DOÇ.DR. CEYHUN GÜRKAN    
Adı : CEYHUN
Soyadı : GÜRKAN
E-posta : cgurkan@politics.ankara.edu.tr
Tel : (312) 5951396
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : MALİYE BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

https://ankara.academia.edu/CeyhunGurkan

Eğitim

Doktora (2010), Sosyoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Yüksek Lisans (2004), Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları, Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Lisans (2001), İktisat, SBF, Ankara Üniversitesi.

Ziyaretler

Goethe Üniversitesi/Frankfurt a.M., Sosyoloji Bölümü, 2014-2015.

Helsinki Üniversitesi, Kavramsal Tarih Çalışmaları, 2008.

Oslo Üniversitesi, Uluslararası Kalkınma Çalışmaları, 2005.

Çalışma Alanları

Maliye Teorisi, İktisadi ve Mali Düşünceler Tarihi, Politik İktisat, Toplumsal Teori, Yönetimsellik.

Makaleler 

"The Constitution of Neoliberal Governmentality from Early Neoclassical Economics to Public Choice Theory", içinde The Power and Influence of Economists: Contributions to the Social Studies of Economics, (eds.) J. Maeße, T. Rossier, S. Pühringer ve P. Benz, London: Routledge (yayımlanacak).

"Fiscal Sociology and Veblen's Critique of Capitalism: Insights for Social Economics and the 2008 Crisis", Sosyoekonomi (yayımlanacak).

"Aydınlanma ve İlk Birikim Çelişkisinde Halk ve Halkçı Ekonomi Politik", Memleket Siyaset Yönetim, 32, Özel Sayı: Halkçılık (der. E. Haspolat ve D. Yıldırım), 2019 (yayımlanacak).

"Adam Smith'ten Neoliberalizme Vergi Adaleti: Ödeme Gücü ve Fayda Yaklaşımlarının Kavramsal, Kuramsal ve Ülke Uygulamaları Bağlamında Bir İncelemesi", (Zeynep Ağdemir ile birlikte), Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 74 (2), ss. 465-510, 2019. [bağlantı]

"Foucault, Public Finance, and Neoliberal Governmentality: A Critical Sociological Analysis", Yönetim ve Ekonomi, 25 (3), ss. 677-694, 2018. [bağlantı]

"Braudel and Foucault on Structure and Event: Towards a New Approach to (Neo)Liberalism and Capitalism", InterDisciplines: Journal of History and Sociology, 7 (2), ss. 63-94, 2016. [bağlantı]

"The Politics of Neoclassical Economics: Insights from Foucault's History of Governmentality", History of Economic Ideas (STOREP 2015 Conference Special Issue: Shifting Boundaries. Economics in the Crisis and the Challenge of Interdisciplinarity), 24 (3), ss. 117-143, 2016. [bağlantı]

"The Critique of Classical Political Economy in Foucault's Analytics of Power and Government", Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 22, ss. 99-118, 2016. [bağlantı]

"Foucault'da Neoliberal Yönetimselliğin Tarihsel Boşlukları: Erken Neoklasik İktisat ve Kamusal Seçim Teorisi", Felsefelogos, 63, Özel Sayı, Foucault ve Neoliberal Yönetimsellik, Ed. Ferda Keskin, ss. 87-106, 2016. [bağlantı]

"Maliye Teorisinde ve Politikasında Güncel Eleştirel Yaklaşımlar", EJOVOC, 6 (2), ss. 22-36, 2016. [bağlantı]

"Klasik Siyasal Düşüncede Maliye Teorisi: Bodin, Hobbes ve Rousseau", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14 (2), ss. 148-174, 2016. [bağlantı]

“Finansal Birikim Çağında Neoliberal Yönetimsellik ve Kamu Maliyesi”, içinde Finansallaşma, Devlet ve Politik İktisat, H. Mıhçı  (der.), Ankara: NotaBene, ss. 41-70, 2015.

“Neoliberalizmin Krizi ve Kamu Maliyesi”, (Yiğit Karahanoğulları ile birlikte), Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27, ss. 1-29, 2014. [bağlantı]

“David Hume’un İktisadi, Siyasal ve Felsefi Düşüncesinde Vergiler ve Devlet Borcu”, Felsefi Düşün-Akademik Felsefe Dergisi, 2, (David Hume Özel Sayısı), ss. 53-88, 2014. [bağlantı]

“Modern Kamu Maliyesinin Oluşumu: Maliye Tarihine Alternatif Kuramsal Yaklaşımlar”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 69 (1), ss. 43-76, 2014. [bağlantı]

“Vergi Devletine Kuramsal Yaklaşımlar”, (Yiğit Karahanoğulları ile birlikte), Maliye Dergisi, 165, ss. 1-26, 2013. [bağlantı]

“Adam Smith’in Police Kavramı”, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 16, ss. 149-174, 2013. [bağlantı]

