PROF.DR. DURMUŞ ARIK    
Adı : DURMUŞ
Soyadı : ARIK
E-posta : darik@ankara.edu.tr
Tel : +903122126800/1230
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Felsefe ve Din Bilimleri
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/durmus-arik
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Durmuş ARIK

 Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara 1969

 Lisans:  Ankara Ün. İlahiyat Fakültesi 1992

 Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1995

 Doktora: Ankara Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2002

 Doçent: 2006 

Profesör: 2011

 Medeni Durum: Evli

 Bildiği Yabancı Diller: Arapça, İngilizce, Rusça ve Bazı Türk Lehçeleri

 Yurtdışı Görevler: Rusya Federasyonu Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti 1998; Kırgızistan Cumhuriyeti 2001-2004; Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti 2008.

 Kullandığı Burslar: DİTİB Bursu (1998), TİKA Bursu (2008).

 Aldığı Ödüller: Genç Bilim Adamı Ödülü, 2004, Oş Devlet Üniversitesi, KIRGIZİSTAN

 Üye Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar: Türkiye Dinler Tarihi Derneği Üyeliği (TÜDTAD/TAHR), International Association for the History of Religions (IAHR), European Association for the Study of Religion (EASR)

 Yayın Kurulu Üyelikleri: Dini Araştırmalar Dergisi, İdil Ural Araştırmaları Dergisi, Oksident.

 YAYIMLANAN ÇALIŞMALAR

  KİTAPLAR ya da KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER

Eski Türklerde Gök-Tanrı, Kökler Yay Çeken Kavimlerin Şafağı Dil, Arkeoloji, Tarih, Antropoloji ve Etnografya Işığında Altay Halklarının Kökeni, III. Cilt, Antropoloji ve Etnografya, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2021, ss. 285-316.

Kent Maneviyatında Mabetler ve İnanç Turizmi, Kent ve Maneviyat, Ed. S. Erşahin ve Z. Erşahin, Ankara: İdealkent Yayınları, 2020, ss.291-303.

 Kavram Atlası Dinler Tarihi I, Ankara: Gazi Kitabevi, 2020.

 "İslam Açısından Diğer Dinler ve Mensupları", Dinlerarası İlişkiler, (Ed. Ali İsra Güngör), Ankara: Grafiker Yayınları, 2017.

 "Türklerin Dinlerle İlişkileri", Dinlerarası İlişkiler, (Ed. Ali İsra Güngör), Ankara: Grafiker Yayınları, 2017.

 "Kutsal Mekan ve Ziyaret Fenomeni", Halk İnanışları El Kitabı, (Ed. Durmuş Arık, Ahmet Hikmet Eroğlu), Ankara: Grafiker Yayınları, 2017.

 "İslam Öncesi Arap İnanışları", Halk İnanışları El Kitabı, (Ed. Durmuş Arık, Ahmet Hikmet Eroğlu), Ankara: Grafiker Yayınları, 2017.

 "Uğur ve Uğursuzluk", Halk İnanışları El Kitabı, (Ed. Durmuş Arık, Ahmet Hikmet Eroğlu), Ankara: Grafiker Yayınları, 2017.

 Halk İnanışları El Kitabı, (Ed. Durmuş Arık-Ahmet Hikmet Eroğlu), Ankara: Grafiker Yayınları, 2017.

 "Bir Değer Olarak Prof. Dr. Abdurrahman Küçük ve Onun Eserlerinde Değerler", Prof. Dr. Abdurrahman Küçük'e Armağan Dinler Tarihi Araştırmaları Armağan Serisi I, (Ed. Prof. Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu), Ankara: Berikan Yayınevi, 2016.

 "Türk Topluluklarının Dini Coğrafyası", Türk Kültürü, (Ed. İhsan Çapçıoğlu-Hayati Beşirli), Ankara: Grafiker Yayınları, 2015.

 "Şintoizm", Dinler Tarihi, (Ed. Baki Adam), Ankara: Grafiker Yayınları, 2015.

 "Geleneksel Türk Dini", Dinler Tarihi, (Ed. Baki Adam), Ankara: Grafiker Yayınları, 2015.

 Dinler Tarihi, (Ed. Prof. Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu), ANKÜZEM Yayınları, Birinci Baskı, Ankara 2013.

 Hıristiyanlaştırılan Türkler (Çuvaşlar), Andaç Yayınları, (1. Baskı) Ankara 2005; Berikan Yayınları (2. Baskı) Ankara 2012.

