ARŞ. GÖR. GÖKHAN AYDOĞAN    
Adı : GÖKHAN
Soyadı : AYDOĞAN
E-posta : aydogang@ankara.edu.tr, gkhnaydogan@hotmail.com
Tel : 03125951252
Ünvan : ARŞ. GÖR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İŞLETME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/gokhan-aydogan
Kişisel Akademik Bilgiler
Eğitim

Lisans : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2005-2009)

Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı (2010-2013, Tez Konusu : Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller)
Yüksek Lisans Tez Araştırması: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (01.08.2011-01.02.2012)


Doktora : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Anabilim Dalı  (2013-........)
Doktora Tez Araştırması:  Eberhard Karls Universität Tübingen (01.08.2017-01.08.2018)


İş Tecrübesi
Ankara Barosu Avukatlık Stajı (2009-2010)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi (2010-....)


Yayınlar
Kitap
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller, İstanbul 2013 (İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayını).

Makaleler
1-"Yeni Düzenlemeler Işığında Sermaye Piyasası Araçları", Eurasian Business & Economics Journal, October 2016, Vol. S2, s. 177-192.

2-"Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununun Ticaret Hukuku Açısından Değerlendirilmesi" (Prof. Dr. Celal Göle ile birlikte), Batider 2017, C. 33, S. 1, s. 5-51.

3-"Anonim Şirketlerin Menkul Kıymet İhraç Kararları", Batider 2017, C. 33, S. 4, s. 231-268.

Editörlük Faaliyeti
Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXXII (21 Aralık 2018), Ankara 2020 (Dr. Ufuk Tekin/Arş. Gör. İbrahim Bektaş/Arş. Gör. Yasin Barış Özelci ile birlikte).

Tebliğ Sunuşları
1-"Sermaye Piyasası Araçlarının İhracında Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", XII. Uluslararası Muhasebe Konferansı (Gazi Üniversitesi), 23-24 Ekim 2015, Ankara.

2-"Yeni Düzenlemeler Işığında Sermaye Piyasası Araçları", 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi (İstanbul Üniversitesi), 26-28 Mayıs 2016, İstanbul.

3-"Avrupa Birliği’nin Menkul Kıymetlerin Halka Arzı veya Piyasalarda İşlem Görmesi Sırasında Yayımlanacak İzahnameye Yönelik 2003/71 Sayılı Direktifinin Türk Sermaye Piyasası Hukukuna Etkileri", Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı (Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi / ATAUM), 11 Mayıs 2017, Ankara.


4-"Anonim Şirketlerin Sermaye Piyasası Aracı İhraç Kararları", Türk Ticaret Kanunu'nun 5. Yılı Sempozyumu (Türkiye Adalet Akademisi), 8-10 Kasım 2017, Ankara.


5-"Aldatıcı ve Karşılaştırmalı Ticari Reklamlara İlişkin Avrupa Birliği Düzenlemeleri ve Türk Hukukundaki Yansımaları", III. Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı (Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi / ATAUM), 8 Mayıs 2019, Ankara.


6-"Hukuki Açıdan Finansal Raporlar", 16. Uluslararası Muhasebe Konferansı (MODAVICA 2019, 5-8 Ekim 2019), Kuşadası/Aydın.


Ödül
"Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller" başlıklı yüksek lisans tezi İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen 2013 yılı Tez Değerlendirme ve Ödül Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görülmüştür.