DOÇ.DR. BELKIS KONAN    
Adı : BELKIS
Soyadı : KONAN
E-posta : bkonan@ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 595 50 00-2286
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Görüşme Gün ve Saati: Pazartesi 9:00-10:00


ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

 

Adı Soyadı  :Belkıs KONAN

Doğum Yeri ve Yılı: Ankara, 1973

Öğrenim Durumu:

Lisans :Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1993)

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1999) Roma Hukuku ve Türk Hukukunda Vekalet Akdi (Yüksek Lisans Tezi)

 Doktora :Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku A.B.D.(2007)

 

Görevler:

Araştırma Görevlisi: Hukuk Fakültesi (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi A.B.D) 2003-2007

Dr. Araştırma Görevlisi: Hukuk Fakültesi (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi A.B.D) 2007-2010

Yardımcı Doçent: 2010- 2014: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi A.B.D. 2010-2014

Doçent: Hukuk Fakültesi (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi A.B.D) 2014-

 

Verdiği Lisans ve Lisansüstü Dersler:

Lisans: Türk Hukuk Tarihi, Siyasi Tarih

Yüksek lisans:Osmanlı Devletinde İnsan Hakları, Tanzimat Dönemi İslam Hukuk, Türk Hukuk Tarihi.

Yabancı Dil: Fransızca, İngilizce.

İdari Görevler:

 1. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği- (yardımcı Doçent temsilcisi) Mart 2014- 19 Eylül 2014

 2. Ankara Üniversitesi Rektörlük Öğrenci Evleri Yönetim Kurulu Üyeliği- 2014- Günümüze

 3. Ankara Üniversitesi Kadın Platformu Danışma Üyeliği-2015-günümüze

 4. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği- Doçent temsilcisi-Şubat 2017- günümüze

   

   

  İletişim : e-mail: belkiskonan@ yahoo.com

Yayın Listesi:

 

 1. Kitaplar:

   

 1. Osmanlı Devletinde İdari Yargının Gelişimi", Belkıs Konan, Statü Yayıncılık, Ankara 2013

   

 2.  Osmanlı Devletinde Yabancıların Hukuki Statüsü- Belkıs Konan, Statü Yayıncılık, Ankara 2013

 

II-Kitap Bölümleri:

 

 1. 1915 Tarihli,  Memalik-i Osmaniye’de Bulunan Ecanibin Hukuk ve Vezaifi Hakkındaki Kanuna Göre Yabancıların Hukuk, Durumunun Değerlendirilmesi” Türk Hukuk Tarihi Kongresi Bildirileri , XII Levha Yayınları, Ed:Fethi Gedikli;  İstanbul 2013  (Kitap Bölümü-)

   

 2.  “Yabancıların Osmanlı Devletinde Seyahat Özgürlükleri”- CIEPO- Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Çalışmaları 6. Ara Dönem Sempozyum Bildirileri Cilt: 2 Uşak 2011, Uşak İli Kalkınma Vakfı Yayınları (s. 849-856)

   

 3.  “ İstimlak Nizamnamesi Öncesi ve Sonrasında Yabancıların Osmanlı Devletinde Taşınmaz Mülkiyeti Edinme Hakkı”- Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi, 21-23 Kasım 2012 İstanbul, Bildiriler C. 1, Korza Yayıncılık,  Ankara 2013.

  ( s. 139-148)

 4. “Hukuk-ı Aile Kararnamesinde Kadının Hukuki Durumu ile İlgili Düzenlemeler” II. Türk Hukuk Tarihi Bildirileri Cilt: 1 Oniki Levha Yayınları, İstanbul Aralık 2016 (kitap Bölümü) (s. 323-352)

   

   

   

  III-Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

   

 1. Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumuna İlişkin Bir Değerlendirme; (AÜHFD, C: 64 Sa:1  Yıl:2015 2)

 2. Osmanlı Hukukunda Tecavüz Suçu; (" Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM) , 149-172 pp., 2011 Bahar sayısı , DOI: Issn:1019-469X , Sa: 29,yıl: 2012 3)

 3. Türk Kadınının Siyasi Hakları Kazanma Süreci"Türk Kadınının Siyasi Hakları Kazanma Süreci", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 157-174 pp., 2011 , DOI: 1301-1308 4)

 4. "İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler Açısından Osmanlı Devletine Bakış", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 253-288 pp., 2011 , DOI: ISSN-1302-0013 5)

