DOÇ.DR. HALİL ÇAĞLAR ENNELİ    
Adı : HALİL ÇAĞLAR
Soyadı : ENNELİ
E-posta : cenneli@ankara.edu.tr, cenneli@hotmail.com
Tel : 312 3103280 / 1175
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Antropoloji Bölümü
Kişisel Akademik Bilgiler

Yard. Doç. Dr. H. Çağlar Enneli

Doğum yeri ve tarihi:

Ankara, 1974

İletişim:

Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı, 06100, Sıhhıye, Ankara
Telefon: 312 310 32 80 / 1175
E-posta: cenneli@ankara.edu.tr v cenneli@hotmail.com
Eğitim:

1997, Üniversite lisans: Hacettepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Ankara Lisans tezi: Sivil Toplum ve Hükümetdışı Organizasyonlar

2001, Üniversite yüksek lisans: University College London (UCL), Anthropology Department, Social Anthropology, London Yüksek lisans tezi: Classifying Nation and Marking Identity with the Terms of Essentialist Truths: Turkish Nationalism, Purity, and Threat

2007, Üniversite doktora: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı, Ankara Doktora Tezi: Televizyonun Toplumsal Tüketimi ve Toplumsalın Yeniden Üretimi: Maneviyat İçerikli Dizilerin Tüketimi Özelinde

Dersler:

Antropoloji Bölümü Lisans Programı: ANT117 Sosyal Antropolojiye Giriş, ANT134 Sosyal Antropolojide Temel Etnografik Metinler, ANT247 Akrabalık ve Sosyal Organizasyon, ANT238 Sanat Antropolojisi, ANT319 Din Antropolojisi, ANT318 Sosyal Antropolojide Alan Araştırmaları, ANT425 Küreselleşme, Kapitalizm ve Yerellik, ANT414 Tüketim Antropolojisi

Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı: 9035021 Akrabalık ve Sosyal Organizasyon, 9035024 Tüketim Antropolojisi

Sosyal Antropoloji Anabilim Dalı Doktora Programı: 9036025 Dinsel Yaşamın Gündelik Biçimleri, 9036022 Antropoloji, Sanat ve Tasarım

Araştırma ve İlgi Alanları:

Akrabalık antropolojisi: Akrabalık terminolojisi ve sınıflamaları; kırsal ve kentsel akrabalık ilişkileri; sosyal organizasyonlar ve ağlar

Tüketim Antropolojisi: Popüler tüketim ürünleri ve örüntüleri; tüketim ve antropolojik sınıfsallık; tüketim ve kimlik yaratımı; medya ve tüketim

Din antropolojisi: Gündelik dinsellik; güncel dini oluşumlar, söylemler ve pratikler; dinsel alanlar ve sınıflamalar

Projeler:

9.2007-8.2012: ‘Metropollerde Yaşayan Dezavantajlı Gençliğin Yetişkinliğe Geçiş Süreci: Sorun veya Çözümün Parçası Olmak’ isimli Tübitak araştırma projesinde araştırmacı

Yayın Listesi:

Tıpkıbasım Formunda Basılmış Tez

Enneli, Çağlar (2007). Televizyonun Toplumsal Tüketimi ve Toplumsalın Yeniden Üretimi: Maneviyat İçerikli Dizilerin Tüketimi Özelinde. Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi. http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/3532.

DOI: 10.1501/0003790

Elektronik kitap (E-kitap) Formunda Basılmış Tez:


Enneli, Çağlar (2010). Televizyondaki İslam ve Gündelik Hayatın Siyaseti. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları: 255, Ankara Üniversitesi Online Yayınevi Kitaplar Bölümü. http://kitaplar.ankara.edu.tr/detail.php?id=827

Kitap Bölümleri:

Enneli, Çağlar (2009). ‘Geç Dönem Osmanlıdan Cumhuriyete Toplumsal Yaşamı Düzenleme Siyasetinin Pozitivistik Kökleri ve Araçsal Şeriat Tehlikesi Söylemi’. Fikret Başkaya (ed.), Resmi Tarih Tartışmaları 7: 31 Mart’tan Günümüze “Gericilik” Söylemi İçerisinde s. 189-231. Ankara: Özgür Üniversite Kitaplığı.

Enneli, Çağlar (2010). ‘Türkiye’de Gayrimüslim Azınlıklar ve Milliyetçilik: Bir Kavramsallaştırma Denemesi’. Rasim Özgür Dönmez, Pınar Enneli ve Nezahat Altuntaş (ed.), Türkiye’de Kesişen-Çatışan Dinsel ve Etnik Kimlikler İçerisinde s. 145-173. Ankara: Say Yayınları.

