadir, Hülya Gündüz Çekmecelioğlu and Ali Acaray. (2015). "Determaning the Effect of knowledge Sharing, Teamworking, and Transformational Leadership on Organizational Citizenship Behaviors in Information Society". Journal of Global Strategic Management (17, June 2015): 72-83.

156. Akkaya, Mehmet Ali. (2015). "A Research on Awareness Level of Ahmet Priştina İzmir City Archive and the Museum (APİKAM) in the Town, as the Earliest Form of Turkey". Türk Kütüphaneciliği 29 (3): 499-514.

157. "Gureba-yı Müslimin Hastahanesi Darülkütübü Nizamnamesi". (2015). Çeviren: Şeref Etker. Osmanlı Bilimi Araştırmaları 16 (2): 71-77.

158. Balkaç, Zerrin. (2015). "The Importance Hagia-Sophia Madrasah Attaches and Its Contributions to Education". 10th International Balkan Education and Science Congress on the Topic Education and Globalization, September 17-19, 2015 Skopje içinde (35-42). Edited by Vlado Timovski. Skopje: Ss. Cyril and Methodius University.

159. Çınar, Hüseyin ve Miyase Koyuncu Kaya. (2015). Vakıflar Kaynakçası. Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü.

160. Liebrenz, Boris. (2016). Die Rifa''iya aus Damascus Eine Privatbibliothek in Osmanischen syrien und ihr kulturelles Umfeld. München: Brill.

161. Demirel, Gülten ve Abdullah Karakaya. (2016). "İşletmelerde Bilişim Sistemleri Uygulamaları. Demir Çelik Sektörü". Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Özel Sayı 2 - 2016): 166-176.

162. Özer, Selda ve Yalın Kılıç Türel. (2016?). "Matematik Dersine Yönelik Geliştirilen Elektronik Kitapa İlişkin Görüşler: Teknoloji Fakültesi Öğrencileri". 9. International Computer and Instructional Technologies Symposium ICIT2015 Abstract Proceedings içinde (1-2).

163. Akkaya, Mehmet Ali. (2016). "A Research of Awareness a Level of Ahmet Priştina İzmir City Archive and Museum in the Town". ÜNAK2014 Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi Bildiriler Kitabı içinde (428-438). Yayl. Hazl.: Nevzat Özel ve Tolga Çakmak. Ankara: ÜNAK.

164. Ulu, Hasan Eren (2016). "Seyyahların İzinde Hamidiye Kütüphanesi". 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi 77-80.

165. Sezer, Kevser. (2016). "An Alternative Model of Oriented Problem Solving to Corporate Knowledge Management". Journal of Strategic Research in Social Science 2 (1): 35-44. 

166. Şeşen, Yasin. (2016). "Kent Arşivi kültürü İhtiyacımız". Türk Kütüphaneciliği 30 (1): 108-113.

167. Turan, Metin. (2016). "Geleneksel ve Elektronik Eser Sahiplerinin Telif Hakları, Dijital Haklar Yönetimi: Uluslararası Düzenlemeler ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Çerçevesinde Bir Değerlendirme". Bilgi Dünyası 17 (1): 57-86.

168. Aslıyürek, Mehlika Karagözoğlu. (2016). "Bilgi Teknolojileri ve Dijitalleşmenin Türkiye’de Bilgibilim Literatürüne Yansıması: Bilgi Dünyası Dergisi Örneği (2000-2014)". Bilgi Dünyası 17 (1): 87-103.

169. Altay, Ahmet ve Tania Todorova. (2016). "Bilgi toplumuna Geçiş Sürecinde Türkiye''de ve Bulgaristan''da Halk Kütüphaneleri: Karşılaştırmalı Bir Araştırma". Turkish Studies International Periodical for Languages and History of Turkish or Turkic 11 (2): 1-28.

170. Kara, Murat ve Yusuf Keş. (2016). "Bir Öğrenme Aracı Olarak Etkileşimli E-Kitap". Art-e Sanat Dergisi 9 (17): 189.209.

171. Şahinalp, Mehmet Sait ve Veysi Gürol. (2016). "Osmanlı Dönemi Anadolu Şehirleri Çarşı Sisteminin Fonksiyonel Analizi". Turkish Studies International Periodical for Languages and History of Turkish or Turkic 11 (8): 335-360.

172. Demir, Sultan Yıldız ve Çiğdem Tarhan. (2016). "Meslek Liseleri İçin WEB Tabanlı Staj Yönetim Sistemi Tasarımı ve Uygulaması (E-Staj)". Smart Technology and Smart Management=Akıllı Teknoloji ve Akıllı Yönetim içinde (130-140). Edi.: Vahap Tecim, Çiğdem Tarhan ve Can Aydın. İzmir: [yayl.y.].

