PROF.DR. AYSU ATA    
Adı : AYSU
Soyadı : ATA
E-posta : ayata@ankara.edu.tr, aata69@gmail.com
Tel : 310 32 80 /1039
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

    20 Nisan 1969 tarihinde Beypazarı’nda doğdum. İlköğrenimimi Fevzi Çakmak İlkokulu, ortaöğrenimimi Basın Ortaokulu, Aydınlıkevler Lisesi ve Beypazarı Lisesi’nde tamamladım. 1986-1987 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne başladım ve Yemînî. Fazîlet-nâme (İnceleme-Metin-Sözlük) adlı bitirme tezi ile 1990’da mezun oldum. Aynı yıl mezun olduğum bölümün Eski Türk Dili Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladım ve 21 Şubat 1991’de de araştırma görevliliğine atandım. 1992 yılında Rabguzî. Kısasü’l-Enbiyâ 1v-53v (Giriş-Metin-Dizin) adlı tezle yüksek lisans öğrenimini tamamladım. Eylül 1993’te Taşkent Üniversitesi’nin davetlisi olarak bir aylık süre ile Taşkent’e gittim. 29 Haziran 1995’te Kısas-ı Rabgûzî (Giriş-Metin-Dizin) adlı tezle doktora öğrenimini tamamladım. 12 Kasım 1997 tarihinde doçent unvanını aldım. 1999-2000 öğretim yılında National Chengci Üniversitesi (Tayvan), 2002-2003 yıllarında Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde misafir öğretim üyesi olarak ders verdim. 2003’te profesör unvanını aldım. Eylül 2009-2010 yıllarında Bölüm ve 2003-2010 yıllarında  Eski Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı olarak çalıştım. Halen AÜ DTCF’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım.


 Yayınlar

Kitaplar

1. Rabguzi Kısasü’l-Enbiya I. (Giriş-Metin-Tıpkıbasım), Türk Dil Kurumu Yayınları:681-1, XL+616s., Ankara 1997.

2. Rabguzi Kısasü’l-Enbiya II .Dizin, Türk Dil Kurumu Yayınları:681-2, 820s., Ankara 1997.

3. Nehcü’l-Feradis III. Dizin-Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları:518, XLIII+538s., Ankara 1998.

4. Harezm-Altın Ordu Türkçesi, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi:36, 111s., İstanbul 2002.

5. Türkçe İlk Kur’an Tercümesi. Karahanlı Türkçesi (Rylands Nüshası). Giriş-Metin-Notlar-Dizin, Türk Dil Kurumu Yayınları: 854, XXXVIII+964s., Ankara 2004.

6. Prof. Dr. Saadet Çağatay’ın Yayınlanmış Tüm Makaleleri. I-II, (Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Aysu Ata), Ayaz Tahir Türkistan İdil-Ural Vakfı, İstanbul 2008. (Kitapta, makalelerde yapılan değişiklikler, kitabı yayımlayan Vakıf tarafından gerçekleştirilmiştir. Bundan dolayı Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’ne “Kitabın izinsiz değiştirilerek umuma arzından doğan manevi tazminat” davası (2008/229 Esas No’lu) açılmış ve bu dava söz konusu vakfın aleyhine 2009/283 Karar No ile sonuçlanmıştır.)

7. Orhun ve Uygur Türkçesi, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2165, Eskişehir 2010.

8. Orhun Türkçesi, Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2347, Eskişehir 2011.

9. Uygur Türkçesi, (Mehmet Tulum’la birlikte), Anadolu Üniversitesi Yayını No: 1413,   Eskişehir 2011.

10. Çağatay Türkçesinin İlk Evresi: Harezm-Altın Ordu Türkçesi, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 2014. (II. Baskı 2016)

 

Makaleler

1. “Karaçay, Balkar, Kumuk Türkçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi”, Türkoloji Dergisi, C.X, S.1, Ankara 1992,  s.227-269.

2. “Mahdum Kulı”, Türkoloji Dergisi, C.X, Ankara 1992, s. 271-284. (Doğumunun 290. Yılı Münasebetiyle Türkmen Millî Şairi. Mahtumkulu Anı Kitabı, Editör: Abdurrahman Güzel, TİKA, Ankara 2014, s. 191-205.)

3. “Kutadgu Bilig Üzerinde Bir Düzeltme Denemesi: Kör mü? Kür mü?”, Türkoloji Dergisi, C.XI, Ankara 1993, s. 301-308.

4. “‘Çok’ Kelimesinin Kökeni Üzerine Düşünceler”, Türk Dili, S.534, Haziran 1996, s. 1310-1314.

5. “Dede Korkut’ta Şüpheli Birkaç Kelime Üzerine Düşünceler”, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S.8, Ankara 1999, s. 73-81.

