PROF.DR. DOĞAN ATILGAN    
Adı : DOĞAN
Soyadı : ATILGAN
E-posta : atilgan@ankara.edu.tr, atilgand@gmail.com
Tel : 2235761
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenim Durumu: 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Kütüphanecilik

Ankara  Üniversitesi

1981

Y. Lisans

Kütüphanecilik

Ankara  Üniversitesi

1987

Doktora/S.Yeterlik

Kütüphanecilik

Ankara  Üniversitesi

1992

 

Görevler: 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Kütüphaneci

Kültür Bakanlığı. Milli Kütüphane Başkanlığı

1978-1985

Ar.Gör.

Dil ve Tarih Coğ. Fakültesi. Ankara Üniversitesi

1985-1992

Dr. Ar.Gör.  

Dil ve Tarih Coğ. Fakültesi. Ankara Üniversitesi

1992-1993

Yar.Doç.

Dil ve Tarih Coğ. Fakültesi. Ankara Üniversitesi

1993-2002

Doçent. Dr.

Dil ve Tarih Coğ. Fakültesi. Ankara Üniversitesi

2002-2008

Profesör Dr.

Dil ve Tarih Coğ. Fakültesi. Ankara Üniversitesi

Mart 2008-

 

Yönetiminde Bitirilen Yüksek Lisans Tezleri:

 

Üstün Berk Sezgin. “Halk Kütüphanelerinde Dijital Hizmetler: Ankara ili örneği”. Ankara Üniversitesi Sosyal Bililer Enstitüsü. 2015

Gülşah Hamzaoğlu. “Şarkiyat yazarlarında otorite dizin sorunu: Ankara üniversitesi örneği.” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2015

Moutasim Billah Omed “Afganistan Üniversite Kütüphanelerinin Bilginin Organizasyonu Açısından Değerlendirilmesi ” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2015

Güliz Şahin. Avrupa Birliği Halk Kütüphaneleri ve Türkiye. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007

İlknur Ünal. Türkçe Tabanlı Kütüphane Otomasyon sistemlerinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006

Bulut, Burcu. Avrupa Birliğine entegrasyonda üniversite kütüphaneleri.  Ankara.Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.2004.

Toptaş, Erdal. Uzaktan Eğitim ve Kütüphanecilik Bölümlerinde Uygulanması: A.Ü. DTCF Kütüphanecilik Bölümü İçin Bir Model. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.2001

Bayter, Mustafa. Ankara’daki Üniversite Kütüphanelerinde Kataloglama Sorunları ve çözüm öneriler. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1998.

 

Yönetiminde Bitirilen Doktora Tezleri

 

Mustafa  Bayter. Web sayfalarının metada açısından değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Altyapısının Desteklenmesi. Proje Yürütücüsü. Ankara Üniversitesi BAP. 2015-2016

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Kütüphane koleksiyonu Niteleme ve Otomasyon Projesi. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Proje Yürütücüsü. 2012.

 

PES –Improving the Quality of Public Employment Services Operation TR07H1.03- 01/001  Senior Non-Key Expert  Library & Research Centre Development. Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti  tarafından finanse edilmektedir

 

Türkiye Eğitim Araştırmaları Veri tabanı Projesi. Ankara Üniversitesi BAP. Proje Yürütücüsü. 2010

ADK-Açık Ders Kaynakları Projesi DPT destekli proje. Araştırmacı 2009-2011

Ankara Üniversitesi,   Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalarının Bibliyografik Denetimi ve Bilgisayar Ortamına Aktarılması Projesi. Başbakanlık Tanıtma Fonu Başkanlığı Projesi. Proje Yürütücüsü. 2008-2009

 

Üniversiteler içi Belge Yönetimi ve Arşiv sistemi geliştirme projesi. Proje no: 107K195 Araştırmacı. TÜBİTAK 1001 projesi destekli Ankara Üniversitesi Projesi.2007-2008

 

Ankara Üniversitesi Elektronik veri tabanlarının kullanım eğitimi ve verimliğin artırılmasının araştırılması. Proje yürütücüsü. Ankara Üniversitesi. 2006

Ankara Üniversitesi akademik açık arşivinin oluşturulması ve bu arşive elektronik veri tabanlarının katkısının araştırılması. Proje yürütücüsü. Ankara Üniversitesi. 2005

Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veritabanlarının Performans Ölçümü. Proje yürütücüsü.  Ankara Üniversitesi. 2004

Ankara Üniversitesi için elektronik bilgi erişim modeli Proje yürütücüsü Ankara Üniversitesi. 2003

PULMAN-XT Projesi. Avrupa Topluluğu Komisyonu... Proje Sorumlusu Haziran 2002-Eylül 2003.

