DR. ÖĞR. ÜYESİ EBRU AYLAR ÇANKAYA    
Adı : EBRU
Soyadı : AYLAR ÇANKAYA
E-posta : eaylar@ankara.edu.tr
Tel : 363 33 50 / 5110
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ebru-aylar-28379
Kişisel Akademik Bilgiler


Dr. Öğr. Üyesi Ebru AYLAR

Ankara Üniversitesi

Eğitim Bilimleri Fakültesi

 

İş Adresi:  Ankara Üniversitesi, Cebeci Kampusu, Eğitim Bilimleri Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Oda: 5110, Cebeci,  Ankara

E-mail: eaylar@ankara.edu.tr

İş tel: 312–3633350 (5110)

 

Eğitim:

Doktora (2008- 2014): Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Doktora Programı

Yüksek Lisans (2007–2004):  Ankara Üniversitesi, Eğitim Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalı, Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Programı

 Lisans (2004–1999): Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü

Lise (1999–1992): Çorum Anadolu Lisesi

İlkokul (1992–1987): Çorum Bahçelievler İlkokulu

 

İş Deneyimi:

2004 - 2006 : Matematik Öğretmeni, Ankara Uğur Dershanesi

2006 - 2014 : Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

2014 – halen : Dr. Öğr. Üyesi. , Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı

 

Konu Alanları:

Eleştirel Pedagoji

İlk ve Ortaokul Düzeyinde Matematik Öğretimi

Matematik Eğitiminde İspat

 

Tezler

 • Aylar, E. (2007). “Lise Öğrencilerinin Eğitimde Eşit(siz)liğe İlişkin Kavrayışlarının Çözümlenmesi” yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aylar, E. (2014). “7. Sınıf Öğrencilerinin İspata Yönelik Algı ve İspat Yapabilme Becerilerinin İrdelenmesi” yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Yürütülen Tezler

Cemre Cengiz (2019). Ortaokul öğrencilerinin denklem çözmede ve kurmada yaşadıkları zorlukların incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

 

Kitaplar

 • Ünal, I., Özsoy, S. Yıldız, A., Güngör, S., Aylar, E., Çankaya, D. (2010). Eğitimde Top lumsal Ayrışma. Ankara Üniversitesi Basımevi.

 

Kitaplarda Bölümler

 • Yildiz, A.; Aylar, E.; Hayirsever F. (2010). Educational Needs of Adult Literacy Program Instructors and their Thoughts on Adult Literacy Programs in Turkey, Horizons in Education (Edt. G T. Papanikos and N. Pappas). s. 329-342. ISBN: 978-960-6672-88-0. ATINER: Atina, Yunanistan.
 • Aylar, E. (2011), “Irkçılığın Bugünü İçerisinde Eğitimin Rolü: ‘Eğitim Ve Zekâ Irkçılığı’, BUGÜNE BAKMAK/1980 Sonrasında Türkiye’de Yaşanan Toplumsal Dönüşüm Süreçleri, Dipnot Yayınları, Ankara.

 

Yer Aldığı Projeler:

 • TÜBİTAK tarafından desteklenen SOBAG-108K141 numaralı Prof. Dr. Işıl Ünal’ın yürütücülüğünü yaptığı “Eğitimde Toplumsal Ayrışma Araştırması ” adlı projede bursiyer olarak görev yapmıştır.
 • Ankara Üniversitesi Rektörlüğü B.A.P. bünyesinde yürütülen " İlköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarılarını İzleme Sistemi" başlıklı projede, araştırmacı olarak görev yürütülmektedir. Proje süresi: 2015 - 2017.

 

Çeviriler:

 • Yıldız, A . & Aylar, E. (2007). 1961 Küba Ulusal Okuma-Yazma Kampanyası. Eğitim, Bilim, Toplum Dergisi, Cilt 5, Sayı 18.

