DOÇ. DR. BARIŞ ÖVGÜN    
Adı : BARIŞ
Soyadı : ÖVGÜN
E-posta : bovgun@politics.ankara.edu.tr, bovgun@gmail.com
Tel : 5951447
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/baris-ovgun
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı, Soyadı: Barış Övgün
Doğum Yeri: İstanbul
Doğum Tarihi: 11.04.1976
Adres: AÜ SBF Cemal Gürsel Bulvarı Cebeci/Ankara
Tel: 5951447
E-mail: bovgun@politics.ankara.edu.tr

Eğitim:

2004-2010

Doktora: Bürokrasiden Yönetişime: Yönetim Biçiminin Değişmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

2001- 2004      
Yüksek Lisans: Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüsü Olgusu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
1995-2000

Lisans: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bildiği Yabancı Diller: İngilizce, İspanyolca

 

Akademik ve Bilimsel Çalışmalar:  

Verdiğim Dersler:

  1. Planlama Yönetimi (Yüksek Lisans)
  2. Kamu Yönetimi ve Reform (Yüksek Lisans)
  3. Yönetsel Planlama (Yüksek Lisans)
  4. Kamu Yönetiminde Dönüşüm (Lisans)
  5. Kamu Reformları Semineri (Lisans)


YAYIN LİSTESİ

 

KİTAPLAR:

1.1.  Genel Olarak İç Güvenlik Yönetimi (Ed), (Tekin Avaner ile), Gazi Kitabevi, Ankara, 2019.

1.2. AKP Nasıl Yönetti? (2002-2015) (Der), Nika Yayınevi, 2015.

1.3. Kamu Yönetiminde Dönüşüm, Nika Yayınevi, Ankara, 2013.

1.4.  Devlet ve Planlama, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2010.

1.5. Türkiye’de Kamu İktisadi Teşebbüsü Olgusu, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, Pozitif Matbaacılık, Ankara, 2009.

1.6.  Kamu Yönetimi: Yapı-İşleyiş-Reform (Ed), Yayın No:5, Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 2009.

 

    HAKEMLİ DERGİLERDE MAKALE:

2.1. "Kriz Yönetiminde Reform", (Hasan Gül ile birlikte), Resilience Journal, C:3, S:2, (2019), s.173-181.

2.2. "Devletin Sınırlandırılmasına Yerelleşme Üzerinden Bakmak", (Ali Mert Taşçıer ile birlikte), Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, C: 28, S: 3, (2019), s.21-42. 

2.3. "Yeni Sağ ve Avrupa Birliği Politikaları Perspektifinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Planlamada Yaşanan Dönüşüm", (Şifa Çolakoğlu ile birlikte), Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, C: 17, S: 2, (2018), s.349-388. 

2.4. "Türk Kamu Yönetiminde Performans Değerlendirmesi ve Denetimi Mümkün Mü?", (İpek Özkal Sayan ve Ozan Zengin ile birlikte), Sosyal Bilimler Metinleri, S:2, (2018), s.74-92.

2.5. "Planlama Tartışmalarına Farklı Bir Yaklaşım: Planlamayı İnsan Üzerinden Düşünmek", (Şule Özkan Erdağan ile birlikte), Memleket Siyaset Yönetim, 13 (29), (2018), s.31-58.

2.6. "Yönetime İçkin Etikten Kamu Etiğine", (İlkay Tosun ile birlikte), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C: 73, S:2, (2018), s.453-474. 

2.7. "Adalet ve Kalkınma Partisinin Reform Düşüncesi", Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S:4, (2017), s.385-391

2.8. "Dünden Bugüne, Bugünden Yarına: Kalkınma Ajansları”, Memleket Siyaset Yönetim, 12/27, (2017), s. 19-40.

2.9. Kamu Yönetimi Reformunun Psikolojik Süreci ve İnsan Unsuru, (Özge Kantaş ile birlikte), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, 1 (26), s.313-326. 

2.10. "Kamu Yönetimi Reformunda Bir Açmaz: Yerelleşme mi, Merkezileşme mi?, Mülkiye, (2016), C. 40, S:3, s.159-179.

2.11. “The Autonomy of The Local Governments in Turkey: A Continuous and Current Discussion”, Humanities and Social Sciences Review, 2014, 3(2), ISSN:2165-6258, s.443-454. (İpek Özkal Sayan ile)

2.12.  “Değişmeyen Kamu Politikası: Kamu Yönetimi Reformu”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2013, Cilt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:17-36

2.13.  “Disaster Management in Turkish Case: Politics, Institutions and the Process of (UN) Learning”,International Journal of Business and Social Science, Vol. 4, No. 7, (July 2013), s.54-63.