173. Çakıroğlu, İdris ve Öznur Öztosun Çaydere. (2016). "Milli Kütüphane''de Bulunan Müzik Konulu Kitaplarla İlgili Bibliyografya Çalışması (1994-2011)". Online Journal of Music Sciences 1 (1): 1-27.

174. Özmutaf, Nezih Metin, Elif Aktekin ve Koray Çıta. (2016). "Optik Mağazalarında Bilgi Sisteminden Elde Edilen Bilgilerin Müşteri Memnuniyetine Etkisi: İzmir İli Örneği". 3rd International Management Information Systems Conference 6-8 October 2016, İzmir Conference Proceedings = 3. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistmeleri Konferansı 6-8 Eylül 2016, İzmir Bildiri Kitabı içinde (202-209). Edi.: Vahap Tecim, Can Aydın ve Çiğdem Tarhan. İzmir: [yayl.y.].

175. Aydın, İnayet. (2016). Akademik Etik. İstanbul: Pegem Akademi.

176. Ergün. Mustafa. (2016). Modern Eğitim Sistemlerinin Doğuşu ve Gelişimi. İstanbul: Pegem Akademi.

177. Aksu, Türkan ve Gökhan Cantürk. (2016). "Bilişim Teknolojilerinin Yönetim Süreçlerinde Kullanımı: Fenomenolojik Bir çalışma". Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi 5 (Özel Sayı): 118-131.

178. Alyakut, Ömür. (2016). "Kartepe Örneğinde Doğal Gıda Üretimi Yapan Üre-Tüketicilerin Sosyal Medyada Üretim ve Tüketim Pratikleri". Akademik Bakış Dergisi (57, Eylül-Ekim 2016): 125-149.

179. Kuzucuoğlu, Alparslan Hamdi. (2016). "Yerel Yönetimlerdeki Bilgi ve Kültür Merkezlerinde Acil Durum Planlamasının Önemi". Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu 12-14 Mayıs 2016, Bursa Bildiriler Kitabı içinde (121-133). Yayına Hazırlayanlar: Bülent Yılmaz, Tolga Çakmak ve Şahika Eroğlu. Bursa: Nilüfer Belediyesi.

180. Rukancı, Fatih. (2016). "Yerel YönetimlerdeÖzel Arşiv Algısı ve Faaliyetleri". Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu 12-14 Mayıs 2016, Bursa Bildiriler Kitabı içinde (242-253). Yayına Hazırlayanlar: Bülent Yılmaz, Tolga Çakmak ve Şahika Eroğlu. Bursa: Nilüfer Belediyesi.

181. Keseroğlu, Hasan S. (2016). "Halk Kütüphanesine Saygınlık Yaratmak: Sözlü Tarih". Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu 12-14 Mayıs 2016, Bursa Bildiriler Kitabı içinde (449-461). Yayına Hazırlayanlar: Bülent Yılmaz, Tolga Çakmak ve Şahika Eroğlu. Bursa: Nilüfer Belediyesi.

182. Canata Fatih. (2016). "Belediye Kütüphaneleri Gerekli mi? Bilgi Toplumu Bağlamında Bir Değerlendirme". Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu 12-14 Mayıs 2016, Bursa Bildiriler Kitabı içinde (213-241). Yayına Hazırlayanlar: Bülent Yılmaz, Tolga Çakmak ve Şahika Eroğlu. Bursa: Nilüfer Belediyesi.

183. Zor, Aydın ve Bilge Yüksel Kirişcan. (2016). "Elektronik Kitaplar ve Sanat Eğitimi Derslerinde e-Kitap Kullanımına Yönelik Bir Öneri". Akdeniz Sanat Dergisi 9 (19): 1-14.

184. Sağlık, Özkan. (2016). "Bursa Büyükşehir Belediyesinin Stratejik Planlar ile Performans Programlarında Bilgi ve Belge Odaklı Hizmetlerin Yeri". Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu 12-14 Mayıs 2016, Bursa Bildiriler Kitabı içinde (152-177). Yayına Hazırlayanlar: Bülent Yılmaz, Tolga Çakmak ve Şahika Eroğlu. Bursa: Nilüfer Belediyesi.

185. Günalan, Rıfat ve Özkan Sağlık. (2016). "İstanbul''daki İlçe Belediyelerinde Halka Yönelik Bilgi Hizmetleri: Üsküdar Belediyesi''ne Ait Bilgi Evlerinin Nitelik Açısından İncelenmesi". Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu 12-14 Mayıs 2016, Bursa Bildiriler Kitabı içinde (539-558). Yayına Hazırlayanlar: Bülent Yılmaz, Tolga Çakmak ve Şahika Eroğlu. Bursa: Nilüfer Belediyesi.