6. “Recep Toparlı Mu’nü’l-Mürd, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları No:15, Erzurum 1988, LXXII+287s.”, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S.10, Ankara 2000, s. 389-406.

7. “Bilimselsizlik”, Türk Dili, S. 588, Aralık 2000, s. 569-580.

8. “Derleme Sözlüğü’nde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler”, Türkoloji Dergisi, C.XIII, S.1, Ankara 2000, s. 67-99.

9. “Derleme Sözlüğü’nde Eski Türkçe Bir Kelime: aglak”, Türkoloji Dergisi, C.IV, S.1, Ankara 2001, s. 21-27.

10. “Harezm Türkçesi”, Yeni Türkiye, S.43, Ocak-Şubat 2002, s.343-363.

11. “Dil“, Türk Dili, Açıköğretim Fakültesi Yayını:786, 2. baskı, Ekim 2004, s.1-13.

12. “Dede Korkut Hikâyelerinde Şüpheli Birkaç Kelime Üzerine Düşünceler“, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1998/1, Ankara 2004, s. 29-38.

13. „Etimolojik Sözlüklerimiz“, Virgül. Aylık Kitap ve Eleştiri Dergisi,  Mayıs 2005, s.34-35.

14. „Kuruluş Öyküsü“, DTCF’de Türkoloji’nin Öyküsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yayınları, s. 1-53, Ankara 2006.

15. „Rabguzi“, İslam Ansiklopedisi, Türk Diyanet Vakfı, C. 34, s. 377-378, Ankara 2006.

16. „Derleme Sözlüğünde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler“, Turcology in Turkey. Selected papers, Studia Uralo-Altaica 47, Hazırlayanlar: N. Demir, Emine Yılmaz, Szeged 2007, s. 11-39.

17. (M. Canpolat ile birlikte) “Doğu Türk Yazı Dili Edebi Çevresi”, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, C. 9, Atatürk Kültür Merkezi  Başkanlığı Yayınları, Ankara 2007.

18. „Harezm-Altın Ordu Türkçesi ve Edebiyatı“, VIII-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi No: 1203, Eskişehir 2010, s. 116-139.

19. “Mahdum Kulı”, Doğumunun 290. Yılı Münasebetiyle Türkmen Millî Şairi Mahtumkulu Anı Kitabı, Ed. Abdurrahman Güzel, Ankara 2014. s. 191-204.

  

Bildiriler

1. “Dede Korkut’ta Şüpheli Birkaç Kelime Üzerine”, Milletler Arası Dede Korkut Kollokyumu, Temmuz 1998, Baku/AZERBAYCAN.

2. “Türk Dilinde Esma-yı Hüsnalar”, IV. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, 24-29 Eylül 2000, Çeşme/İZMİR. (Yayımlandığı yer:) IV. Uluslararası Türk Dili Kurultay Bildirileri I, 24-29 Eylül 2000, TDK Yayınları: 856/1 Ankara 2007, s.131-154.

3. “Derleme Sözlüğü’nde Geçen En Eski Türkçe Kelimeler”, Uluslararası Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu, 25-27 Ekim 2000, Marmaris. (Yayımlandığı yer:) Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu, Muğla 2001, s. 35-43. (Türkoloji Dergisi, C.IV, S.1, Ankara 2002, s. 5-17.)

4. “Türk Dillerinde +lA Çokluk Eki”, Doğu-Batı Bağlamında Uluslararası Türk Dili ve Kültürü Konferansı, Şumnu Piskopos Konstantin Preslavski Üniversitesi, 26-29 Ekim 2002. (Yayımlandığı yer:) International Journal of Central Asian Studies. Festschrift To Commemorate the 80th Anniversary of Prof. Dr. Talat Tekin’s Birth, Volume 13, Seoul 2009, s. 89-99.

5. “Karahanlı Türkçesinin İlk Eseri”, 730. Yılında Kutadgu Bilig ve Divanü Lugati’t-Türk, Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 21 Mart 2003. (Yayımlandığı yer:) Türk Dilleri Araştırmaları, C. 14, İstanbul 2004, s. 95-102.

6. “İlk Türkçe Kur’an Tercümesi“, Mustafa Canpolat Adına Düzenlenen Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2003. (Yayımlandığı yer:) Mustafa Canpolat Armağanı, Ankara 2003, s. 41-55.

7. “Doğu ve Batı Türk Yazı Dili Kavramları Üzerine“, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. Cumhuriyetin 80. Yılını Kutlama Etkinlikleri, Mayıs 2004.

8. “Song Saray“, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mart 2004. (Yayımlandığı yer:) Türk Dilleri Araştırmaları 15, İstanbul 2005, s. 69-83.

9. “Rylands Nüshası Kur’an Çevirisi ve Farsça Çevirinin Önemi“, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı I, Türk Dil Kurumu Yayınları:855/I, Ankara 2004. (Yayımlandığı yer:) V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara 2004, s.221-230.

