PROF.DR. ÖZGÜR AYDIN    
Adı : ÖZGÜR
Soyadı : AYDIN
E-posta : aydino@ankara.edu.tr, ozguraydin66@gmail.com
Tel : +312-3103280/1176
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DİLBİLİM BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ozgur-aydin
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitim ve akademik kariyer bilgileri

1988, Lisans, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü-Dilbilim Anabilim Dalı

1993, Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Anabilim Dalı

2001, Doktora, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Anabilim Dalı

2007, Doçent, Ankara Üniversitesi, Dilbilim Bölümü

2013, Profesör, Ankara Üniversitesi, Dilbilim Bölümü  

Akademik deneyim ve diğer görevler

1988-1999, Ankara Üniversitesi, TÖMER Dil Öğretim Merkezi, Okutman

1992-1999, Ankara Üniversitesi, TÖMER Dil Öğretim Merkezi, Türkçe Bölümü Eğitim Direktörü

1999-2007, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Öğretim Görevlisi

2001-2003, Dil Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

2003-2004, Duisburg-Essen Üniversitesi, öğretim elemanı 

2010-2013, Fakülte Kurulu Doçent Temsilcisi

2013-, A.Ü. Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Merkez Kurulu Üyesi

2013-, A.Ü. Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Danışma Kurulu Üyesi  

Editörlük ve hakemlikler

Dil Dergisi, Yazı İşleri sorumlusu ve hakemlik (1991-1999)

Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü, hakemlik (2003, 2013)

Dil Dergisi, Danışma Kurulu üyesi (2004-)

Brain and Language, hakemlik (2004)

Akademik İncelemeler Dergisi, hakemlik (2008)

Dil ve Edebiyat Dergisi, hakemlik (2009, 2010, 2012)

The European Journal of Developmental Psychology, hakemilik (2009, 2010)

ODTÜ Geliştirme Dergisi, hakemlik (2011)

Dilbilim Araştırmaları, hakemlik (2011, 2013)

The Journal of Language and Linguistic Studies, hakemlik (2011)

Turkish in Contact (Mehrsprachigkeit at Waxmann, Münster), hakemlik

International Journal of Research in Linguistics and Lexicography, yayın kurulu üyesi (2012-)

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (Atatürk Üniversitesi), hakem (2012)

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, danışma kurulu üyesi (2012-)

Language Learning, hakem (2013)

Üyesi olduğu dernek ve kuruluşlar: Dil Derneği, Dilbilim Derneği, Eğitim-Sen, Sosyalistlerin Meclisi, Üniversite Konseyleri Derneği

Projeler

"İkinci dil olarak Türkçe eidniminde uyum ve özne konumu yetkilendirilmesi", proje yürütücüsü, TÜBİTAK Bilimsekl ve Teknıolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı (1001) projesi, 111K230, (2011-)

"Türkçe Sözlü Dildeki Fonolojik Anlamlandırma Süreçlerinin Beyindeki Islemlenisi ve Lokalizasyonu: Bir Elektrofizyolojik Inceleme", araştırıcı, TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) projesi, 112K394, (2013-)

“Uzaktan Yabancılara Türkçe Öğretmenliği Sertifika Programı Geliştirme”adlı projede personel , Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, (2009-2011)

Ankara Üniversitesi, TÖMER Dil Öğretim Merkezi ve Mobilsoft, “Uzaktan Türkçe Öğretimi Merkezi” danışmanlık, (2002-2003) 

Mobilsoft “Sözcük Öğretimi Projesi”, danışmanlık,(2003)

NEWAP (A New Approach by simultaneously learning of languages), Sponsors/Clients: DG EAC Lingua 2, Number: 224926-CP-1-2005-1-DE-LINGUA-L2, “Steering group member” (2005-2007)

Yayınlar 

MAKALELER

Aydın, Ö. (2012). Elifbâdan alfabeye: İki yazı sisteminde yazıbirim-sesbirim etkileşimi, ODTÜ Geliştirme Dergisi, 39 (Nisan), 61-86. indir

Aydın.Ö ve Cedden G. (2010). Sözdizim işlemlemesinde sağa taşıma etkisi. Dilbilim Araştırmaları 2010, 1-13. indir  