 5. “Osmanlı Devleti’nde Protege (Koruma) Sistemi”; AÜHFD,  C:58 Sa:1 Yıl:2009 6)

 6. “Osmanlı Devletinde Çocuk Düşürme Suçu", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , (s. 337-366 ) 2008 , DOI: 1301-1808

 7. “Osmanlı Devleti’nde Kapitülasyonlar Çerçevesinde Yabancıların Din ve Vicdan Özgürlüğü”;AÜHFD, Cilt 57 Sayı 1 -Ankara 2008

   

 8. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Türk Kadınının Aile Hukukundaki DurumuYasama Dergisi, Sayı:33,Mayıs Haziran Temmuz –Ağustos 2016 (Dünya Kadınlar Günü Özel sayısı) (s. 7-28)

  Diğer Yayınlar:

   

  1) Memleketimizde Ecnebi Postahaneler- Çev: Belkıs Konan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 59, sa: 1, Yıl: 2010 , s. 175-182

   

  2) Ecanibin Memalik-i Osmaniyede Tasarruf-ı Emlakine Dair Kararnamenin Bir Fıkra-i MuhtelüfünFihası Hakkında Mütalaaname, Çev: Belkıs Konan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 59, sa: 2, Yıl: 2010 , s. 337-343

   

  3) Siyaset-i Adliyeden Mühim Bir Mebhas,Yanko Vitinos Efendi’nin Şûrayı Devletin Üç Kararı Hakkındaki TenkidatındanMâ’bâd. Çev: Belkıs Konan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 62, sa: 1, Yıl: 2013 , s. 271-285.

   

  4) Siyaset-i Adliyeden Mühim Bir Mebhas,Yanko Vitinos Efendi’nin Şûrayı Devletin Üç Kararı Hakkındaki TenkidatındanMâ’bâd. Çev: Belkıs Konan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 62, sa: 3, Yıl: 2013 , s.913-922.

   

  TEBLİĞLER

   

  Uluslararası Kongrelerde Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Tebliğler:

   

   

 1. Birinci Uluslararası Osmanlı Dünyası: Esasi Biraradalıklar Konferansı Eylül 2012  Karabük Üniversitesi– “Cevdet Adliye Defterinden Bazı Belgelerin Işığı Altında Osmanlı Gayrimüslim Vatandaşlarının Hukuki Durumu”

   

 1. Yabancıların Osmanlı Devletinde Seyahat Özgürlükleri “CIEPO- Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Çalışmaları 6. Ara Dönem Sempozyumu 2012.

   

 2. "Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi-21-23 Kasım 2012 İstanbul

   

 3. Osmanlı Basını ve Bazı Arşiv Belgelerinin Işığında 1911-1913 Yılları Arasında Bulgaristan'ın Durumu ve Osmanlı Devleti ile İlişkisine Dar Bir Değerlendirme". 7.Uluslararası Atatürk Kongresi -2012 Makedonya

   

 4. Hukuk-ı Aile Kararnamesinde Kadının Hukuki Durumu ile İlgili Düzenlemeler” II. Uluslararası Türk Hukuk Tarihi Kongresi- İstanbul 2016.

   

 5. “1866 Romanya Anayasası ve 1876 Kanun-ı Esasi arasında bir Karşılaştırma”, Atatürk Araştırma Merkezi, Türkiye Romanya İlişkileri Geçmişten Günümüze Uluslarararası Sempozyumu Ekim 2017.

 

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Tebliğler:

 

 1. 1915 Tarihli,  Memalik-i Osmaniye’de Bulunan Ecanibin Hukuk ve Vezaifi Hakkındaki Kanuna Göre Yabancıların Hukuk, Durumunun Değerlendirilmesi” 1. Türk Hukuk Tarihi Kongresi – İstanbul 2012

 2. Eski ve Yeni Vakıflar Kanununa Göre Taviz Bedeli Uygulamaları, Vakıflar Hukukunda Son Gelişmeler  Sempozyumu -Kadir Has Üniversitesi-2015 (Ulusal Kongre)

 3. Politikada Kadın 9 Aralık 2010- (Kadın ve Gençlik Platformu) (panel)

 4. Ankara Üniversiteliler Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Düzenlediği Konferans-“Hukuk Tarihinde Kadın” 2011. (panel)