DOÇ. DR. CİHAT AYDOĞMUŞOĞLU    
Adı : CİHAT
Soyadı : AYDOĞMUŞOĞLU
E-posta : aydogmusoglu@ankara.edu.tr
Tel : 0 312 310 32 80/1068
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TARİH BÖLÜMÜ / GENEL TÜRK TARİHİ ABD.
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/cihat-aydogmusoglu
Kişisel Akademik Bilgiler

                   Orcid: 0000-0003-4220-4696

Researcher ID: AAP-7093-2020

DOÇ. DR. CİHAT AYDOĞMUŞOĞLU

ÖZGEÇMİŞ

                Cihat Aydoğmuşoğlu, 26.06.1983 tarihinde Isparta ilinin Uluborlu ilçesinde doğdu. İlkokulu burada bitiren Cihat Aydoğmuşoğlu, orta ve lise tahsilini Isparta’da tamamlayarak 2000 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih bölümünde lisans eğitimine başladı. Bir yıl İngilizce hazırlıkla beraber 2005 yılında lisans eğitimini bitiren Cihat Aydoğmuşoğlu, aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Genel Türk Tarihi) Anabilim Dalında Yüksek Lisansa başladı. 2007 yılında Prof. Dr. Eşref Buharalı danışmanlığında hazırladığı “Tarihte Tebriz” adlı çalışmasıyla Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Cihat Aydoğmuşoğlu, aynı yıl aynı Anabilim Dalında doktora eğitimine başlamıştır. Haziran 2009’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atanan Cihat Aydoğmuşoğlu, 2011 yılında Prof. Dr. Eşref Buharalı danışmanlığında yürüttüğü “Şah Abbas ve Zamanı” adlı çalışmasını tamamlayarak “Tarih Doktoru” pâyesini almıştır. Daha sonra askerlik hizmetini yerine getiren Dr. Cihat Aydoğmuşoğlu, 2012 yılında aynı anabilim dalına Yrd. Doç. Dr. olarak atanmıştır.

Dr. Cihat Aydoğmuşoğlu, 20.10.2015 tarihinde Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen jüri tarafından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde yapılan sözlü sınavda başarılı bulunmuş ve Genel Türk Tarihi alanında "Doçent" unvanını almıştır. Doç. Dr. Cihat Aydoğmuşoğlu, 14.06.2016 tarihi itibariyle de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dalına doçent olarak atanmıştır. 

                Doç. Dr. Cihat Aydoğmuşoğlu’nun uzmanlık alanı, bilhassa Safevi Devleti olmak üzere İran coğrafyasında kurulan Türk devletlerinin siyasî, sosyal, dinî, kültürel ve ekonomik tarihleri ile Azerbaycan’ın tarihî coğrafyasıdır. Doç. Dr. Aydoğmuşoğlu, İngilizce (2010 KPDS, 86) ve Farsça (2009 KPDS, 76) bilmektedir.

YAYIN LİSTESİ

1)       ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

-         “Gilân Sorunu ve Osmanlı-Safevi Devletleri Arasındaki Yazışmalar”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: XXX, Sayı: 49, Ankara, Mart 2011, s. 1-12.

-         “Colin P. Mitchell, The Practice of Politics in Safavid Iran (Power, Religion and Rhetoric) (Kitap Tanıtımı)”, Tarih Araştırmaları Dergisi, Cilt: XXXIII, Sayı: 56, Ankara, Eylül 2014, s. 429-432.

2)       ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

-          “Şah Abbas (1587-1629) Zamanında İsfahan”, Türk Dünyası Araştırmaları, İstanbul, 2010, Sayı: 186, s. 149-164.

-          “Şah Abbas (1587-1629) Dönemi Safevi-Gürcü Münasebetleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, İstanbul, 2011, Sayı: 193, s. 231- 240.

-          “Safevi Hükümdarı Şah Abbas’ın Dinî Siyaseti”, Turkish Studies, Volume 6/3, Summer 2011, p. 1329-1337.