Cedden, G. ve Aydın, Ö. (2007). “Meistens ich weiß nicht, wo ich muss das Verb gebrauchen“: Die Problematik des V2 Phänomens bei türkischen Lernenden der deutschen Sprache, Zeitschrift für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 12 (3). indir 

Aydın, Ö. (2007). The comprehension of Turkish relative clauses in second language acquisition and agrammatism. Applied Psycholinguistics, 28: 2, 295–315. indir

Aydın, Ö. (2006). Some comparative notes on relative clauses in Kirghiz and Turkish, Жусуп Баласагын атындагы кыргыз улуттук университетинин жарчысы вестник (Jusuf Balasagun Kırgız Ulusal Devlet Üniversitesi Bilimsel Haberler Dergisi), 4:1, 317-322. indir

Aydın, Ö. (2007). Türkçede üçüncü kişi buyrum yapıları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 47,1: 151-163. indir

Aydın, Ö. (2006). Multiple language learning and the importance of the same parameter values, Dil Dergisi, 132, 38-55. indir

Aydın, Ö. (2004). Türkçe zarf tümceciklerinde özne konumu. Dil Dergisi, 124, 7-17. indir

Aydın, Ö. (2001). İkinci dil ediniminde Evrensel Dilbilgisine erişim: Türkçede erişim varsayımlarının sınanması.  Dilbilim ve Uygulamaları Dergisi, 2, 11-30. indir

Aydın, Ö. (1999). İkinci dil olarak Türkçe öğretiminde Türkçe dilbilgisi betimlemelerinin görünümü. Çağdaş Türk Dili Dergisi, 137-138, 33-40. indir

Aydın, Ö. (1999). Orta okullarda dilbilgisi öğretimi üzerine öğretmen görüşleri. Dil Dergisi, 81, 23-29. indir

Aydın, Ö. (1997). Anadili eğitimi, yabancı dil öğretimi ve Evrensel Dilbilgisi. Dil Dergisi, 54, 23-30.

Aydın, Ö. (1997). Türkçede belirtme durumu ekinin öğretimi üzerine bir gözlem. Dil Dergisi, 52, 5-17.

Aydın, Ö. (1996). Şiir dilinin sözdizimsel yapıları üzerine. Edebiyat Dergisi, 1, 23-7.

Aydın, Ö. (1995). Sıfatlaştırma biçimbirimlerinin Özbekçe ve Türkçedeki görünümleri üzerine. Dil Dergisi, 30, 59-63.

Aydın, Ö ve Akdoğan, G. (1995). Renklerin adlandırılması ve dil-gerçek sorunu. Dil Dergisi, 28, 49-66.

Aydın, Ö. (1994). Azeri, Kazak, Özbek ve Türkmen öğrencilerde Türkçe öğrenim sorunları I: sözvarlığına ilişkin yanlışlar. Dil Dergisi, 18, 16-23.

Aydın, Ö. (1994). Azeri Kazak. Özbek ve Türkmen öğrencilerde Türkçe öğrenim sorunları II: sözdizimine ilişkin yanlışlar. Dil Dergisi, 20, 32-43.

Aydın, Ö. (1993). Belirsiz ad tamlaması öbeği içinde sıfatların yeri. Dil Dergisi, 12, 19-21.

Aydın, Ö. (1993). Türkçenin sözdizimine ilişkin olumsuz aktarım yanlışları. Dil Dergisi, 9, 5-17.  


YAYINLANMIŞ HAKEMLİ KONFERANS SUNULARI

Maviş, İlknur ve Aydın, Özgür (2012). A-/A’-movement in agrammatic comprehension in Turkish, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 61, 281-282. özet indir

Aydın, Ö. (2009). Agreement with partitive quantifiers in Turkish, Yay. Ay, S, Aydın, Ö., Ergenç, İ., Gökmen, S., İşsever, S. ve Peçenek, D. Essays on Turkish Linguistics: Proceedings of the 14th International Conference on Turkish Linguistics, August 6–8, 2008 (ss. 93-102). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. indir

Cedden, G ve Aydın, Ö. (2008). Is there a difference between multilinguals’ and monolinguals’ word order processing in their L1? Yay. O.M. Arnándiz ve M.P.S. Jordà, Achieving Multilingualism: Wills and Ways,Proceedings of the 1st International Conference on Multilingualism (ICOM) (ss. 403-421). Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume. indir

Aydın, Ö. (2007).  İkinci dil olarak Türkçe ediniminde Bağlamanın B İlkesi, Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Bildiriler (22-23 Kasım 2007), Ankara: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 147-152.

