PROF.DR. SEVAL BİLGE DAĞALP    
Adı : SEVAL
Soyadı : BİLGE DAĞALP
E-posta : dagalp@ankara.edu.tr, sevalbilge@hotmail.com
Tel : 05422804666
Ünvan : PROF.DR.
Birim : VETERİNER FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLER BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/seval-bilge-dagalp
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Seval BİLGE DAĞALP

Doğum Tarihi: 27.07.1967

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Y. Lisans

 Veteriner Fakültesi

Ankara  Üniversitesi

1989

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Veteriner Fakültesi Hastalıklar ve Klin Bil.

Ankara Üniversitesi

1996

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Kan ve süt serumu örneklerinde IBR-IPV antikorlarının nötralizasyon testi ile saptanması ve süt örneklerinden virus izolasyonu. Ankara Üniv Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 1996. Danışman: Prof Dr.İbrahim Burgu.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş.Gör.

Veteriner Fakültesi, Hastalıklar ve Klin Bil.,Viroloji Anabilim Dalı, Ankara  Üniversitesi (Ankara Üniv Sağlık Bilimleri Enstitüsü kadrosunda)

1990-1996

Dr.Uzman  

Veteriner Fakültesi, Hastalıklar ve Klin Bil., Viroloji Anabilim Dalı, Ankara  Üniversitesi

1996-2004

Doç.Dr. 

Veteriner Fakültesi, Hastalıklar ve Klin Bil., Viroloji Anabilim Dalı, Ankara  Üniversitesi

2004-2010

Prof.Dr. 

Veteriner Fakültesi, Hastalıklar ve Klin Bil., Viroloji Anabilim Dalı, Ankara  Üniversitesi

2010

Projelerde Yaptığı Görevler :

1-Kan ve Süt Serumu Örneklerinde IBR-IPV Antikorlarının Nötralizasyon Testi ile Saptanması ve Süt Örneklerinden Virus İzolasyonu, Ankara Üniv Araştırma Fonu Projesi, Proje no: 92.30.00.18, Proje Yürütücüsü, 1996.

 

2-Süt Sığırlarının Süt ve Kan Serumlarında Enzootik Sığır Löykozuna (EBL) Karşı Antikor Varlığının Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) ve Agar Gel Immunodiffusion (AGID) Testi ile Araştırılması, Ankara Üniv Araştırma Fonu Projesi, Proje no:94.10.00.03, Yardımcı Araştırıcı, 1996.

 

3-Sığırlarda Viral Nedenli Solunum Sistemi Enfeksiyonlarının Seroepidemiyolojisi, , Ankara Üniv Araştırma Fonu Projesi, Proje no: 95.10.00.02, Yardımcı Araştırıcı, 1997.

 

4-Klinik Olarak Sağlıklı veya Diyare  Semptomlu Koyunlarda Rotavirus Enfeksiyonunun ELISA ve PAGE Teknikleri ile Araştırılması. Ankara Üniv Araştırma Fonu Projesi, Proje no:96.10.00.15, Yardımcı Araştırıcı, 1999.

 

5-Sığırların Solunum Sistemi Enfeksiyonlarında BRSV, IBR, PI-3 ve BVD Viruslarının Virolojik ve Serolojik Olarak Araştırılması, , Ankara Üniv Araştırma Fonu Projesi, Proje no:97.10.00.11, Yardımcı Araştırıcı, 2000.

 

6-Rotavirus Enfeksiyonunun Epidemiyolojisinde Erişkin Sığırların Rolü, Ankara Üniv Araştırma Fonu Projesi, Proje no:97.10.00.19, Yardımcı Araştırıcı, 1999.

 

7-Sığırlarda IBR, BVD, Rotavirus ve BLV Enfeksiyonlarının Araştırılması, Ankara Üniv Araştırma Fonu Projesi, Proje no:97.10.00.22, Yardımcı Araştırıcı, 2000.

 

8-Koyunlarda Doğum Öncesi ve Sonrası Dönemlerde BVD Virus Enfeksiyonunun Serolojik, Virolojik ve Patogenez Yönünden Araştırılması, TÜBİTAK projesi, VHAG-1245, Yardımcı Araştırıcı, 2001.

 

9-Türkiye'de Küçük Ruminant Vebası (PPR) Enfeksiyonunun Prevalansı, Dağılımı ve Konakçı Genişliği, Ankara Üniv Araştırma Fonu Projesi, Proje no:98.10.00.08, Yardımcı Araştırıcı, 2002.

 

10-Prevalence, Distribution and Host Range of Peste des Petits Ruminants Virus, Turkey, British Council destekli,  Proje no:ANK/992/102, Yardımcı Araştırıcı, 2002.

 

11-Sığırlarda Coronavirus Enfeksiyonunun Epidemiyolojisi, Ankara Üniv Araştırma Fonu Projesi, Proje no:2001.08.10.026, Yardımcı Araştırıcı, 2003.

 

12-Rekurrent BHV1 enfeksiyonlarından İzole Edilen Virusların Antijenik ve Genomik Karakterizasyonu, TÜBİTAK projesi, VHAG-1628, Yardımcı Araştırıcı, 2003.

 

13-Mandalarda BRSV, PI-3, EBL ve Adenovirus Tip 1,2,3 Enfeksiyonlarının Seroepidemiyo-lojisi, Ankara Üniv Araştırma Fonu Projesi, Proje no:2001.08.10.32, Yardımcı Araştırıcı, 2003.

 

14-Aydın Yöresindeki Büyük Süt Sığırcılığı İşletmelerinde IBR ve EBL Enfeksiyonlarının Serolojik Olarak Araştırılması, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje no: VTS 01008, Yardımcı Araştırıcı, 2003.

 

15-BHV1 İzolatlarında glikoprotein E Kodlayan Gen Bölgesinin Karakterizasyonu ve gE Eksprese Etmeyen Rekombinant BHV1 Üretilmesi, TÜBİTAK projesi, VHAG-1961, Yardımcı Araştırıcı, Başlangıç tarihi: 2002.

 

16-Bluetongue and Other Culicoides-borne Diseases Threatening Europe, Avrupa Topluluğu Projesi,Proje no:QLK2.CT.2000.00611, Yardımcı Araştırıcı, Başlangıç tarihi: 2002-2004.    

 

17-Sığırların fertilite problemlerinde herpesvirus (BHV1, BHV-4) enfeksiyonları, Proje no. 2004 0810 068, Proje Yürütücüsü, Başlangıç tarihi: 2004-2006.         

 

18-Koyun ve keçilerde yakın akraba pestivirusların serolojik ve virolojik olarak araştırılması. Proje no: VHAG. 2099, Yardımcı Araştırıcı, Başlangıç tarihi: 1 Eylül 2004.  

 

19-Sığırların solunum ve sindirim sistemi BCV’larının moleküler tanısı ve S1 gen bölgelerinin genetik karakterizasyonu  Proje no. VHAG,104 0 490, Yardımcı Araştırıcı, Başlangıç tarihi:  2005-2007.  