186. Özdemir, Nezahat. (2016). "Halkın Eğitim Görme ve Kendini Geliştirme Hakkının Sorumluluğu Kimde?". Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu 12-14 Mayıs 2016, Bursa Bildiriler Kitabı içinde (595-608). Yayına Hazırlayanlar: Bülent Yılmaz, Tolga Çakmak ve Şahika Eroğlu. Bursa: Nilüfer Belediyesi.

187. Kaya, H. Pınar ve Şükran Güngör Tana. (2016). "Borsa İstanbul 30 Endekslerinde İşlem Gören Şirketlerin Bilgi Toplumu Hizmetlerine Yönelik Bir Araştırma". İşletme Araştırmaları Dergisi 8 (4): 380-399.

188. Emre, İlkim Ecem, Elif Krtal ve Sevinç Gülseren. (2016). "Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Alanlarındaki Öğrencilerin Eğitimde Bilgi Teknolojilerine Bakış Açısı: İstanbul Üniversitesi İncelemesi". Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 13-3 (26): 1-15.

189. Tozlu, Ahmet. (2016). "Karar Verme Yaklaşımları Üzerinde Herbert Simon Hegamonyası". Sayıştay Dergisi (Temmuz-Eylül 2016): 27-45.

190. Yılmaz, Mehmet Serhat. (2016). "Kastamonu Medrese ve Dergah Kütüphanelerinde Bulunan Yazma ve Basma Eserlerin Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesine Devri". III. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu 6-8 Mayıs 2016 içinde (438-450). Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

191. Sele, Enver. (2017). "The Negative Impact of E-Commerce VAT on Education in Kosovo". In 6th International Conference on New Perspectives in Science Education, Florence-Italy, 17-18 March 2016 (331-334). Padova: libreriauniversitaria.it edizioni.

192. Dale, Denise. (2017). "Beyond the Books: Collaborate Collections Designed for Creativity and Experientail Learning". In ACRL 2017 at the Helm''s Leading Transformation 22-25 March 2017, Baltimore - Maryland (76-85).

193. Tuncer, Murat. (2017). "A Critical Question: Can We Trust Smartphone Survey Data". Journal of Education and Training Studies 5 (6): 33-43.

194. Alpkıray, Feyzedin ve Yavuz Samur. (2017). "A Content Analysis of Thesis and Dissertations Published in Turkey on Electronic Books". SDU International Journal of Educational Studies 4 (1): 12-28.

195. Giritlioğlu, İbrahim, Halil İbrahim Karakan, Nadir Alkan ve Harun Reşit Gündoğan. (2017). "Türkiye''nin Tanıtımında Posta Pullrının Fonksiyonel Önemi ve Türkiye''deki Posta Pullarına Yönelik İçerik Analizi". Ekonomi ve Yönetim Araştırmları Dergisi 6 (1): 74-88.

196. Çakıroğlu Oban, Raziye ve Abbas Demir. (2017). "Türkiye''de Üniversitelerin Coğrafya Kütüphanesi Eksikliği: Buca Eğitim Fakültesi Örneği". Kesit Akademi Dergisi 3 (8): 61-83.

197. Bardhi Mr. Ali. (2017). "Rezultat i Frymezimit ne Kerkim te Deturise". KOHA Favore 17 (758): 30-31.

198. Tamari, Salim. (2017). The Great War and the Remarking of Palestine. Oakland, CA: University of California Press.

199. Özerbaş, Mehmet Arif ve Yasin Öztürk. (2017). "Türkçe Dersinde Dijital Hikaye Kullanımının Akademik Başarı, Motivasyon ve Kalıcılık Üzerinde Etkisi". TÜBAV Bilim Dergisi 10 (2): 102-110.

200. Rozas-Garcia, Mara Rosa and Carmen Terre-Rull. (2017). "Los Mensajes Filatelicos Contra la Violencia Hacia las Mujeres". MUSAS Revista de Investigasion en Mujer, Salud y Sociedad 2 (2): 3-27.

201. Rukancı, Fatih. (2017). "Dijital Çağda Arşivcilerin Değişmeyen Rolü". Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve Hizmetlerine Etkileri içinde (129-152). Yayına Hazırlayanlar: Hüseyin Odabaş ve Mehmet Ali Akkaya. İstanbul: Hiperlink.

202. Binici, Kasım. (2017). "E-Kitap ve Kütüphanecilikte Düşündürdükleri". Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve Hizmetlerine Etkileri içinde (181-204). Yayına Hazırlayanlar: Hüseyin Odabaş ve Mehmet Ali Akkaya. İstanbul: Hiperlink.

