PROF.DR. MESUT ÇAPA    
Adı : MESUT
Soyadı : ÇAPA
E-posta : capa@ankara.edu.tr, mesutcapa@yahoo.com
Tel : 312 316 62 69
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ


        Eğitim:

        Lisans: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü, 1982.

Yüksek lisans: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü.

Doktora: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü.


Akademik ve İdari Görevler:

Araştırma Görevlisi: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 1985-1990.

Öğretim Görevlisi: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 1990.

Yardımcı Doçent: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, 1990-1992.

Doçent: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, 1992-1997.

Profesör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, 1997-2011.

Profesör: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 2011.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanlığı (1990-1993), 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 1993-1995. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanlığı, 1995-1998.

Kanuni Sultan Süleyman Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 1995-2000.

Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Başkanlığı, 1996-1998.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 1999-2004. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölüm Başkanlığı, 1998-2011.


YAYIN VE FAALİYETLER

 A) Kitaplar:

    1- Mesut Çapa, Pontus Meselesi: Trabzon ve Giresun’da Milli Mücadele, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay., Ankara, 1993.

    2- Mesut Çapa, Osmanlıca Seçme Metinler ve Belgeler, Trabzon, 1995.

    3- Mesut Çapa, Milli Mücadele Döneminde Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Trabzon, 1998.

   4- Mesut Çapa, Faik Ahmet Barutçu Hayatı ve Kişiliği, Trabzon, 1998.

   5-Mesut Çapa, Pontus Meselesi, Trabzon, 2001.

   6-Mesut Çapa, Kızılay ( Hilâl-i Ahmer) Cemiyeti (1914-1925), Ankara, 2009.

   7-Mesut Çapa-Veysel Usta, Milli Mücadelede Trabzon Vilayetiyle Yazışmalar, Trabzon Valiliği Yay., Trabzon, l995.

   8-Mesut Çapa-Veysel Usta, Cumhuriyetin İlk Yıllarında Trabzon Vilayetiyle Yazışmalar, Trabzon, 1997.

    9-Mesut Çapa-Rahmi Çiçek, Trabzon’da Sosyal Yaşam, Trabzon, 2004.

  10-Mesut Çapa, Belgelerin Işığında Pontus Meselesi, AVİM, Ankara 2017.

  11-Mesut Çapa-Veysel Usta, Ortahisar Tarih Müzesi Belgelerinde Pontus Meselesi, Trabzon, 2017.


B) Kitap Bölümleri:

1- “Maarif Eminlikleri Teşkilatının Türk Eğitimindeki Yeri”, Cumhuriyet Döneminde Eğitim II, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yay., 52-68, (1999).

2-  “Osmanlı Hilâl-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti”, Yeni Türkiye Yayınları, C.5, 129-143, (1999).

3- “Cumhuriyet Döneminde Trabzon”, Trabzon 2000, Trabzon Valiliği Yayını, s.83-99

4- “Trabzon’da Eğitim”, Trabzon 2000, Trabzon Valiliği Yayını, s.122-160.

5-  “Milli Mücadele’de Doğu Karadeniz”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, C.15, 661-678, (2002).

6- “Pontus Meselesi”, Cumhuriyetin 80. Yılı Anma Kitabı, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yay., (2004), s.105-118.

7- “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Pontuscu Rumlara Karşı Aldığı Tedbirler”, Başlangıçtan Günümüze Pontus Sorunu, Ankara, 2007, s. 409-424.

8- “Giresun'da Eğitim”, Prof. Dr. Yavuz Ercan'a Armağan, Turhan Kitabevi, Ankara 2008, s.237-262.

9- “Atatürk Dönemi Eğlence, Spor ve Boş Zaman Etkinlikleri”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi, C. 1, Ankara 2009, s.351-372.

10- “Atatürk Dönemi Ders Kitapları”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Atatürk Dönemi, C. 2, Ankara 2009, s.685-692.