 

20-Kuzeydoğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde Mavidil enfeksiyonunun epidemiyolojisi. Ankara Üniv. BAP-2006-08-10-078, Yardımcı Araştırıcı, 2007.

 

21-Solunum Sistemi Problemli Atlarda Equine Arteritis Virus (EAV) İnfeksiyonunun Serolojik ve Virolojik Olarak Araştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi BAP 15.03.2009-15.03.2011, Yardımcı Araştırıcı, 30.000 Tamamlandı.

22-Sığırlarda farklı klinik olgularda saptanan BHV-4 suşlarının antijenik ve moleküler karakterizasyonu. Proje no. BAP 10B3338003, 2010, Proje Yürütücüsü, Bitiş tarihi: Ağustos 2012. 

 

23-PPRV enfeksiyonunun epidemiyolojisinin N ve F genlerine dayalı farklı PCR teknikleri ile araştırılması. Proje no.BAP10B3338012, Proje Yürütücüsü, Başlangıç tarihi: 2010-2013.    

24- PPRV enfeksiyonunun epidemiyolojisinin N ve F genlerine dayalı farklı PCR teknikleri ile araştırılması. PROJE NO: TAGEM/HSYGAD/12/A07/P02/07, PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ: Ahmet SAİT, Prof. Dr. Seval BİLGE DAĞALP, 2012-2015.

25- Viral zoonozlar tanı ve ileri araştırma laboratuvarı yapılandırılması. DPT, Yardımcı Araştırıcı, 2011-Devam ediyor.

26- Türkiye’de safkan damızlık kısrak ve aygırlarda “equid herpesvirus tip 3 (EHV3)” enfeksiyonunun prevalansının araştırılması Mustafa Kemal Üniversitesi, Yardımcı Araştırıcı, BAP 15.04.2014-15.04.2017,20.000 Başlangıç tarihi: 2014-2017.

 

27- Doğu Akdeniz Bölgesinde (Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş) ruminantlarda bazı arboviral (Akabane virus, Mavidil virus ve Schmallenberg virus) enfeksiyonların epidemiyolojisinin araştırılması ve olası vektörlerinin belirlenmesi Proje Yürütücüsü, BAP15B0239007, 50.000, Başlangıç tarihi: 02.11.2015-2018.

 

28- Aşılama stratejilerinde bir gen aktarım vektörü olarak yerel BoHV-4 izolatı kullanımı: BoHV-1 glikoprotein D ifade eden BoHV-4 (BoHV-4/BoHV-1 gD) elde edilmesi. Proje Yürütücüsü, BAP17B0239004, Başlangıç tarihi: 09.11.2017-2019.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

ÜYELİK DÖNEMİ

ÜYELİK TÜRÜ

KURULUŞ

1992–

Üye

European Society for Veterinary Virology

1990–

Üye

Veteriner Mikrobiyoloji Derneği

1998–

Üye

Türk Buiatri Derneği

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Alkan, F., A. Özkul, S. Bilge Dağalp, K. Yeşilbağ, Ç. Oğuzoğlu, Y. Akça, ve İ. Burgu,  “Virological and Serological Studies on the Role of PI-3 Virus, BRSV, BVDV and BHV1 on Respiratory Infections of Cattle. The Etiological Agents by Direct Immunofluorescence Technique”, Dtsch. Tierarztl.Wschr, 107, 193-195 (2000).  

A2. Burgu, İ.,Y. Akça, F. Alkan, A. Özkul, T. Karaoğlu, K.  Yeşilbağ, Ç. Oğuzoğlu, ve S. Bilge Dağalp,''Koyunlarda Doğum Öncesi ve Sonrası Dönemlerde BVDV Enfeksiyonunun Serolojik, Virolojik ve Patogenez Yönünden Araştırılması”, Turk J Vet Anim Sci, 25: 551-557 (2001).

A3. Özkul A., Y. Akça, F. Alkan, T. Barrett, T. Karaoğlu, S. Bilge Dağalp, J. Anderson, K. Yeşilbağ, C. Çokçalışkan, A. Gencay, ve İ. Burgu, '' Prevalence, Distribution and Host Range of Peste des Petits Ruminants Virus, Turkey”, Emerging Infectious Diseases, 8 (7) : 708-712 (2002).

A4. Yeşilbağ K., S.Bilge Dağalp, S. Okur Gümüşova ve B.Güngör, ''Studies on Herpesvirus Infections of Goats in Turkey:Prevalence of Antibodies to Bovine herpesvirus , Revue de Medecine Veterinaire,  154 (12) : 772-774 (2003).

A5. Bilge Dağalp, S. ve Y. Akça, ''Detection of Feline Herpes Virus 1 (FHV-1) from Domestic Cats with or without Respiratory Symptoms”, The Indian Veterinary Journal,  81 (1) : 1-5 (2004).

A6. Akça Y.,İ. Burgu, S. Gür ve S.Bilge Dağalp, " A study on investigation of occurrence of some virus infection in Buffaloes in Turkey ", Revue de Medecine Veterinaire,  155 (4) : 1-4 (2004).

A7. Alkan F., İ.Burgu,  S. Bilge Dağalp, Y. Yıldırım, A.Gencay, B. Güngör,V.S.Ataseven, Y.Akça, ''The seroprevalence of BHV-1 infection on selected dairy cattle herds in Turkey'', Revue de Medecine Veterinaire, 156 (3) : 166-169 (2005).

A8. Burgu İ., F. Alkan, T.Karaoğlu, S. Bilge Dağalp, K. Can Şahna, B. Güngör, B. Demir : Control and eradication programme of Enzootic Bovine Leucosis (EBL) from selected dairy herds in Turkey. Dtsch. Tierarztl.Wschr, 112, 271-280 (2005).

A9. Can-Şahna, K., S. Bilge Dağalp, İ.Özgünlük , ''  Shedding of the bovine coronavirus via faeces in cattle and calves”. The Indian Veterinary Journal, 10 : 1032-1035 (2005).

A10. Bilge Dağalp, S., B. Demir, E. Güngör, F. Alkan, '' The seroprevalence of bovine herpes virus type 4 infection in dairy herds in Turkey and possible interaction with reproductive disorders'' Revue de Medecine Veterinaire, 158 (4) : 201-205 (2007).

A11. Bilge-Dağalp, S.,  K. Can-Sahna, Y. Yildirim, T. Karaoglu, F. Alkan, I. Burgu, '' Effects of bovine leucosis virus (BLV) infection on the bovine viral diarrhoea virus (BVDV) and bovine herpes virus 1 (BHV1) seroprevalences in dairy herds in Turkey. '' Revue de Medecine Veterinaire, 159 (7) : 385-390 (2008).

A12. Yıldırım, Y., S. Bilge Dağalp, M.T. Tan, A.T.Kalaycıoğlu, ‘’Seroprevalence of the Rotavirus and Corona virus infections in cattle’’ Journal of Animal and Veterinary Advances, 7 (10) : 1320-1323 (2008).

