DR.ÖĞR.ÜYESİ ELİF ARICA AKKÖK    
Adı : ELİF
Soyadı : ARICA AKKÖK
E-posta : eakkok@ankara.edu.tr, elifarica@gmail.com
Tel : 3123103280/1606
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DİLBİLİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Eğitim:

1999, Lisans, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü

2003, Y. Lisans, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dilbilim Anabilim Dalı

2008, Doktora, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Dilbilim (Yabancı Dil Öğretimi) Anabilim Dalı

Akademik Deneyim:

2002 - 2004 Araştırma Görevlisi, Mustafa Kemal Üniversitesi / İngiliz Dili Eğitimi Bölümü

2004 - 2008 Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi / Dilbilim Bölümü

2008 - 2013 Araştırma Görevlisi Dr., Ankara Üniversitesi / Dilbilim Bölümü

2013 -   --      Yrd.Doç.Dr. Ankara Üniversitesi / Dilbilim Bölümü

Yayınlar:
Ulusal/Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan bilimsel makaleler
Bozkurt B.Ü & Arıca-Akkök E. (2019). Anadili Türkçe olan konuşucular için konuşma becerisi derecelendirme ölçeğinin geliştirilmesi, İlköğretim Online 18(1), 416-436 
Arıca-Akkök E. (2019). Fala inanma falsız da kalma: Türkçede fal kavramına ilişkin metaforların görünümleri. Dil Dergisi, 170(1), 27-39
Arıca-Akkök E. &,Lee Y. (2019). “Büyük” Sıfatının Türkçe ve Korecedeki anlamsal
görünümleri. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 5-23.
Makaroğlu B., Arıca-Akkök E., Aksan Y. (2018). Verbs in Turkish Sign Language: A cognitive linguistic approach. Dilbilim Araştırmaları, 29(1), 119-137.
Arıca-Akkök E. (2017). Turkish Metaphors of Anger. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 57(1), 302-326.
Arıca-Akkök E. & Uzun İ.P. (2018). Metaphor Processing in Turkish: An eye movement study. Dil ve Edebiyat Dergisi, 15 (1) 105-124 
Arıca-Akkök E. (2015) Sözvarlığı Öğretiminde Bilişsel Yaklaşımlar, Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, Cilt 1, Sayı 3 (15-28)
Çıkrıkçı S ve Arıca-Akkök E. (2014). Yazınsal Metinlerde Boyut Sıfatlarının Eşdizimsel Görünümleri, Dil ve Edebiyat Dergisi, 11 (2) 1-20 Mersin Üniversitesi Yayınları 

Arıca-Akkök E. (2010). İngilizce Öbeksi Eylemlerin Öğretiminde Dilbilgisel Bir Yaklaşım, Dil Dergisi, Sayı: 146, (7-24) TÖMER, Ankara Üniversitesi Yayınları

Arıca-Akkök E. (2010). Yabancı Dilde Deyimlerin Öğretimi, Dil Dergisi, Sayı: 143, (59-77) TÖMER, Ankara Üniversitesi Yayınları

Arıca-Akkök E. (2007). Deyimlerin Anlambilimsel ve Bilişsel Özelliklerine Göre Tahmin Edilebilirliği: Yabancı Dilde Bir Uygulama, Dil Dergisi, Sayı: 138, (18-33) TÖMER, Ankara Üniversitesi Yayınları

Arıca-Akkök E. (2007). Yabancı Dilde İmgesel Anlamlı Dil Öğelerinin Öğretiminde Kullanılacak Etkinliklere İlişkin Bir Öneri, Dil Dergisi, Sayı: 137, (18-33) TOMER, Ankara Üniversitesi Yayınları

Ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler

Çıkrıkçı S ve Arıca-Akkök E. (2019). The Effect of Emotional Meaning on the nterpretation of Literary Texts. İçinde Uzun N.E. & Bozkurt B.Ü. (ed) Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Çalışmalar - 10 İstanbul: Okan Üniversitesi Yayınları

Arıca-Akkök E. (2018) Okul öncesi çocuk kitaplarında imgesel anlamlı dil öğelerinin görünümleri İçinde Aksan Yeşim, Aksan Mustafa (Ed.) Türkçede Yapı ve İşlev Şükriye Ruhi Armağanı, Ankara: BilgeSu Yayınevi 

Uzun G.L. & Arıca-Akkök E. &  (2018).  Türkçe Bilimsel Metinlerde Metaforlar ve Bilgisel Tutum İşaretleyiciler. İçinde Turan Ü.D., Yavuz-Kopkallı H. & Balcı A. Dilbilimde Güncel Tartışmalar. Ankara: Dilbilim Derneği Yayınları  

Arıca-Akkök E. & Uzun G.L. (2017) Türkçe Sosyal Bilimler Metinlerindeki Savlarda Kullanılan Kavramsal Metaforların Görünümleri İçinde, Makaroğlu B., Bekar İ.P., Arıca-Akkök E.. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Ankara: Dilbilim Derneği Yayınları  

Arıca-Akkök E. & Uzun G.L. (2017). Conceptual metaphors used in arguments in Turkish and English scientific texts  In Annalisa Baicchi, Erica Pinelli, Cognitive Modeling in Language and Discourse across Cultures, UK: Cambridge Scholars Publishing

Kövecses Z., Szelid V, Nucz E., Blanco-Carrion O, Arıca-Akkök E & Szabo R (2015). Anger Metaphors across Languages: A cognitive Linguistic Perspective, In Roberto Heredia and Anna Cieslicka (eds) Bilingual Figurative Language Processing, Cambridge: Cambridge University Press