2.14. “Sağlık Hizmetlerinde Yeniden Ölçeklendirme: Bölge Uygulamaları”, Amme İdaresi Dergisi, 2012, C.46, S:1, (2013), s.57-80.

2.15. “Türk Kamu Yönetiminde Yeni Bir Örgütlenme”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C: 66 (3), (2011), s.263-281.

2.16. "Türkiye’de Planlama: Sektörel Gelişmeden Kalkınmaya Kalkınmadan Stratejiye", Memleket SiyasetYönetim, C:5, S:13, 2010, s.176-204.

2.17.  “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Bir Çıkmaz Politika Transferi Açısından Tarım Sorunu”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, C:9, S:1, (2010), s.91-109.

2.18.  “Bürokratik Değişim”, Mülkiye, C:33, S:264, (2009), s.233-246.

2.19. “Türkiye’de Planlama Anlayışının Değişimi”, KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, C:11, S:2, (Bahar 2009).

2.20. “Bir Politika Transferi Örneği: Kalkınma Ajansları”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C:62 (3), (Temmuz-Eylül 2007), s.233-255.

 

    KİTAP BÖLÜMLERİ


3.1."Türkiye'de İç Güvenlik Yönetimi Reformunun Uluslararası Boyutu", Türkiye'de İç Güvenlik Yönetimi, (Ed: Tekin Avaner ve Ozan Zengin), Gazi Kitabevi, Ankara, 2019, s.349-364.

3.2. "Kamu Yönetimi ve İç Güvenlik Yönetimine Dair",  Genel Olarak İç Güvenlik Yönetimi (Ed: Barış Övgün ve Tekin Avaner), Gazi Kitabevi, Ankara, 2019, s.1-15.

3.3. "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Özelinde Kırsal Alanın Ulusal Ölçekte Planlanması", (Şifa Çolakoğlu ile birlikte), Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik(Ed: Ayşegül Mengi ve Deniz İşçioğlu), Ankara Üniversitesi Yayınları, No: 618, Ankara, 2019, s.23-44.

3.4. "Kamu Yönetiminde Yeniden Ölçeklendirme", Küreselleşme Sürecinde Yerel Hizmet Yerel Siyaset, (Ed: Ayşegül Mengi ve Deniz İşçioğlu), Ankara Üniversitesi Yayınları, No: 618, Ankara, 2018, s.203.217.

3.5. "The Digital Age: Is This a Decline of The Public Sphere or Rebirth as a Creation of the Social Media?", (Sevil Sezgin ile birlikte), Public and Urban Administration and Policy in the Digital Age, (Ed: Hüseyin Gül, Murat Okçu ve Gökhan Turhan), Lambert Academic Publishing, Mauritius, 2018, s.99-124.

3.6. "Türkiye'de Planlama "Politikası", (İlkay Tosun ile birlikte), Kamu Politikası Analizi, (Ed: Cenay Babaoğlu ve Elvettin Akman), Gazi Kitabevi, Ankara, 2018, s.251-277.

3.7. "Bölge İdaresi", Kamu Yönetimi Ansiklopedisi, (Ed: Yasemin Mamur Işıkçı ve Esmeray Alacadağlı", Astana Yayınları, Ankara, 2018, s.69-74.

3.8. "Planlama",  Kamu Yönetimi Ansiklopedisi, (Ed: Yasemin Mamur Işıkçı ve Esmeray Alacadağlı", Astana Yayınları, Ankara, 2018, s.619-624.

3.9. "Değişen Kalkınma ve Planlama Anlayışında Kent Algısı", Kentsel Politikalar, Ed: Ayşegül Mengi ve Deniz İşçioğlu", Palme Yayıncılık, Ankara, 2018, s.281-289.

3.10. "Kamu Yönetiminde Yeniden Merkezileşme Eğilimi: Avrupa Birliği Bakanlığı Üzerinden Bir İnceleme", Prof. Dr. Oğuz Onaran'a Armağan, Ed: Şulenur Özkan Erdoğan ve Ozan Zengin, A.Ü. KAYAUM, Ankara, 2016, s.381-396.

3.11.  “İl Özel İdarelerinden Bölge Özel Yönetimlerine”, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar, (Ed: Yakup Bulut, Veysel Eren, Sedat Karakaya, Abdullah Aydın), Pegem Akademi, 2013, 816-823.