203. Polat, Coşkun. (2017). "Elektronik Kaynak Yönetimi". Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve Hizmetlerine Etkileri içinde (225-250). Yayına Hazırlayanlar: Hüseyin Odabaş ve Mehmet Ali Akkaya. İstanbul: Hiperlink.

204. Küçükali, Rıdvan ve Zeynep Taşğın. (2017). "Bilim Tarihine Katkısı Yönüyle ''Parşömen Kağıdı''. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 58 (Haziran): 131-140.

205. Kaymakcı, Selahattin. (2017). "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kütüphanelerden Yararlanma". Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar III içinde (176-200). Editörler: Refik Turan ve Hakan Akdağ. Ankara: Pegem Yayınları.

206. Önaçan, Mehmet Bilge Kağan. (2017). "BÖTE İçin Yeni Bir Ders Önerisi: Yönetim Bilişim Sistemleri". Eğitim Teknolojileri Okumaları 2017 içinde (87-107). Editörler: Hatice Ferhan Odabaşı, Buket Akkoyunlu ve Aytekin İşman. Ankara: TOJET, Sakarya Üniversitesi.

207. Fırat, Emine, Zeynep Karaçor ve İnci ine Özkan. (2017). "Bilgi Ekonomisinin Dönüşümü Üzerine Bir İnceleme". International Conference on Eurasian Economics 2017 içinde (329-333): Editors: Selahattin Sarı, Alp H. Gencer ve Batuhan Tufaner. İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınları.

208. Balkaç, Zeynep. (2017). "Anadolu Selçuklu Devleti Medreseleri". Balkan Eğitim Araştırmaları 2017 içinde (180-189). Editör: Hikmet Asutay. Edirne: Trakya Üniversitesi.

209. Köse, Ece. (2017). "Tarihsel Perspektiften Öğrenci Gençliğin Yaşam Memnuniyeti: On Altıncı Yüzyıl Osmanlı Devleti''nde Medreseli İsyanları Örneği". VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi: Farklılıklar, Çatışmalar ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji 1-3 Aralık 2016, Ankara Bildiriler içinde (358-364). Editörler: Feray Arten ve Akın Bekiroğlu. Ankara: Sosyoloji Derneği.

210. Erkayhan, Şafak ve Yunus Bora Ülke. (2017). "Digitalization of the Book Publishing Industry: A Study on the E-Book Publishing in Turkey". Online Journal of Communication and Media Technologies 7 (4): 61-78.

211. Kasapoğlu Akyol, Pınar. (2017). "Kültürel Miras Aktarıcısı Posta Pullarını Ulusal Kimlik Bağlamında Okumak". 3rd International Language, Culture and Literature Symposium, June 15-16, 2017 e-Proceedings içinde (60-77). Editor: Arda Arıkan. Antalya: Akdeniz Üniversitesi. 

212. Bal, Erkan ve Murat Tezer. (2017). "Prospective Teachers'' Opinions About Developed E-Book for History Course and Its Use". International Journal of Educational Sciences 19 (2-3): 159-165.

213. Tokdemir, M. Ahmet ve Abdulkadir Coşkun. (2017). "Cenevre''de Müslümanlar İçin Bir Okul Açma Teşebbüsü: Medrese-i Şarkiyye ve Eğitim Programı". İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmalar Dergisi 6 (5): 2760-2774.

214. Menteş, Serkan, Mutlu Uysal, Mehmet Ulvi Şimşek ve Selman Solhan. (2017). "Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Bilgi Yönetimi Modellemesi". Bilgi Sistemleri ve Bilişim Yönetimi: Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar içinde (275-284). Editörler: Fahrettin Özdemirci ve Zeynep Akdoğan. Ankara: [yayl.y.].

215. Ulu, Hacer. (2017). "Öğretmen Adaylrının E-Kitap kavramına ilişkin Metaforik Algıları". International Journal of Languages'' Education and Teaching 5 (4): 542-555.

216. Saklı, Ali Rıza ve Hatice Tuğba Akdoğar Akbulut. (2017). "Dünyada ve Türkiye''de Üniversitenin Tarihi Gelişimi". Recep Tayyip Erdoğan Üniveritesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri içinde (9-49). Editör: Ali Rıza Saklı. Ankara: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi.

217. Leblebicioğlu, Hülya. (2017). "18. Yüzyıldan Günümüze Türkiye''de ve Amerika''da Hemşireliğin Tarihsel Gelişimi". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6 (4): 268-274.

218. Akaslan, Dursun ve Mustafa Alpaslan. (2017). "Göz İzleme Tekniklerini Kullanarak Öğrencilerin Elektronik İçerik ile Etkileşiminin Araştırılması". Current Debates in Education Volume 5 içinde (309-322). Edited by O. Nejat Akfırat, Donald F. Staub and Gürkan Yavaş. London: IJOPEC Publication.

