PROF.DR. BÜNYAMİN ERUL    
Adı : BÜNYAMİN
Soyadı : ERUL
E-posta : berul@ankara.edu.tr
Tel : 0312 212 60 00/1222
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/bunyamin-erul
Kişisel Akademik Bilgiler
 • 1965 yılında Bolu’da doğdu.

 • İlk, orta ve lise tahsilini Bolu’da tamamladı.

 • 1987 yılında A. Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

 • 1987-1989 yılları arasında Hadis Anabilim Dalı’nda “Sünnet’in Kur’an Dışında Hükümler Getirmesi Meselesi” adlı tezi hazırlayarak Yüksek Lisans yaptı.

 • Toplam 9 yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı görev yaptı.

 • 1993 yılında A. Ü. İlahiyat Fakültesi Hadis Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

 • “Sahabenin Sünnet Anlayışı” adlı tezi ile 1996 yılında doktor oldu.

 • 2000 yılında doçent oldu.

 • 2008 yılında Profesörlük kadrosuna atandı.

 • 2008 yılında DİB Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi oldu.

 • Evli ve iki çocuk babasıdır.


İdari ve İlmi Görevleri:

 • Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde 13.02.2012’den beri Dekan Yardımcılığını yürütmektedir.

 • 2008 yılından beri DİB Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

 • 2012 yılından beri Türkiye Diyanet Vakfı’nın Yayın Kurulu olan İLKSAY Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.   

 • 31.09.2011 tarihinden beri YÖK Üniversitelerarası Alt Kurul Üyeliğini yürütmektedir. 

 • 2002-2012 yılları arasında her yıl hadisçi akademisyenler arasında düzenlenen Gerede Hadis Meclisi adlı sempozyumları 10 yıl koordine etti.

 • 2009-2012 arasında DİB tarafından konulu hadis projesinin koordinatörlüğünü yürüttü ve çalışma 7 büyük cilt halinde 2013 yılında basıldı.Yurt dışı tecrübesi:


 • 1989-1990 yıllarında bir yıl Kahire’de inceleme ve araştırma yaptı.

 • 1999 yılında 6 ay Londra’da inceleme ve araştırma yaptı.

 • 2004 yılında 3 ay Tataristan’ın başkenti Kazan’da Rusya İslam Üniversitesi’nde Arapça Hadis dersleri verdi ve programları geliştirdi.

 • 2013 yıl sonunda Kazakistan’ın Türkistan şehrindeki Hoca Ahmet Yesevî Üniversitesi, Pedogoji Fakültesi Din Tanu Bölümünde 15 gün dersler verdi.


 


 


Ödüller:


 • “Sahabenin Sünnet Anlayışı” adlı tezine TDV İslam Araştırmaları 1997 birincilik ödülü.

 • Hadislerle İslam adlı eserin koordinasyonundan dolayı 25.01.2014 tarihinde Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın elinden “Hizmet Ödülü.”


 


Yayınlanmış Kitaplar


 • Sahabenin Sünnet Anlayışı, TDV Yay., Ankara-1999, 2000, 2005.

 • Örnek Bir Lider Hz. Peygamber, TDV Yay., Ankara-2002.

 • el-İcâbe li Îrâdi Ma’stedrakethu Âişe ala’s-Sahâbe, (Arapça), Zerkeşi’nin Eseri’nin tahkikli neşri, Müessesetu’r-Risale, Beyrut-2004.

 • Sünnet Kavramı Ve Sekaleyn Rivayetleri Üzerine, Ankara-2007.                              

 • Haccı Anlamak: Haccın Hikmetleri ve Yapılışı (Dr. Ekrem Keleş’le birlikte), DİB Yay., Ankara 2004.

 • Kutsal İklimde Dua, DİB yayınları, (Dr. Ekrem Keleş ile birlikte), Ankara 2004.

 • Hadislerin Dili İlk Hadis Belgesi Hemmam b. Münebbih’in Sahifesi, Tertib, Terceme, Yorum,  TDV Yay. Ankara 2010.

 • Rahmet Elçisi, Ankara 2012.

 • Sîret Tetkikleri, Otto Yayınları, Ankara 2013.

 • Sünneti Anlamada Yöntem, (Y. Karadavi’den Çeviri), Rey Yay., Kayseri-1991.

 • Hz. Aişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler, (Zerkeşi’den Çeviri), Kitabiyat Yay., Ankara-2000.

   


Yayınlanmış Makale Ve Tebliğlerden Bazıları


 • Sahabe Döneminde “Tekzîb” ve Tekzibin Mahiyeti, Rivayetlerdeki Tekzîb İfadelerinin Anlamı Üzerine Bir İnceleme, A.Ü.İ.F. Dergisi, XXXIX. 455-489, Ankara-1999.

 • Hz. Peygamber’e Kur’an Dışında Vahiy Geldiğini İfade Eden Rivayetlerin Tahlil ve Tenkidi, İslâmiyât I (1998) sayı: 1, s. 55-72.

 • Hadiste Eleştirel Yaklaşımın Öncüsü Olarak Hz. Aişe, İslâmiyât, III. (2000) sayı: 2, s. 109-129.

 • Hz. Peygamber’in Risalet Öncesi Hayatına Farklı Bir Yaklaşım, Diyanet İlmi Dergi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) -Özel Sayı- s. 33-66, Ankara-2003, II. baskı.

 • Hicrî II. Asırda Rivayet Üslubu (I) II. Rivayet Açısından Ma’mer b. Râşid’in (ö. 153) el-Câmi’i, A.Ü.İ.F. Dergisi, c: XLIII. sayı: 1, s. 27-61.