3.12.  “Geleneksel Bölgecilikten Yeni Bölgeciliğe Bir Uygulama Aracı Olarak Kalkınma Ajansları”, Küreselleşme-Yerelleşme Sarmalında Kalkınma Ajansları –Yapısal, Sorunlar ve Çözüm Arayışları-, (Ed: Mustafa Ökmen, Güven Şeker ve Fatih Yaman), Orion Kitabevi, Ankara, 2013, s.43-61.

3.13.  “Kalkınma Planlamasından Stratejik Planlamaya”, Kamu Yönetimi: Yapı-İşleyiş-Reform (Ed: Barış Övgün), Yayın No:5, Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 2009, s.145-163.

3.14.  “1947: Uluslararası İç Politika”, Açıklamalı Yönetim Zaman Dizini 1940-1949, (Ed: Birgül Ayman Güler), AÜ SBF Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi:3, Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi Araştırması (TİDATA), Ankara, 2009, s.849-945.

3.15.  “1980’lerden Günümüze Türkiye’nin Tarım Politikası ve Uygulamaya Yansımaları”, Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, (Ed: Şinasi Aksoy, Yılmaz Üstüner), Ankara, Nobel Yayınevi, 2007.

3.16.  “1937: Anayasal Yenilenmeler ve Siyasi Müsteşarlık”, Açıklamalı Yönetim Zaman Dizini 1929-1939, (Ed: Birgül Ayman Güler), AÜ SBF Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi:2, Ankara, 2007, s.811-893.

3.17.  “1939: Yerde ve Yönetimde Deprem”, Açıklamalı Yönetim Zaman Dizini 1929-1939, (Ed: Birgül Ayman Güler), AÜ SBF Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi:2, Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi Araştırması (TİDATA), Ankara, 2007, s.979–1075, (Tekin Avaner, Menaf Turan ve  Nuray E. Keskin ile birlikte).

 

    BİLİMSEL DERGİLERDE MAKALE/NOT/DEĞERLENDİRME

4.1."İdari Reform ve Politika Transferi", Mülkiye, C:39 , s:1, 2015, S.301-306.  

4.2. “Geçmişten Günümüze Kamu İktisadi Teşebbüsleri”, Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, 2005/1.

4.3.  “Bir Zamanlar Belediyelerimiz”, Genel-İş Emek Araştırma Dergisi, 2005/2, s.49-54.

4.4.  Kitap İncelemesi, “Aykut Polatoğlu, (2001), Kamu Yönetimi, (Ankara, METU Press)”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 58 [2], (Nisan-Haziran 2003), s.233-235. 

4.5.  “KİT’lerde Son Halka: Kamu Sermayeli Şirket Yasa Taslağı”, Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi, Yıl:4, Sayı:15, Temmuz-Eylül 2003, s: 10-15.

 

    BİLİMSEL KONFERANSLAR/BİLDİRİLER:

5.1. "Kamu Yönetimi Neden Reform İster?", Kamu Yönetiminde Yapısal ve İşlevsel Dönüşüm, KAYFOR, Karaman, s.113.

5.2. "Kriz Yönetiminde Reform", KAYSEM, Gaziantep, 18-19 Nisan 2019, s.58.

5.3. "Kamusal Yönetim Perspektifiyle Eğitim ve Etik", (Doç. Dr. İpek Özkal Sayan ve Dr. Öğr. Üy. Ozan Zengin'le birlikte), International Congresses on Education, İstanbul, (28 Haziran- 1 Temmuz 2018), s.236.

5.4. “Kamu Yönetiminde Reform Yaklaşımı”, (Davetli Konuşmacı), “Mülkiye ve Reform, İstanbul, Altınbaş Üniversitesi, 11.052018  

5.5. "Türk Kamu Yönetiminde Performans Denetimi Mümkün Mü?", (Doç. Dr. İpek Özkal Sayan ve Dr. Öğr. Üy. Ozan Zengin'le birlikte), International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring, İstanbul, (28-29 Nisan 2018), s.28.

5.6. "The Digital Age: Is This A Decline Of The Public Sphere Or Rebirth As A Creation Of The Social Media", (Öğr. Gör. Sevil Zengin ile), Kayfor 15, Bildiri Özetleri Kitabı, Ed: Murat Okçu ve Hüseyin Gül, 1-4 Kasım 2017, s.29-31.

5.7. "Adalet ve Kalkınma Partisinin Reform Düşüncesi", Nasıl Bir Kamu yönetimi?, KAYFOR 14, Van, 27-29 Nisan 2017.

5.8. "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Planlama Yetkilerinde Görülen Değişim: Yeni Bir Merkeziyetçilik Mi Doğuyor?", Uluslararası Akdeniz'de Çevresel Güvenlik Konferansı, 2016, KKTC, s.216-223.

