PROF.DR. SEYİT BATTAL ARVASİ    
Adı : SEYİT BATTAL
Soyadı : ARVASİ
E-posta : arvasi@ankara.edu.tr
Tel : 0312 310 32 80 - 1583
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

6 Haziran 1952’de Erciş’in Kırkdeğirmen (Kenzek) Köyü’nde dünyaya geldim. İlkokulu bu köyde okudum. 1970’te Erciş Lisesi’nden mezun olduktan sonra aynı yıl Hacettepe Üniversitesi’nin liseyi derece ile bitirenlere tanıdığı kontenjandan yararlanarak, hiç hesapta olmadığı halde, adı geçen üniversitenin Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi (şimdiki adıyla Edebiyat Fakültesi) Alman Dili ve Edebiyatı programına kaydoldum.

1975’te Hacettepe’den mezun oldum ve aynı yıl Alman Akademik Mübadele Kurumu’nun (Deutscher Akademischer Austauschdienst: DAAD) verdiği bursla Almanya’ya gittim ve orada Heidelberg Üniversitesi’nde Prof. Dr. Oscar Reichmann gözetiminde (1975-1977) Alman Filolojisi alanında çalıştım. Alman Orta Çağ’ına (Mediaevistik) olan ilgim bu dönemde başladı.

1978’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda asistan olarak göreve başladım. Burada 1982’de doktor, 1989’da doçent ve 1995’te profesör unvanı aldım.

Uzmanlık Alanı

Alman edebiyat tarihinin ilk klasik dönemi olarak tanımlanan 1170-1250 yılları arasındaki dönemin (“Stauferzeit”) ünlü ozanlarının manzum romanlarında “hak ve kuvvet” ilişkisi konusunda doktora yaptım. Alman filolojisinin Orta Çağ ayağını teşkil eden bu dönemin arka planında yer alan Doğu-Batı ilişkileri, o günden beri ilgi alanımın çerçevesini teşkil ediyor.

Lisans düzeyinde Alman Dil Tarihi, Alman Kültür Tarihi ve  Eski Alman Edebiyatı Tarihi derslerini; lisansüstü düzeyde ise, Die Erste Deutsche Klassik, Deutsche Kultur im Spiegel der Sprache ve Sprachwandel und Kulturwandel derslerini okutuyorum.