-          “Abbas Mirza (1789-1833) ve Dönemi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 19, Güz 2011, s. 182-192.

-          “Şah Abbas (1587-1629) Devrinde İran’da Sosyal ve Kültürel Hayat”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, XI/2 (Kış 2011), s. 261-276.

-          “16. Yüzyılda Safevi Devleti’nde Etkili Olan Dört Türkmen Aşireti”, The Journal of Academic Social Science Studies, Volume: 5, Issue: 6, December, 2012, p. 17-25.

-          “Şah Abbas Devrinde (1587-1629) İran’da Ticarî Hayat”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 48, Erzurum, 2012, s. 365-386.

-          “Şah Abbas (1587-1629) Zamanında Safevi Devlet Teşkilâtı’nda Yapılan Düzenlemeler”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı 204, Haziran 2013, s. 83-104.

-          “Safevî, Kaçar ve Babür Bayrakları Üzerine Bir Değerlendirme”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, XIII/2 (Kış 2013), s. 51-59.

-          “Safevî Çağına Ait Üç Türkçe Mektup ve Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 53, 2 (2013) s. 411-420.

-          "İslâm Coğrafyacılarına Göre Azerbaycan", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 38, Haziran 2015, s. 334-339.

-          "Şah II. İsmail (1576-1577) Devri Siyasî ve Dinî Hâdiseleri", The Journal of Academic Social Science Studies, Number 48, s. 59-67, Summer II, 2016.

-          “İskender Bey Münşî’ye göre Safevî Hükümdarı Şah I. Abbas’ın Revan (Erivan) Seferi (1603/1604)”, OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), Sayı 40, Güz 2016, s. 63-70.

-          “İslâm Coğrafyacılarına Göre İsfahan”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 48, Şubat 2017, s. 160-165.

-          “17. Yüzyıl Seyyahlarına Göre Revan (Erivan) Şehri”, OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi), Sayı 44, Güz 2018, s. 1-18.

-          “Safevi Tarih Yazıcılığı ve Safevi Çağı Kronikleri”, Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi / Journal of Turkish History Researches (Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Sayısı), Yıl/Vol. 4, Sayı/No. 1 Bahar/Spring 2019, s. 143-164.               

3)       ULUSAL SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

-          “Tebriz’deki Türk Mimarî Eserleri (XIV-XIX. Yüzyıllar Arası)”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2010 İran Türkolojisi: Konular, Sorunlar ve Yaklaşımlar (22-25 Haziran 2010/Ankara).

-           “Târih-i Kızılbâşân Adlı Anonim Esere Göre Safevi Çağı Türkmen Aşiretleri”, XI. Milli Türkoloji Kongresi (11-13 Kasım 2014, İstanbul) (Basım Tarihi: Ağustos 2015).

4)       ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ

-          "Safevi Tarih Yazıcılığı ve Safevi Çağı Kronikleri", Uluslararası 8. Türkiye-İran Tarihi ve Kültürel İlişkileri Sempozyumu (8-9 Mayıs 2014/Bursa).

-          “Batılı Seyyahlara Göre 17. Yüzyılda Safevi Ülkesinde Sosyal Hayat”, XVII. Türk Tarih Kongresi (15-17 Eylül 2014, Ankara). (Basım Tarihi: TTK, Ankara, Eylül 2018).

-          “Safevi Devri Tarih Yazıcılığının Genel Özellikleri”, I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu (23-25 Ekim 2014, Zonguldak) (Basım Tarihi: Aralık 2015).

-          "Kandahar Meselesi ve Safevî-Babür Münasebetleri (17. Yy)", 9. İran ve Türkiye Arasındaki Tarihi ve Kültürel İlişkiler Konferansı, Reşt, İran (27-30 Mayıs 2016).