Arıca-Akkök E. ve Bozkurt Ü. (2012). Üretimsel Düzlemlerde Ölçme ve Değerlendirme, İçinde Nadir Engin Uzun (ed) Uzaktan Türkçe Öğretimi Destekleme Programı Öğretmen Kitabı. Ankara Üniversitesi TÖMER

Arıca-Akkök E. (2011). The Role of Context in Teaching Idioms, Theoretical and Applied Studies in Teaching Turkish, Essen: Die Blaue Eule Verlag 

Ulper H. and Arıca-Akkök E. (2010). The Effect of Using Expository Text Structures as a Strategy on Summarization Skills, Handbook of Curriculum Development, USA: Nova Publishers

Arıca-Akkök E. (2009). The Effect of Semantic and Cognitive Properties of Turkish Idioms on the Predictability of their Meanings, Essays on Turkish Linguistics, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag

Sözlü bildiriler  

2018 – Yabancılara Türkçe sıfatların öğretimine ilişkin bir öneri:“Büyük” örneği. 11. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, Ankara Üniversitesi

2018 – Türkçe boyut sıfatlarının anlamsal görünümleri: ”Büyük” örneği. Derlem Dilbilim Çalıştayı, Mersin Üniversitesi

2017 – Non-literal Meaning Comprehension: An Age and Gender-based Analysis of Turkish Speakers. 18th International Conference on Turkish Linguistics, Çukurova Üniversitesi

 2017 – Türkçe Bilimsel Metinlerde Metaforlar ve Bilgisel Tutum İşaretleyiciler. 31. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

2017 – Türkçede Sessiz Okuma Sırasında Metaforların İşlemlenmesi, 31. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

2016 –  Türkçe Sosyal Bilimler Metinlerindeki Savlarda Kullanılan Kavramsal Metaforların Görünümleri. 30. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara Üniversitesi, Ankara  

2015 – “Conceptual Metaphors used in Arguments in Turkish and English Scientific Texts”, 2nd International Symposium on Figurative Thought and Language, 28-30 October 2015, University of Pavia, Pavia, Italy 

2014 – “Sözvarlığı Öğretiminde Bilişsel Yaklaşımlar”, 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, 19-21 Haziran, 2014, Muğla Sıtku Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye

2012 – “Türkçe Öfke Eğretilemeleri”, 16. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, 18-21 Eylül, 2012, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye

2012 – “Yazınsal Metinler Aracılığıyla Anlam Türlerinin Ayrımlarına İlişkin Farkındalığın Geliştirilmesi”, 5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, 5-7 Mayıs 2012, Mersin Üniversitesi, Mersin-Türkiye

2010 – “Türkçe Edebi Metinlerde Boyut Sıfatlarının Eşdizimsel Görünümleri”, 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 17-18 Mayıs 2010, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara-Turkiye

2009 – “Deyim Öğretiminde Bağlamın Rolü”, 2. Uluslararası Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 2-3-4 Temmuz 2009, Ankara Üniversitesi, Ürgüp-Göreme, Türkiye

2008 – “Türkçe Deyimlerin Tahmin Edilebilirliğinde Anlambilimsel ve Bilişsel Özelliklerinin Etkisi”, 14. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı, 7-8-9 Ağustos 2008, Ankara Üniversitesi, Side-Türkiye

2008 – “Bir Eleştirel Eğretileme Çözümlemesi Örneği: Hastalık Savaş mıdır?”, 21. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 15-16 May 2008, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van-Turkey

2007– “A Critical Discourse Analysis on Newspaper Coloumns”, 1st Mediterranean Graduate Students Meeting, 25-26 Ekim 2007, Mersin Üniversitesi, Mersin-Türkiye

2007 – “Gazete Köşe Yazılarında Yansıma Gerçeklik”, 22. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 10-11 Mayıs 2007, Mersin Üniversitesi, Mersin-Türkiye

Projelerde Yaptığı Görevler

Uzaktan Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Sertifika Programı, Ankara Üniversitesi BAP, Araştırmacı

Son Beş Yılda Verdiği Dersler

Sözcük Anlambilimi (Lisans 1. sınıf) A.Ü. Dilbilim Bölümü

Temel Dil Becerileri (Lisans 1. sınıf) A. Ü. Dilbilim Bölümü

Toplumdilbilim (Lisans 3. sınıf) A. Ü. Dilbilim Bölümü

Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri (Lisans 4. sınıf) A. Ü. Dilbilim Bölümü

Bilişsel Dilbilim (Lisans) A.Ü.Dilbilim Bölümü

Dilbilime Giriş (Yüksek lisans) A.Ü. Dilbilim Bölümü-Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Programı

Çağdaş Metafor Kuramları (Yüksek Lisans) A.Ü.Dilbilim Bölümü

Bilişsel Anlambilim (Yüksek Lisans) A.Ü.Dilbilim Bölümü

Dil Öğretiminde Bilişsel Yaklaşımlar (Yüksek Lisans) A.Ü.Dilbilim Bölümü-Yabancı Dil Öğretimi Programı

Anadili Öğretimi Sürecinde Sözvarlığını Geliştirme (Doktora) A.Ü.Dilbilim Bölümü-Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Programı

İlgi alanları

Yabancı Dil Öğretimi

Bilişsel Anlambilim

Çağdaş Metafor Kuramları