“Modern Maliye Teorisinin Klasik Kökenleri: İbni Haldun’dan ‘Post-Kameralizm’e Mali Düşünce”, Maliye Dergisi, 164, ss. 1-26, 2013. [bağlantı]

“Dostoyevski’nin İktisada Yaklaşımı ve İktisadi İnsan Eleştirisi”, (Mustafa Öziş ile birlikte), Ekonomik Yaklaşım, 23 (82), ss. 99-128, 2012. [bağlantı]

“Ekonomi Politik Olarak Kamu Maliyesi: Kavramsal ve Yöntembilimsel Bir İnceleme”, Toplum ve Bilim, 121, ss. 174-200, 2011. [bağlantı]

“Marx’ın Ekonomi Politiğinde Devlet Borcu ve Vergiler”, içinde Kriz ve Maliye Düşüncesinde Değişim: İzzettin Önder’e Armağan, A.Pınar, A.H. Köse, N. Falay (der.), İstanbul: SAV, ss. 215-249, 2011.

“Bütçeyi Özerkleştirmek: Mali Kurallar ve Kurullar”, (Yiğit Karahanoğulları ile birlikte), Maliye Dergisi, 158, ss. 547-569, 2010. [bağlantı]

“Kameralizm: Merkantilizm ve Fizyokrasi ile Bir Karşılaştırma”, içinde Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü, Fikret Başkaya & Aydın Ördek (der.), Ankara: Özgür Üniversite, ss. 625-650, 2008. [bağlantı]

“Veblen, Schumpeter ve Teknoloji”, içinde Kurumsal İktisat, Eyüp Özveren (der.), Ankara: İmge, ss. 237-281, 2007.

“Kameralizm: Modern Yönetim ve Maliye Düşüncesinin Doğuşu ve Gelişimi”, Toplum ve Bilim, 110, ss. 216-246, 2007. [bağlantı]

Diğer Çalışmalar

Kitap incelemesi: Vers une société d'abondance frugale: Contresens et controverses sur la décroissance (Towards a Society of Frugal Abundance: Misinterpretations and Controversies about De-Growth), Serge Latouche. Panoeconomicus, 66 (5), ss. 695-701, 2019. [bağlantı]

Kitap incelemesi: Halkın Çözülüşü: Neoliberalizmin Sinsi Devrimi, Wendy Brown. Mülkiye Dergisi 42 (2), ss. 293-310, 2018. [bağlantı]

Kitap incelemesi: Kemer Sıkmak: Tehlikeli Bir Fikrin Tarihi, Mark Blyth. Mülkiye Dergisi, 41 (3), ss. 167-180, 2017. [bağlantı]

Kitap incelemesi: Foucault'yu Marx'la Okumak, Jacques Bidet. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 72 (4), ss. 1249-1262, 2017. [bağlantı]

Foucault, Governmentality and Public Finance.  Prof.Dr. Thomas Lemke'nin Bioteknolojiler, Doğa ve Toplum odaklı araştırma grubunda yürütülen doktora sonrası araştırma projesi, Goethe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, Frankfurt a.M., 1 Ekim 2014 - 30 Eylül 2015. 

Çeviri: Dr. H. Ünal Nalbantoğlu, Classical Theories of Political Economy, UC Berkeley Political Economy of Industrial Societies Program, Spring 1990. Ders Notları [bağlantı].

Towards a Critical Sociology and Political Economy of Public Finance. Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji. Tez Danışmanı: Prof. Dr. H. Ünal Nalbantoğlu; Yardımcı Danışman: Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse. Eylül 2010.

Kitap incelemesi: The Natural Origins of EconomicsMargaret Schabas. Review of Social Economy, 66 (2), ss. 254-257, 2008. [bağlantı]

Küreselleşmeye Güney’den Tepkiler, (Özlem Taştan ve Oktar Türel ile birlikte derleme), Ankara: Dipnot, 2006. [bağlantı]

“Braudel and Technological Innovation Process”, A.Ü. SBF Tartışma Metinleri, 83, Nisan, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara Üniversitesi, Ankara, Nisan, 2005. [bağlantı]

“A Comparison of Veblen and Schumpeter on Technology”, STPS Working Paper Series, 0509, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2005. [bağlantı]

Institutional Economic Approaches to Technology. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Eyüp Özveren, Haziran 2004.

Sunumlar (Seçilmiş)

"(Neo)Liberalizm ve Kapitalizm İlişkisini Marx ve Foucault ile Yeniden Düşünmek", 4. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 5-6 Aralık, 2019.

"Neoklasik İktisadın Güncel Bir Eleştirisini Veblen ve Foucault ile Düşünmek", TSBD 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 26-28 Kasım, 2019.

"Birinci Dünya Savaşı ve İktisadi Düşüncede Dönüşüm", III. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi: Birinci Dünya Savaşı ve Yirminci Yüzyıla Etkileri, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, 17- 18 Ekim, 2019.