Milli Kütüphane Başkanlığı Kaynaklarının Kataloglama ve Bilgisayar Ortamına Aktarma Projesi. Destekleyen : Kültür Bakanlığı.  Proje Yürütücüsü. 2000.

Atatürk Döneminde Yurt dışında Yayınlanmış Eserler Bibliyografyası Projesi. Devlet Planlama Teşkilatı Projesi. Veri Koordinatörü. 1998–2000

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yazmalarının Bilgisayar Ortamına Aktarılması Projesi. Başbakanlık Tanıtma Fonu Başkanlığı Projesi. Yürütme Kurulu Üyesi ve Proje Kontrol Grubu Üyesi 1999-2005

Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetlerinin Rasyonelleştirilmesi projesi.  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Projesi Proje Yürütücüsü 1995

 

İdari Görevler:

Bilgi Hizmetleri ve Yayınevi Koordinatörü 2012-

Bilgi Hizmetleri Koordinatörlüğü Haziran 2009-2012

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği. 2007-2008

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı. Şubat2001-Haziran2009

Kütüphane Sorumluluğu                    Ankara Üniversitesi DTCF                1997–2001

Bölüm Başkan Yardımcılığı              Ankara Üniversitesi                           1996-1997

Danışmanlık:

Türkiye Bilişim Derneği Kültür Ve Sanatta Bilişim Uzmanlık Grubu. 2012-

Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Kullanıcı Odaklı e-yayın ve İçerik Arama Motoru Projesinde AR-GE faaliyetleri kapsamında Danışmanlık. Şubat-Ağustos 2011.

Milli Kütüphane Başkanlığı Kaynaklarının Bilgisayar ortamına aktarılması projesinde Kataloglama ve Sınıflama konusunda danışmanlık. Eylül-Aralık 2009

MEB Eğitimi Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan Türkiye’de Eğitim konusundaki araştırmaların derlenmesi ve internet ortamında hizmete sunulmasına yönelik olarak yürütülen araştırma projesinde danışmanlık. 2000–2003.

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler-Görevler:

 

Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulunca 15.02.2011 tarihinde kabul edilen Açık Ders Malzemeleri Desteği Yönergesi uyarınca oluşturulan Açık Ders Malzemeleri Yönetim Kurulu Üyeliği.2011-

Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi(ÇOGEM) Danışma Kurulu Üyeliği. 2010-

Ankara Üniversitesi Dergi Editörler Yönetim Kurulu. 2010 –

Ankara Üniversitesi Atama Yükseltme İlkeleri Komisyonu üyeliği. 2009.

Dergi ve Yayın Değerlendirme Kurulu Üniversite Yönetim Kurulunun 13256 sayılı kararı ile “Ankara Üniversitesinde Yardımcı Doçentlik, Doçentlik ve Profesörlük Başvurularında Değerlendirilecek Akademik ve İdari Etkinlikler ve Puanlama ilkeleri” nin A)Yayınlar ve Atıflar başlıklı bölümünde yer alan 5. Maddesi çerçevesinde oluşturulan Dergi ve Yayın Değerlendirme Kurulu” üyeliği. 2006–2008.

“e yazışma” konusunda gerekli çalışmaları yapmak üzere Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde oluşturulan komisyon üyeliği. 2007.

TÜBA Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu Çalışma Grubu Üyesi Ankara Üniversitesi Temsilcisi.2007-

Türk Kütüphaneciliği Dergisi'nin Yazı Değerlendirme Kurulu üyeliği. 2001 Dergi: LISA- Library and Information Science Abstract’ ta indekslenmektedir.

Bilgi Dünyası Dergisi'nin Yazı Değerlendirme Kurulu üyeliği. 2010. Dergi: LISA- Library and Information Science Abstract’ ta indekslenmektedir

Belge ve Bilgi Araştırmaları dergisi Yazı Değerlendirme Kurulu üyeliği 2006-

Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanlığı 1996–2002

Unesco Türkiye Milli Komisyonu Kütüphanecilik, Arşiv ve Dokümantasyon Alt Kurulu Üyeliği 1997-2005.

Ulaştırma Bakanlığı İnternet Kurulu üyeliği 1998–2002

 

Ödüller: A.Ü.Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünün bilime katkı niteliğindeki bitirme tezlerine verdiği Emily Dean ödülü üçüncülüğü.