5.9. "Kamu Yönetiminde Reform: Merkezileşme Mi Yerelleşme Mi? Uluslararası Sistem Ne İstiyor?, Yerelleşme/Merkezileşme Tartışmaları, KAYSEM, TODAİE, Ankara, 2015, s.162-174.

5.10. Yeni Merkezileşmeye Bir Örnek: Avrupa Birliği Bakanlığı, (Hülya Özçağlar İle Birlikte), Kamu Yönetiminde Değişimin Rotası Etikleri ve Sorunları, KAYFOR 2015, Konya.

5.11. “Yerel Yönetimler Reformlarının Uluslararası Dinamikleri”, Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu, 2014, KKTC.

5.12. “İl Özel İdarelerinden Bölge Özel Yönetimlerine”, Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar Sempozyumu, KAYSEM 8, 11-12 Mayıs 2013, Antakya.

5.13.  “Kamu Yönetiminde Yeni Ölçek”, Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları, KAYFOR XI, 2013, Samsun, s.371-380.

5.14. “Kamu Politikalarının Dönüşümünde Politika Transferinin Rolü: Bir Uygulama Örneği Olarak Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri”, Kamu Politikalarında Dönüşüm, KAYFOR X, 06-07 Aralık 2012, Bursa, s.163-179.

5.15. “Geleneksel Bölgecilikten Yeni Bölgeciliğe: Bir Uygulama Aracı Olarak Kalkınma Ajansları”, Yerel-Bölgesel Kalkınma ve Kamu Yönetimi, KAYSEM 7, Celal Bayar Üniversitesi, 17-18 Mayıs 2012, Manisa.

5.16. “The Autonomy of The Local Governments in Turkey: A Continuous and Current Dizcussion”, International Journal of Arts and Sciences, Central Connecticut State University, 1-5 Nisan 2012, Viyana, Avusturya.

5.17. “Geleceği Planlamak mı Yoksa Geleceğe Göre Planlanmak mı?”, Kamu Yönetimi ve Teknoloji, TODAİE, Ankara, 2010, s.236.253.

5.18.“Kalkınma Planlamasından Stratejik Planlamaya”, Planlamanın Dili, TMMOB Şehir Plancıları Odası, 8-9-10 Kasım 2010, Kayseri.

5.19. “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Bir Çıkmaz Politika Transferi Açısından Tarım Sorunu”, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde 50 Yıl, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 16-17 Nisan 2009, A.Ü. Cebeci Kampüsü, Ankara.

5.20. “Kalkınma Plancılığından Stratejik Planlamaya”, Kamu Yönetimi: Yapı-İşlev-Reform, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, (18.12.2008).


    Yürütülen Projeler:

8.1. Devlet Planlama Teşkilatı ve Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, YEREP-İl Özel İdaresi Araştırması, 2010-2011.

8.2. Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi Araştırması 1929-1939: Açıklamalı Yönetim Zamandizini (TİDATA)-Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri (2005-2006).

8.3. Türkiye Cumhuriyeti İdare Tarihi Araştırması 1940-1949: Açıklamalı Yönetim Zamandizini (TİDATA)-Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri (2007-2008).

 

    İdari Görevler:

9.1. Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği, 2019-

9.2. Ankara Üniversitesi Akıllı Sistemler ve Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2018-

9.3. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Temsilciliği, 2018-

9.4. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Denklik Komisyonu Üyeliği, 2018-

9.5. Ankara Üniversitesi TÖMER Tunalı Hilmi Şubesi İdari Koordinatörlüğü, Aralık 2012-.

9.6. Türkiye Cumhuriyeti Ankara Üniversitesi İç Kontrol Koordinasyon Kurulu Üyeliği, 2009/2010.

9.7. Mülkiye Kamu Çalışma Topluluğu Danışmanlığı (2007/-).

9.8. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Yönetimi: Yapı-İşlev-Reform başlıklı panelinin hazırlık çalışmaları.(18.12.2008)

9.9. Türkiye Kamu Yönetimi Alan Ağının Kuruluş Çalışmaları, http://kamyon.politics.ankara.edu.tr

 

Diğer Faaliyetler

10.1. 1929-1939 Türkiye’nin İdari Tarihi, Kanal B Televizyonu Üretimden İhracata Adlı Televizyon Programı, (10.05.2009)

10.2. 1940-1949 Türkiye’nin İdari Tarihi, Kanal B Televizyonu Üretimden İhracata Adlı Televizyon Programı, (24.05.2009)

10.3. 1940-1949 Türkiye’nin İdari Tarihi, Kanal B Televizyonu Üretimden İhracata Adlı Televizyon Programı, (31.05.2009)