 Buhara Yahudileri, Andaç Yayınları, (1. Baskı), Ankara 2005; Ankara: Berikan Yayınları (2. Baskı), 2011.

 Azerbaycan Türklerinin Dini Tarihi ve Halk İnanışları, Ankara: Öztepe Matbaacılık, 2005.

  MAKALELER

 Anadolu ve Çuvaş Türklerinde Kurtla İlgili İnanış ve Uygulamalar", İdil-Ural Araştırmaları Dergisi, 2021, 3(2), ss. 11-133. (Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuad/issue/67133/993097)

"Kutsalın Tezahür Ettiği Topraklar: Kudüs", Türk Yurdu, Mayıs 2018, Yıl: 107, Sayı: 369.

"Buhara Yahudileri", Asya Araştırmaları Dergisi / The Journal of Asian Studies, Bahar 2018, Cilt 2, Sayı 2, ss.1-27.

“Buhara Yahudileri Üzerine Bir İnceleme”, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Ankara 2006, Cilt:1, Sayı: 2, s. 92-109. (Erişim: http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/yTk2xcNFNaZ7JNU7CHPIVHmX8IJRBX.pdf)

"İstanbul'da Karaylar", Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi: Din, İstanbul 2015, Cilt: V, s. 171-175.

“Türk Yahudiler: Kırım Karâîleri”, Dini Araştırmalar, Cilt 7, Sayı 21, s.27-49, Ankara 2005. (Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/da/issue/4458/61450)

"Sembol”, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, Ed. M. Selçuk v.d., Ankara Üniversitesi Yayınevi, Ankara 2013, C. 2, s. 668-669.

“Symbol”, Lexicon des Dialogs Grundbegriffe aus Christentum und Islam, Freiburg, Basel, Wien, 2013, Band 2, 660-661.

 “Türk Halk İnanışlarında Örtmece ve Gerçeği Gizleme İle İlgili Uygulamalar: Doğum ve Ölüm Örneği", Dini Araştırmalar, Cilt 13, Sayı 36, s.1-20, Ankara 2010. (Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/pub/da/issue/4473/61680)

“Tatar Türkleri Arasındaki Hıristiyanlar: Kreşinler”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLIX (2008), sayı II, s. 57-75. (Erişim: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/1144/13408.pdf)

“Background of Turkish Popular Piety: Beliefs and Practices Conveyed from Asia to Anatolia”, Euro Agenda/Avrupa Günlüğü, Berlin 2007, Yıl 6, Sayı: 10, s.265-282.

“Islam Among The Chuvashes And Its Role In The Change of Chuvash Ethnicity”, Journal of Muslim Minority Affairs, Volume 27, Issue 1, pages 37-54, April 2007.

“Çuvaşların Dini İnanışları Üzerine”, International Journal of Central Asian Studies, Volume 11-1, s. 18-36, Seoul, Tashkent, 2007. (Erişim: http://www.iacd.or.kr/pdf/journal/11_1/11_1_2.pdf)

“Çuvaşlarda İslam ve Çuvaş Etniğindeki Değişimde İslam’ın Rolü”, Dini Araştırmalar, Cilt 6, Sayı 16, s.161-181, Ankara 2003.

“Küreselleşme Sürecinde Kırgızistan’da Misyoner Faaliyetleri Üzerine Bir İnceleme”, Dinî Araştırmalar, Cilt 6, Sayı 17, s.327-349, Ankara 2003.

“Kırgızlarda Kurban Fenomeni”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLVI (2005), sayı I, s157-174.  http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/738/9421.pdf

“Türk Elderinin Diniy İşenimderinde Kurbandık Çaluu Cörölgösü”, -Kırgız Türkçesi- (Türk Dinî İnanışlarında Kurban Uygulaması), Teologiya Fakultetinin İlimiy Jurnalı – İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, Sayı 5, s.33-44, Oş 2004.

“Orus Pravoslav Çirköösü Cana Anın Volga (İtil) Ceekterinde Oturuktaşkan Türk Elderine Karata Bolgon Mamilesi” –Kırgız Türkçesi- (Rus Ortodoks Kilisesi ve Volga Boyundaki Türk Toplulukları İle İlişkisi), Teologiya Fakultetinin İlimiy Jurnalı – İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, Sayı: 3-4, s.27-44, Oş 2003.

ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNDUĞU BİLDİRİLER:

 "Türk Kültüründe Dini Müsamaha ve Birlikte Yaşam", Orta Asya Türk Kültürünün Anadolu Kültürüne Etkileri Uluslararası Sempozyumu, Taşkent/Özbekistan, 18.06.2019.

 “Türklerin Karşılaştığı Dinlerle Etkileşimi”, Uluslararası İpek Yolunda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası Bilgi Şöleni, 03-06 Ekim 2013 / Ankara.

“Türkiye’de Geleneksel Türk Dini Üzerine Yapılan Çalışmalar”, Türkiye’de Dinler Tarihi: Dünü, Bugünü ve Geleceği,  04-06 Aralık 2009/ Ankara.

“Türk Kültüründe Adlar ve İnanışlar”, KÜNİB Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi, 25-27 Eylül 2013 / Ağrı.

 “İslam’ın Rusya Federasyonu’ndaki Müslüman Olmayan Türk Topluluklarının Dini Yaşamına Etki ve İzleri”, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2007 / Isparta.

 “Türk Kültürünün Farklı Bir Boyutu Olarak Kreşin (Hristiyan) Tatarların Dinî İnanışları”, 6. Uluslar arası Türk Kültürü Kongresi,  21-26 Kasım 2005 / Ankara. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/58/542.pdf

 "Çuvaşlarda Ata Ruhlarıyla İlgili İnanış ve Uygulamalar", Milliyetlerin Kesişme Noktası: İdil-Ural Çalıştayı-II, 16-17 Ekim 2015 /Kırklareli.

 “Çuvaşlarda Din ve Din Anlayışı”, Dinler Tarihi Araştırmaları II, (Dinler Tarihi Açısından Din ve Din Anlayışı Sempozyumu, 20-21 Kasım 1998), s.221-264,  2000 / Ankara.

 “Günümüzde Çuvaş Türklerinde Hıristiyanlık”, Dinler Tarihi Araştırmaları III, Hıristiyanlık: Dünü, Bugünü ve Geleceği, (2000. Yılında Hıristiyanlık –Dünü, Bugünü ve Geleceği konulu uluslar arası sempozyum, 09-10 Haziran 2001), s.541-556, 2002 / Ankara.

"İdil-Ural'da Din-Kimlik İlişkisi: Çuvaşlar ve Tatarlar Örneği", Milliyetlerin Kesişme Noktsaı: İdil-Ural Çalıştayı, 12-13 Nisan 2014 / Kırklareli.

Rus Ortodoks Misyonerliği ve Kaynakları”, Tarihselden Moderne Özbekistan: Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu, 13-17 Temmuz 2009 / Ankara.

“Türklerde Yahudilik ve İstanbul Karayları”, Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul, 7. Uluslar arası Türk Kültürü Kongresi, 05-10 Ekim 2009 /Ankara.

“İstanbul Karayları Üzerine Bir Araştırma”, Uluslar arası Karay Çalışmaları Sempozyumu, 05-08 Nisan 2010 / Bilecik.

"Karaylar ve Türkiye'deki Karay Cemaati Üzerine", Bütün Yönleriyle Yahudilik, 18-19 Şubat 2012 (Uluslararası Sempozyum) Dinler Tarihi Araştırmaları, VIII, 2012, s.129-148.

 "Somut Olmayan Kültürel Mirasın İpek Yolundaki İzleri", Uluslararası İpek Yolu'nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni, 3-5 Mart 2016, Ankara.

 "Ankara ve Çevresinin Somut Olmayan Kültürel Mirası ve Kültürel Değişim", Ankara'nın Manevi Şahsiyetleri (Gönül Sultanları) Sempozyumu, 09 Mayıs 2018, Ankara.

 "Kutsallık Anlayışının Türk Devlet Yönetimindeki Yansımaları", Uluslar arası Dil, Tarih ve Kültür  Bağlamında Türklerde Devlet Yönetimi ve Algısı Sempozyumu, 23-24 Ekim 2017, Bilecik.

 "Kahramankazan ve Çevresinde Kişi Adları ve İnanışlar", 5. Uluslar arası Halk Kültürü ve Sanat Etkinlikleri Sempozyumu, 12-14 Ekim 2017, Kahramankazan-Ankara.

 "Kazan ve Çevresinde Ölümle İlgili İnanış ve Uygulamalar", 4. Kazan Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, 29 Eylül-01 Ekim 2016, Kazan-Ankara.