-          "Azerbaycan Şehirlerine Yapılan Gürcü Taarruzları (11 ve 12. Yüzyıllar)", INOCTE 2017 II. Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kongresi, Bakü, Azerbaycan, 12-14 Eylül 2017. (Basım Tarihi Kasım 2018, Selçuk Üniversitesi Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları: 3, Konya)

-          “Safevi Kaynaklarında Gürcüler ve Gürcistan”, Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu, 23-24 Kasım 2017, KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi, Trabzon. (Basım Tarihi 2018, KTÜ Matbaası, Trabzon).  

-          “Şah Tahmasb (1524-1576) Devri Safevî – Gürcü Siyasi Münâsebetleri”, III. Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu (2 - 3 Aralık 2019, Ankara) (Basım Tarihi ve Yeri: Serander Yayınevi, Ekim 2020, Trabzon).

5)       DAVETLİ KONUŞMACI

-          Akademisyenler Birliği ( “İran ve Türkler” Konulu Konuşma, 04.01.2013).

-          Eskişehir Türk Ocağı ( “Türk ve İran Tarihinde Safeviler” Konulu Konuşma, 12.12.2013).

-          TRT Radyo-1 İpek Yolunda Programı (“İpek Yolunda İran, Safeviler ve Tebriz” Konulu Konuşma, 21.10.2014).

-          TRT TSR Türkiye'nin Sesi Radyosu (“Safeviler ve İran” Konulu Konuşma, 29.06.2015).

-          Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi (“Tarihte Türk-İran İlişkileri” Konulu Seminer (Konuşma) 03.12.2016).

-          TRT Radyo 1 Tarihin Not Defteri Programı (“Safevîler” Konulu Söyleşi, Çekim 19.01.2018 Yayın 31 Mart 2018).

-          Yeni Osmanlılar Derneği (“Osmanlı-Safevi Münasebetleri” Konulu Söyleşi, 24 Mart 2018).

-          Genç Akademisyenler Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği Cumartesi Sohbetleri (“Safevîler” Konulu Söyleşi, 09.03.2019).

6)       FORUM / ÇALIŞTAY

-          “Geçmişten Günümüze Türkiye’de İranoloji Çalışmaları (Fırsatlar-Zorluklar)”, TOBB ETÜ II. KAT TOPLANTI SALONU, Saat: 14-17.00, Ankara, 13 Ocak 2016.

-          “Miryokefalon Savaşı’nın Yeri Çalıştayı”, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 8-9 Mayıs 2017.

-          “İran Araştırmaları Çalıştayı”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2-4 Mayıs 2019.

7)      KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI / ARMAĞAN KİTAPLARINDA MAKALE

-         “Safevi Hükümdarı Şah Abbas’ın Tarihî Şahsiyeti”, Türk Tarihçiliğine Katkılar: Mustafa Kafalı Armağanı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2013, s. 129-135.

-         “17. Yüzyıl Seyyahlarına Göre Safevi Başkenti İsfahan”, Türk Kültürü Araştırmaları: Yaşar Kalafat Armağanı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2014, s. 71-80.

-         "Şah Tahmasb’ın Saltanatının İlk Yıllarında Türkmen Aşiretleri Arasında Yaşanan Dâhilî Mücadeleler ve Âfet-i Tekelü", Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi (Prof. Dr. Yılmaz Kurt Armağanı), Editörler: Hatice Oruç, Muhammed Ceyhan, Akçağ Yayınları, Ankara, 2016, s. 157-164. 

-         "Tebriz’deki Türk Mimari Eserleri (XVI-XIX. Yüzyıllar Arası)", Dede Korkut'un İzinde 30 Yıl: Prof. Dr. Üçler Bulduk'a Armağan (Türk Tarihine Dair Yazılar), Editör: Alparslan Demir, Gece Kitaplığı, Ankara, Mart 2017, s.  679-690.

-         “Kandahar Meselesi ve Safevî-Babür Münasebetleri (17. Yy)”, Timurlu Tarihine Adanmış Bir Ömür (75. Doğum Yılında Prof. Dr. İsmail Aka’ya Armağanı), Editör: Musa Şamil Yüksel, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2017, s. 221-234.