219. Atila şehirli, Yücel. (2017). "Atatürk''s Conception of Citizenship Education". In 3rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All ICLEL 2017 September 12-14 2017, Porto (617-630). Editors: Raulo Alberto da Silva, Osman Titrek and Gözde Sezen Gültekin. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ICLEL Konferans yayınları.

220. Lestari, Kiki Dwi and Slamet Asari. (2017). "Screen Book Versus Printed book: A Comparative Study on the Influence of Students Perceived Learning at Six Semetres on English Department in University of Muhammadiyyah Gresik". Journal of English Teaching, Literature, and Applied Linguistics 1 (2): 85-95.

221. Özteke, Fatih. (2017). "Asar-i İslamiye ve Milliye Encümeni''nden Afet İnan''a Milli Tarih Bilincinin İnşası". 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Tam Metin Kitabı: Sosyal, Beşeri ve İktisadi Bilimler içinde (499-513). Edi.: Serdar Yavuz. Elazığ: ASOS Yayınevi.

222. Ngeope, Mpko and Sidney Netshakhuma. (2018). "Archives in the Trenches: Repatration of African National Congress Liberation Archives in Diaspora to South Africa". Archival Science 18 (1): 51-71.

223. Alagöz, Ali ve Metehan Ortakarpuz. (2018). "Muhasebe Bilgi Sisteminde Kurumsal Bilgelik Anlayışı". Muhasebe ve Finansman Dergisi (Ocak): 1-26.

224. Özer Şanal, Seda ve Yalın Kılıç Türel. (2018). Fonksiyonlar Konusunun ARCS Modeli Temelinde Geliştirilen Etkileşimli E-Kitap İle Öğretimi: Eylem Araştırması". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 8 (1): 121-140.

225. Özgen, Özden. (2018). "Cumhuriyet Öncesi Hakkari''de Eğitim". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 10 (23): 27-24.

226. Asna, İbrahim Burçin. (2018). "Melekend/Mollakent Medresesi''nde Eğitim Hayatı ve Mimari". Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi - IBAD 3 (1): 327-348.

227. Kaya, Emre. (2018). "Kamu Yönetiminde Şeffaflık ve Türkiye''de Bilgi Edinme Hakkının Kullanımı". Social Sceinces Studies Journal 4 (16): 1229-1243.

228. Erdül, Mehmet. (2018). "Milli Kütüphane". KNK Dergisi (İlkbahar 35-2018): 54-59.

229. Dilben, Talha. (2018). "Kütüphaneler Dışındaki Arap Harfli Yazma Eserlerin Günümüzdeki Durumları Üzerine". Ağırlık Türkoloji e-Dergisi 3 (6): 4-32.

230. Özteke, Fatih. (2018). "Tarihçiliğimizin Kurumsallaşması ve Bir Kültür Milliyetçisi Ahmed Zeki Velidî Togan". Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi 13 (25): 165-194.

231. Öztürk - Başpınar, Nuran. (2018). "Bilgi ve Kayıt Yönetimi: Bir Sanayi İşletmesinde Bilgi ve Kayıt Sisteminin Geliştirilmesine İlişkin Model Önerisi". Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (1): 59-70.

232. Doğan, Korcan. (2018). "Birleşik Krallık ve Özel Arşivler". Uluslararası Perspektiften Özel Arşivler içinde (45-51). Editörler: Korcan Doğan ve Hakan Anameriç. Ankara: Ankara Üniversitesi.

233. Kozan, Tuğçe. (2018). "Özel Arşivler ve Danimarka''da Özel Arşiv Uygulamaları". Uluslararası Perspektiften Özel Arşivler içinde (52-67). Editörler: Korcan Doğan ve Hakan Anameriç. Ankara: Ankara Üniversitesi.

234. Özkol, İhsan. (2018). "Özel Arşivlerin Gelişimi ve Avustralya Örneği". Uluslararası Perspektiften Özel Arşivler içinde (78-87). Editörler: Korcan Doğan ve Hakan Anameriç. Ankara: Ankara Üniversitesi.

235. Turgut, Özden Pektaş. (2018). "Çocuklara Etkileşimli E-Kitap Uygulamaları". Sanat ve Tarasım Dergisi (Haziran 2018). 205-221.

236. Kearns, Robin A., Tara M. Coleman and Jonathan Edmeades. (2018). "New Zealand Chlidren''s Health Stamps: Ideological Artefacts Linking Health and Place". Social Science and Medicine.

237. Çakır, Fatma Sönmez, Alper Aytekin, Özgür Yaşar ve Yakup Bahadır Yücel. (2018). "Öğretim Kurum Yöneticilerinin Teknolojiye Karşı Tutumları ile Yönetim Bilgi Sistemlerini Kullanma Durumu: Bartın İli Örneği". Avrasya Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 5 (5): 250-269.