11- “Samsun ve Çevresindeki Rum Çetelerinin Faaliyetleri”, Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nın İlk Adımı: Samsun 1919 (7 Mayıs 2010, Samsun), Türkiye Barolar Birliği Yayınları:182, Ankara 2010, s.131-141.

12- “Osmanlı İmparatorluğu’nda İkinci Meşrutiyet Öncesi Amerikan Okulları”, Prof. Dr. Yahya Akyüz’e Armağan, Ankara 2011, s. 567-587.

13- “Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Of Kazası (1923-1950)”, Başlangıçtan Günümüze Her Yönüyle Of, KTÜ, Trabzon 2016, s.141-149.

14- “Tarih”, Sosyal Bilgilerin Temelleri, 8. Baskı, Pegem Akademi, Ankara 2016, s.143-151.

15- “Türkiye’de Tarih Eğitimi”, Sosyal Bilgilerin Temelleri, 8. Baskı, Pegem Akademi, Ankara 2016, s.213-218.

16- “Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Kızılay Heyeti’nin Trabzon Vilayetindeki Çalışma ve Gözlemleri”, Doğu Karadeniz’de Rus İşgali ve Muhacirlik, Serander Yayınevi, Trabzon 2016, s.263-276.

17- “Sözlü Tarih Kayıtlarına Göre Akçaabat’ta Rus İşgali ve Muhacirlik”, Doğu Karadeniz’de Rus İşgali ve Muhacirlik, Serander Yayınevi, Trabzon 2016, s.355-375.

18-“Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Giresun”, Prof. Dr. Abdulhalûk M. Çay Armağanı, C.1, Ankara 1998, s. 301-313.

19-“Trabzon’da Osmanlı Kitabelerinin Tespiti Çalışmalarına Hamamizade İhsan Bey’in Katkıları”, Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı, İzmir 1999, s.23-26.

 20-“Cumhuriyet Öncesi Mustafa Kemal Paşa ve Trabzon”, (Hazırlayan: Cemal Akyıldız), Gravürlerle Atatürk Portreleri, Milli Mücadele ve Trabzon Yapıları, Trabzon 2007), s.28-40.

21-Mesut Çapa, “Erken Cumhuriyet Döneminde Tarih Eğitimi (1923-1938)”, Türkiye’de Tarih Eğitimi,(Editör: Ahmet Şimşek) Pegem Akademi, Ankara, 2017, s.63-104.

22--“(Rize’de) Eğitim ve Kültür Hayatı”, Cumhuriyet Döneminde Rize-I (1923-1950), (Editörler: Zehra Aslan-Mustafa Arıkan), ISBN:978-605-9072-17-5, Ankara 2018, s.156-170.

23- “Kızılay”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (2002), C.25, s. 544-546.

C) Makaleler:

1-“Giresun Mutasarrıfının Pontus Meselesiyle İlgili Bir Raporu”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı:29, s.54-58, (Temmuz 1987).

2-“Lozan’da Öngörülen Türk Ahali Mübadelesinin Uygulanmasında Türk Kızılay (Hilâl-i Ahmer) Cemiyeti’nin Katkıları”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu, 1988, Sayı:2, s.39-55. 

3- “Pontus Meselesinde Rum Cemiyetlerinin Rolü”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı:35, s.68-70, (Ocak 1988). 

4- “Balkan Savaşı’nda Kızılay (Osmanlı Hilâl-i Ahmer) Cemiyeti”, Sayı:1, 1989,   s.89-115, OTAM.

5- “Bulgaristan ve Kıbrıs Türklerinin Anadolu’ya Yardımları”, Türk Kültürü, Sayı: 320, Aralık 1989, s. 22-28.

6- “Sakarya Savaşı’ndan Sonra İmzalanan Türk-İngiliz Esir Mübadelesi Anlaşması’nın Uygulanması ve Belgeler ”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu, 1989, Sayı:3, s.399-418. 