-         “Azerbaycan Şehirlerine Yapılan Gürcü Taarruzları”, Türk Tarihine Dair Yazılar II Prof. Dr. Eşref Buharalı’ya Armağan, Editörler: Alpaslan Demir, Tuba Kalkan, Eralp Erdoğan, Gece Kitaplığı, Ankara, 2017, s. 47-56.

-         “17. Yüzyılın İlk Yarısında Safevî-Babür İlişkileri”, Prof. Dr. Salim Cöhce Armağanı “Türk Tarihine Adanmış Çileli Bir Ömür”, Editör: Alpaslan Ceylan, Berikan Yayınevi, Ankara, 2017, s. 131-150.

-         “1000 Yıllık Bir Türk Şehri: Tebriz (13-14. Yüzyıllar-İlhanlı Hâkimiyeti)”, Azerbaycan Türk Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100. Yılında ER KİŞİ EBULFEZ ELÇİBEY’E ARMAĞAN, Yayına Hazırlayanlar: Saadettin Yağmur Gömeç, Tülay Yürekli, Müslüme Melis Çeliktaş, Veysel Gökberk Manga, Berikan Yayınevi, Ankara, 2018, s. 57-81.

-         “Safevîler”, Ortak Türk Tarihi, Editörler: Bilgehan Atsız Gökdağ, Saadettin Yağmur Gömeç, Osman Karatay, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara, 2019, C. IV, s. 369-416.

-         “İslâm Tarih ve Coğrafyacılarına Göre Azerbaycan (Tarihî Coğrafya)”, Türkistan’dan Anadolu’ya Tarihin İzinde: Prof. Dr. Mehmet Alpargu’ya Armağan, Editörler: Zeynep İskefiyeli – Muhammed Bilal Çelik, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2020, C. 1, s. 381-396.

8)      KİTAPLAR

-          Tarihte Tebriz, Berikan Yayınevi, Ankara, 2011.

-          Tarihte Tebriz, Berikan Yayınevi, II. Baskı, Ankara, 2014.

-          Şah Abbas ve Zamanı (1587-1629), Berikan Yayınevi, Ankara, 2013.

-          Safevi Devleti Tarihi, Gece Kitaplığı, Ankara, 2014.

-          Safevîye Tarikatı Tarihi, Berikan Yayınevi, Ankara, 2014.

-          Safevi Devleti Tarihi, Kimlik Yayınları, Ankara, 2015.

-          Safevi Devleti Tarihi (1501-1736), Gece Kitaplığı, II. Baskı, Ankara, 2017.

-          Safevîye Tarikatı, Tün Kitap, Ankara, 2018.

9)       VERDİĞİ DERSLER

Lisans

-          TAR 122 Karahanlılar-Gazneliler ve Harzemşahlar

-          TAR 0351 Safevi Devleti Tarihi

Yüksek Lisans

-         Büyük Selçuklu Tarihi I-II

-         Türk Tarihinin Farsça Kaynakları I-II (Uzmanlık Alan Dersi)

Doktora

-         İran ve Türkler (Bahar Yarıyılı)

-         Safevi Devleti Siyasi ve Sosyal Tarihi (Güz Yarıyılı)

-         Farsça Tarihî Metinler (Safevî Devri) I-II (Uzmanlık Alan Dersi)

10)   YÖNETİLEN TEZLER

-          Ümit Ulvi Türk (YL), Safevi Devleti'nin Özbek Hanlıkları ve Babür Devleti ile Siyasi İlişkileri (1526-1722) (MEZUN).

-          Rahimullah Farzam (YL), Merv Şehrinin Tarihi Coğrafyası (MEZUN).

-          Vugar Akifoğlu (DR), Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika Politikası (18. Yüzyılın İkinci Yarısı) (MEZUN).

-          Sedanur Yavuz (YL), 19. Yüzyıl Seyyahlarına Göre Azerbaycan (MEZUN).

-          Young Hee Lee (DR), Osmanlı Devleti’nde Devşirme Sistemi (Fatih Devrinde Vezir-i Azamlar ve Zağanos Paşa) (MEZUN).

-          Selen Yakar (YL), Gaspıralı ve Gökalp’in Eğitim Anlayışları ve Karşılaştırılması (MEZUN).

-          Ayşe Güneşdoğdu (YL), İtalya’da Türkoloji Çalışmaları ve Gelişimi (MEZUN).

-          Ahmet Faruk Gürsoy (YL), Türk Milli Savunma Sanayii Tarihi: Aselsan Örneği (MEZUN).  

-          Mohammad Ali Ashna (YL), Afganistan Türkmenleri.

-          Abdurrahman Kubilay Güler (YL), Sadrazam Koca Dâvud Paşa (Hayatı ve Dönemi).

-          Zühre Nur Pehlivan (DR), Rıza Şah Pehlevi Döneminde İran’da Türk Toplulukları.

-          İsmail Efe (DR), Memlûk Devleti’nde Hukuk Sistemi.

-          Seçil Birkan (DR), Paflagonya’da İlk Türk Yerleşimi.

-          Ümit Ulvi Türk (DR), Safevi-Gürcü Siyasi Münasebetleri.

11)   TEZ JÜRİ ÜYELİĞİ / TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYELİĞİ

-           Sonay Ünal (YL), Azerbaycan Demokrat Fırkası ve Milli Hükümeti (1945-1946) (Tez Jüri Üyeliği).

-          Halil Atabey (YL), Manisa'nın 79 Numaralı (H. 1049-1050) Şer'iyye Sicil Defteri Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (Tez Jüri Üyeliği).

-          Tuna Kaan Taştan (YL), Tamara Talbot Rice: Hayatı, Eserleri, (Küçük Asya Selçukluları) Adlı Eserinin Anadolu Selçuklu Tarihi Bakımından Yeri ve Önemi (Tez Jüri Üyeliği).

-          Hasan Koç (DR), Şehrizor'un Tarihi Coğrafyası (Tez Jüri Üyeliği).

-          Golnaz Mohsenpoormobarak Abad (YL), Tarihi ve Sosyo-Kültürel Yönleriyle Bir İlhanlı Başkenti: Meraga (Tez Jüri Üyeliği).

-          Tuğrul Niyazibeyoğlu (YL), Misyoner Moses Payson Parmelee'nin Eserlerinde 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Anadolu (Tez Jüri Üyeliği).

-          Müslüme Melis Çeliktaş (DR), Gupta Tarihi ve Kültürü (Tez Jüri Üyeliği).

-          Dilara Bayrak (DR), Batılı Seyyahların Gözüyle On Dokuzuncu Yüzyıl Türkistan’ında Kadın (Tez İzleme Komitesi Üyeliği).

-          Babak Shadeh (YL), Dürre-i Nadiri'ye Göre Nadir Şah ve Dönemi (Tercüme ve Değerlendirme) (Tez Jüri Üyeliği).

-          Halida Devrişeva (DR), Seyahatnamelere Göre XIX. Yüzyılda Kazakların Sosyal ve Kültürel Hayatı (Tez Jüri Üyeliği).

-          Tuna Kaan Taştan (DR), Adilşahlar Devleti ve Portekiz Krallığı ile Olan İlişkileri (Kuruluşundan I. Ali Adil Şah’ın Ölümüne Kadar) (Tez İzleme Komitesi Üyeliği).

-          Yakup Subaşı (DR, Gazi Üniversitesi,), Türkiye ve İran Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Edebî Ürünlerin Kullanımı (Tez İzleme Komitesi Üyeliği).

-          Mehmet Ali Bozkuş (DR), Ortaçağ'da Alâiyye (Alanya) ve Alâiyye Beyliği (Tez Jüri Üyeliği).

-          Lokman Şen, (DR), (Tez İzleme Komitesi Üyeliği).

-          İslâm Kavas, (DR), Selçuklularda ve Normanlarda Veraset: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım, (Tez Jüri Üyeliği).

-          Veysel Gökberk Manga, (YL), 13-15. Yüzyıllarda Katolik Seyyahlar Gözünden Türk İlleri (Tez Jüri Üyeliği).

-          Maya Nazarova, (YL), 1924-1953 Yılları Arasında Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin Tarihi (Tez Jüri Üyeliği).

-          Sonay Ünal, (DR), (Tez İzleme Komitesi Üyeliği).

-          Melike Kirilen, (YL), Aşina Soylu Beylerin Çince Mezar Kitabeleri (Tez Jüri Üyeliği).

-          Seher Karadağ (DR), (Tez İzleme Komitesi Üyeliği). 

-          Feyzan Vural (DR), Türk Müziğinde Hayvan Üslûbu (Sibirya Örneği)  (Tez Jüri Üyeliği).

-          Davut Şahbaz (DR), XVI. Yüzyılda Ulu Yörük Teşekkülleri (Etrak-ı Büzürk) (Tez Jüri Üyeliği).

-          Türkan Yalçınkaya (YL), Hokand Hanlığında İdari Teşkilat (Tez Jüri Üyeliği).

-          Mustafa Aylar (DR), İlhanlılar Döneminde Bağdat (1258-1335) (Tez Jüri Üyeliği).

-          Murat Mustafa Akın (YL), Memlük Devleti’nde Abbasî Halifeleri (Tez Jüri Üyeliği).

-          Remziye Yılmaz (YL), Kaşgarlı Mahmud’un Haritasına Göre Türk Dünyası (Tez Jüri Üyeliği).

-          Seda Çolakoğlu (YL), Nasirüddin Şah Dönemi (1848-1896) ve Tütün İmtiyazı.

-          Meryem Tekin (YL), İlhanlıların Anadolu Beylikleri ve Osmanlıların Devlet ve Toplum Yapısına Etkileri (Tez Jüri Üyeliği).

-          Sema Sertkaya (YL), 15. Yüzyıl İtalyan Seyyahların Gözünden İran (Tez Jüri Üyeliği).

-          Altansukh Ganbat (DR, Hacettepe Üniversitesi), XII. Yüzyıl Moğolistan Coğrafyasındaki Konar-Göçerlerin İçtimai Yapısı (Tez Jüri Üyeliği).

-          Emre Ömür (DR), (Tez İzleme Komitesi Üyeliği).

-          Tanju Ateş (DR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Safevi Devleti’nde Sadr Müessesesi (Tez İzleme Komitesi Üyeliği).

-          Bilen Yılmaz (DR, Hacettepe Üniversitesi), Moğollar ve Türkistan Fütuhatı: Dönüşüm (13-14. Yüzyıllar) (Tez Jüri Üyeliği).

-          Osman Çırak (YL), Şibanî Tarihi – Benâî’nin Şibanî-Namesi (Tez Jüri Üyeliği).

-          Selim Aydın (YL), Timurlu Devleti’nde Mirzalar ve Mirzalık Kurumu (Tez Jüri Üyeliği).

-          Mediha Kiremitçi (YL, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi), Vizigot Krallığı: Başlangıcından V. Yüzyılın Sonuna Kadar (Tez Jüri Üyeliği).

-          Resul Şahsi (DR), XIX. Yüzyılda Hazar Ötesi Türkmenlerinin Siyasî, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Yapısı (Tez Jüri Üyeliği).          

-          Remziye Yılmaz (DR), Naymanlar  (Tez İzleme Komitesi Üyeliği).

-          Asım Şişikoğlu (DR) (Tez İzleme Komitesi Üyeliği).

-          Ömer Hakan Aydın (YL) Timurlu Devleti’nde Emirlerin Rolü (Tez Jüri Üyeliği).

 

12)   HAKEMLİK, EDİTÖRLÜK, YAYIN VE DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ

-          Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi (Editörler Kurulu, 2013-2015).

-          Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi (Hakem).

-          Turkish Studies (Hakem).