Aydın, Ö. ve Çiyiltepe, M. (2007). Bağlama ilkelerinin edinimi: sözdizim ve kullanımbilim etkileşimi, Yay. Y. Aksan ve M. Aksan,  XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri (10-11 Mayıs 2007) (ss. 117-127). Mersin: MersinÜniversitesi Yayınları.

Aydın, Ö. (2005, Mayıs). Eklenti tümceciklerinde öznenin durumu. Yay. M. Sarı ve H. Nas, XIX. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri (ss.344-60). Şanlı Urfa: Harran Üniveristesi Yayınları.

Aydın, Ö. (2003). İkinci dil ediniminde Türkçe ilgi içtümceleri. Yay. G. König, N. Büyükkantarcıoğlu, F.Karahan, XVI. Dilbilim Kurultayı Bildirileri (ss.159-173). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Aydın, Ö. (1999). İkinci dil olarak Türkçe ediniminde dönüşlü adıllara ilişkin yorumlar. Yay. Y.Aksan, M.Aksan, XII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri (ss.175-186). Mersin: Mersin Üniversitesi Yayınları.

Aydın, Ö. (1992). TÖMER yöntemi ve Türkçenin Orta Asya’da öğretimi, Yay. A. N.Baskakov, Языкии, Духовнаяя Культура и История Тюрков: Традиции и Современность: Труды международнои конференции в 3-х томах, том 1 (Diller, Ruhi Kültür ve Türk Tarihi: Gelenekler ve Modernlik: Uluslararası toplantı çalışmaları, 3 bölümlü, 1. cilt) (ss. 190-192).Kazan.  

YAYINLANMAMIŞ HAKEMLİ KONFERANS SUNULARI

Aydın, Ö ve Ay, S. (2013). Someone judges every sentence: A comparative interlanguage study of Japanese speaking learners of Turkish, Generative Approaches to Language Acquisition (GALA 2013), Oldenburg, 5-7 Eylül 2013, poster. indir

Aygüneş, M., Ö. Aydın, T. Demiralp (2013). İki farklı uyum dizisine ilişkin olaya ilişkin beyin potansiyelleri, 27. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 02-04 Mayıs 2013, Kemer – Antalya. 

Aydın, Özgür (2012). Çokdilli ortamlarda anadili eğitimi, Cumhuriyet, Küreselleşme ve Üniversite: 7. Üniversite Kurultayı, 14-15 Aralık 2012,  Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul.

Maviş, İlknur ve Aydın, Özgür (2012). A-/A’-movement in agrammatic comprehension in Turkish, The 50th Annual Meeting of the Academy of Aphasia, 28-30 October 2012, San Francisco, California. Poster presentation. 

Aygüneş, Mehmet; Aydın, Özgür; Demiralp, Tamer (2012). An ERP comparison of markedness of person features in Turkish, Psycholinguistics Symposium 2012, 22-23 October, 2012, METU, Ankara.

İnce, Atakan; Aygen, Gülşat; Aydın, Özgür (2012). Copular structures as (non)phases, The 16th International Conference on Turkish Linguistics, 18-21 September 2012, Middle East Technical University (METU), Ankara, Turkey.

Aygüneş, Mehmet; Kaşıkçı, Itır; Aydın, Özgür; Demiralp, Tamer (2012). Türkçede uyum özelliklerinin işlemlenmesi: Olaya-ilişkin beyin potansiyelleri incelemesi, 16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı 18-21 Eylül 2012, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Aygüneş, Mehmet; Kaşıkçı, Itır; Aydın, Özgür; Demiralp, Tamer (2012). Türkçede uyum özelliklerinin işlemlenmesi: Olaya-ilişkin beyin potansiyelleri incelemesi, VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 24-28 Eylül 2012, Ankara Bilkent Otel konferans Merkezi, Ankara, Türkiye.