 

Verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

 

BBY 219 Bilgininin Organizasyonu I          

Lisans

4 kredi

BBY 202 Bilgininin Organizasyonu II

Lisans

4 kredi

BBY 302 Sınıflama Sistemleri(DOS)

Lisans

4 kredi

BBY 409 Süreli Yayınlar

Lisans

2 kredi

Bibliyografik Kontrol

Y.Lisans  

3 kredi

Türkiye’de Yayın Hayatı

Y.Lisans  

3 kredi

Kütüphanelerarası İşbirliği ve Konsorsiyumlar          

Y Lisans  

3 kredi

Sınıflama Sistemleri  

Doktora

3 kredi

Elektronik Yayınların Değerlendirilmesi

Doktora

3 Kredi

               

 

YAYIN LİSTESİ

 

Kitap:

1.      Atılgan, Doğan.  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Türkiye’de beşerî bilimlerin inşası  (elli portre). Remzi Demir ile birlikte. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2008

2.      Atılgan Doğan.  Liseler için Kütüphanecilik. 4. baskı. Oya Gürdal ve Fatoş Subaşıoğlu ile birlikte Ankara. MEB 2006.

3.      Atılgan, Doğan. Kataloglamada Tutarlılık Açısından Türkiye Bibliyografyası: (1985–1990). Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı, 1996.

 

SSCI Kapsamındaki Dergilerde Tam metin Makale:

4.      Atılgan, Doğan.”An evaluation of the second survey on electronic databases usage at Ankara University digital library” Cemal Atakan, Özlem Bayram ve Sacit Arslantekin ile birlikte. ELECTRONIC LIBRARY    26 ( 22008. 249-259  

5.      Atılgan, Doğan. “An Evaluation of the use of the Digital libraries at Ankara University, Turkey.” Özlem Bayram ile birlikte JOURNAL OF ACADEMIC LIBRARIANSHIP 32 (1): 86-93 JAN 2006 86-93

6.       Atılgan, Doğan.“Libraries and Librarianship in Turkey”, Mustafa  Akbulut ile birlikte IFLA JOURNAL. 2 (1995) 83-88.

7.       (Akbulut, Mustafa. Atılgan, Doğan.“Libraries and Librarianship in Turkey”. Farsçaya çeviren Abdollah Najafi. Faslname – Ye ketab. Tahran: National Library of Iran. 1998 116–126)

 

Uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanan İngilizce makaleler.

8.      Atılgan, Doğan “Awareness, Perceptions, and Expectations of Academic Librarians in Turkey about Resource Description and Access (RDA)” Nevzat Özel ve Tolga Çakmak ile birlikte. Cataloging & Classification Quarterly, 52, 6-7 (2014).  Pp 660–676, DOI: 10.1080/01639374.2014.945023

9.      Atılgan,Doğan “University Libraries in Turkey” Bibliothek. Forschung und Praxis with Bülent Karasözen.  Jahrgang 32 (2008) Nr. 2

10.  Atılgan, Doğan. “The state of the Art in Cataloguing in Turkey" International Cataloguing and Bibliographic Control. 25, 3 (July-September1996) 49-50

11.  Atılgan, Doğan. “The Contribution of Turkish Library Journals to Future Development of Librarianship in Turkey” Focus-on-International-and-Comparative-Librarianship. 27 (1) 10 May 96, p.18-23.    

Uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanan İngilizce makaleler.

1.      Atılgan, Doğan “Awareness, Perceptions, and Expectations of Academic Librarians in Turkey about Resource Description and Access (RDA)” Nevzat Özel ve Tolga Çakmak ile birlikte. Cataloging & Classification Quarterly, 52, 6-7 (2014).  Pp 660–676, DOI: 10.1080/01639374.2014.945023

2.      Atılgan,Doğan “University Libraries in Turkey” Bibliothek. Forschung und Praxis with Bülent Karasözen.  Jahrgang 32 (2008) Nr. 2

3.      Atılgan, Doğan. “The state of the Art in Cataloguing in Turkey" International Cataloguing and Bibliographic Control. 25, 3 (July-September1996) 49-50

4.      Atılgan, Doğan. “The Contribution of Turkish Library Journals to Future Development of Librarianship in Turkey” Focus-on-International-and-Comparative-Librarianship. 27 (1) 10 May 96, p.18-23.    

 

 

Uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanan Türkçe makaleler :

5.      Atılgan, Doğan “Türkiye’de Açık Erişim ve Bazı Ülkelerle Karşılaştırma ”. Bülent Karasözen ve Burcu Umut Zan ile birlikte. Türk Kütüphaneciliği. 24, 2 (2010) 235-257.