-          History Studies (Hakem).

-          Tarih Araştırmaları Dergisi (Danışma Kurulu-Hakem).

-          Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi (Hakem).

-          Tarih Okulu Dergisi (Journal of History School) (Hakem).

-          Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Prof. Dr. Kemal Göde Armağan Sayısı (Yayın Kurulu).

-          Belleten (Hakem).

-          Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi  (Hakem).

-          Sosyal Bilimler Dergisi (Hakem).

-          Cappadocia Journal of History and Social Sciences (Hakem).

-          Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi (Hakem).

-          Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) (Hakem).

-          OTAM Dergisi (Hakem).

-          INMAR JOURNAL (The Journal of International Management Research / Uluslararası Yönetim Araştırmaları Dergisi) (Hakem).

-          Current Research in Social Sciences (Hakem).

-          Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı / The Turkish Yearbook of Çanakkale Studies.

-          İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (Hakem).

-           Researcher: Social Science Studies (Hakem).

-          Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Hakem).

-          Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (Hakem).

-          Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi (Hakem).

-          Prof. Dr. Salim Cöhce Armağanı, Editör: Alpaslan Ceylan, Berikan Yayınevi, Ankara, 2017 (Danışma Kurulu).

-          Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Hakem).

-          Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi (Hakem ve Danışma Kurulu).

-          Türk Dünyası Araştırmaları (Hakem).

-          Ortak Türk Tarihi, Editörler: Bilgehan Atsız Gökdağ, Saadettin Yağmur Gömeç, Osman Karatay, Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Ankara, 2019 (Yayın Kurulu).

-          Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi (Hakem).

-          İran ve Turan Araştırmaları Dergisi (Hakem).

-          Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi (Uluslararası Bilim Danışma Kurulu).

-          Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi (Hakem).

-          Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi (Hakem).

-          Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (Danışma Kurulu).

13)    İDARİ GÖREVLER

-          Tarih Bölüm Başkan Yardımcılığı (20.05.2013-02.01.2016).

-          Tarih Bölümü ve Tarih Anabilim Dalı Erasmus Koordinatörlüğü (2013-2018).

-          Tarih Bölümü 4. Sınıf Danışmanlığı (2019).

-          Tarih Bölümü 2. Sınıf Danışmanlığı (2020).

-          Tarih Bölümü 3. Sınıf Danışmanlığı (2021).

14)   ETKİNLİKLER

-          Tarihte Ankara Uluslararası Sempozyumu (25-26 Ekim 2011) (Sempozyum Düzenleme Sekreteryası).

-          Uluslar arası 8. Türkiye-İran Tarihi ve Kültürel İlişkileri Sempozyumu (8-9 Mayıs 2014, Bursa) (Bilim Kurulu).

-          Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu (10-13 Nisan 2017, Ankara) ( Bilim Kurulu / Oturum Başkanlığı).

-          Uluslararası Jilses Kongresi (21-22 Haziran 2019, Ankara) (Bilim Kurulu).

15)    ÜYELİKLER

-          Beşiktaş Jimnastik Kulübü (Kongre Üyeliği, 2003-2018).

16)   SERTİFİKALAR

-          T. C. Ankara Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Koordinatörlüğü Başarı Belgesi (İngilizce Programı, 2000/2001 Öğretim Yılı).

-          T. C. Ankara Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı Başarı Belgesi (Bilgisayar Eğitimi Programı, 2000/2001 Öğretim Yılı).

-          Türkiye Cumhuriyeti Ankara Üniversitesi TÖMER İngilizce Kursu (2005, Avrupa Dil Portfolyosu-B2).

-          Türk-Amerikan Derneği Yabancı Dil Kursu Seviye Bitirme Belgesi (2008, Proficient User Level).

-          İran İslâm Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı Farsça Araştırma ve Öğretim Merkezi Sertifika (Farsça Dil Öğrenimi, Yüksek, 2012).

-          Ankara Üniversitesi Katılım Belgesi (İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı, 2015).

-          Ankara Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası (30.05.2017).