238. Asaukhan, S. A. (2018). "E-Book vs. Printed Book in Educational Environment". Materialy II. Mezhdunarodnogo Konkursa Nauchno-Issledovatel''shikh Rabot Studentov, Magistrantov i Aspirantov v Mire Nauki: Voprosy Filologii Lingvodidaktiki i Perevodovedeniya: Chast'' 1Voprosy Metodiki Prepodavaniya Inostrannykh Yazykov i Mezhkul''turnov Kammunikatsii içinde (18-22). Editörler: N. V. Kormilina ve N. Yu. Shugaeva. Cheboksary: Chuvashskiy Gosudarstvennyy Pedagogicheskiy Universitet Im. I. YA. Yakovleva.

239. Rukancı, Fatih. (2018). "Kültürel Mirasın Gelecek Kuşaklara Aktarılması ve Tanıtımında Yazma Eser Kütüphaneciliği". Erdem (74): 99-115.

240. Dığıroğlu, Filiz. (2018). "Tedkik-i Mesahif-i Şerife ve Müellifat-ı Şeriyye Meclisi Kütüphanesi''ndeki Mushaflar". Din ve Hayat Dergisi 34 (2018): 150-155.

241. Özan, Nuriye. (2018). "Dijital Çağda Arşivler ve Arşivciler". III. Uluslararası Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrenci Kongresi: Bildiriler içinde (231-239). Yayına Hazırlayanlar: Demet Işık, İhsan Özkol, Neslihan Er-Koçoğlu ve Pelin Karcı Kandemir. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yayınları.

242. Nebati, Emine Elif ve İsmail Ekmekçi. (2018). "Tarihten Günümüze Alışveriş Merkezlerinin Değerlendirilmesi". İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (33): 389-406.

243. Gürbüz, İ. Bülent ve Fikret Bayar. (2018). "Information Management System Services from the User''s Perspective: TARBIL". Turkish Studies Information Technologies and Applied Sciences 13 (13): 23-36.

244. Tarlakazan, Burak Erkan. (2018). "Pul Tasarımlarında Osmanlıdan Günümüze Kadın Figürü". İdil Sanat ve Dil Dergisi 7 (46): 711-726.

245. Güneş, Güssün, İlkay Tahsin Demirkol ve Müceyla Eriş. (2018). "Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi ile İlgili 23 Things". ÜNAK 2017 Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi Sempozyumu, 12-14 Ekim 2017, Ankara Bildiriler içinde (21-28). Editörler: Nermin Çakmak, Serhat Baytur ve Sümeyye Akça. Ankara: ÜNAK.

246. Yılmaz, Ozan. (2018). "Şarihin Kütüphanesi''nden: Bosnalı Ahmed Sûdî''nin Gülistân Şerhinde Kullandığı Kaynakları". ESTAD Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 1 (1): 187-202.

247. Şengül, Mehmet Bakır. (2018). "Çocuk Edebiyatı Bağlamında Gülten Dayıoğlu''nun Fadiş Romanı". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 35 (1): 72-84.

248. Seyhan, Ayşe. (2018). "Tarih Öğretiminde Arşiv Belgesinin Kullanımının Öğrencilerin Akaemik Başarılarına ve Derse Bakışlarına Etkileri". ERPA 2018 International Congresses on Education İstanbul 28 June - 1 July 2018 Book of Proceedings içinde (701-707). Sakarya: EDUGARDEN.

249. Sarıkaya, Bünyamin. (2018). "Basılı Kitap mı? E-Kitap mı? Türkçe Öğretmeni Adayları Ne Düşünüyor?". Turkish Studies 13 (19, Summer 2018): 1567-1582. 

250. Rukancı, Fatih. (2018). "Osmanlı Dönemi Arşiv Belgelerinde Umumi Kütüphaneler". Halk Kütüphaneleri: Geçmişten Geleceğe Yönelimler ve Yeni Roller içinde (485-504). Editörler: Hüseyin Odabaş ve Mehmet Ali Akkaya. İstanbul: Hiperlink.

251. Çakmak, Tolga. (2018). "Bilginin Düzenlenmesinde Yenilikler: Avrupa''da ve Türkiye''de RDA Uygulamalarına Yönelik Bir Değerlendirme". Tarık Akan Toplantıları I: Bilgi ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Semposyumu Bildiriler Kitabı içinde (23-44). İstanbul: Hiper Yayın.

252. Altay, Ahmet. (2018). "Halk Kütüphanalerinde Yönetim ve Yönetsel İşlevler". Halk Kütüphaneleri: Geçmişten Geleceğe Yönelimler ve Yeni Roller içinde (123-153). Editörler: Hüseyin Odabaş ve Mehmet Ali Akkaya. İstanbul: Hiperlink.