A13. Uyanık, F., B.K. Guclu, K.C. Sahna, S.Bilge Dağalp, O. Erdem ’’Effects of chromium picolinate on weight gain, selected blood metabolites, leptin and immunity in calves’’, Journal of Animal and Veterinary Advances, 5 :564-569 (2008).  

A14. Ataseven V. S.,   S. Bilge Dağalp,  M. Güzel,    Z. Başaran,  M T. Tan ,   R.J. Geraghty ‘’Prevalence of equine herpesvirus-1 and equine herpesvirus-4 infections in equidae species in Turkey as determined by ELISA and multiplex nested PCR. ‘’ Res Vet Sci., 86(2):339-44 (2009)

A15. Oguzoglu, T.C., M.T. Tan, N. Toplu, A.B. Demir, S. Bilge Dağalp, T. Karaoglu, A. Ozkul, F. Alkan, I. Burgu, L. Haas, I. Greiser-Wilke ‘’Border disease virus (BDV) infections of small ruminants in Turkey: A new BDV subgroup?’’,  Vet Microbiol. 30;135(3-4):374-9 (2009).

A16. Ceylan, A., Tan, M.T., S. Bilge Dağalp, Y. Yıldırım, İ. Serin ‘’Seroprevalence of IBR/IPV in dairy cows with reproductive problems.‘’ The Indian Veterinary Journal, 86:7-9 (2009).

A17. Ataseven, V.S., S. Bilge Dağalp, Z. Başaran, S. Keskin ‘’Seroepidemiological studies of equine herpesviruses 1 (EHV-1) and 4 (EHV-4) infections in working horses from the eastern region of Turkey.’’ Ankara Üniv.Vet. Fak. Derg., 57,1 (2010).

A18. Bilge Dağalp, S., E. Güngör, A.B, Demir, Ç. Oğuzoğlu, V. Yılmaz, D. Pınar, V.S. Ataseven, F. Alkan. '' The investigation of the presence of bovine herpesvirus type 4 (BoHV-4) in cows with metritis in a dairy herd.’’ Ankara Üniv.Vet. Fak. Derg., 57,2 (2010).

 A19. Ataseven, V.S.,  S. Bilge Dağalp, T.Ç.Oğuzoğlu,  Z.Karapınar, M.Güzel, M.T.Tan ‘’ Detection and sequence analysis of equine gammaherpesviruses from horses with respiratory tract disease in Turkey.’’ Transboundary and Emerging disease, 7, 11 (2010).

A20. Nak, Y., S. B. Dagalp, C. Cetin, D. Nak, F. Alkan, E. Borum, d B. Tuna ‘’Course and Severity of Postpartum Metritis Cases Following Antibiotic and PGF2a Administration in Postpartum Metritis Cows Infected with BoHV-4’’ Transboundary and Emerging disease,  58(1):31-6 (2011).

A21. Alkan, F., A. Özkul, S. Bilge Dağalp, T. Karaoğlu, T.Ç.Oğuzoğlu, E. Çalışkan, İ.Burgu ‘’ the detection of genetic characterization based on the S1 gene region of BCoVs from respiratory and enteric infections in Turkey’’ Transboundary and Emerging disease, 58(2): 179-185 (2011).

A22.  Yakup YILDIRIM, Volkan YILMAZ,  Atila Taner KALAYCIOĞLU Seval BİLGE DAĞALP,  Ali Rıza FARAJI MAJARASHIN,  Özgür ÇELEBİ,  Doğan AKÇA ‘’An Investigation of A Possible Involvement of BVDV, BHV-1 and BHV-4 Infections in Abortion of Dairy Cattle in Kars District of Turkey.’’ Kafkas Univ Vet Fak Derg,17 (6): 879-883, 2011.

A23.Ataseven, VS,T.Ç.Oğuzoğlu, Z.Başaran-Karapınar,S.Bilge-Dağalp’’First genetic characterization of equine adenovirus type 1 (EAdV-1) in Turkey’’Research in Veterinary Science, 92, 2, 324-326 (2012).

A24. Bilge Dağalp, S.,F. Alkan, E. Çalışkan, Y. Yıldırım, T.Ç. Oğuzoğlu, K.Can Şahna,  İ. Burgu’’ The investigation of the herpesviruses (BoHV-1 and BoHV-4) on the occurrence of the reproductive disorders in dairy cattle herds, Turkey’’ Revue de Medecine Veterinaire,163, 4, 206-211(2012).

A25.  Yakup Yildirim, S. Bilge Dağalp, V. Yilmaz, A. Faraji Majarashin.’’ Molecular characterisation of ovine herpesvirus type 2 (OHV-2) in Turkey” Acta Veterinaria Hungarica,60, 4,  (2012).

A26. M.T. TAN,  Y. YILDIRIM, M. SOZMEN, S.BILGE DAGALP, V. YILMAZ, A.H. KIRMIZIGUL, E. GOKCE ‘’A Histopathological, Immunohistochemical and Molecular Study of Cutaneous Bovine Papillomatosis’’ Kafkas Univ Vet Fak Derg.,18 (5): 739-744 (2012).

A27. Karaoğlu, M.T., İ.Özgünlük, Y.Yıldırım, E.Güngör, T.Ç.Oğuzoğlu, S.Bilge Dağalp, A. Özkul, F.Alkan, Y.Akça, İ.Burgu,’’ seroepidemiology of bluetongue virus infection in northeast and southeast anatolia, Turkey’’ Ankara Univ. Vet.Fak.Derg.,59, 289-294 (2012).

A28. Veysel Soydal ATASEVEN, Tuba Çiğdem OĞUZOĞLU, Zeynep KARAPINAR, Seval BİLGE DAĞALP.’’Partial sequence of the ORF1b gene fragment of equine arteritis viruses detected in Turkey and phylogenic analysis’’ Revue de Medecine Veterinaire, 164, 2, 67-71 (2013).

A29. Veysel Soydal ATASEVEN, Fırat DOĞAN, Seval BİLGE DAĞALP, Mehmet Tolga TAN, Köksal ALTINBAY, Cafer Tayyar ATEŞ,’’Serological survey of equid herpesvirus 3 infection in Turkish horses’’ Turk J Vet Anim Sci, 38: 295-298 (2014).

A30. Seval Bilge Dağalp, Ahmet Sait, Ali Reza Faraji, H. Mahur Altay, Aykut Özkul. Peste des petits ruminants in Turkey: findings between 2010 and 2013. FAO Empres Animal Health 360. /2015  www.fao.org/ag/empres.html.

A31.  Veysel Soydal ATASEVEN, Tuba Çiğdem OĞUZOĞLU, Ender Dinçer, Seval BİLGE DAĞALP,  Partial sequence of the gB gene of equid herpesvirus type 1 isolates associated with abortion in Turkey. Ankara Univ. Vet Fak.Derg, 63 (3): 277-281 (2016).

A32. Fırat DOĞAN, Seval Bilge DAĞALP, Veysel Soydal ATASEVEN, Touraj Alighopur FARZANI, ‘’The Molecular Detection of Lumpy Skin Disease Virus from Infected Cattle in Turkey’’. Journal of Applied Biological Sciences 10 (2): 01-03, 2016.