7- “Yunanistan’dan Gelen Göçmenlerin İskânı”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu, 1990, Sayı: 5,  s.49-69. 

8- “Milli Mücadele Yıllarında Anadolu’daki Yunan Savaş Esirlerini Ziyaret Eden Uluslararası İlk Kızılhaç Heyeti”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu, 1990, Sayı:6, s.281-294.

9- “İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti (Aralık 1918-Mart 1920”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı:21, s. 553-566, (Temmuz 1991).

10- “Milli Mücadeleye Ümit Veren Yazılar”, Türk Kültürü, Sayı:342, Ekim 1991, s.583-590.

11-“İstikbal Gazetesine Göre Trabzon’da Mübadele ve İskân”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu, 1991, Sayı:8, s.631-642.

12- “Milli Mücadele Döneminde Trabzon’da Rum-Pontus Meselesi”, Türk Kültürü, Sayı:356, Aralık 1992, s.729-739.

13- “Milli Mücadele Döneminde İstikbal Gazetesi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu, 1992, Sayı: 10, s.133-168.

14- "Anadolu'da Yunan Kızılhaçı'nın Faaliyetleri (l9l9-l920)", Tarih İncelemeleri Dergisi, VII, s. 217-226, (l992).

15-“Anadolu’dan Kırım’a Yardım ve Yusuf Akçura’nın Bir Mektubu”, Türk Kültürü, Sayı:359, Mart 1993, s.152-159. 

16- “Yusuf Akçura’nın Rusya Seyahati ve Türk Esirleri”, Türk Kültürü, Sayı:366, Ekim 1993, s.608-622.

17- "Trabzon Vilayeti Terakki ve Teali Kulübü", Tarih ve Toplum,  Sayı: ll3, s. 47-49, (l993).

18-“İkinci Meşrutiyet Sonrası Samsun’da Reji Hakkında Bir Tespit”, Akademik Yorum, Sayı: 5, s.23-25, (Güz 1994), Trabzon.

19-“Bir Harbiyelinin Milli Mücadele Anıları”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu, Sayı: 14, 1994, s.141-166.

20- "Trabzon'da Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi Seçimleri ve Vali Hamit Bey", Tarih İncelemeleri Dergisi, IX, s. 45-67, (l994).

21-"Anadolu'da Yunan İşgalinin Sebep Olduğu İç Göçler", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: X, 29, s.379-389, (l994).

22-"Mustafa Kemal Paşa'ya Halifelik Önerisi", Toplumsal Tarih, Sayı: l, s.14-17, (l994).

23- "İkinci Meşrutiyet'te Siyasi Hayatın Farklı bir Yorumu: ' İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Fırıldakları yahut Tarih-i Mâtem' ",  Toplumsal Tarih, Sayı: 8, s.55-59, (l994).

24- "Kuzey Kafkas Cumhuriyeti'nin Rus Egemenliğine Girmesi Üzerine Trabzon'a Gelen Devlet Erkânı", Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: l00, s. 285-302, (l996).

25- "Giyim Kuşamda Medeni Kıyafetlerin Benimsenmesi ve Trabzon Örneği", Toplumsal Tarih, Sayı: 30, s.22-28, (l996).

26- "Batı Cephesi'nin İkmâlinde Trabzon'un Rolü ve Tekâlîf-i Milliye Komisyonu'nun Çalışmaları", Toplumsal Tarih, Sayı: 35, s.13-20, (l996).

27- “Cafer Tayyar Bey’in Esareti ve Yunanistan’da Türk Esirleri”, Toplumsal Tarih, Sayı:31, s.13-18, (Temmuz 1996).


28- “Millî Mücadele Döneminde Trabzon’da Mitingler”, Türk Yurdu, Sayı: 122, s.124-128. (Ekim 1997).

29- “Millî Mücadele Döneminde Rize”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı:39, s. 865-887, (Kasım 1997).