Yayınları

 • Hartmann von Aue ve Gottfried von Strassburg’un Eserlerinde Hak ve Kuvvet İlişkisi, (Doktora tezi, Ankara 1982).
 • Alman Haçlı Edebiyatında Türkler Üzerine, (makale, yayımlandığı yer:) Millî Kültür 50/1982.
 • Türk Halk Romanı Seyyid Battal Hakkında, (Çeviri makale, yayımlandığı yer:) Millî Kültür 50/1982.
 • Mehmet Âkif Ersoy’un Berlin Hatıraları, (bu makalenin yer aldığı kitap:) Ölümünün 50. Yılında Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Kitabı, Ankara 1986.
 • Gottfried von Strassburg’un Soylu Kalpler Dünyası, DTCF Dergisi, c.XXXI, sayı 1 ve 2.
 • Zur Begriffsanalyse von “Recht” und “Macht” im Mittelhochdeutschen, (yayımlandığı yer: ) Ankaraner Beiträge zur Germanistik, Nullnr./Ankara 1988.
 • Zum Verhältnis zwischen Meierstochter und Heinrich in “Hartmanns von Aue : Armer Heinrich”,(yayımlandığı yer: ) Ankaraner Beiträge zur Germanistik, Nr.1, Ankara 1988.
 • Joachim Wach: Din Sosyolojisine Giriş, (çeviri kitap) Ankara 1987.
 • Novalis: Fragmanlar, (çeviri kitap) Ankara 1987.
 • Bir Eğitim Programı Olarak Alman Şövalye Edebiyatı, (yayımlandığı yer: ) Türk Kültürü Araştırmaları /Prof.Yaşar Önen’e Armağan, XXVI/1, Ankara 1988.
 • Das Handeln durch Sprache. Eine Studie zur Bedeutung  des gesprochenen Worts in Hartmanns von Aue “Erec”, Ankara 1989.
 • Mandelreiss: Türkler Geliyor! (yayımlandığı yer: ) DTCF Dergisi, c. XXXIII, sayı 1 ve 2.
 • Eski Yüksek Alman Edebiyatında Çeviri, (yayımlandığı yer: ) Gündoğan Edebiyat 2/1992.
 • Germanistik Öğreniminde Mediävistik’in Yeri ve Önemi.  Germanistik Sempozyumu, Erzurum 1992.
 • Alman Halk Şiirinde Türkler, DTCF Dergisi, c. XXXVI, sayı 1 v. 2.
 • Türkleri Konu Alan Manzumeleriyle Michel Beheim, (kitap) Ankara1994.
 • Michel Beheim.  (DTCF VIII. Kazı ve Araştırma Sonuçları Sempozyumu, Ankara 1994)
 • Thomas Mann: Hürriyet ve Asalet, Gündoğan Denemeler Seçkisi /Ankara 1990.
 • Hermann Hesse’nin Mektupları, (çeviri kitap, 2.basım) Ankara 1993.
 • J. W. V. Goethe: Roma Notları, (yayımlandığı yer: ) Gezi Notları Seçkisi /Gündoğan yayınları, Ankara 1994.
 • Rene König: Günümüz Sosyolojisi, (çeviri kitap), İzmir 1994.
 • Kültürlerarası İletişimde Yabancı Filolojilerin Yeri (Yabancı Kültür ve Edebiyatların Türkiye’de Öğretimi ve Türk Kültürü Sempozyumu, Ankara 1994).
 • Friedrich Neumann: Hartmann von Aue’nin “Erec” Romanında Konya,(çeviri makale), DTCF Dergisi 1994.
 • Din Sosyolojisi Açısından Mürşit ve Mürit İletişimi, (Jocahim Wach’tan çeviri), (yayımlandığı yer: )  İletişim /Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2002/15, 153–183 sayfaları arası.
 • Davranış Biçimleri Bakımından Eski Alman Edebiyatı, (yayımlandığı yer: ) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Cumhuriyetimizin 80.Kuruluş Yıldönümü Anı kitabı, 2004.
 •  Liyakat ve Hoşgörü (10. Türk Milletlerarası “Germanistik Kongresi/ Hoşgörü ve Buluşma, Konya 2007)
 • Bani-i Arvas Seyyid Muhammed Kutub (kitap, Ankara 2008).
 • EskiAlman Edebiyatından bir Portre: Selahâddin ya da “Asil Mülhit”, (yayımlandığı yer:) Semahat Yüksel Armağan Kitabı, İstanbul 2009.
 • “Bizler-Onlar”: Walther von der Vogelweide ve Karacaoğlan, II. Uluslar arası Edebiyat ve Bilim Sempozyumu, http://kitaplar.ankara.edu.tr/detail.php?d=837
 • Aydınlanma Nedir? (Immanuel Kant’tan çeviri; yayımlandığı yer:) Batı Kültür ve Edebiyyatlarında Aydınlanma, Ankara Üniversitesi Yayınları No:401, Ankara 2014.
 • Alman Aydınlanmasında Burjuvazi ve Kültür, (yayımlandığı yer:) Batı Kültür ve Edebiyatlarında Aydınlanma, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 401, Ankara 2014.
 • Almanlarn Romantik yahut Millî Edebiyatı, (yayımlandığı yer:) Batı Kültür ve Edebiyatlarında Romantizm,  Ankara Üniversitesi Yayınları No: 442, Ankara 2014.
 • Johann Gottfried Herder'de İnsan ve Din Tasavvuru, (yayımlandığı yer:) Batı Kültür ve Edebiyatlarında Klasik Dönem,  Ankara Üniversitesi Yayınları No: 419, Ankara 2016.
 • Alman Edebiyatında Poetik ya da Burjuva Realizmi, (yayımlandığı yer:) Batı Kültür ve Edebiyatlarında Yüzyıl Dönümü,Ankara Üniversitesi Yayınları No: 577, Ankara 2017.