A33. Merve Özgür Baydın, Seval BİLGE DAĞALP, Investigation of the seroprevalence of BoHV-1 and CpHV-1 infections using gB/gE ELISA combination and VNT in selected goat flocks. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 64, 329-335, 2017.

A34. Seval Bilge DAĞALP, Fırat DOĞAN, Touraj Alighopur FARZANI Seckin Salar, Ayhan Bastan, The genetic diversity of bovine papillomaviruses (BPV) from different papillomatosis cases in dairy cows in Turkey. Arch Virol (2017) 162:1507–1518. DOI 10.1007/s00705-017-3258-8

A35. Feray Alkan, S. Bilge-Dagalp, Z. Karapınar,  M. O. Timurkan, N. Coskun, I. Burgu ‘’Long-term study (2005–2010) on the vaccination with BoHV-1 glycoprotein E-deleted marker vaccine in selected two dairy herds in Turkey’’ Trop Anim Health Prod.(2018) 50(2) 353-363.

A36. Seval BİLGE DAĞALP, Alireza FARAJİ, Veysel Soydal ATASEVEN, Zeynep KARAPINAR,  Mehmet Özkan TİMURKAN,  Fırat DOĞAN, Aykut ÖZKUL, Feray ALKAN Determination of presence of Equid alpha and gammaherpesvirus infections in foals with respiratory distress. Ankara Univ. Vet Fak.Derg.,(2018). 2018.  65 (1):63-68.  

A37. Fırat DOĞAN, Selvi Deniz Dörttaş, Seval Bilge DAĞALP, Veysel Soydal ATASEVEN, Feray ALKAN. A teat papillomatosis case in a Damascus goat (Shami goat) in Hatay province, Turkey: a new putative papillomavirus? Archives of Virology (2018) 163:1635–1642.

A38. Touraj Aligholipour Farzani, Katalin Földes, Alireza Hanifehnezhad, Burcu Yener Ilce, Seval Bilge Dagalp, Neda Amirzadeh Khiabani, Koray Ergünay, Feray Alkan, Taner Karaoglu, Hurrem Bodur, Aykut Ozkul. Bovine Herpesvirus Type 4 (BoHV-4) Vector Delivering Nucleocapsid Protein of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus Induces Comparable Protective Immunity against Lethal Challenge in IFNα/β/γR−/− Mice Models. Viruses (2019), 11, 237; doi:10.3390/v11030237.

A39.Seval Bilge Dagalp, Touraj Aligholipour Farzani, Fırat DOĞAN, Feray Alkan, Aykut Ozkul ‘’Molecular and Antigenic Characterization of Bovine Herpesvirus Type 1 (BoHV-1) Strains from Cattle with Diverse Clinical Cases in Turkey" Trop Anim Health Prod.(2019) (DOI: 10.1007/s11250-019-02042-6).

A39. Ahmet Sait, Seval Bilge Dagalp ‘’Molecular analysis of Peste des Petits Ruminants Virus from outbreak in Turkey during 2010-2012’’.  J HELLENIC VET MED SOC 2019, 70(3): 1637-1644.

 A40.Özgür Kanat, Veysel S. Ataseven, Serdar Babaeski, Fatih Derelli, Cihan Kumaş, Fırat Doğan and Seval Bilge Dağalp, ‘’ Equine and bovine papillomaviruses from Turkish brood horses: a molecular identification and immunohistochemical study’’. VETERINARSKI ARHIV 89 (5), 601-611, 2019.

 A41.Seval Bilge Dagalp, Ali R. Babaoglu, Firat Doğan, Touraj A. Farzani, Feray Alkan, ‘’An assessment of bovine herpes virus 4 as a causative agent in abortions and neonatal death’’Onderstepoort Journal of Veterinary Research,  87(1),  2020, 1761-1766.

 A42.Seval Bilge Dagalp, Touraj Aligholipour Farzani, Fırat DOĞAN, Feray Alkan, Aykut Ozkul ‘’Molecular and Antigenic Characterization of Bovine Herpesvirus Type 1 (BoHV-1) Strains from Cattle with Diverse Clinical Cases in Turkey" Trop Anim Health Prod., 52, 555-564, 2020 (DOI: 10.1007/s11250-019-02042-6).

 A43. Seval Bilge Dagalp, Firat Doğan, Ali R. Babaoglu, Touraj A. Farzani, Feray Alkan, ‘’Genetic Variability Of Bovine Herpes Virus Type 4 (BoHV-4) Field Strains:  Is There An Interaction Between The Genotype(S) And Clinical Disorders?’’ Veterinari Italiana (yayına Kabul edildi).

 B. Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

B1. Bilge, S. ve İ. Burgu, “Sığır kan ve Süt Serumlarında IBR-IPV Antikorlarının Nötralizasyon Testi ile Saptanması ve Süt Örneklerinden Virus İzolasyonu”, I.Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 25-27 Eylül 1996, İstanbul, Türkiye (Sözlü Sunum).

B2. Akça,Y.,  F.Alkan, S.Bilge, T.Karaoğlu, A.Özkul, İ. Burgu ve O.R.Kaaden, “Süt Sığırlarının  Süt ve Kan Serumlarında Enzootik Sığır Löykozuna Karşı Antikor varlığının Enzyme Linked Immunosorbent (ELISA) ve Agar Gel Immunodiffusion (AGID) Testi ile Araştırılması”,  I. Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 25-27 Eylül 1996, İstanbul,Türkiye (Sözlü Sunum).

B3. Burgu, İ., Y.Akça, O.R. Kaaden, F.Alkan, A.Özkul, S.Bilge, T.Karaoğlu ve T.Truyen, “ Seroepidemiologische untersuchungen zum vorkommen der Enzootischen Rinderleukose”,Proc. 5. Symposium Ergebnisse Deutsch-Turkischer Agrarforschung,  Antalya,276-281, Verlag Ulrich E.Grauer, Stutgart, 1998 (Sözlü Sunum).

B4. Burgu, İ., F.Alkan, T. Karaoğlu, S.Bilge, K.Can ve O.R.Kaaden, “ EBL Eradication in Turkey”, Proc. 6.Symposium Ergebnisse Deutsch-Turkischer Agrarforschung, Juctus-Liebig-Universitat Giessen, Almanya, 389-393, Verlag Ulrich E. Grauer, Stutgart, 2000.

B5. Burgu, İ., Y.Akça, F.Alkan, T.Karaoğlu, İ.Özgünlük, S. Bilge Dağalp, B.Demir, B.Güngör ve P.Mellor, ''Bluetongue in European Turkey: Serological Screening and Vector Survey”, 7.Symposium Ergebnisse Deutsch-Turkischer Agrarforschung, 24 Mart-30 Mart 2003, Ankara, Türkiye.

B6. Can Şahna, K., E. Canooğlu, S. Bilge Dağalp,Y. Yıldırım, T. Bekyürek, ''Reproductive status as a determinant factor on immunization via inactive IBR marker vaccine”, The 12.Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, 16 Eylül-19 Eylül 2004, İstanbul, Türkiye.