253. Keseroğlu, Hasan Sacit. (2018). "Halk Kütüphanesi Tarihi". Halk Kütüphaneleri: Geçmişten Geleceğe Yönelimler ve Yeni Roller içinde (1-31). Editörler: Hüseyin Odabaş ve Mehmet Ali Akkaya. İstanbul: Hiperlink.

254. Akengin, Gültekin, Sümeyye Özbek ve Hakan Mazlum. (2018). "Kitap Tasarımının Bugünü ve Yarını". ICUHTA International Congress of Usage of High Technology in Art= Uluslararası Sanatta Yüksek Teknoloji Kullanımı Kongresi Özet ve Tam Metin Bildiriler Kitabı 19-20 Nisan 2018 içinde (201-209). Yayına Hazırlayan: Mustafa Özipek. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları.

255. Alikılıç, Dündar ve Malik Yılmaz. (2018). "Erzurum Kütüphanelerinin Tarihi ve Bugünü". Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi TAED (63, Eylül 2018): 705-719.

256. Ekber, Nacef. (2018). "Orta Asrler Azerbaycanında Tehsil Anlayışı, Strukturu, Metodologiyası ve Tedris Vasiteleri". Azerbaycan Mektebi Jurnalı (2): 107-123.

257. Çeliköz, Mine ve Banu Uslu. (2018). "Pedagojik Formasyon Alan Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri". III. INES International Education and Social Sciences Congress 2018 Full Text Alanya - Antalya içinde (195-203). Konya; İstanbul; Ankara: Çizgi Kitabevi.

258. Derkan, İzzet ve Tahir Vaiz. (2018). "An Analysis on the Effects of University in Northern Cyprus on the Population Bearing Capacity: Ecology Theory". International Journal of Research Science and Management 5 (5): 37-47.

259. Şeşen, Yasin. (2018). Üniversite Kütüphanelerinde Toplam Kalite Yönetimi. Ankara: Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar.

260. Çetintaş, Buluthan. (2018). "Toplumsal İletişim Bağlamında Kütüphaneler: Kavramsal Bir Değerlendirme". Akdeniz İnsanî Bilimler Dergisi 8 (2, 2018): 265-275.

261. Ağaoğlu, Reyyan ve Gökten Oral. (2018). "Dedektif Romanları Tarihine Sığmayan Geçmişi ile Türkiye''de ve Dünyada Adlî Edebiyat". Adlî Tıp Bülteni 23 (3): 180-189.

262. Yılmaz, Fatma. ve Elif Ekinci. (2018). "İşletmelerde Yönetim Tarzları Üzerine Bir Araştırma". International Conference on Management and Social Sciences November 17-19, 2018 Proceeding Book içinde (162-169). Editör: Kıyal Kamchybekova Abdiraim. [y.y.]: UYSAD.

263. Bezirci, Pervin. (2018). "Reflections on Approach to Language and Culture and Their Relevance to Publishing and Librarianship During Sultan Abdülhamid II Period: Istanbul University''s Rare Books Library". Foreing Language Journal - чуждоеэиково обучение (Çujdoezikovo Obuçenie) 45 (5): 505-521.

264. Konuk, Sümeyye. (2018). "The Reseach of Changes in the Reading and Writing Habits of the Youth". SDU International Journal of Educationa Studies 5 (2): 13-32.

265. Genç, Süreyya ve Tülay Erduran. (2018). "Elektronik Ortamdaki Sesli Kitapların Çocuk Resimlerine Yansıması". Eğitim Bilimleri Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar içinde (241-250). Editör: Atilla Atik. Ankara: Gece Akademisi.

266. Yakut Ak, Eda. (2018). "Savaş ve Kadın". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (58): 931-936.

267. Altay, Ahmet. (2018). "Bilgi Toplumu''na Geçiş Sürecinde Kütüphaneleri Yeniden Düşünmek ve Tasarlamak". Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi 8-9 Kasım 2018 içinde (1-13). Editörler: Doğa Başar Sarıipek ve Bora Yenikan. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi.

268. Kuzucuoğlu, Alparslan H., Umut Solmaz, Berna Burçak Erkan ve Abdullah Damar. (2018). "Üniversite Öğrencilerinin Kütüphanelerle İlgili Yönelimleri ve Korumaya ilişkin Tutumları: Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Örneği". Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (21): 19-35.

269. Yankın, Fahri Bilal. (2018). "Dijital Dönüşüm Sürecinde Çalışma Yaşamı". Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 7 (2): 1-38.

270. Cengiz, Özge. (2018). "Osmanlı''da Bilginin "Gezgin" Ağı: Suraiya Faroqhi''nin ''Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşamı: Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla'' Adlı Kitabının İncelenmesi". Loji 1 (1): 155-172.