6.      Atılgan, Doğan “Elektronik Kaynakların Seçimi ve Değerlendirilmesi”. Yusuf Yalçın ile birlikte. Türk Kütüphaneciliği. 23, 4 (2009) 769-802

7.      Atılgan, Doğan “Bilgi yönetimi kavramı ve gelişimi”  . Türk Kütüphaneciliği. 23, 1 (2009) 201-212

8.      Atılgan, Doğan “Türkçe Kütüphanecilik Dergilerinin Atıf Analizi”  Cemal Atakan ve Burcu Bulut  ile birlikte. Türk Kütüphaneciliği. 22, 4 (2008) 392-413

9.      Atılgan, Doğan “Türkiye’de Üniversite Kütüphanelerinin Tarihi”. Türk Kütüphaneciliği. 22, 4 (2008) 451-458

10.  Atılgan, Doğan “Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veri Tabanlarının Kullanım Analizi” Özlem Bayram, Sacit Arslantekin ve Cemal Atakan ile birlikte. Türk Kütüphaneciliği. 20, 4 (2006) 373-389

11.  Atılgan, Doğan “Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphaneleri’nde Kataloglamada Uyumun Ölçülmesi” Özlem Bayram ile birlikte, Bilgi Dünyası, 7, (1) 2006 ss. 63-76

12.  Atılgan Doğan. “Bilimsel yayınlarda üniversitelerin yeri”. Türk Kütüphaneciliği. 19, 1(2005) 97-104

13.  Atılgan Doğan. “Demokratikleşme Sürecinde Halk Kütüphaneleri” Türk Kütüphaneciliği. 17, 4(2003) 381-385

14.  Atılgan, Doğan. “Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Bilgi Hizmetleri” Türk Kütüphaneciliği 16, 2 (2002) 155–162.

15.  Atılgan Doğan. “Türk Kütüphaneciliği Dergisinin Yayın Yaşamındaki Yeri” Türk Kütüphaneciliği. 16, 3(2002)

16.  Atılgan, Doğan. “Üçüncü Bin Yıla Girerken Kütüphanelerimiz”  Türk Kütüphaneciliği. 12, 1 (1998). 47–53.

17.  Atılgan, Doğan. Kütüphanecilikte Son Gelişmeler” Türk Kütüphaneciliği. 12, 2 (1998) 101-103

18.  Atılgan, Doğan. Çiğdem Türkan "A.Ü. DTCF Kütüphanecilik Bölümünde Yapılan Doçentlik, Doktora, Master ve Emily Dean Ödülü almış Bitirme Tezlerinin Bibliyografyası"  Türk Kütüphaneciliği. 9, 4 (1995) 435–447.

19.  Atılgan, Doğan. “Türkiye’de Kütüphaneciliğin Gelişimi".  Türk Kütüphaneciliği.  9, 1 (1995) 10-20.

20.  Atılgan, Doğan. “Education for Librarianship in Turkey”  Türk Kütüphaneciliğ. 9, 3 (1995) 265–267.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

21.  Dogan Atilgan, “RDA in Turkey: Perceptions and Expectations on Implementation”. With Nevzat Özel, Tolga Çakmak. Faster, smarter and richer. Reshaping the library catalogue. FSR 2014, International conference, Rome 27-28 February 2014

 

22.  Atılgan, Doğan “Nevşehir’de kültür ve kütüphaneler”. I. ULUSLARARASI NEVŞEHİR TARİH VE KÜLTÜR SEMPOZYUMU Bildirileri., 16-19 Kasım  2011. NEVŞEHİR. 2. c içinde. Nevşehir. Nevşehir Üniversitesi, 2012. 329-352 ss.

23.  Atılgan, Doğan “Cumhuriyet’in 85. Yılında Yayıncılığımız ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları”  . Cumhuriyet ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 14-16 Mayıs 2008, Ankara. Yayına Hazırlayanlar: Remzi Demir, Doğan Atılgan.Ankara: Ankara Üniversitesi, 2008.

24.  Atılgan, Doğan “Açık erişim olgusu ve Ankara Üniversitesi” Balkan Ülkeleri Kütüphaneler arası bilgi-belge yönetimi ve işbirliği sempozyumu Bildirileri. 5-7 Haziran 2008. Burcu Keten ile birlikte. Yayına hazırlayan Ender Bilar, Yaşagül Ekinci. Edirne. Trakya Üniversitesi. 2008

25.  Atılgan, Doğan “An Institutional Repository Initiative and Issues Concerning Metadata” Özlem Bayram ve Sacit Arslantekin ile birlikte.Proceedings of the I.International Conference on multidisciplinary information science and Technologies, InSciT2006 Merida-Spain. October, 25th-28th,2006 içinde editor Vicente P. Guerrero-Bote. Merida: Instito ağabeyerto del Conocimiento, 2006. 1. c. 333-338

26.  Atılgan, Doğan. “İletişim Teknolojileri Çağında Değişen Bilgi Hizmetleri” 1. Uluslararası bilgi hizmetleri sempozyumu: İletişim. 25–26 Mayıs 2006 İstanbul, Bildiriler içinde. Yayına hazırlayanlar Ayşe Üstün, Ümit Konya. İstanbul:  Türk Kütüphaneciler Derneği, 2007.237-246.