30- "İtalya'nın Asinara Adasında Türk Savaş Esirleri", Toplumsal Tarih, Sayı: 46, s.46-49, (1997).

31- “Milli Mücadele ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Giresun”, Türk Kültürü, Sayı: 423, Temmuz 1998, s.425-432.

32- “Millî Mücadele Döneminde Millî Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı:42, s. 1255-1260, (Kasım 1998).

33- “Anadolu’da Yunan Savaş Esirleri”, Tarih ve Toplum, Sayı:171, s.175-180, (Mart 1998).

34- “Trabzon’da Rus İşgali ve Sonuçları”, Türk Kültürü, Sayı:433, Mayıs 1999, s.267-274.

35- “Birinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’de İtilaf Devletleri Esirleri”, Toplumsal Tarih, Sayı: 66, s.49-56, (1999).

36- “Trabzon’dan Rize’ye Bir Yolculuk: Ağustos 1922’de Rize”, Türk Kültürü, Sayı:447, 2000, s.438-447.

37- “Mustafa Kemal Paşa’nın Bursa’yı İlk Ziyareti”, Türk Kültürü, Sayı:450, s.1-13, (Ekim 2000).

38- “Gürcistan ile Diplomatik Münasebetler ve Ardahan ile Artvin’in Kurtuluşu”, Askeri Tarih Bülteni, Sayı: 49, s.67-75, (2000).

39- “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Gümüşhane”, Gümüşeli, Sayı:2,s.14-15, (Ocak 2001), Trabzon.

40- “Milli Mücadele’den Cumhuriyete Trabzon’da Tiyatro ve Sinema”, Toplumsal Tarih, Sayı:94, s. 22-28, (Ekim 2001).

41- “Mübadele’de Kızılay (Hilâl-i Ahmer) Cemiyeti’nin Rolü”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:10, s. 29-56, (2001 GÜZ).

42-“Cumhuriyetin İlk Yıllarında Rize”, Toplumsal Tarih, Sayı: 85, s.41-47, (2001).

43- “Tevhid-i Tedrisat Sonrası Trabzon’da Eğitim”, Tarih İncelemeleri Dergisi,  C.XVI, Sayı: 16, s.21-30, (2001).

44- “Trabzon’da Yayınlanan İstikbal Gazetesi’nde Pontus Meselesi”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı:57, s. 66-73,  Ekim 2001.

45-“İstanbul Dârülmuallimîni Tatbikat Mektebinde Tarih Dersleri”, Türk Kültürü, Sayı:471, Temmuz 2002, s.405-416.

46- “Rus İşgali Sonrası Doğu Anadolu’da Ermeni Mezalimi”, Müdafaa-i Hukuk, Sayı:44, s.31-34, (Nisan 2002).

47- “İzmir’de Yunan İşgalinin İlk Günü”, Müdafaa-i Hukuk, Sayı:46, s.54-59, (Haziran 2002).

48- “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Tarih Öğretimi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu, 2002, Sayı: 29-30, s.39-55. 

49- “Büyük Taarruz ve Otuz Ağustos Zaferi”, Müdafaa-i Hukuk, Sayı:60, s.33-37, (Ağustos 2003).

50- “Türkiye’de 1930 Öncesi Tarih Öğretimi” Toplumsal Tarih, Sayı: 129, s.80-87, (2004).

51-“Fuat Köprülü’nün Yazdığı Tarih Ders Kitapları: Millî Tarih’ler”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı:5, s. 17-49, (Şubat 2005).

52- “Milli Mücadele’de Eskişehir Kızılay (Hilali Ahmer) Hastanesi ve Yunan İşgali”, Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı:8, 2006,  s.1-37.

53- “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıllarında Trabzon Rus Konsolosluğu”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Sayı: 4, s. 93-114, Trabzon 2008.

54- “Türkiye’de Tarih Ders Kitaplarında Türklerin Anayurdu ve Orta Asya Türk Tarihi”, Türk Kültürü, Cilt:V, Sayı:2, s.61-82, (Güz 2012).