Enneli, Çağlar (2010). ‘Sosyal Çalışmalarda Kültürel Yaklaşımın Vaatlerine Yönelik Eleştirel Bir Çözümleme’, Nesrin Kalyoncu, Derya Erice ve Metin Akyüz (ed.) Music and Music Education within the Context of Socio-Cultural Changes: Proceedings of the 18th EAS Congress içerisinde s. 192-200. Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler:

Enneli, Çağlar (2007). Very Brief Review of First, Second, and Third Generation Turks’ Identity Politics in Germany through Following the Content of the Movie, Berlin in Berlin. Antropoloji 22: 143-161.

Enneli, Çağlar (2009). Televizyonda Dinsel Siyaset: Dini İçerikli Dizilerin Kamusal Alan Projesinde Kadın veya Erkek Olmak. Alternatif Politika 1: 42-74.

Enneli, Çağlar (2010). Civil Society and Appearances of Resistance. Antropoloji 23: 1-20.

Enneli, Çağlar (2013). Milliyetçilik ve ideoloji: dışlayıcı bir dilin kuruluşu. Alternatif Politika 5(1): 28-51.

Ulusal Bilimsel Sempozyumlarda Sunulan Kurslar ve Bildiriler:

Enneli, Çağlar (2003). ‘Watching Television and Consuming Messages: Social Anthropological Study of the Identity Conflicts in the Case of a Television Program, Turkish Big Brother’. Bilkent Üniversitesi’nde 21-22 Şubat 2003 tarihinde gerçekleştirilen “Displacing Canons, Dislocating Cultures” isimli sempozyumda sunulan bildiri.

Enneli, Çağlar (2003). ‘Eğitimde Verimliliğe Uzanan Bir Yol Olarak Resmi Üniversite Müfredatında Öğrenci Tercihlerinin Kabulü: Öğrencilerin Sesi Üzerine Sosyal Antropolojik Bir Çalışma’. Bahçeşehir Üniversitesi’nde 1-2 Mayıs 2003 tarihinde düzenlenen “Üniversitelerde Öğretimden Eğitime Yeni Açılımlar” başlıklı sempozyumda sunulan bildiri.

Enneli, Çağlar (2009). ‘Yoksulluğun Yarattığı Dezavantajlılığın Gençler Temelinde Tartışılması: Ankara Altındağ Örneği’. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde 8 Mayıs 2009 tarihinde düzenlenen “Türkiye’de Gençlik Sorunlarının Farklı Dinamikleri” isimli sempozyumda sunulan bildiri.

Enneli, Çağlar (2012). ‘Küresel Demokrasi ve Yoksulluk.’ Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde 9-10 Kasım 2012 tarihinde düzenlenen “Küresel Demokrasi ve Toplumsal Eşitsizlikler Semineri”nde sunulan bildiri.

Enneli, Çağlar (2013). ‘Medyada Kadın Temsili.’ Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde 5 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen ‘Medyada Temsil Sorun (Mu)?’ isimli konferansta sunulan bildiri.

Uluslararası Bilimsel Sempozyumlarda Sunulan Kurslar ve Bildiriler:

Enneli, Çağlar (2010). ‘Sosyal Çalışmalarda Kültürel Yaklaşımın Vaatlerine Yönelik Eleştirel Bir Çözümleme / A Critical Analysis of the Promises of Cultural Approach in Social Studies’. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde 26-29 Nisan 2010 tarihinde düzenlenen “Sosyo-Kültürel Değişimler Bağlamında Müzik ve Müzik Eğitimi / Music and Music Education within the Context of Socio-Cultural Changes” ana temalı 18. EAS Kongresi’nde aynı anda iki dilde verilen kurs.

Enneli, Çağlar (2010). ‘Discrimination Based on Living in Poor Neighbourhoods: A Case of Young People in Altındağ, Ankara, Turkey’. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 4-7 Temmuz 2010 tarihinde düzenlenen “Urban Dynamics and Housing Change” ana temalı European Network for Housing Research (ENHR) tarafından düzenlenen 22. International Housing Research Conference’da sunulan bildiri.

Enneli, Çağlar (2013). ‘Transformation of Knowledge in Social Sciences and the New Approach Proposed for Academic Production and Education’. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 6-9 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen “Peace, Memory & Educational Research” ana temalı 5. International Congress of Educational Research’de sunulan bildiri.