27.  Atılgan, Doğan. “Kataloglama eğitimindeki yenilikler ve Türkiye’deki durum” Kütüphaneciliğin Destanı uluslararası sempozyumu bildiriler. 21–24 Ekim 2004, Ankara, içinde Ankara: DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004. 211–221

28.  Atılgan, Doğan. “Türkiye’de kütüphanecilik eğitimi ve yeni bin yılda hedefler” Bilginin Serüveni: Dünü,Bugünü, Yarını.. Türk Kütüphaneciler Derneğinin Kuruluşunun 50.yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999. .içinde Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1999. 144-163.

 

Uluslararası poster sunumu:

29.  Atılgan, Doğan “The New Face of Information Retrieval: The Ankara University Open Access Platform”  Sekine Karakas ile birlikte. 74. İFLA Genel Konferansı. Quebec. Kanada.24 Ağustos 2008

 

Kitap içinde bölüm

 

30.  Atılgan, Doğan. “Elektronik Kitap ve Gelişim Süreci”. Işık Önder ile birlikte. Prof. Dr. İrfan Çakın’a armağan / Yayına hazırlayanlar: Umut Al ve Zehra Taşkın.- Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2015. 175-183

31.  Atılgan, Doğan. “Üniversite kütüphanelerinde hizmet anlayışı” Prof. Dr. Gülbün Baydur’a Armağan, yayına hazırlayanlar Özgür Külcü, Nevzat Özel, Tolga Çakmak. Ankara: Hacettepe Üniversitesi BBY Bölümü, 2012. 9-16

32.  Atılgan, Doğan. “Türkiye’de kataloglamanın Dünü, Bugünü, Yarını” Prof. Dr. Meral Alpay’ Armağan Editör Hülya Dilek Kayaoğlu. İstanbul. 2007.

33.  Atılgan, Doğan. “ Ankara Üniversitesi Rektörlüğü” Anadolu’nun 60 Yıllık Bilim ve Kültür Köprüsü Ankara Üniversitesi Tarihçe içinde Ankara: Ankara Üniversitesi, 2006. 13-42

34.  “ e-Türkiye sürecinde kütüphaneler” Prof. Dr. Nilüfer Tuncer’e Armağan içinde. Ankara: TKD, 2005. 101–105

35.  Atılgan. Doğan. “Yeniden Yapılanmaya Doğru Halk Kütüphaneleri” Nail Bayraktar’a Armağan. İçinde. İstanbul, Atatürk Kütüphanesi Müdürlüğü, 2004. 1.C. 18-24

36.  Atılgan, Doğan. “Yazma Eserlerin Bilgisayar Ortamına Aktarılması ve Hizmete Sunulması: DTCF Kütüphanesi Deneyimi” Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu Armağanı. Ankara: Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2001. 155–159

37.  Atılgan, Doğan. “Türkiye’de Yayın Hayatı” 50. Kuruluş Yılında Milli Kütüphaneye Armağan. Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı, 1999, 149–157

38.  Atılgan, Doğan. “Kütüphanecilik Dergilerinin Mesleğe Katkıları”, Kütüphanecilik bölümünün 25.yılı Armağan Kitabı. Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü,1997. 109–114.

39.  Atılgan, Doğan. Fatoş Subaşıoğlu.“Türk Bilim Politikasında Bilgi Bilim ve Teknoloji" Prof. Dr. Berin U. Yurdadoğ’a Armağan. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1994. 32–38.

40.  Atılgan, Doğan. “Unimarc" Prof.Dr. Osman Ersoy'a Armağan. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1990. 196–203

 
Yayın Editörlüğü

  41.  Atılgan. Doğan. Cumhuriyetin Üniversitesi Ankara Üniversitesi Görsel ve Sosyal Tarihi.  Ankara: Ankara Üniversitesi, 2016

42.  Atılgan. Doğan. Rektörlerinin gözünden Ankara Üniversitesi: 70 yıllık bir Cumhuriyet Çınarı (1946-2016)Ankara: Ankara Üniversitesi, 2016

43.  Atılgan, Doğan. Cumhuriyet ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 14-16 Mayıs 2008, Ankara. Remzi Demir ile birlikte. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2008

44.  Atılgan. Doğan. Ankara Üniversitesinin Kuruluşunun 60. yılına Armağan: Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Eğitimi ve Türk Kültür ve Sanatı konusunda seçme makaleler. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2006

45.  Atılgan. Doğan. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün Kuruluşunun 50. yılı anısına Armağan. Ankara: Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004.