55- “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçiş Sürecinde Türkiye’de Tarih Öğretiminin Tarihçesi”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:3, s.1-28, (Ocak 2012).

56- “Trabzon Ticaret Mektebi (1924-1927)”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Bahar 2012, Sayı: 12, s. 133-142.

57- “Milli Mücadele Döneminde Artvin”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Güz 2012, Sayı: 13, s. 119-130.

58-“Ankara Radyosu’nda Halkevleri Sanat ve Folklor Saati ve Trabzon Halkevi Programı”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Güz 2013, Sayı:15, s.131-145.

59- “Milli Eğitim Bakanlığı’nın Yetki ve Uygulamaları Çerçevesinde Ders Kitapları (1950-1960)”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu, Bahar 2014, Sayı:54, s.59-70.

60- “Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Kızılay Heyeti’nin Trabzon Vilayetindeki Çalışma ve Gözlemleri”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Güz 2014, Sayı: 17, s. 101-112.

61- “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıllarında Kıbrıs’ta Eğitim Teşkilatı: Kıbrıs Şehbenderi Asaf Bey’in Raporu”, Yakındoğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi, Bahar 2016, Sayı:1, s.193-209.

62-“Çanakkale’yi Anmak: Yıldönümlerinde 18 Mart Zafer Kutlamaları (1950-1960)”, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, Sayı: 27-28, Haziran 2016, s.185-209.

63-“Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıllarında Kıbrıs’ta Eğitim Teşkilatı: Kıbrıs Şehbenderi Asaf Bey’in Raporu”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXXI/1, Temmuz 2016, İzmir, s.99-114. 

64-“İkinci Meşrutiyet’ten Günümüze Balkanların Ders Kitaplarındaki Yeri: Balkan Savaşları Örneği”, Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi, Mayıs 2016, Sayı: 27, s.1-20. 

    65- “Rize’nin Yakın Tarihine Bir Bakış”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Sayı:20, s.293-307, (Bahar 2016).

66-“Lozan Antlaşması’ndan Sonra (1923-1928) İmroz (Gökçeada) ve Bozcaada’da Türk Egemenliğinin Yeniden Kurulması: Adalar Hakkında Bir Rapor”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, Sayı:22, s.91-108, (Bahar 2017).

67-“Hatay Mücadelesine Katılanların Anıları”, Atatürk Yolu, Sayı:62, s.21-38, (Bahar 2018).

68-“Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin (Kanal) Cephesi’nde Kızılay (Hilâl-i Ahmer) Cemiyeti’nin Çalışmaları”, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 16, s.57-73, (Temmuz 2018).

69- “Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’e İzmir’de Suikast Girişimine Türk Halkının Tepkisi”, Türk Yurdu, Kasım 2018, Sayı: 375, s.70-75.

D)Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

1- “Cumhuriyetin İlk Mübadele, İmar ve İskân Vekili Mustafa Necati Bey”, s.58-70, Mustafa Necati Sempozyumu (9-11 Mayıs 1991, Kastamonu), Ankara, 1991.

2- “Kanuni’nin Hayatı ve Kişiliği”, Kanuni Sultan Süleyman Paneli (4 Şubat 1995 Trabzon), Trabzon 1995, s.6-17.

3- “Karadeniz’de Pontusçuluğun Sonu: Rumların Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Sadakatleri, Hıristiyan Türkler ve Türk Ortodoksluğu”, 19 Mayıs ve Milli Mücadele’de Samsun Sempozyumu Bildiriler, s. 53-56, Samsun, 2000.

4- “XX. Yüzyılın İlk Yarısında Şebinkarahisar’da Eğitim ve Nüfus”, Şebinkarahisar I. Tarih ve Kültür Sempozyumu , s. 29-42, İstanbul, 2000.

5-“Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları (1913-1922)”, Uluslararası Osmanlı Tarihi Sempozyumu (8-10 Nisan 1999) Bildirileri, s. 559-572, İzmir, 2000.

