DOÇ.DR. SILA AY    
Adı : SILA
Soyadı : AY
E-posta : ay@ankara.edu.tr, silaay@gmail.com
Tel : (312) 3103280-1770
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DİLBİLİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Tarihi: 24.09.1972


AKADEMİK GÖREVLER

Yrd. Doç. Dr. : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Dilbilim Bölümü (2010-

Misafir Öğretim Üyesi: Tokyo Yabancı Diller Üniversitesi, Türkçe Bölümü (2010-2011)

Dr. Araş. Gör. Ankara Üniversitesi, SBE, Yabancı Dil Öğretimi (2003-2010)

Araş. Gör. : Ankara Üniversitesi, SBE, Yabancı Dil Öğretimi (1995-2003)


EĞİTİM

Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimle Enstitüsü, Yabancı Dil Öğretimi (1997-2003)

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimle Enstitüsü, Yabancı Dil Öğretimi (1995-1997)

Lisans : Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü (1990-1994)

Lise : TED Ankara Koleji (1987-1990)

 

TEZLER

Yüksek Lisans Tezi: Yabancı Dil Öğretiminde Dramanın Kullanımı.

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Özcan Demirel

Doktora Tezi: Okuma Stratejileri ile Çoklu Zeka Kuramının İlişkilendirilmesi.

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Özcan Demirel

 

ESERLER           

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:                          

1.      AY SILA& ŞEN BARTAN ÖZGÜR (2012).  The Effect of Topic Interest and Gender on Reading Test Types in a Second Language.  The Reading Matrix, 12(1), 62-79. 

2.      AY SILA (2010).  Young Adolescent Students  Foreign Language Anxiety in Relation to Language Skills at Different Levels.  The Journal of International Social Research, 3(11), 83-91.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

1.      UZUN TARIK & AY SILA (2017).  Preservice English Teachers' Perspectives on Learning and Teaching Pronunciation in Turkey.  Pronunciation in Second Language Learning & Teaching 9th Annual Conference (/Poster)                          

2.      AY SILA (2016).  Beliefs about the language students who are beyond the age of 45.  28th International Conference on Foreign/Second Language Acquisition

3.      AY SILA & UZUN TARIK (2015).  Unintentional Chaos In Vocabulary and Spelling  British English and American English Preferences of English Teachers.  Language in Focus.   

4.      AYDIN ÖZGÜR & AY SILA (2013).  Someone Judges Every SentenceA Comparative Interlanguage Study of Japanese Speaking Learners of Turkish.  GALA 2013 (Generative Approaches to Language Acquisition) (Poster)                          

5.      BEKAR İPEK PINAR, ERGENÇ HACER İCLAL, AY SILA, GÜRKAN CİHAT KAĞAN (2013).  Gelişimsel Disleksi Tanısı Konmuş Çocukların Okuma Süreçlerinde Yaptıkları Yineleme Yanlışları Üzerine Bir Gözlem.  6. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı                              

6.      AY SILA (2012).  The Vowel Epenthesis And Deletion Errors Of Japanese Students Of Turkish  In Accordance With Vowel Harmony.  ICTL 16

7.      AY SILA & BEKAR İPEK PINAR (2012).  A Devoicing Analysis Of Vowel /ї/ In Voiceless Consonant Surrounding.  ICTL 16                       

8.      AY SILA & ŞEN BARTAN ÖZGÜR (2010).  Self and Peer Assessment in Different Ability Groups.  International Conference on New Trends in Education and Their Implications       

9.      AY SILA & ŞEN BARTAN ÖZGÜR (2009).  Individual Differences in Foreign Language Reading Comprehension  Gender and Topic Interest.  21st International Conference on Foreign/ Second Language Acquisition                       

10.  AY SILA (2008). Academic reading strategies and metacognitive awareness of university students.  ICTL 14                              

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

1.      AY SILA & AYDIN ÖZGÜR (2016). Someone judges every sentence; Third language acquisition of quantifier scope in Turkish, Second Language Acquisition of Turkish içinde,  John Benjamins Publishing Company, Editör:Ayşe Gürel, Basım sayısı:1, ISBN:9789027267078   

2.      AY SILA (2015).  The vowel epenthesis and deletion errors of Japanese students of Turkish Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics, içinde,  Harrassowitz Verlag, Editör:D. Zeyrek, Ç. Sağın, U. Ataş & J. Rehbein, Basım sayısı:1, ISBN:9783447105231

3.      AY SILA & BEKAR İPEK PINAR (2015). A devoicing analysis of vowel [ï] in 3. voiceless consonant surroundings, Ankara Papers in Turkish and Turkic Linguistics içinde,  Harrassowitz Verlag, Editör:D. Zeyrek, Ç. Sağın, U. Ataş & J. Rehbein, Basım sayısı:1, ISBN:9783447105231

4.      AY SILA & ŞEN BARTAN ÖZGÜR (2011). Individual Differences in Foreign Language Reading Comprehension: Gender and Topic Interest, Individual Learner Differences in SLA içinde,  Multilingual Matters, Editör:J.Arabski & A. Wojtaszek , Basım sayısı:1, ISBN:9781847694348

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :                                                           

1.      AY SILA (2017).  Beliefs About Learning A New Language After 45 Years Old.  Dil Dergisi, 168(1), 21-41.                                                                

2.      AY SILA & UZUN TARIK (2017).  Unintentional chaos in vocabulary and spelling: British and American English preferences of English teachers.  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 45-62.                                                           

3.      AY SILA (2017).  Cinsel Yönelim Algısı ve Ses Özellikleri İlişkisi.  Mersin Üniversitesi Dil ve Edebiyat Dergisi, 14(1), 61-85.                                                                      

4.      AY SILA (2014).  Yabancı dil öğretiminde bireysel farklılıklar kavramına genel bir bakış.  Dil Dergisi (163), 5-18.                                                              

5.      AY SILA (2008).  Yabancı Dilde Okuma Stratejileri  Farklı zekaları baskın öğrencilerle bir durum çalışması.  Dil Dergisi (141), 7-18.               