10. “Dile Biçim Veren: Dil”, Kültür ve Kimlik Sempozyumu, Kültür Araştırmaları Derneği-Koç Üniversitesi, 14-17 Haziran 2005 İstanbul.

11. “Derleme Sözlüğünde Geçen En Eski Kelimeler”, Orient Instutet, 18-19 Kasım 2005, Cihangir/İstanbul.

12. “Türkçede “yargı” Bildiren Söz Alanı”, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006, Çeşme-İzmir. I. (Yayımlandığı yer:) Türk Dünyası Kültür Kurultayı 9-15 Nisan 2006 (Çeşme-İzmir). Bidiri Kitabı-I, Fikret Türkmen-Gürer Gülsevin, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, İzmir 2007, s. 225-229.

13. “Rylands Manuscript: First Translation of Koran into Turkic”, 49 th PİAC, July 30 – August 4, 2006, Berlin-Germany. (Yayımlandığı yer:) Man and Nature in the Altaic World. Proceedings of the 49th Perminant International Altaistic Conference, Berlin July 30-August 4, 2006, Studien Zur Sprache Geschichte und Kultur der Türkvölker, Band 12, Klaus SchwarzVerlag-Berlin 2012.

14. “hapax in Rylands Manuscript Interlinear Translation of Koran into Turkic”, Konferenz: Von Alttürkisch bis Deutschlandtürkisch. Die Sprachgeschichte des Oghusischen. Zeitpunkt und Ort der Veranstaltung:  24.-26. Nov. 2006. Istanbul/Türkei, Yıldız Teknik Universität. (Yayımlandığı yer:) International Journal of Central Asian Studies,, Volume 14, Seoul 2010, s. 1-12. –Türkçeye Çevirisi- Türkoloji Dergisi, Ankara 2012, C. XIX, S. 1, s. 1-12.

15. “Moğol Fütuhatı ve Doğu-Batı Türk Yazı Dili Kavramları Üzerine”, Cengiz Kağan ve Oğullarının İcraatlarının Türk Dünyasındaki Akisleri Uluslararası Sempozyumu, 7-8 Aralık 2006 İstanbul / Sabancı Müzesi. (Yayımlandığı yer:) Türkoloji Dergisi, C. XVII, S. 1, Ankara 2010, s. 29-37.

16. “Alfabe ve Kur’an Tercümelerinin Rolü”, Alfabe ve İmlâ Sempozyumu, 27 Mayıs- Haziran 2007 (Orient Institut ve Anadolu Üniversitesi) Eskişehir.

17. “Saadet Çağatay’ın “Mahmet Kutlu” Adıyla Yazdığı Makaleler ve Düşünce Dünyası”, Saadet Çağatay Kişiliğinde Willi Bang-Kaup Öğretisi Sempozyumu, 25-26 Ekim 2007, AÜ Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Eski Türk Dili), Ankara.

18. “Divanü Lugati’t-Türk’ün Ortaya Çıkış Nedenlerinden Biri de Kur’an Tercümeleri mi?”, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, “Kâşgarlı Mahmud ve Dönemi, 28-30 Mayıs 2008 / ANKARA. (Yayımlandığı yer:) Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Bilgi Şöleni Bildirileri, 28-30 Mayıs 2008, TDK Yayınları, Ankara 2009, s. 59-69.

19. “Rabguzi’nin Kısasü’l-Enbiyâ’sında Nazmın Gücü”, Modern Türklük Araştırmaları Sempozyumu, 25-27 Haziran 2008, DTCF Ankara. (Yayımlandığı yer:) Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, C. V. S.2, Ankara 2008, s. 117-125.

20. “Divanu Lugati’t-Türk’ü Oluşturan Kültürel Ortam”, Anadolu Üniversitesi 30 Aralık 2008, Eskişehir.

21. “Doğu Türk Edebî Dilinin Başlangıç Dönemi Kaynakları”, Taşkent’in Kuruluşunun 2200. Yılı Şerefine Tarihselden Moderne Özbekistan. Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu, 6-10 Temmuz 2009, Ankara.

22. “Kur’an Tercümesi, Kısasü’l-Enbiya ve Nehcü’l-Feradis’i Ortaya Çıkaran Kaynaklar”, Orhun Yazıtlarının bulunuşundan 120 yıl sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl, 26-29 Mayıs 2010, Ankara (Yayımlandığı yer:) III. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, C. I, Ankara 2011, s. 83-89. 

23. “Prof. Saadet Çağatay: "My articles by the nickname Kutlu. S.Ç.", 53rd Annual Meeting of The PIAC, Saint Petersburg, July 25-30, 2010. (Yayımlandığı yer:) Türkoloji Dergisi, C. XVII, S. 2, Ankara 2010, s. 37-50.