6- “Milli Mücadele Döneminde Trabzon’da Amerikan Yardım Cemiyeti”, Trabzon ve Çevresi Uluslar arası Tarih- Dil- Edebiyat Sempozyumu, C.I., s. 705-726, Trabzon 2002.

7- “Erzurum Depremi ve Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal’in Erzurum’u Ziyareti” 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum I. Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri, 643-656, Ankara, 2003.

8- “ Ordu’da Kışla, Güzle ve Yayla Geleneği: Derinçay (Kotanı) Köyü Örneği”, Orta Karadeniz Kültürü, s. 363-378, Ankara 2005.

9- “İkinci Dünya Savaşı’nda Trabzon”, s.1013-1029, Karadeniz Tarihi Sempozyumu (25-26 Mayıs 2005) C.2, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yay., Trabzon 2007.

10- “Cumhuriyet Döneminde 1950’den Önce Bodrum”, Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Bodrum Uluslar arası Bodrum Sempozyumu Bildirileri (Bodrum, 22-25 Ekim 2007), s.115-140, Bodrum, 2008.

11-“Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ladik”, İlk Adımdan Cumhuriyet’e Milli Mücadele, Samsun İlkadım Belediyesi Kültür Müdürlüğü Yay., İstanbul 2008, s.571-579.

12- “Milli Mücadele Döneminde Türkiye’den Kırım’a Yapılan Yardımlar ve Kırımlı Göçmenler”, Uluslar arası II. Türkoloji Kongresi Bildiriler, s.15-20, Simferopol, Kırım-Ukrayna, 2009.

13- “Osmanlı’nın Batılılaşma Sürecinde Bir Dernek: Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti”, Perspectives on Ottoman Studies (Papers from the 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO) at the University of Zagreb 2008), Berlin, 2010,  s.425-440.

14- “Russian Consulate in Trabzon in the Period of the Foundation of Turkish Republic”, International Conference, Russıa… (November 2-3, 2010), St. Petersburg, s. 214-226.

15- “Mustafa Kemal Paşa’nın Havza’da Milli Mücadele’nin Temellerini Halkla Birlikte Oluşturma Çabaları”, Altıncı Uluslar arası Atatürk Kongresi (12-16 Kasım 2007-Ankara) Bildiriler, s. 2352-2374, Ankara 2010.

16-“Milli Mücadele Döneminde Trabzon’da Yabancılar: Konsoloslar ve Göçmenler”, XV. Türk Tarih Kongresi (11-15 Eylül 2006, Ankara) Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara 2010, s.2179-2213.

17- “Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırma Çalışmalarına Kısa Bir Bakış: Fatih Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Örneği”, IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi (7-9 Ekim 2009, İstanbul) Bildiri Kitabı, Cilt: 1, s. 158-171, İstanbul 2011.

18- “Yirminci Yüzyılın Başlarında Bodrum”, s.157-170,2. Uluslararası Bodrum Sempozyumu  (9-12 Mayıs 2011, Bodrum) Bildiriler, Bodrum 2011.

19- “İkinci Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Polis Mecmuası (1913-1928)”, Türk Polis Teşkilatı Sempozyumu, (Editör: Dr. Muammer Gül- Dr. Mustafa Kandemir), Ankara 2013, s. 391-402.

20- “The Role of Halkevleri (People’s House) in the Turkish Folklore Research (1932-1950)/ Türk Folklor Araştırmalarında Halkevlerinin Rolü (1932-1950)”, Discussions on Turkology/ Türkoloji Tartışmaları, (Editors/Editörler: Öztürk Emiroğlu, Marzena  Godzinska, Filip Majkowski), Varşova Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Türkoloji ve Orta Asya Halkları Bölümü Yay., Warsaw, 2014, s.365-386.