6.      AY SILA (2006).  Yabancı Dilde Öğretmen Öğrenci Ortak Güncesi Kullanımı,  Dil Dergisi (134), 55-68.

7.      7. PEÇENEK DİLEK & AY SILA (1996).  Dilin İşlevleri  Kibarlık  Dayanışma  Seslenme Biçimleri  Sen Siz Ayrımları.  Dil Dergisi (46), 35-41.                                                       

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1.      AY SILA (2016).  Ses özellikleri üzerinden cinsel yönelim algısı. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı

2.      AY SILA, BEKAR İPEK PINAR, ERGENÇ HACER İCLAL (2010).  Türkçede gelişimsel disleksinin sesbilimsel ve biçimbilimsel görünümleri.  24. Ulusal Dilbilim Kurultayı (Poster)

3.      PEÇENEK DİLEK & AY SILA (2010).  Deyim tanımlama sürecinde bilişsel biçem farklılıklarının ve bağlam bilgisinin rolü.  24. Ulusal Dilbilim Kurultayı

4.      AY SILA & PEÇENEK DİLEK (2008).  Deyim Tanımlama Sürecinde Bilişsel Biçem Farklılıkları.  22.Ulusal Dilbilim Kurultayı

5.      AY SILA (2007).  Dil Becerileri ve Yabancı Dil Kaygısı.  Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi

6.      AY SILA (2004).  Okuma Stratejileri ile Çoklu Zeka Kuramının İlişkilendirilmesi.  18. Dilbilim Kurultayı 


 • YÖNETTİĞİ TEZLER

  Yüksek Lisans                                                                                 

  KARADENİZ KAYALI NURDA (2017) Ders dışı etkinlik olarak ortak günce uygulamasının yazma becerisine katkısı

  BİRSÖZ ÖZKÖSE ELİF MELTEM, (2017). Yabancı dilde yazma becerisini öğrenen özerkliği bağlamında sınama

  KARACA KÜBRA, (2017). Yabancı dilde okuduğunu anlama ve yazma becerilerini geliştirme üzerine bir değerlendirme: Araç-amaç görünümlerinin karşılaştırılması

  GÜVENÇ GÜLPER, (2016). Yabancı dil öğretiminde bilişsel stratejilerin kullanımında farkındalık geliştirmenin okuma becerisine etkisi

  OKATAN BARIŞ, (2014). Çağdaş ve klasik Yunan dili ve edebiyatı anabilim dallarında öğrenim gören öğrencilerin gereksinim, güdülenme ve tutumlarının çözümlenmesi

  SHAHYADİ RASHİN, (2013). İranlı lise öğrencilerinin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenmelerinde aile geçmişi ve ekonomik durumun etkileri

  UZUN TARIK, (2013). Yükseköğretimde bağımsız öğrenme merkezini kullanan İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğrenme eğilimleri ve biçemleri

  BERBER CEREN, (2012). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yardımcı kaynak hazırlama: Sözlük modeli önçalışması

  BAKAN HANDE, (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde metindilbilimsel ölçütler çerçevesinde bir sadeleştirme denemesi: Sait Faik Abasıyanık, Meserret Oteli

  Doktora                                                        

  ŞEN BARTAN ÖZGÜR, (2015). Yabancı dil öğretiminde model temelli ders işleme sürecinin yazma becerisine etkisi


 • VERDİĞİ DERSLER

 • Yabancı Dil Öğretimi (Lisans)
 • Karşılaştırmalı Dilbilgisi III (Lisans)
 • Yazı Sistemleri (Lisans)

 • Sesletim Öğretimi (Yüksek Lisans)
 • Öğrenen Özerkliği (Yüksek Lisans)
 • Özgül Öğrencilere Dil Öğretimi (Yüksek Lisans)
 • Yabancı Dil Öğretiminde Güncel Eğilimler (Yüksek Lisans)
 • Yabancı Dil Öğretiminde Temel Kavramlar (Yüksek Lisans)
 • Yabancı Dil Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar (Yüksek Lisans)

 • Okuma Becerisi (Doktora)
 • Dil Öğretiminde Yöntem Sonrası Dönem (Doktora)
 • Yabancı Dil Öğretiminde Bireysel Farklılıklar (Doktora)

PROJELER

Gelişimsel Disleksi: Dilbilim ve EEG Verilerinin İlişkilendirilmesi (Ekim 2009)
Yabancılara Türkçe Öğretmenliği Uzaktan Sertifika Programı Geliştirme (Haziran 2010)

Güncellenme Tarihi: 02.10.2017