24. “Günümüzde Türkoloji Öğretiminin İçinde Bulunduğu Sorunlar”, II. Uluslararası Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, 21-23 Kasım 2011, Ankara. (Yayımladığı yer:) Türkoloji Dergisi, C. XIX, S.1, Ankara 2012, s. 167-180.

25. “Harezm Türkçesi Eserleri Siyasî Güçle Kültürel Gücün Orantılı Bir Yansıması mıdır?”, Türk Kültürünün Gelişme Çağları II: X-XIII. Yüzyıllarda Merkezi Avrasya’dan Ön Asya’ya Yeni Açılımlar Dönemi, 20-21 Nisan 2012 Türkistan / Kazakistan. (Yayımladığı yer:) Yalım Kaya Bitigi: Osman Fikri Sertkaya Armağanı, Ed. Hatice Şirin User, Bülent Gül, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 2013, s. 137-145.

26. “Türkolojide Berlin-Varşova Hattı”, The Second International Symposium of Turkology „Questions and Developments of Modern Turkology Studies”, Varşova, September 12-14, 2012. (Yayımladığı yer:) Türkoloji Dergisi, C. XIX, S.2, Ankara 2014. Discussions on Turkology Juestions and Deuelopments of Modern Turkology Studies (Türkoloji Tartışmaları Başarı ve Zaaflarıyla Çağdaş Türkoloji), Department of Turkish Studies and Inner Asian Peoples Faculty of Oriental Studies University of Warsaw (Varşova Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Türkoloji ve Orta Asya Halkları Bölümü), Editors: Öztürk Emiroğlu Marzena Godzinska Filip Majkowski, Warsaw 2014, 219-227.

27. “Saadet Çağatay’ın Müstear Adla Yazdığı Makaleleri ve Düşünce Dünyası”, 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Ağustos-6 Eylül 2014, Kazan/Tataristan. (Yayımladığı yer:) 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 30 Ağustos/ 6 Eylül 2014, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı, İstanbul 2014, 2. Cilt, s. 1085-1096.

28. “Türk Dilinde Dinî Bir Kavram: tamu ~ tamuġ”, 1st International, Scientific Researches Congress-Humanity and Social Sciences IBAD 2016, 19-22 Mayıs, Madrid/ İspanya). (Yayımlandığı yerler:) Prof. Dr. Talat Tekin Hatıra Kitabı, C. I, (Yayına Hazırlayanlar: O. F. Sertkaya, H. Şirin, E. Uçar), Çantay Yayınları, İstanbul 2017, s. 135-139. http://www.ekitaprojesi.com/books/book-of-abstract-1st-international-scientific-researches-congress-humanity-an-social-sciences-ibad-2016. Link:  https://yadi.sk/d/DVQ1mh2muAh3A

29. “Darülfünun’dan DTCF’ye Türkoloji Öğretimi”, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Atatürk Kongre Merkezi, Magnesia Salonu, 12 Nisan 2017, Saat: 14.00, AYDIN. (Yayımlandığı yer: Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, C. 2, S. 1, 2017, s. 8-22.)

30. “Günümüzde Türkoloji Öğretiminin İçinde Bulunduğu Sorunlar II”, Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 19-23 Nisan 2017, Roma /İTALYA. (Yayımlandığı yer: Türkoloji Dergisi, C. 22, S. 1, 2018, s. 238-249.)

31. Hadi Şenol ile birlikte, “Rabguzî’nin Kısasü’l-Enbiya’sının Yeni Baskısı Nedeniyle: Balasagun, Semerkant, Harezm Hattı”, XII. Büyük Türk Dili Kurultayı, İhsan Doğramacı’ya Armağan, 25-28 Eylül 2017, Bükreş/ ROMANYA. (Yayımlandığı yer: XII. Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı, Kasım 2017, s. 24-31.)

32. Hadi Şenol ile birlikte, “Rabgûzî’nin Kısasü’l-Enbiya’sından Hareketle Kimi Kavramların Yeniden Gündeme Taşınması”, International Congress on Social Sciences II, 23-25 Mart 2018, Kudüs / İSRAİL. (Yayımlandığı yer: Türkoloji Dergisi, s. 171-186.)

33. “Yazıtların Ruhu”, Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, 1-7 Haziran 2018 Ulanbator /MOĞOLİSTAN. Bildiriler Kitabı, Kesit Yayınları, İstanbul 2018, C. I. s. 202-209.

34. “Bir Hocanın Öğrencisini Savunması”, Prof. Dr. Semih Tezcan ve Türkoloji, 11-12 Ekim 2018, Hacettepe Üniversitesi /ANKARA. (= IV.Uluslararası Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, 25-26 Ekim 2018, Ankara Üniversitesi/ ANKARA) (Türkoloji Dergisi, C. 23, S.1, s. ??)