"Çubuk ve Çevresindeki Halk İnanışları", Bütün Yönleriyle Çubuk ve Çevresi, Uluslarası Sempozyumu, 9-10 Ekim 2015 /Çubuk-Ankara

"Kızılcahamam ve Çevresinde Taşla İlgili İnanışlar", 100. Yılında Yabanaba'dan Kızılcahamam'a Sempozyumu, 07-08 Kasım 2015, Kızılcahamam-Ankara.

“Kızılcahamam ve Çamlıdere’de Gelenek ve Görenekler”, Tarihte ve Günümüzde Kızılcahamam-Çamlıdere Yöresi, (Tarihte ve Günümüzde Kızılcahamam-Çamlıdere Yöresi Sempozyumu, 21-22 Ekim 1995), s.114-125, 1997 / Ankara

“Gerede’de Halk İnanışları ve Ziyaret Yerleri”, Geçmişten Günümüze Gerede, (Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700. yılında geçmişten günümüze Gerede sempozyumu, 20-21 Kasım 1999), s.221-236,  2000 / Gerede.

“Bağımsızlık Sonrasında Kırgızistan’da Sosyo-Dinî Görünüm”, Ülkümüz, (Türk Cumhuriyetleri ve Topluluklarının Sovyetler Sonrası Sosyo-Ekonomik Değişme ve Gelişmeleri konulu Uluslararası Sempozyumu, 23.05.2003), Yıl: 1, Sayı: 2, s.299-312, 2004 / Celalabad (Kırgızistan).

 “Orta Asya Cumhuriyetlerinde Proselitizm Faaliyetleri ve Etkileri”, Vestnik Oşskogo Gosudarstvennogo Universiteta, spetsialnıy vıpusk, mejdunarodnaya nauçnaya konferentsiya İslam v Sentralnoy Azii, 20-21.05.2004), s.151-155, 2004 / Oş (Kırgızistan).

 “Mesto i znaçeniye mejreligioznıh dialogov na puti mira ” -Rusça- (Dinlerarası diyalogun dünya barışına katkıda yeri ve önemi) Indiya i Kırgızistan: Vzaimodeystviye sivilizatsii, materiyalı mejdunarodnoy nauçnoy konferentsii, (Hindistan Büyükelçiliği ve Kırgızistan Eğitim Bakanlığı İşbirliğiyle) s.10-13,  2002 / Oş (Kırgızistan)

“İslam’da Toleranttuluk cana Az. Muhammed” –Kırgız Türkçesi- (İslam’da hoşgörü ve Hz. Muhammed), İslam cana Toleranttuluk, (Az. Muhammedin tuulgan kününö arnalıp uyuşturulgan Kuttu Cumalıktagı ilimiy konferentsiyanın materialdarı, 24.04-30.04.2002), s.39-48, 2002 / Oş (Kırgızistan)

“Kırgız Elinin Uluttuk Anseziminde Dindin Kalıptanışı cana Anın Maanisi”, -Kırgız Türkçesi- (Kırgızların milli şuurunda dinin yeri ve önemi), Kırgız mamlekettüülügünün 2200 cıldıgına arnalgan Uluttuk an-sezim cana mamlekettülük attuu ilimiy-praktikalık konferentsiyanın materialdarının cıynagı, 02.04.2003, s.90-101,  2003 / Oş (Kırgızistan)

“İslam Printsipterinin Koomdogu Maanisi”, -Kırgız Türkçesi- (İslam prensiplerinin toplumsal değeri), İslam cana uçurdagı maseleler, (Az. Muhammedin tuulgan kününö arnalıp uyuşturulgan Kuttu Cumalıktagı ilimiy konferentsiyanın materialdarı, 24.04-30.04.2003), s.39-48, 2003 / Oş (Kırgızistan)

“Diniy Pluralizm cana İslam”, -Kırgız Türkçesi- (Dinî Pluralizm ve İslam), İndiya i Kırgızistan: Vzaimodeystvie Tsivilizatsii - İnteraction of Civilizations (Third İnternational Scientific Conference, 24.05.2003 -Hindistan Büyükelçiliği ve Kırgızistan Milli Eğitim Bakanlığı İşbirliğiyle), s.96-100,  2003 / Oş (Kırgızistan)