B7. Yeşilbağ, K. ve S.Bilge Dağalp, ''Small ruminants: A source of bovine herpes virus 1 (BHV1) for cattle”, The 12.Congress of Mediterranean Federation for Health and Production of Ruminants, 16 Eylül-19 Eylül 2004, İstanbul, Türkiye.

B8. Oğuzoğlu, T.Ç., M.T. Tan, A.B. Demir, S. Bilge Dağalp, M.T. Karaoğlu, F. Alkan, İ. Burgu, ''Untersuchungen über eng verwandte Pestivirusinfektionen bei Schaf und Ziege”, 8.Symposium des Verbandes Deutsch-Turkischer Agrar und Naturwissenschaftler, 4  Ekim-8 Ekim 2005, Braunschweig, Almanya.

B9. Çabalar, M., S. Bilge Dağalp,’’ Seroprevalence of Bluetongue and Akabane diseases in dairy cattle in South-East Turkey’’  7. Middle European Buiatric Congress, 29 Mart-1 Nisan 2006, Radenci, Slovenia

B10. Ataseven, VS., S. Bilge Dağalp, M.Güzel, Z. Başaran, M.T. Tan, B.Geraghty,  “an investigation of equine  herpesvirus 1(EHV-1) and equine  herpesvirus 4 (EHV-4) infections in some equide species“10.Internetional Congress of World Equine Veterinary Association, 28 January-1 February 2008, Moscow,Russia.

B11. Bilge Dağalp, S., F. Alkan, E. Çalışkan,  A. Özkul, ‘’molecular characterization of BHV4 field isolates from dairy cows with reproductive disorders in Turkey’’ XIV. International Congress of Virology, 10-15 August 2008, İstanbul-Turkey.

B12. Çabalar, M., S. Bilge Dağalp,’’ Feline herpesvirus 1 infection in Turkish Van cats with conjunctivitis and upper respiratory tract disease’’ XIV. International Congress of Virology, 10-15 August 2008, İstanbul-Turkey.

B13. Bilge Dağalp, S., A.Faraji Majarashin, T.Ç. Oğuzoğlu, E. Çalışkan, B.Altaş, D.Muz, F. Alkan, ”BoHV-4 infection in dairy cattle with reproductive disorders in Turkey”, 8. International Congress of Veterinary Virology, 23-26 Ağustos 2009, Budapeşte-Macaristan.

B14. Bilge Dağalp, S., A.Faraji Majarashin, Z.Karapınar, F. Alkan, A.Özkul, ‘’Equine herpesvirus infections in foals with respiratory distress in a private horse pension in Turkey. 4. European of Virology Congress,7-11 Nisan 2010, Cernobbia-İtalya.

B15. Bilge Dagalp,S.,  T.C. Oguzoglu, A.Faraji Majarashin, M.O.Timurkan , F. Alkan,’’ The Investigation of BVDV, BoHV-4 and BoHV-1 as a possible aetiological agents in abortion and neonatal death cases in cattle’’. 8. ESVV Pestivirus Sempozyumu,25-28 Eylül 2011, Hannover-Almanya.

B16. Alkan, F., S. Bilge Dagalp,  T.C.Oguzoglu, Z.Karapınar, A.Z.Akkutay, İ. Burgu,’’the eradication experience of BLV infection in a herd following the introduction of cattle from a BLV positive herd’’. 9. International Congress of Veterinary Virology, 4-7 Eylül 2012, Madrid-İspanya.

B17. Karaoğlu, M.T., İ.Özgünlük, Y.Yıldırım, E.Güngör, T.Ç.Oğuzoğlu, S.Bilge Dağalp, A. Özkul, F.Alkan, Y.Akça, İ.Burgu,’’ seroepidemiology of bluetongue virus infection in northeast and southeast anatolia, Turkey’’. 9. International Congress of Veterinary Virology, 4-7 Eylül 2012, Madrid-İspanya.

B18. Bilge Dagalp,S., A. Faraji, F.Doğan, M.O.Timurkan, T.Ç. Oğuzoğlu, A. Özkul, F. Alkan ’’genomic analysis of Bovine herpesvirus type 4 (BoHV-4) from Turkey’’ 4. ESVV Herpesvirus Sempozyumu, 17-18 Ocak 2013, Zürih-İsviçre.

B19. Bilge Dagalp,S., A. Faraji, T.Ç. Oğuzoğlu, F.Doğan, M.Çabalar, F. Alkan’’molecular detection of feline herpesvirus type 1 (FHV-1) in cats with respiratory tract disease in Turkey’’4. ESVV Herpesvirus Sempozyumu, 17-18 Ocak 2013, Zürih-İsviçre.

B20. Alkan F., S.Bilge Dağalp, Z.Başaran Karapınar, M.Ö. Timurkan,’’the control and eradication on the vaccination with gE deleted marker vaccine in selected two dairy herds’’ 4. ESVV Herpesvirus Sempozyumu, 17-18 Ocak 2013, Zürih-İsviçre.

     B21. Bilge Dagalp,S., A.Sait, A. Faraji, A.R.Turan, A. Özkul, ‘’PPR in Turkey ‘’Global  

     Peste des Petits Research Alliance meeting. 29-30 April 2013. Nairobi, Kenya.

 

     B22. Ataseven V.S., F.Doğan, S.Bilge Dağalp, M.T.Tan,’’Equid herpesvirus (EHV3)

     antibodies in working horses, Turkey’’ 13.WEWA Congress, 3-5 Ekim 2013,    

     Budapeşte, Macaristan. 

    

    B23.Ataseven V.S., Oğuzoğlu T.Ç., Dinçer E., Bilge-Dağalp S.: Partial sequence of the gB gene of equine herpesvirus type 1 isolates associated with abortion in Turkey. Intermediate Congress of the World Equine Veterinary Association, 19-21 September 2014, İstanbul, Türkiye. (Poster sunumu).

 

B24. Seval BILGE DAĞALP, Alireza FARAJI, Veysel Soydal ATASEVEN, Zeynep KARAPINAR, Mehmet Özkan TIMURKAN, Fırat DOGAN, Aykut ÖZKUL, Feray ALKAN’’

Prevalence of equine herpesvirus infections in foals with respiratory tract disease in a  private pension farm, Turkey’’.International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, 31 Ekim-3 Kasım 2014, Viyana/Avusturya.

 

B25. Yakup YILDIRIM, Seval BILGE DAĞALP, Volkan YILMAZ, Alireza FARAJI, Nüvit Coşkun,‘’Molecular Characterization Of Ovine Herpesvirus Type 2
(OvHV-2) In Turkey’’
.International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance, 31 Ekim-3 Kasım 2014, Viyana/Avusturya.

 

B26. Alireza FARAJI, Seval BILGE DAĞALP, Mohammad Reza Mahzounieh, Aykut Özkul, ‘’Molecular epidemiology of peste des petits ruminants virus (PPRV) infection in sheep and goats in Iran’’, X.International Congress for Veterinary Virology, 9. Annual Meeting of Epizone, 31 Ağustos-3 Eylül 2015, Montpellier/Fransa.