Aydın, Ö. ve Cedden, G. (2011). Is there an influence of non-native languages on word order processing in the L1? International Symposium Bilingualism (ISB8), 15-18 June 2011, Oslo, University of Oslo.

Aydın, Ö. ve İşsever, S. (2010). ‘O’nun hikayesi,  24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 17-18 Mayıs 2010, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara.

Aydın, Ö. (2008). Agreement on C: an evidence from quantifier subjects in Turkish, Mediterranean Syntax Meeting-2, October 16-18, 2008, Boğaziçi University, İstanbul.

Aydın, Ö. ve Cedden G. (2008). Türkçede sözcük dizilişi işlemlemesi, XXII. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 8-9 Mayıs 2008, Van, Yüzüncü Yıl Üniversitesi.

YAYINLANMAMIŞ  KONUŞMA VE SEMİNERLER

Aydın, Ö. (2013). Sözdizim incelemelerinde süreç-içi çözümlemeler, Ankara Üniversitesi, Beyin Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AÜBAUM), 17 Mayıs 2013, Cuma, AÜBAUM Seminer Salonu.

Aydın, Ö (2010). Türkçede ilgi tümcecikleri, Anadolu Üniversitesi, Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim-Araştırma ve Uygulama Merkezi DİLKOM, 15 Mart 2010, Salı DİLKOM Seminer Salonu.

Aydın (2009). Yabancı bir dili nasıl öğreniyoruz? Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Okulları, 25 Aralık 2009, Cuma.

Aydın, Ö. (2007).  NEWAP: Project presentation, Tc-Tower Duisburg, Language Festival, 12.092007.

Aydın, Ö. (2007). The role of operators on licensing subject case in the Turkish adjunct clauses: Ankara Dilbilim Topluluğu-Ankara Linguistic Circle (ACL), ODTÜ, BMB5, 30 Mart 2007.

Aydın, Ö. (2006, Şubat). Universal Grammar and the learning and teaching of second languages, 16 Şubat 2006, NEWAP project: Dissemination meeting in Ankara, Ankara.

Aydın, Ö. (2000, Kasım). Türkçe ettirgen kuruluşlar üzerine bir gözlem ve öğretimi için kimi belirlemeler. Cuma Konuşmaları, 24 Kasım 2000, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.

Aydın, Ö. (1998, Mayıs). İkinci dil olarak Türkçe öğretiminde Türkçe dilbilgisi betimlemelerinin görünümü. Türkçe Dilbilgisinde Temel Tartışmalar Toplantısı, 29 Mayıs 1998. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ankara.

Aydın, Ö. (1996, Eylül). Anadili eğitimi, yabancı dil öğretimi ve Evrensel Dilbilgisi. Eğitim’96 Fuarı, 4-8 Eylül 1996, Altınpark Expo-Center, Ankara

Aydın, Ö. ve Oyarkılıçgil, Ö. (1994, Nisan). Dinleme ve okuma becerisini geliştirmeye yönelik alıştırma türleri. III. Türkçe Bölüm Başkanları ve Eğitim Direktörleri Semineri, 29 Nisan- 1 Mayıs 1994, Antalya. 

Aydın, Ö. (1994). Kazak, Özbek, Azeri ve Türkmen öğrencilerde biçimbilimsel yanlışlar. AÜ TÖMER II. Türkçe Bölüm Başkanları ve Eğitim Direktörleri Semineri, İzmir. 

Aydın, Ö. (1994, Ekim). Bilgisayar destekli Türkçe öğretimi ve bir program denemesi. IV. Türkçe Bölüm Başkanları ve Eğitim Direktörleri Semineri, 6-8 Ekim 1994, İstanbul.

Aydın, Ö. (1991). BDE/ Ö ve Türkçe - BDE/Ö'nün Türkçeye uygulanması üzerine bir deneme. A.Ü. TÖMER Türkçe Semineri, Ankara.
Aydın, Ö. (1991). Bilişsel yöntem. Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri ve TÖMER Yöntemi Semineri, Ankara.

KİTAPLAR

Uzun, N.E. ve Aydın, Ö. (2002). Türk Dili 1 : Liseler için Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı. Ankara: Doğan Yayıncılık. 