“İslam Adep-Ahlakı cana Universalduu Baaluuluktar Tuurasında İzildöö”, –Kırgız Türkçesi- (İslam Ahlakı ve evrensel değerler üzerine bir inceleme), İslam v İstorii Kırgızskoy Gosudarstvennosti, Mejdunarodnaya nauçno-praktiçeskaya konferentsiya, (Kırgız Devletçiliğinde İslam Uluslararası Sempozyumu, 11.12.2003), s.70-75,  2003 / Bişkek (Kırgızistan)

“Sotsiyaldık Önügüü Caatında İslamdın Emgektenüügö Bergen Maanisi”, -Kırgız Türkçesi- (Sosyal gelişme açısından İslam’ın çalışmaya verdiği önem), İslam sotsialdık mobilizatsiyaloo cana adilettülük cönündö, (Az. Muhammeddin tuulgan kününö arnalıp uyuşturulgan Kuttu Cumalıktagı ilimiy konferentsiyanın materialdarı, 26-30.04.2004), s.11-16, 2004 / Oş (Kırgızistan)

“Kırgız Elinin İşenimderinde Kurbandık Çaluu Cörölgösü”, -Kırgız Türkçesi- (Kırgızların İnanışlarında Kurban Uygulaması), İndiya i Kırgızistan, vzaimodeystvie sivilizatsii, materiyalı çetvertoy mejdunarodnoy nauçnoy konferentsii, 22.05.2004), s.36-38,  2004 / Oş (Kırgızistan)

 DİĞERLERİ

“Çuvaşların Dini”, (Andras Rona Tas’tan Çeviri), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt XXXVIII, s.453-456, Ankara 1998.

“Türk Dünyası Üzerine Prof. Dr. Salican Cigitov ile Bir Söyleşi”, (Fazlı Polat’la Birlikte), Dini Araştırmalar, Cilt 7, Sayı 21, s.339-356, Ankara 2005.

 YÖNETİLEN TEZLER

 YÜKSEK LİSANS

Metehan AYDIN (2020), Macarların Hıristiyanlık Öncesi Dini İnanışları ve Hıristiyanlaşma Süreci, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı. 

 Samet  YAŞKAN (2019), Şintoizm'de İbadetAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.

 Huzme GÜLTEKİN (2019), Türk Halk İnanışlarında AdakAnkara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı. 

 Mehmet Mustafa ERKAL (2018), Dinler Tarihi Açısından Töre Üzerine Bir AraştırmaAnkara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı. 

 Ömer Faruk SERDAROĞLU (2018), Merzifon ve Çevresindeki Halk İnanışları Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.

 Nurcan DİKME (2018), Pülümür ve Çevresindeki Halk İnanışları, Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.

 Mustafa GÜRE (2015), Dinlerde Geçiş Dönemleriyle İlgili İnanç ve Uygulamalar, Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.

 Maisalbek TAGAEV (2014), Kırgızistan'da Yehova Sahitleri, Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.

 Şevket ÖZCAN (2013), Dinlerin İnsana Verdiği Değer (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam Örneği), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.

 Hüseyin YÜCEL (2012), Fener Rum Ortodoks Patrikhanesinin İdari Yapısı Üzerine Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.

 Ümmühan YÜCEL (2011), Türk Halk İnanışlarında Sayılar, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.

 Cibek IRIMBEK KIZI (2011), Geçmişten Günümüze Kalmuklar’ın Dinî Tarihi ve Halk İnanışları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.

 Rukiye Aysun İNAN (2010), Türk Halk İnanışlarında Kadın Algılamaları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.

DOKTORA

 Mehmet MASATOĞLU (2020), Hinduizm'de Dharma KavramıAnkara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.

 Salih ÇİNPOLAT (2017), Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam'da Çocukluk Dönemi İle İlgili İnanç ve Uygulamalar (Fenomenolojik Bir Yaklaşım), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.

 Şevket ÖZCAN (2016), Ninian Smart ve Din Fenomenolojisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.

 Salihe ESEN (2015), Dominiken Tarikatı ve Katolik Kilisesi’ndeki Yeri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.

 Mehmet Zafer İNANLAR (2015), Din-Mitos İlişkisi: Hıristiyanlık Örneği, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı.

ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI KONULAR

 Din Fenomenolojisi, Din ve Mitoloji, Dini Semboller, Türk Din Tarihi, Karşılaştırmalı Halk İnanışları, Yeni Dini Hareketler.