 

B27. Ahmet Sait, Seval BILGE DAĞALP, ‘’ Investigation of Epidemiology of Peste des Petits Ruminants Virus (PPRV) Infection Using N and F Gene Targeted Different PCR Methods’’,32.World Veterinary Congress, 13-17 Eylül 2015, İstanbul-Türkiye (Sözlü Sunum).

 

B28. Volkan Yılmaz, Nüvit Coşkun, Fırat Doğan, Yakup Yıldırım, Seval Bilge Dağalp, Tuba Çiğdem Oğuzoğlu, Mitat Şahin, ’’Investigation of Some Viral Agents in Aborted Ruminant Fetuses’’, International Congress on Applied Biological Sciences, 16-20 Eylül 2015, Skopje-Makedonya.

 

B29. Fırat Doğan,  Touraj Aligholipour Farzani, Veysel Soydal Ataseven, Seval Bilge Dağalp, ‘’The Molecular Detection of Lumpy Skin Disease Virus from infected cattle in Turkey’’ II. International Congress on Applied Biological Sciences, 27-31 Mayıs 2016, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina.

B30. Alkan F, Bilge-Dağalp S, Doğan F, Coşkun N, ’’The Molecular characterization of Akabane Virus from severe outbreak in 2015, Turkey’’. 6. European Congress of Virology, 19-22 Ekim 2016, Hamburg-Almanya (poster sunum).

 

B31.Seval BILGE DAGALP, Fırat DOGAN, Touraj Alighopour FARZANI, Seckin SALAR, Ayhan BASTAN, ‘’The genetic diversity of bovine papillomaviruses (BPV) from different papillomatosis cases in Turkish cattle’’. 6. European Congress of Virology, 19-22 Ekim 2016, Hamburg-Almanya (poster sunum).

 

B32. Touraj Alighopour FARZANI, Seval BILGE DAGALP, Aykut Özkul, ‘’Bovine herpesvirus type 4-BAC as an attractive viral vector for vaccination and gene therapy’’, 16th Euro Global Summit and Expo on Vaccines & Vaccination, Paris, France, 19-21 Haziran 2017 (Sözlü Sunum).

 

B33. Seval Bilge Dagalp, Touraj Alighopour Farzani, Firat Dogan, Selvi Deniz Dorttas, Feray Alkan, Aykut Ozkul ‘’The molecular and antigenic characterization of Turkish Bovine Herpesvirus type 1 (BoHV-1) isolates’’. 5th Veterinary Herpesvirus Symposium of the European Society For Veterinary Virology (ESVV 2017),42nd International Herpesvirus Workshop (IHW 2017).29 Temmuz-2 Ağustos 2017, Ghent-Belçika. (poster sunum)

 

B34. Fırat Dogan, Selvi Deniz Dorttas, Seval Bilge Dagalp, Veysel Soydal Ataseven, Feray Alkan, Teat papillomatosis case in a Damascus goat (Shami goat) in Hatay province, Turkey: A new putative papillomavirus? 8.Balkan Animal Science Conference Balnimalcon 2017, 6-8 Eylül 2017, Kosova-(Sözlü Sunum).

 

B35. Fırat Doğan, Seval Bilge Dağalp, Bilal Dik, Aykut Özkul, Veysel Soydal Ataseven,  Touraj Aligholipour Farzani, Selvi Deniz Dörttaş.’’Doğu Akdeniz Bölgesinde Keçilerde Abort Olgularında Schmallenberg Virus (SBV) Enfeksiyonunun Epidemiyolojisinin Araştırılması’’1. Uluslararası GAP Tarım ve Hayvancılık Kongresi, 25-27 Nisan 2018, Urfa-Türkiye (Sözlü Sunum).

 

B36. Fırat DOĞAN, Bilal DİK, Seval BİLGE DAĞALP, Touraj Aligholipour FARZANİ, Selvi Deniz DÖRTTAŞ, ‘’Determination of Culicoides species thought to carry some arboviruses in the Eastern Mediterranean Region’’. The 4. International Symposium on EuroAsian biodiversity, 3-6 Temmuz 2018, Kiev-Ukrayna (poster sunum).

    

B37. Seval BİLGE DAĞALP, Bilal DİK, Fırat DOĞAN, Touraj Aligholipour FARZANİ, Veysel Soydal ATASEVEN, Selvi Deniz Dörttaş, Aykut ÖZKUL,‘’The molecular and serological detection of Schmallenberg Virus (SBV) infection in cows and sheep in Eastern Mediterranean region, Turkey’’.The 4.International Symposium on EuroAsian biodiversity, 3-6 Temmuz 2018, Kiev-Ukrayna (poster sunum).

 

B38. Seval Bilge Dağalp, Bilal Dik, Fırat Doğan, Touraj Aligholipour Farzani, Veysel Soydal Ataseven, Selvi Deniz Dörttaş, Aykut Özkul,’’Epidemiologic investigation and possible vector identification of Akabane virus infection in domestic ruminant species (cows, sheep and goats)  in Eastern Mediterranean Region, Turkey’’11.International Congress for Veterinary Virology, 12.Annual Meeting of EPIZONE, 27-30 Ağustos 2018, Viyana-Avusturya (poster sunum).

 

B39. Seval BİLGE DAĞALP, Bilal DİK, Fırat DOĞAN, Touraj Aligholipour FARZANİ, Veysel Soydal ATASEVEN, Selvi Deniz Dörttaş, Aykut ÖZKUL ‘’The investigation of the prevalence of BTV infection in some domestic ruminants in Eastern Mediterranean region, Turkey’’. 11.International Congress for Veterinary Virology, 12.Annual Meeting of EPIZONE, 27-30 Ağustos 2018, Viyana-Avusturya (poster sunum).

 

B40. Seval Bilge Dağalp, Fırat Doğan, Selvi Deniz Dörttaş, Touraj Aligholipour Farzani, Ali Riza BABAOGLU, Mehmet Çabalar, ‘’MOLECULAR INVESTIGATION OF THE EPIDEMIOLOGY OF FELINE HERPES VIRUS 1 (FHV-1) AND FELINE CALICIVIRUS IN RESPIRATORY SYSTEM PROBLEMS OF CATS’’ 2.International Congress of Veterinary Microbiology, 16-19 Ekim 2018, Lara-Antalya (sözlü sunum).

 

B41. Özgür Kanat, Veysel Soydal Ataseven, Serdar Babaeski, Fatih Derelli, Cihan Kumaş, Fırat Doğan, Seval Bilge Dağalp, ‘’FIRST REPORT OF EQUINE AND BOVINE PAPILLOMAVIRUSES FROM THOROUGHBRED HORSES IN TURKEY’’ 2.International Congress of Veterinary Microbiology, 16-19 Ekim 2018, Lara-Antalya (sözlü sunum).

 

B42. Fırat Doğan, Seval Bilge Dağalp, Bilal Dik, ‘’EPIDEMIOLOGIC INVESTIGATION AND POSSIBLE VECTOR IDENTIFICATION OF RUMINANT SOME ARBOVIRAL INFECTIONS (AKABANE, BLUETONGUE AND SCHMALLENBERG VIRUS) IN HATAY PROVINCE’’ 2.International Congress of Veterinary Microbiology, 16-19 Ekim 2018, Lara-Antalya (sözlü sunum).

 

B43. Seval Bilge Dağalp, Touraj Aligholipour Farzani, Fırat Doğan, Ayşe Zeynep Akkutay Yoldar,  Aykut ÖZKUL, Feray Alkan, Gaetano Donofrio, ‘’ Comparative analysis of the immune response induced by BoHV-4-based vector versus DNA vaccination. 13.Epizone Annual Meting, 26-28 August 2019, Berlin,Almanya.

 

B44. Fırat Doğan, Seval Bilge Dağalp, Bilal Dik, Touraj Aligholipour Farzani, Feray Alkan, ‘’BLV infection in selected herds in Hatay province, Turkey: Is there any role of Culicoides spp. on the  transmission of BLV? 13.Epizone Annual Meting, 26-28 August 2019, Berlin,Almanya.

 

 C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Özkul, A., M. Çabalar, S.Bilge, Y.Akça, İ.Burgu, “Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Rastlanan IBR-IPV ve BVD Virus Enfeksiyonlarının İnfertilite Olgularındaki Rolü”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 42 (3), 381-387 (1995).

D2. Akça,Y., F.Alkan, S.Bilge, T.Karaoğlu, A. Özkul, İ.Burgu ve O.R.Kaaden, “Süt Sığırlarının Süt ve Kan Serumlarında  Enzootik Sığır Löykozuna Karşı Antikor varlığının Enzyme Linked Immunosorbent (ELISA) ve Agar Gel Immunodiffusion (AGID) Testi ile Araştırılması”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 43 (1), 53-59 (1996).

D3. Alkan, F., A.Özkul, T.Karaoğlu, S.Bilge, Y.Akça, İ. Burgu, K.Yeşilbağ ve Ç.Oğuzoğlu, “Sığırlarda Viral Nedenli Solunum sistemi Enfeksiyonlarının Seroepidemiyolojisi”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 44 (1), 73-80 (1997).

D4. Alkan, F. ve S.Bilge Dağalp, “Türkiye'de Sığırlarda İbaraki Enfeksiyonunun serolojik Olarak  Araştırılması, ” Ankara Üniv Vet Fak Derg, 45 (1), 23-28 (1998).

D5. Bilge, S., “Kan ve Süt Serumu Örneklerinde  IBR-IPV Antikorlarının Nötralizasyon Testi ile Araştırılması ve süt Örneklerinden Virus İzolasyonu ”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 45 (2-3), 313-321 (1998).

D6. Alkan,F., S.Bilge Dağalp, Ç. Oğuzoğlu ve K.Yeşilbağ, “Rotavirus Enfeksiyonunun Epidemiyolojisinde Erişkin Sığırların Rolü”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 46 (1), 85-92, (1999).

D7. Burgu,İ., Y.Akça, F.Alkan, A.Özkul, T.Karaoğlu, K.Yeşilbağ, Ç. Oğuzoğlu, S.Bilge Dağalp ve T.Tan, “Klinik Olarak Sağlıklı veya Diyare semptomlu Koyunlarda Rotavirus Enfeksiyonunun ELISA ve PAGE Teknikleri ile Araştırılması”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 46 (1), 143-147, (1999).

D8. Burgu, İ., F.Alkan, S.Bilge ve K.Yeşilbağ, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Sığır, Koyun ve Keçilerde Bazı Viral Enfeksiyonların Araştırılması”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 47 (2), 191-195, (2000).

D9. Burgu, İ ve S.Bilge, “A Serological study of Some Viral Disease in Calves Newborn with Congenital Abnormalities in Turkish Republic of Northern Cyprus”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 47 (2), 243-244, (2000).

D10. Bilge Dağalp, S., Y.Yıldırım ve F.Alkan, “Buzağılarda Maternal BHV1 Antikorlarının Araştırılması”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 48 (2), 117-122, (2001).

D11. Can Şahna, K. ve S.Bilge Dağalp, “BHV1 ile Doğal Enfekte Sığırlardan Doğan Buzağılarda Maternal Antikor Düzeyi”, Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Dergisi, 2 (2) : 7-12,  (2002).

D12. Alkan, F. S.Bilge Dağalp, K. Can  Şahna ve İ. Özgünlük, “Sığırlarda Coronavirus Enfeksiyonunun Epidemiyolojisi”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 50 (1), 59-64, (2003).

D13. Yeşilbağ, K., S.Bilge Dağalp, ‘’Koyunlarda Bovine Herpesvirus-1 Enfeksiyonunun Seroprevalansı’’, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 53 (2), 141-143, (2006).

D14.Gencay, A., S.Bilge Dağalp, K., Can Şahna, D.Pınar, Z.Başaran, ‘’Kayseri Bölgesindeki Sığırlarda Bovine Herpesvirus Tip 1 (BHV-1) Enfeksiyonunun Seroprevalansı.’’F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg., 23 (1): 47-52, (2009).

D15. Ataseven, VS., Z.Başaran, V.Yılmaz, S.Bilge Dağalp, ‘’ Van bölgesi keçilerinde Parainfluenza Virus-3 (PIV-3) ve Bovine Herpesvirus-1 (BHV-1) enfeksiyonunun seroprevalansı.’’ Y.Y.Ü.Veteriner Fak., Derg., 21 (1), 7-9, (2010). 

D16. Seval Bilge Dağalp, Fırat Doğan, Touraj Aligholipour Farzani, Ali Riza BABAOGLU, Gülizar Acar Kırmızı, Mehmet Çabalar, ‘’Solunum Sistemi Problemli kedilerde Feline Herpesvirus 1 (FHV-1) ve Feline Calicivirus Varlığının Moleküler Olarak Araştırılması’’ Eurasian J Vet Sci, 2019, 35, 3, 131-138.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Bilge, S., “IBR-IPV Hastalığının Serolojik ve Virolojik Tanısında Sütün Önemi”, I. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi,  25-27 Eylül, Ankara, 1994.

E2. Alkan, F., A.Özkul, T.Karaoğlu, S.Bilge, Y.Akça, İ.Burgu, Ç.Oğuzoğlu ve K.Yeşilbağ, “Sığırlarda Viral Nedenli Solunum sistemi Enfeksiyonlarının Seroepidemiyolojisi”, III.Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 23-25 Eylül, Bursa,1998. 

E3. Alkan, F., S. Bilge, Ç. Oğuzoğlu ve K. Yeşilbağ, “Rotavirus  Enfeksiyonunun Epidemi-yolojisinde Erişkin Sığırların Rolü”,III.Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 23-25 Eylül, Bursa,1998. 

E4. Burgu, İ., F.Alkan, T.Karaoğlu, S.Bilge, K.Can ve O.R.Kaaden, “Türkiye'de Devlet Çiftliklerinde Enzootik Sığır Löykozunun Kontrol ve Eradikasyon Programı”,I.Ulusal Buiatri Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 20-22 Ekim, Ankara,1999. 

E5. Bilge Dağalp, S., Y.Yıldırım ve F.Alkan, “ Buzağılarda Maternal BHV1 Antikorlarının Araştırılması”, I.Ulusal Buiatri Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 20-22 Ekim, Ankara,1999.

E6. Burgu, İ., Y.Akça, F. Alkan, A. Özkul, T. Karaoğlu, K. Yeşilbağ, Ç. Oğuzoğlu ve S. Bilge Dağalp, ''Koyunlarda Doğum Öncesi ve Sonrası Dönemlerde BVDV Enfeksiyonunun Serolojik, Virolojik ve Patogenez Yönünden Araştırılması”, IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı),  26-28 Eylül, Ankara, 2000.

E7. Burgu, İ.,  J. Anderson,  Y. Akça, F. Alkan, A. Özkul, T. Barrett,  S. Bilge  Dağalp, T. Karaoğlu, K.Yeşilbağ, Ç.Oğuzoğlu ve C.Çokçalışkan, ''Türkiye'de Küçük Ruminant Vebası (PPR) Virus Enfeksiyonu”, IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı),  26-28 Eylül, Ankara, 2000.

E8. Burgu,İ., F.Alkan, S.Bilge ve K.Yeşilbağ, '' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Sığır, Koyun ve Keçilerde Bazı Viral Enfeksiyonların Araştırılması”, IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi(Uluslararası Katılımlı),  26-28 Eylül, Ankara, 2000 (Poster Sunum).

E9. Akça, Y., İ. Burgu, S.Gür ve S. Bilge Dağalp, ''Mandalarda Bazı Viral Enfeksiyonların Seroepidemiyolojisi”, II. Ulusal Buiatri Kongresi,  13-15 Ekim, Bursa, 2001.

E10.Alkan F., İ.Burgu,  S. Bilge Dağalp, Y. Yıldırım, A.Gencay, B. Güngör,V.S.Ataseven, ve Y.Akça :Türkiye’de süt sığırcılığı işletmelerinde BHV1 enfeksiyonunun seroprevalansı. VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı) 14-16 Eylül, Elazığ, 2004.

E11. Özkul,A., F. Alkan, A.B. Demir, T. Karaoğlu, S.Bilge Dağalp, Y. Akça,  İ.Burgu, '' Sığır herpesvirus tip 1 (BHV1) izolatlarında gE kodlayan gen bölgelerinin karakterizasyonu ve gE silinmiş marker BHV1 (rekombinant) üretimi. '' II.Ulusal Viroloji Kongresi (Uluslararası katılımlı) 13-17 Eylül,  Kemer /Antalya, 2005 (Poster Sunum).

E12. Bilge Dağalp S, E. Güngör, A.B, Demir, Ç. Oğuzoğlu, V. Yılmaz, D. Pınar, F. Alkan. ''Bir süt sığırcılığı işletmesinde Bovine Herpes Virus Tip 4 (BHV4) enfeksiyonunun serolojik ve virolojik olarak araştırılması. '' VII.Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), 26-28 Eylül, Side-Antalya, 2006 (Poster sunum).

E13. Oğuzoğlu, Ç., MT, Tan, N.Toplu, AB Demir, S Bilge Dağalp, MT Karaoğlu, F Alkan, İ.Burgu. ''Türkiye‘de koyun ve keçilerde pestivirus enfeksiyonları '' VII.Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), 26-28 Eylül, Side-Antalya, 2006.

E14. Gencay, A., S Bilge Dağalp, KC Şahna, D Pınar, Z Başaran. '' Kayseri yöresi sığırlarında BHV1 enfeksiyonunun seroprevalansı '' VII.Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslar arası katılımlı), 26-28 Eylül, Side-Antalya, 2006 (Poster sunum).

E15. Ataseven, VS., S Bilge Dağalp, Z Başaran Karapınar, S.Keskin. ‘’Türkiye’nin Doğu illerindeki yük atlarında at herpesvirus 1 (EHV-1) ve 4 (EHV-4) enfeksiyonlarının seroepidemiyolojisi.’’ IX.Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 5-7 Ekim, Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşa-Kıbrıs, 2010.

E16. Ataseven, VS., Z Başaran Karapınar, V Yılmaz, S Bilge Dağalp. ‘’Van Bölgesi keçilerinde parainfluenza virus 3 ve bovine herpesvirus 1 enfeksiyonlarının seroprevalansı.’’ IX.Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 5-7 Ekim, Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşa-Kıbrıs, 2010(Poster sunum).

E17. Çabalar, M., S Bilge Dağalp,’’ Türkiye’nin Güneydoğusunda sığırlarda Mavi Dil ve Akabane enfeksiyonlarının serolojik araştırılması’’IX.Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 5-7 Ekim, Yakındoğu Üniversitesi, Lefkoşa-Kıbrıs, 2010(Poster sunum).

E18. T.Ç. Oğuzoğlu, M.Ö. Timurkan, A. Faraji, İ. Karayel, S.Bilge Dağalp, F.Alkan, Y.Akça, ‘’Süt sığırcılığı işletmelerinde bazı önemli viral hastalıklara karşı kontrol ve mücadele modellerine genel bakış’’ X.Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, 24-27 Eylül 2012, Kuşadası-Aydın.

E19. M.T. Tan, Y.Yıldırım, M.Sözmen, S.Bilge Dağalp, V.Yılmaz, A.H.Kırmızıgül, E.Gökçe,’’Sığırlarda deri papillomatozisi’’ X.Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, 24-27 Eylül 2012, Kuşadası-Aydın (Poster sunum).

E20. S.Bilge Dağalp, A.Faraji, F.Doğan, V.S.Ataseven, ‘’Abort yapan keçilerde Caprine herpesvirus 1 in moleküler tanısı’’ X.Ulusal Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi, 24-27 Eylül 2012, Kuşadası-Aydın (Poster sunum).

E21.Merve Özgür Baydın, Seval Bilge Dağalp,’’Bolu ili ve çevresinde keçilerde alphaherpesvirus(BoHV-1 ve CpHV-1) enfeksiyonlarının serolojik olarak araştırılması.’’ Küçükbaş Hayvancılık Kongresi, 16-18 Ekim 2014, Konya.

F. Diğer yayınlar :

F1. Bilge, S., “Toroviruslar”, Etlik Vet Mikrob Derg, 10 (1), 19-30, (1999).

F2. Burgu, İ. ve S. Bilge Dağalp, “IBR-IPV Enfeksiyonunun Kontrol ve Eradikasyonu”, Ankara Üniv Vet Fak Derg, 46 (2-3)263-267, (1999)

F3. Fırat Doğan, Seval Bilge Dağalp, ‘’  Sığırlarda Viral Nedenli Abort Olgularının Etiyopatogenezi MAKÜ Sag. Bil. Enst. Derg. 2017, 1(1): 62-73.

F4. Selvi Deniz DÖRTTAŞ, Seval Bilge Dağalp, ‘’ Veteriner Hekimlikte Papillomaviruslar ve Önemi’’, Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. , 2020; 15(1): 91-99