46.  Atılgan, Doğan. Cumhuriyetimizin 80. yılında Üniversitemizin Dünü-Bugünü ve Geleceğe Bakışı. Rektörlerimizin eğitim yılı açış konuşmaları(1946–2004). Ankara: Ankara Üniversitesi, 2003

47.  Atılgan, Doğan.ve diğerleri Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Konusunda Yurt Dışında Yayınlanmış Eserler Bibliyografyası. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2000

48.  Atılgan, Doğan. Kütüphaneciliğimizde 40 yıl. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1999

49.  Atılgan, Doğan. Türkiye’de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları Sempozyumu, 7 Mart 1996, Perşembe. Bildiriler. Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 1996

50.  Atılgan, Doğan. Prof. Dr. İlhan Kum’a Armağan. Ankara : Türk Kütüphaneciler Derneği, 1994.

51.  Atılgan, Doğan. Türk Kütüphaneciler Derneğinin Kuruluşunun 40. Yılı. Bildiriler. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1989.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

52.  Atılgan, Doğan “Ankara Üniversitesi Elektronik Kaynakları ve Kullanıcı Analizi”. Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu., 31 Mayıs-2 Haziran 2012, Ürgüp-Nevşehir  Nevşehir Üniversitesi

53.  Atılgan,Doğan. “Bilgi Merkezlerinden nasıl yararlanılır” Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Çarşamba Konferansları. 19 Ekim 2011 saat.14.00 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sosyal Tesis Konferans Salonu

54.  Atılgan, Doğan. “Kent İhtisas Kütüphanelerinde Hizmet Anlayışı”. Kent Hafıza Merkezleri Sempozyumu, 26-27 Mart 2010. Erciyes Üniversitesi. Bildiriler ve Tartışmalar Kitabı. Ankara. Detay Yayıncılık. 2010. 17-27 ss.

55.  Atılgan, Doğan. “Kütüphanelerde RFID uygulamaları ve Ankara Üniversitesi örneği”.Kütüphanelerde RFID Uygulamaları Ulusal Sempozyumu(KRFID2010). Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi. ITU İstanbul.14 Aralık 2010

56.  Atılgan, Doğan. “Türkiye’de açık arşiv çalışmaları ve Ankara Üniversitesi örneği”. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık I. Ulusal Kurultay Bildirileri. Editör Prof. Dr. Kasım Karakütük.  Ankara: TÜBİTAK, 2006. 33-40

57.  Atılgan, Doğan “Bilginin organizasyonunda ulusal dizinlerin önemi ve atıf sistemi üzerine düşünceler” Sosyal Bilimlerde Süreli yayınlar ve Bilgi Teknolojileri Sempozyumu 2 Nisan 2005 Ankara. Bildiriler. Ankara Yeni Avrasya yayınları, 2005.

58.  Atılgan, Doğan. “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yazmalarının Dijitalleştirilmesi.” 41. Kütüphane Haftası. 30.Mart.2005. Milli Kütüphane Ankara.

59.  Atılgan, Doğan “Bilimsel bilgiye erişim önemi ve Türkiye eğitim araştırmaları veri tabanı” Akademik Bilişim 2003, 3-5 Şubat 2003,  Çukurova Üniversitesi, Adana 

60.  Atılgan, Doğan “ Elektronik Kütüphanelerin gelişimi ve Ankara Üniversitesinde Elektronik Kütüphane Kullanımı” Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri içinde Ankara: Ankara Üniversitesi, 2002

61.  Atılgan, Doğan.“Üniversite Kütüphanelerinde Teknik Hizmetlerde İşbirliği” 21. Yüzyılda Üniversite Kütüphanelerimiz Sempozyumu Bildirileri, 16-23.   Ekim 1998. Edirne: Trakya Üniversitesi Rektörlüğü, 1999

62.  Atılgan, Doğan. “Türkiye Bibliyografyasının Başlangıcından Bugüne Kataloglama ve Sınıflama Açısından Değerlendirilmesi”, 50. Kuruluş Yılında Ulusaldan Evrensele Türk Milli Kütüphanesi, 64-72.   Haziran 1996.Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı, 1998.

63.  Atılgan, Doğan. “Üniversite Kütüphanelerinin Eğitimdeki Yeri ve DTCF Kütüphanesi”. Türkiye’de Sosyal Bilimlerin Gelişmesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sempozyum Bildiriler. Nisan 1996. Ankara: Ankara Üniversitesi. 1998.

64.  Atılgan, Doğan. “Bilgisayarla Kataloglamada Karşılaşılan Sorunlar", Kütüphane-Enformasyon-Arşiv Alanında Yeni Teknolojiler ve TÜRKMARC Sempozyumu Bildiri Metinleri. /Yayına Hazırlayan Hasan S. Keseroğlu. 138–144. İstanbul: TKD İstanbul Şubesi, 1991.

 

Ulusal kongre/bilimsel toplantılardaki panellerde panelist olarak yer almak.