Aydın, Ö. (1996). Yabancı Dil Olarak Türkçe Dilbilgisi Öğretimi: Üretken Dönüşümlü Dilbilgisi Kuramının Kısa Bir Tanıtımı. Ankara. 

KİTAP BÖLÜMLERİ

Aydın, Ö. (2013). Türkiye’de dilbilimin seksen yıllık serüveni, 40. Yıl Yazıları (1972-2010), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 25-41.

Aydın, Ö. ve S. İşsever (2013). Anti-subject orientation in Turkish, 40. Yıl Yazıları (1972-2010), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 42-63.

Uzun, N.E ve Aydın, Ö. (2006). Sözdizim. Yay. A. Kocaman, Dilbilim: Temel Kavramlar, Sorunlar, Tartışmalar (ss. 63-76). Ankara: Dil Derneği Yayınları.

ANSİKLOPEDİ MADDESİ

Aydın, Ö. (2007). Adbilim. Yay. Ahmet Cevizci, Felsefe Ansiklopedisi (ss. 32-33).  İstanbul: Etik Yayınevi.

EDİTÖRLÜK

Ay, S, Aydın, Ö., Ergenç, İ., Gökmen, S., İşsever, S. ve Peçenek, D. (Yay.) (2009). Essays on Turkish Linguistics: Proceedings of the 14th International Conference on Turkish Linguistics, August 6–8, 2008  Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.

Ergenç,İ., İşsever, S., Gökmen, S ve  Aydın, Ö. (Yay.) (2005). Dilbilim İncelemeleri. Ankara: Doğan Yayıncılık.

Yazım Kılavuzu (4./5.baskı). (2000/2002). (Haz. Ö Aydın, S. Çıkrıkçı, İ.Ergenç, D. Fidan, H. Gür, D. Kucur, G. Müftüoğlu, O. Önertoy), Ankara: Dil Derneği Yayınları.

DİĞER YAYINLAR

Aydın, Ö ve Çıkrıkçı, S. (2013) İkidlli eğitim: Türkiye için bir gereksinim, BilimsoL, 1 Şubat 2013.

Aydın, Ö ve Çıkrıkçı, S. (2012) Dünyada ve Türkiye’de çokdillilik tartışması, BilimsoL, 8 Kasım 2012.

Ergenç, İ. ve Aydın, Ö. (2012). Biyolojik ve zihisel bir organ: dil, Bilim ve Ütopya, 218(18), 24-28

Aydın Ö. (2011). Hrant'ı okuyup da anlayamamak. Birgün Kitap Eki, Yıl:4, Sayı 93, 22.01.2011, 8.

Aydın, Ö. (2011). Bologna Süreci Sorgulanıyor. Birgün Kitap Eki, Yıl:4, Sayı 101, 21.05.2011, 12.

Aydın, Ö., Bilgen, S., Çıkrıkçı, S., Ergenç, İ., Müftüoğlu, G. ve Yücel, M. (2004). Yabancı dille yapılan üniversite eğitiminin anadili becerileri üzerindeki etkisi. Bilim ve Ütopya, 119, 46-7.

Aydın, Ö. (1996). Prof. Dr. Aydın Köksal ile Türkçe terimler ve eğitim dili üzerine bir söyleşi. Dil Dergisi, 44, 32-39.

Aydın, Ö. (1995). Çiğdem Balım-Harding ile röportaj. Dil Dergisi, 36, 36-42.

Aydın, Ö. (1995). Türk yazını bir ustasını yitirdi. Dil Dergisi, 34, 69-71.

Aydın, Ö. (1995). Ayhan Sezer ile röportaj: Türkiye'de yabancı dil öğretimi. Dil Dergisi, 35, 33-40.

Aydın, Ö. (1995). Türkçe öğretimi ve ÜDD. Türkçe Bilgi Ağı, 2, 3-5.

Aydın, Ö. ve Oyarkılıçgil, A. (1994). Prof.Dr.Aleksandr M. Şçerbak ile söyleşi. Dil Dergisi, 15, 61-62.

Aydın, Ö. ve Kırımsoy, D. (1992). BDT'de Türkçe. Dil Dergisi, 4, 5-14.