271. Odabaşı, Yavuz ve Esma Erdal. (2018). "Bilgi Ekonomisi ve Ekonomik Büyüme: Seçilmiş OECD Ülkeleri Üzerine Bir İnceleme". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 5 (12): 439-459.

272. Uludağ, Orhan, İlyas Aktaş ve Hale Özdoğan Özgit. (2018). "Eğitim Çalışanlarıının Örgütsel Adalet Algılarının ve Örgüt Kültürünün Bilgi Paylaşımı Üzerindeki Etkileri: Örgüt Kültürünün Aracı Rolü". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 34 (1): 160-181.

273. Emekli, Oğuzhan. (2018). "Medrese Literatürüne Bir Katkı: Bağdat Nizamiyesine Eleştirel Bir Bakış". İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 7 (2): 181-195.

274. Kar, Aykut. (2018). "Arşiv Belgeleri Işığında Rasadhane-i Amire''nin Müdürü coumbary Efendi''nin Çalışmaları". Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü I. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu 19-21 Nisan 2018 Bildiri Kitabı içinde (610-625). Editörler: Ahmet Taşağıl, Aykut Kar, Ahmet Büyükaksoy ve Ayşen Müderrisoğlu. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Yayınları.

275. Özcoşar, İbrahim. (2018). "Arşiv Araştırmalarında Etik". Sosyal Bilimlerde Etik Sorunlar içinde (51-66). Editör: Musa Öztürk. ANkara: Nobel Yayınları.

276. Dede, Adnan. (2019). "Muhasebe Bilgi Sistemlerinden Elde Edilen Bilgilerin Yorumlanma Düzeyi ile Yönetim Kurallarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma". Journal of Social and Humanities Sciences Research 6 (32): 143-154.

277. Liebold, Sebastian. (2019). "Türkische Briefmarken als Zeitzeicher: Einmal Moderne und Zurück". In Gezahnte Geschichte Die Briefmarke als Historische Quelle zur Einführung Band I (256-278). Editors: Pierre Smolarski, Rene Smolarski und Silke Vetter-Schltheiss. Göttingen: V&R Unipress GmbH.

278. Alkan, Necmettin. (2019). "Sultan II. Abdülhamid Döneminde Kültür, Sanat ve Spor Alanlarında Yapılan Modernleşme Faaliyetleri". Sultan II. Abdülhamid Dönemi Siyaset-İktisat-Dış Politika-Kültür-Eğitim içinde (369-397). Editörler: Mehmet Bulut, Muhammet Enes Kala, Nuri Salık ve Maşallah Nar. İstanbul: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.

279. Bilecik, Gülberk ve Ömer Türk. (2019). "Masraf Defterleri Işığında Topkapı Sarayı III. Ahmed (Enderun) Kütüphanesi". Art-Sanat 11 (Ocak 2019): 1-12.

280. Yükçü, Şüheda Bozkurt, Aslı İzoğlu Tok ve Saniye Bencik Kangal. (2019). Çocuk Edebiyatının geldiği Son Nokta: Okul Öncesi Resim E-Kitaplara Gelişimsel Bir Bakış". Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 3 (1): 139-164.

281. Akdemir, Ali ve [diğerleri]. (2019). "Üst Düzey Yönetim Görev Unvanlarına Yönelik Üniversite Öğrencilerinin Algılarının Araştırılması". İşletme Araştırmaları Dergisi 11 (1): 447-458.

282. Salmawati, Sjaeful Anwar and Ghery Priscylio. (2019). "The Use of Chemistry e-Book Developed by 4S TMD: Upper High School Teachers'' and Students'' View. In IC4E ''19 Proceedings of the 10th International Congress on E-Education, E-Business, E-Management and E-Learning 10-13 January 2019, Tokyo (28-31). New York, NY: ACM.

283. Çelikkol, Mediha Mine. (2019). "Bilgi Yönetim Sürecinde Kurumsal Kaynak Planlamasının Finansal Boyutları ve Bir Firmada Uygulanması". Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi 54 (1, 2019): 662-680.

284. Çolaklar, Huriye. (2019). "Ahilik Geleneği ve Kütüphanecilik". Electronic Turkish Studies 14 (2): 231-257.

285. Şeşen, Yasin. (2019). "Kültürel Mirasımız ve Arşiv Belgelerimizin Afetler ve KBRN Tehlikelerine Karşı Korunması". Afet ve Risk Dergisi 2 (1): 32-42.

286. Korkmaz, Güneş ve Nurdan Kalaycı. (2019). "Theoretical Foundations of Project Based Cirrucula in Higher Education". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 48 (1): 236-274.