65.  Atılgan, Doğan. “Cumhuriyet Dönemi Türk Kütüphaneciliği” 48. Kütüphane Haftası.   28 Mart 2012 Nevşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu. Nevşehir

66.  Atılgan, Doğan. “TKD Genel Başkanlar oturumu”. TKD kuruluşunun 60 yılı etkinlikleri. 18 Aralık 2009. Milli Kütüphane. Ankara

67.  Atılgan, Doğan. “Açık erişim olgusu ve üniversite ve araştırma merkezleri için önemi”. 45. Kütüphane Haftası. 01 Nisan 2009. Giresun Üniversitesi. Giresun

68.  Atılgan, Doğan. “   Bilgi erişimde yeni bir yüz:  Yazma eserlere internet üzerinden erişim”  02 Şubat 2009. Akademik Bilişim 2009. Harran Üniversitesi, Urfa.

69.  Atılgan, Doğan. “Bilgi Yönetiminin Dünyada ve Türkiye’de Gelişimi”. Ulusal e-devlet konferansı 4-5 kasım 2008. Ankara

70.  Atılgan, Doğan. “   Açık Erişim Olgusu ve Ankara Üniversitesi Açık Erişim platform” Açık Arşivler ve Karşılıklı İşlerlik oturumunda sunulan bildiri. 01 Şubat 2008 Akademik Bilişim 2008. 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.

71.  Atılgan, Doğan. “ Açık ders malzemeleri konsorsiyumu protokoller Ankara Üniversitesi açık ders malzemeleri:AnkADEM”  Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu (UADMK) çalışmaları Açık Oturumunda sunulan bildiri. 31 Ocak 2008 Akademik Bilişim 2008. 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale

72.  Atılgan, Doğan  “Ortaklık Esaslı Bilgi ve Araştırma Merkezleri: Atölye II Kentsel Yenilik(İnovasyon) Sisteminin Bilgi Sistemi Alt Yapısı ve Yeni ÜSİ Modeli” Kayseri Bilgi ve Araştırma Merkezi Sempozyumu, 20-21 Ocak 2007.

73.  Atılgan, Doğan  “Ankara Üniversitesi açık arşiv uygulaması” Sacit Arslantekin ve Özlem Bayram ile birlikte. 10 Şubat 2006. Akademik Bilişim 2006 Pamukkale Universitesi. Denizli

74.  Atılgan, Doğan  “Ankara Üniversitesi akademik açık arşivinin oluşturulması ve bu arşive elektronik veri tabanlarının katkısının araştırılması” 10. İnternet Konferansı, 9-11 Aralık 2005, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

75.  Atılgan, Doğan. Halk Kütüphanelerinin yeniden yapılandırılması. 40. Kütüphane Haftası. 01 Nisan 2004. Milli Kütüphane Ankara.

76.  Atılgan, Doğan  “Veri tabanlarının kullanım istatistikleri açısından değerlendirilmesi” Akademik Bilişim 2004, 11-13 şubat 2004 KTÜ. Trabzon.

77.  Atılgan, Doğan. “Türkiye’de Sayısal Uçurumu Nasıl Yok Ederiz”. 9. İnternet Haftası. 12 Nisan 2002. Ankara.

78.  Atılgan, Doğan “Telif hakları ve kütüphaneler” e-Türkiye sürecinde kütüphaneler 38. kütüphane haftası bildirileri, 25-31 Mart 2002 Ankara. Ankara: TKD, 2002

79.  Atılgan, Doğan “Özlük Hakları” Kütüphanecilikte Yeni Gelişmeler, Kavramlar, Olgular... 37. Kütüphane Haftası Bildirileri. 180-183. Nisan 2001. Ankara: TKD, 2001

80.  Atılgan, Doğan” Birliğe ne kadar hazırız”.  Forum. Küreselleşme-Avrupa Birliği ve Bilgi Hizmetleri 36. Kütüphane Haftası Bildirileri. 303-307   Nisan 2000. Ankara. TKD Ankara Şubesi. 2000.

 

Uluslararası İndekslerde Taranmayan Dergilerde Türkçe Makale:

81.  Atılgan, Doğan. “Bilgisayarla Kataloglama Projesi: MARC" Türk Kütüphaneciliği. 5, 2 (1991) 9-13.

82.  Atılgan, Doğan. “ Eğitim ve Kütüphane" Türk Kütüphaneciliği. 5, 2 (1991) 69-72.

83.  Atılgan, Doğan. “Türkçe Genel Kültür Ansiklopedilerinde Kütüphane, Kütüphaneci ve Kütüphanecilik Maddeleri" Türk Kütüphaneciliği. 3, 2 (1989) 82-89