21-“Birinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Doğu Anadolu’da Kızılay (Hilâl-i Ahmer) Yardım Heyetleri”, 1. Uluslar arası Iğdır Sempozyumu Sosyal Bilimler Bildiri Kitabı (19-21 Nisan 2012, Iğdır), (Editör: Yrd. Doç. Dr. Cengiz Atlı), Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum, 2014, s. 619-632.

22- “Sözlü Tarih Kayıtlarına Göre Akçaabat’ta Rus İşgali ve Muhacirlik”, Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu 26-28 Nisan 2013, Akçaabat Belediyesi Kültür Yayınları/2014, s.255-263.

23- “Islahat Fermanı Sonrası Yaşanan Bir Olay Çerçevesinde Bodrum’da Müslim ve Gayrimüslim Münasebetleri ve Asayiş”, Bodrum Sempozyumu, (30 Ekim-1 Kasım 2013), İzmir 2014, s.350-357.

24- “Milli Mücadele Döneminde Batum”, XVI. Türk Tarih Kongresi (20-24 Eylül 2010, Ankara) Kongreye Sunulan Bildiriler, C.5, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2015, s.63-95.

25- “Mahmut Goloğlu’nun Tarihçiliği ve Yazarlığı Üzerine Bir Deneme”, Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu (08-10 Mayıs 2014, Trabzon) Bildiriler, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2015, s.109-118.

26- “Milli Mücadele Döneminde İzmir ve Çevresinde Kızılay (Hilâl-i Ahmer)’ın Faaliyetleri”, Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir Sempozyumu Bildirileri (26-28 Eylül 201), Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2015, s.53-68.

27- “Moskova Anlaşması Öncesinde Batum’da Türk İdaresi Kurma Teşebbüsü: Batum Olayı”,  Ardahan’ın Anavatana Katılışının 90. Yılı Vesilesiyle Moskova ve Kars Anlaşmaları Uluslar arası Sempozyumu (17-20 Kasım 2011, Ardahan), Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2015, s.63-80.

28- “Bornova Fransız Kız Okulu (Ecole Française de Filles Bournabat st. Vincent)”, I. Bornova Araştırmaları Sempozyumu (5-6 Kasım 2014,İzmir) Bildiriler, İzmir 2015, s.103-116.

29- “Tokat’ta 1943 ve 1946 Genel Seçimlerinde Adaylık Başvuruları Üzerine Bir Değerlendirme”,  Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (25-26 Eylül 2014, Tokat) Bildiriler, C.1, Tokat 2015, s.311-326.

30- “Kocaeli ve Çevresinde Yunan İşgali ve Göç: Kızılay (Hilâl-i Ahmer) Cemiyeti’nin Yardımları”, Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-II, Cilt:III, Kocaeli 2016, s. 1679-1697.

31- “Türkiye’de Tarih Ders Kitaplarında Türklerin Anayurdu ve Orta Asya Türk Tarihi”, CIEPO INTERIM SYMPOSIUM THE CENTRAL ASIATIC ROOTS OF OTTOMAN CULTURE, (Edited by: İlhan Şahin, Baktıbek İsakov, Sengiz Buyar), İstanbul, 2014, s.761-784.

32- “ Milli Mücadele’de Mustafa Kemal Paşa’nın Ankara’da Halkla Münasebetleri”, Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana İkinci Uluslararası Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2018, s.149-170.

33- “Tarih Öğretiminin Yeniden Sorgulanması: İkinci Maarif Şûrası’nda Tartışmalar ve Sonuçları”, V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2018, İstanbul, Tam Metin Bildiriler, (Editör: Prof. Dr. Ahmet Şimşek vd.), ISBN:978-605-84866-1-4, E-Book, 2018, s.512-528.

 

E) EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Lisans Dersleri:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi.

Yüksek lisans ve Doktora Dersleri:

Milli Mücadele ve Cumhuriyet Dönemi Kaynakları.

Araştırma Yöntem ve Teknikleri.


F) UZMANLIK ALANI

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Tarih Eğitimi