 • Hicrî II. Asırda Rivayet Üslubu (II) II. Dirayet Açısından Ma’mer b. Râşid’in (ö. 153) el-Câmi’i, A.Ü.İ.F. Dergisi, c: XLIII. sayı: 2, s. 57-90.

 • er-Rabî’ b. Habîb (ö. 175-180) ve Rivayet-Dirayet Açısından el-Câmi’i, A.Ü.İ.F. Dergisi, c: XLIV. sayı: 2, s. 27-68.

 • Kazan-Tataristan Kütüphanelerindeki Hadise Dair Elyazmaları Üzerine, Hadis Tetkikleri Dergisi, 2006, cilt: IV, sayı: 2, s. 107-125.

 • Ma’mer b. Râşid’in el-Câmi’ Adlı Eserinin Kadim Bir Nüshası, İslâmiyât I (1998) sayı: 2, s. 125-133.

 • Hz. Peygamber’in Bize Bıraktığı Miras "Kitab ve Sünnet" Bırakıldığını İfade Eden Rivayetlerin Tedkiki, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2007, cilt: VII, sayı: 1, s. 9-23.

 • Sünnet Kavramının Oluşum ve Gelişimi, İslâmî Araştırmalar, 2006, cilt: XIX, sayı: 1 [İslâmî İlimlerde Terminoloji Sorunu -I-], s. 85-94

 • Hz. Aişe Kaç Yaşında Evlendi? Dokuz mu? On Dokuz mu?, İslâmî Araştırmalar, 2006, cilt: XIX, sayı: 4, s. 637-649

 • Muhammed (Pbuh) and the Body Language, Avrupa İslam Üniversitesi İslam Araştırmaları, 2008, cilt: I, sayı: 2, s. 51-64

 • A Brief Observation Over The Resources Of Sira And History And Those Of Hadith, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, Yıl: 7 Sayı: 11, yıl: 2007/I, s. 103-112.            

 • İlk Dönem Kur’an Okumaları (Sahabenin Kur’an’ı Anlama Çabaları Üzerine), VII. Kur’an Sempozyumu: Kur’an ve Müslümanlar, 14-15 Mayıs 2004 / Kayseri, 2005, sayı: , s. 23-40

 • Geçmiş Peygamberlerin Ashabı ile Hz. Peygamber’in Ashabı Arasında Bir Mukayese, Dinî Araştırmalar, 2006, cilt: VIII, sayı: 24, s. 305-326

 • Uydurma Rivayetlerde Peygamber Tasavvuru, İslam’ın Anlaşılmasında Sünnetin Yeri ve Değeri Sempozyumu bildirisi, s. 419-435. Ankara-2003.

 • Fehmü’s-Sünne İnde’s-Sahâbe, Avrupa İslam Üniversitesi İslam Araştırmaları, (Arapça) 2010, cilt: III, sayı: 1, s. 281-304

 • Rivayet Metinlerinde Ravî Tasarrufları, (Arapça) , A.Ü.İ.F. Dergisi, XLI ., s. 173-212.


 


Yurt Dışında Sunulan Tebliğler


 • “A’mâlu’l-Hadîs fi’l-Ahdi’l-Cumhûrî fî Türkiye” 2004, Medine.

 • Selâsu İtticâhâtin li’s-sahabe fî fehmi’l-Hadîsi ve’s-Sünne, 2004, Dübai.

 • Tataristan’da Hadis Mirası, 2004, Kazan, Tataristan.

 • Meşrûu’t-Tebvîb el-Mevdûî li’l-Ehâdîsi’ş-şerîfe fî Turkiye, 2009, Kahire.

 • Siret Rivayetlerinin İslami Hadis Tenkidi Kriterleri Bakımından Kaynaklık Değeri, 2009, Frankfurt.

 • Attar’da Peygamber Telakkisi ve Eserlerinde Hadis-Sünnet’ten Yararlanması, Feriduddin Attar Sempozyumu, 2010, Nişabur, İran.

 • Prof. Tayyip Okiç’in Hadis Tetkiklerindeki Metodu Üzerine, Saraybosna, 2010, Bosna.

 • Türkiye’de Hadis Çalışmaları Ve Konulu Hadis Projesi, 2011, Münster, Almanya.

 • Tağayyuru’l-Fetvâ ınde’l-Hulefâ, 2011, Tilimsan, Cezayir.

 • Rusya’da İslami Eğitimin Uluslar Arası Boyutu, 2012, Moskova.

 • Kıymetu’l-İstidrâkâti’l-Muhtelife alâ istidrâkâti’s-Seyyide Âişe, 2013, Amman, Ürdün.


 Yurt Dışında Verilen Konferanslar


 • Hz. Peygamber ve Barış, 2005, Londra, İngiltere.

 • Hz. Peygamber ve Gençlik, 2007, Strazburg, Fransa.

 • Türkiye’deki Hadis Araştırmaları ve Konulu Hadis Projesi, (Arapça), 2010, Dâru’l-Hadîs, Kum,  İran.

 • İslam Toplumunun Teşekkülünde Camilerin Rolü, 2011, Üsküp, Mekadonya.

 • İdeal Bir Din Görevlisi Nasıl Olmalıdır? 2011, Münih, Almanya.

 • Türkiye’de Dini Yayıncılık, Tahran Kitap Fuarı, 2012, Tahran, İran.

 • Hz. Peygamber Ve Kardeşlik Hukuku, 2012, Brüksel, Belçika.

 • Rahmet Elçisi Ve Merhamet Eğitimi, 2012, Berlin, Almanya.

 • Hz. Peygamber Ve İnsan Onuru, 2013, Zurih, İsviçre.

 • Hz. Peygamber Ve İnsan Onuru, 2013, Newyork, ABD.

 • İslam’da Sünnet’in Rolü, 2013, Türkistan, Kazakistan.