84.  Atılgan, Doğan. “Kataloglamanın Standartlaşmasında Milli Kütüphanenin Rolü" Türk Kütüphaneciliği. 2, 1 (1988) 42-47

85.  Atılgan, Doğan. “Kataloglamada Standartlaşma" Türk Kütüphaneciliği. 1, 2 (1987) 71-78.

86.  Atılgan, Doğan. “Beyin Göçü", Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni. 35, 3 (1986) 27

87.  Atılgan, Doğan. “Milli Kütüphane ve Okuyucu Analizi" Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni. 34, 3  (1985) 127-133

 

Araştırmaya Dayanmayan yayın

88.  Atılgan, Doğan. “49.Yılı Bitirirken” Türk Kütüphaneciliği. 12, 3 (1998) 197–200

89.  Atılgan, Doğan. “Ulusal Yayın Kongreleri” Türk Kütüphaneciliği. 12, 4 (1998) 277–278

90.  Atılgan, Doğan. “Kitaba İlgi” Türk Kütüphaneciliği. 11, 4 (1997) 303–304

91.  Atılgan, Doğan.  “Kütüphanecilik mesleği” Türk Kütüphaneciliği. 11, 1 (1997) 5–7.

92.  Atılgan, Doğan. “Kütüphanecilikte Yeni Bir Dönem” Türk Kütüphaneciliği. 11, 3 (1997) 205–207.

93.  Atılgan, Doğan. “Okul kütüphanelerinin önemi” Eğitim Sesi. 1, 1 (Mart 1997) 1,5

94.  Atılgan, Doğan. IFLA Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu" Türk Kütüphaneciliği. 7, 4 (1993) 247–250

 

Rapor

95.  Atılgan, Doğan. Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Hizmetlerinin Rasyonelleştirilmesi Projesi. Ankara Üniversitesi Projesi: Rapor. Ankara: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 1995.

Çalıştay:

96.  Kataloglama Kurallarındaki Gelişmeler. Moderatör: Prof. Dr. Doğan Atılgan. 31 Mayıs 2012 16.30-18.30. II. Salon. Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu., 31 Mayıs-2 Haziran 2012, Ürgüp-Nevşehir  Nevşehir Üniversitesi

Panel Yöneticiliği

97.    Atılgan,Doğan. Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar: Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu., 31 Mayıs-2 Haziran 2012, Ürgüp-Nevşehir Belge Yönetimi ve Arşivler. V. Oturum Nevşehir Üniversitesi

98.    Atılgan, Doğan. “I. Uluslar arası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu” 17 Kasım 2011 4. Oturum 15.30-17.00 Ürgüplü Refik Başaran Salonu. Nevşehir Üniversitesi. Nevşehir.

99.    Atılgan, Doğan.”ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) 9. Yıllık Toplantısı. 24 Nisan 2009 İnönü Üniversitesi Malatya

100.Atılgan, Doğan.”ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) 8. Yıllık Toplantısı. 26 Nisan 2008 15.00-16.20. Anadolu Üniversitesi Eskişehir.

101.Atılgan, Doğan.”ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) 6. Yıllık Toplantısı. 3 Haziran 2006 Çanakkale.

102.Atılgan, Doğan  “Kütüphanecilik II” 11. İnternet Konferansı, 22 Aralık 2006 Cuma  TOBB ETU Üniversitesi, Ankara.

103.Atılgan, Doğan  “E-Kütüphane- 9 Şubat 2006. Akademik Bilişim 2006 Pamukkale Üniversitesi. Denizli.

104.Atılgan, Doğan. Kütüphaneler arası kaynak paylaşımı. 10.00-12.00 41. Kütüphane Haftası.31 Mart 2005. Atılım Üniversitesi. Ankara

105.Atılgan, Doğan. ÜNAK Oturumu:Toplu Katalog Projesi. 03 Şubat 2005  11.00–12.30. Akademik Bilişim 2005. Gaziantep Üniversitesi. Gaziantep.

106.Atılgan, Doğan. Veri Tabanlarında Performans ölçümü.11 Şubat 2004  16.00–18.00. Akademik Bilişim 2004. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Trabzon

107.Atılgan, Doğan. Hedef Kitlelerin Demokratikleşmesinde Bilgi belge Merkezleri. 14.00-18.00 .39. Kütüphane Haftası.02 Nisan 2003. Milli Kütüphane Ankara

108.Atılgan, Doğan. Elektronik tezler ve elektronik tez hizmetleri. 03 Şubat 2003 14.00–15.30.  Akademik Bilişim 2003. Çukurova Üniversitesi. Adana.

109.Atılgan, Doğan. Kütüphane hizmetlerinde işbirliği ve ortaklıklar. 17 Kasım 2002, 11.15-13.15. PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı. Milli Kütüphane-Ankara

110.Atılgan, Doğan. Çoklu ortam dijital hizmetler ve hizmetlerin uyarlanması. 18 Kasım 2002, 09.00-11.00. PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı. Milli Kütüphane-Ankara