"The Constitution of Neoliberal Governmentality from Early Neoclassical Economics to Public Choice Theory", Workshop "Forms of Power in Economics: New Perspectives for the Social Studies of Economics between Networks, Discourses and Fields", Giessen University, 6-7 Aralık, 2018.

"Neoliberalizm, Yönetimsellik ve Devlet: Kemer Sıkma Politikaları Altında 2008 Krizi Sonrası Dönüşümler", II. Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi: Dönüşen Uluslararası Sistemde Devletlerin Dünyası, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, 15-16 Ekim, 2018.

"Yönetimsellik Perspektifinden Maliye Teorisi: Kamusal Tercih Teorisine Yeni Bir Bakış", 4th ICSSER Conference , Ankara, 8-10 Eylül, 2017.

"Neoliberalizmin Neoklasik İktisattaki Temelleri: Yönetimsellik Çerçevesinde Bir Değerlendirme", TSBD 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 23-25 Kasım, 2015.

"The Critique of Economics as Governmental Rationality and Technology of Power", The Future of Critique & Emancipatory Practice: An Interdisciplinary Conference on Critical Theory, organised by the Critical Theory Working Group, Department of History and Civilization, European University Institute, Sala del Capitolo, Floransa, 29-30 Ekim, 2015.

"Understanding the Crisis of Financial Governmentality with Braudel and Foucault", 7th Annual Seminar of the BGHS, "Structures and Events: A Dialogue between History and Sociology", Bielefeld University, Bielefeld, 29 Haziran-1 Temmuz, 2015.

"The Governmentality of Neoclassical Economics and Public Finance", The 12th STOREP Conference, "Shifting Boundaries: Economics in the Crisis and the Challenge of Interdisciplinarity", Torino Universitesi, Torino, 11-13 Haziran, 2015.

"'The Fiscal Crisis of the State' Revisited: Biopolitics of Neoliberal Finance-Led Capitalism and Public Finance", 1st Vienna Conference on Pluralism in Economics, Vienna University of Economics and Business, Viyana, 10-12 Nisan, 2015.

“Finansal Birikim ve Kamu Maliyesinde Dönüşüm: Kuramsal Bir Yaklaşım”, TSBD 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, ODTÜ, 4-6 Aralık, 2013.

“Varoluşçunun İktisadı, İktisadın Varoluşu: ‘Yeraltı İnsanı’ Homo Economicus’a Karşı”, (Mustafa Öziş ile birlikte), TSBD 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, 14-16 Aralık, 2011.

“Hasan Ünal Nalbantoğlu’nun İktisat Eleştirisi: Ekonomi Politik Olarak Sosyoloji”, 6. Karaburun Bilim Kongresi, Dünyanın Dört Bucağı: Kapitalizm ve Mücadele, Karaburun-Mordoğan, İzmir, 8-11 Eylül, 2011.

“Firms & Technological Innovation: A Taxonomic Reconstruction of Fernand Braudel’s Insights”, (Eyüp Özveren ve Eser P. Matur ile birlikte), 13th Annual Conference of the European Society for the History of Economic Thought: Technical Change and Economic Analysis, Makedonya Üniversitesi, Selanik, 23-26 Nisan, 2009. [bağlantı]

“Firm & Technological Innovation Revisited: Articulating the Insights from Fernand Braudel’s World Economic History”, (Eyüp Özveren ve Eser P. Matur ile birlikte), European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE): “Developing Economies; Multiple Trajectories, Multiple Developments”, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul,  2-4 Kasım, 2006.

“Veblen, Schumpeter and Technology”, Association for Heterodox Economics (AHE): “Pluralism in Economics”, The City University, Londra, 15-17 Temmuz, 2005.

Dersler (Yürütülen ve Yürütülmüş)

Maliye Teorisi (Lisans)

Dünya ve Türkiye Ekonomisi (Lisans)

Mali Küreselleşme, Devlet ve Kamu Maliyesi (Yüksek Lisans)

Araştırma Yöntemleri (Yüksek Lisans, Doktora)

Maliye Tarihi (Yüksek Lisans)

Maliye Politikası (Yüksek Lisans)

Maliyenin Sosyal Teorisi (Doktora)

Seminer (Lisans ve Yüksek Lisans)

Tez Çalışması / Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans, Doktora)

Ödüller (Ö)/Burslar (B)/Katkılar (K)

Giessen University, 2018. (K)

European University Institute, 2015. (K)

BGHS, Bielefeld Üniversitesi, 2015. (K)

TÜBİTAK, doktora sonrası araştırma bursu, 2014. (B)

Helsinki Üniversitesi, 2008. (B)

Ankara Ünversitesi, 2006. (K)

Oslo Üniversitesi, 2005. (B)

TÜBİTAK, 2005. (K)

Genç Sosyal Bilimciler Ödülü, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 2005. (Ö)

Hakemlik: The Social Science Journal, Sociological Forum, International Journal of Social Economics, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, Marmara Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bilimi ve Kentsel Araştırmalar Dergisi, Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi.