DR.ÖĞR.ÜYESİ ABDÜLLATİF ARMAĞAN    
Adı : ABDÜLLATİF
Soyadı : ARMAĞAN
E-posta : armagan@ankara.edu.tr, latifarmagan@yahoo.com
Tel : 03123103280/1084
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TARİH BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

      1 Nisan 1964 tarihinde Balıkesir’in Havran ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Havran’da, orta ve lise öğrenimini Balıkesir’de tamamladıktan sonra, 1982-83 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda yüksek öğrenimine başladı. 1985-86 öğretim yılı sonunda adıgeçen Fakülte’de lisans eğitimini başarıyla tamamladı. 30 Ocak 1987-24 Kasım 1990 tarihleri arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı. 1988-90 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisadi Coğrafya ve Turizm Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayan A. Latif Armağan, 26 Kasım 1990 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

1990-91 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yeniçağ Tarihi) Anabilim Dalı’nda Doktora öğrenimine başlayan A. Latif Armağan, “XVI. Yüzyılda Teke Sancağı (Tapu-Tahrir Defterlerine Göre)” konulu Doktora çalışması ile 16 Mayıs 1997 tarihinde “Edebiyat Doktoru” ünvanını aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde Yardımcı Doçent ünvanını alan Armağan, halen aynı kurumda görevini sürdürmekte, Tarih Bölümünün Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında derslere girmektedir.

A- Kitaplar

·        1830 Sayımında Ankara, Ankara Büyükşehir Belediyesi Eğitim Kültür Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000. (Prof. Dr. Musa Çadırcı, Yrd. Doç. Dr. Sedat Bingöl ve  Arş. Gör. Bekir Koç ile birlikte hazırlanmıştır).

·        J. Von Hammer, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Cilt: I-II, Editör: Uzm. Mustafa Güçlükol, Bilge Bozkurt, Yayın kurulu: Doç. Dr. Mustafa Gencer, Doç. Dr. Dündar Alikılıç, Yrd. Doç. Dr. Abdüllatif Armağan, İrfan Bülbül, İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, Nisan 2007.

·        Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Cilt: I-II, Editör: Uzm. Mustafa Güçlükol, Bilge Bozkurt, Yayın kurulu: Doç. Dr. Mustafa Gencer, Doç. Dr. Dündar Alikılıç, Yrd. Doç. Dr. Abdüllatif Armağan, Gaye Yavuzcan, İrfan Bülbül, İlgi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, Eylül 2008.

B- Kitap Bölümleri

·        A. Latif Armağan, “XV. ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağında Konar-Göçerler: Sosyo-Ekonomik ve Demografik Durumları”, Osmanlıdan Cumhuriyete Yörükler ve Türkmenler, editörler: Hayati Beşirli, İbrahim Erdal, Phoenix Yayınevi, Ankara, 2008, ss.71- 135.

C- Makale ve Bildiriler

·        A. Latif Armağan, “XVIII. Yüzyılda Hac Yolu Güzergâhı ve Menziller (=Menâzilü’l-Hacc)”, Osmanlı Araştırmaları, Sayı: XX (İstanbul, 2000), ss. 73- 118.

·        A. Latif Armağan, “Osmanlı Devleti’nde Konar-Göçerler”, Osmanlı, Toplum, Cilt: 4, Yeni Türkiye Yayınları, Editör: Güler Eren, Bilim Editörleri: Kemal Çiçek, Cem Oğuz, Ankara, 1999, ss. 142- 150.

·        A. Latif Armağan, “XVI. Yüzyılda Teke Sancağı’ndaki Konar-Göçerlerin Demografik Durumu Üzerine Bir Araştırma”, Tarih Araştırmaları Dergisi (Cumhuriyetin 75. Yılına Armağan), Cilt: XIX, Sayı: 30 (Ankara, 1998), ss. 1- 35.

·        A. Latif Armağan, “Tarihsel Süreç İçinde Teke Yöresi”, A.Ü. D.T.C.F. Tarih Bölümü, Tarih Araştırmaları Dergisi 2002, Cilt: XX, Sayı: 32 (Ankara, 2002), ss.1-19.

·        A. Latif Armağan, “XVII. Yüzyılın Sonu ile XVIII. Yüzyılın Başlarında Batı Anadolu ve Balkanlarda Görülen Veba Salgınlarının Sosyo-Ekonomik Etkileri Üzerine Bir Araştırma”, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı/ Proceedings of the 38th International Congress on the History of Medicine/ Actes du 38 éme Congrés International d’Histoire de la Médecine, Editörler- Editors: Nil Sarı, Ali Haydar Bayat, Yeşim Ülman, Mary Işın, Cilt: III, Ankara, 2005, ss. 907- 914.

·        A. Latif Armağan, İlknur Haydaroğlu, “Osmanlı Devleti’nde Çocuk ve Toplum Sağlığının Korunması Adına Girişilen Önemli Bir Sosyal Proje: Islahhâneler”, 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı/ Proceedings of the 38th International Congress on the History of Medicine/ Actes du 38 éme Congrés International d’Histoire de la Médecine, Editörler- Editors: Nil Sarı, Ali Haydar Bayat, Yeşim Ülman, Mary Işın,  Cilt: I, Ankara, 2005, ss. 1429- 1432.

·        A. Latif Armağan, “XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Batı Anadolu’da Zeytincilik ve Bu Faaliyetin İstanbul’un İâşesindeki Yeri”, XIV. Türk Tarih Kongresi Ankara: 9-13 Eylül 2002 Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt II. Kısım, TTK. Yay., Ankara, 2006, ss.959- 982.

·        A. Latif Armağan, “XVI. Yüzyılda Antalya’da Dini ve Sosyal Yapılar ve Şehrin Demografık Durumu Üzerine Bir Araştırma”, A.Ü. D.T.C.F. Tarih Bölümü, Tarih Araştırmaları Dergisi 2004, Cilt: XX, Sayı: 36 (Ankara, 2004), ss. 7- 34.

·        A. Latif Armağan, ‘‘Osmani Riigi Klassikalise Perioodi Provintside Haldusjuhtimise Omapärast”, Akadeemia, 17.aastakäik (yıl) 2005, Number 11 (Sayı: 200), (Tartu/Estonia, 2005), ss. 2322- 2342.

·        A. Latif Armağan, “XVI. Yüzyılda Antalya (Antalya in the XVIth Century)”, Son Bin Yılda Antalya Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, Akdeniz Üniversitesi Basımevi (Antalya, 2006), ss. 97- 115.

·        A. Latif Armağan, Neşe Özden, “Procjena Raznih Epidemija Kuge u Balkanskim i Zapadno-Anadolskim Krajevima Osmanskog Carstva u 18. Stoljeću”, Prilozi Contributions İnstitut za İstoriju u Sarajevu, sayı: 35 (Sarajevo, 2006), ss. 31- 43.

·        A. Latif Armağan, “XVI. Yüzyılda Antalya’nın Fizikî ve Demografik Yapısı”, Papers/Bildiriler, VIIIth İnternational Congress on the Economic and Social History of Turkey/ VIII. Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi, Editor: Nurcan Abacı, Lulu Pres, 2006, ss.173- 194.

·        A. Latif Armağan, “XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Edremit Körfezi ve Ege Adalarında Zeytinyağı Üretimi ve İstanbul’un Zeytinyağı İhtiyacının Karşılanması Üzerine Bir Araştırma”, Perspectives on Otoman Studies, Papers from the 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman and Otoman Studies (CIEPO), the University of Zagreb 2008, eds. Ekrem Causevic, Nenad Moacanin, Vjeran Kursar, Lit Verlag Berlin 2010, pp. 591- 605. (ISBN 978-3-643-10851-7).

·        A. Latif Armağan, Ahmet Kankal, Neşe Özden, “The Religious World of Anatolian Armenians (in Light of Examples from Armenian Literature), [Anadolu Ermenilerinin İnanç Dünyası (Ermeni Edebiyatı Örneklemeleri Işığında)]”.

·        A. Latif Armağan, “XVI. Yüzyılda Teke Sancağı’nın İdarî Taksimatı ve Kır İskân Merkezleri”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, cilt 8, sayı 3(Eylül 2011), ss. 150-198.

·        A. Latif Armağan, “Klasik Dönemde Osmanlılarda Devlet Yönetim Anlayışına Dair Bazı Düşünceler”, Gazi Akademik Bakış Dergisi, cilt 5, sayı 9 (Kış 2011), ss. 162- 177.

·        A. Latif Armağan, “XVII. Yüzyıl Güneydoğu Anadolusu’nun Dinî-Sosyal Hayatından Bir Kesit: Antep Mevlevihanesi”. Bildiri, 21-24 Aralık 2009 tarihleri arasında Gaziantep ve Halep’te Düzenlenen “Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu”nda sunulmuştur. Sunulan bildirilerin yer alacağı Sempozyum Bildiri Kitabı basım aşamasındadır.

·        A. Latif Armağan, “XVI. Yüzyılda Teke Sancağı’nın Yönetimi ve Yöneticileri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türkoloji Dergisi, XVII/2 (Ankara, 2011),s.273-293.