 

Çeşitli İndexler Tarafından Taranan Uluslararası Dergilerdeki Makaleler

 • Turker, B.; Alkas, C.; Aylar, E.; Gurel, R.; Akkus Ispir, O. (2010) “The Views of Elementary Mathematics Education Preservice Theachers on Proving”, International Journal of Behavioral, Cognitive, Educational and Psychological Sciences 5 (7).
 • Aylar, E. (2014). "A Study on the Forms of Perception of 7th Grade Students Towards The Concept of Proof", Journal of Education and Future, 5, pp. 39-56.
 • Aylar, E.; Şahiner, Y. (2014). “A Study on Teaching Proof to 7th Grade Students”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, s. 3427-3431
 • Cengiz, C., Aylar, E., & Yildiz, E. (2018). Intuitive Development of the Concept of Integers among Primary School Students. International Electronic Journal of Elementary Education, 11(2), 191-199.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Aylar, E.; (2012) “Bir Örnek Olay İncelemesi: Sosyo-Kültürel Teori Bağlamında Geleceğe Yönelik Hedefler Ve Öz-Düzenleme”, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt: 20, No: 3, s.767-782.
 • Aylar, E. (2014) " 7. Sınıf Öğrencilerinin İspata Yönelik Becerilerinin İrdelenmesi", Ankara Üniversitesi eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 47 (1), 351-376.
 • Aylar, E., Şahiner, Y. (2016) "Yedinci Sınıf Öğrencilerinin İspat Becerileri ve Tercihlerinin İncelenmesi", Ahi Evran üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 559-579.  
 • Biber Türker, B., Aylar, E., Sonay ay, Z., Akkuş İspir, O. (2017) “İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözmeye Dair Pedagojik Alan Bilgilerinin Sınıf İçi Gözlem ve Görüşme Yoluyla Belirlenmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (4), 1483-1498. 
 • Aylar, E . (2017). Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Problem Çözmeye Dair Pedagojik Alan Bilgisine İlişkin Çıkarımlar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2), 744-759. DOI: 10.17860/mersinefd.312232
 • Aylar Çankaya, E . (2020). Yazı Yazmanın Problem Çözme Sürecini Değerlendirmeye Yönelik Katkısı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (53) , 607-631. https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/52091/542372

 

Çeşitli Bilim / Eğitim Dergilerinde Yayımlanan Makaleler

 

 • Aylar, E. ; (2014) "Matematik Öğretiminde İstenmeyeni Savunmak", Eleştirel Pedagoji, sayı: 33.
 • Aylar, E.; (2014) " Makarenko'dan Gorki Topluluğuna: Yeniden Kurulan Bir Ülkenin İnşasında Bir Eğitim Deneyimi", Eleştirel Pedagoji, sayı: 35.
 • Aylar, E.; (2015) " Merkezi Sınavların Başarının Değişen Anlamı Üzerine Etkisi", Eleştirel Pedagoji, sayı: 42.

 

Hakemlik ve Editörlük

Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Hakemlik (Cilt 2, Sayı3; 2014)

Mülkiyeliler Dergisi - Hakemlik (Cilt 39, Sayı 3, 2015)

Eleştirel Pedagoji - Danışma Kurulu Üyeliği (2015 - ...)

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi – Editör Kurulu Üyeliği (2015-...)

 

Verdiği Dersler

Temel Matematik I / II (lisans)

Matematik Öğretimi ı / II (lisans)

Öğretmenlik Uygulaması I / II (lisans)

Matematik Eğitiminde Problem Kurma ve Çözme (lisans seçmeli ders)

İlköğretimde matematik Eğitimi İçin Bilgi Temeli (yüksek lisans)

Matematik Eğitiminde Araştırma Desenleri (yüksek lisans)

 

Ulusal Kongrelerde Sunulmuş Bildiriler:

Aylar, E. (2007), “Eğitimde Eşitlik: Dünü, Bugünü, Yarını”, Türk Sosyal Bilimler Derneği’nin düzenlediği, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde sunulmuştur. 30 Kasım 2007, Ankara.

Aylar, E. (2008), “Irkçılığın Bugünü İçerisinde Eğitimin Rolü: Eğitim ve Zekâ Irkçılığı”, 4-7 Eylül 2008 tarihleri arasında Karaburun İzmir’de gerçekleşmiş olan Karaburun Bilim Kongresi’nde sunulmuştur.

Aylar, E. (2010), “Geleceğe Yönelik Hedeflerin Akademik Yaşantı ve Öz Düzenleme Üzerine Etkisi”, 23-15 Eylül 2010 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilen, IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK) nde sunulmuştur.

Polat, Z. S.; Türker, B., Aylar, E.; Akkuş İspir, O. (2010), “İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri İle İlgili Niteliksel Bir Çalışma” , 16-18 Eylül 2010 tarihleri arasında Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda sunulmuştur.

Ünal, L. I.; Özsoy S.; Yıldız, A.; Güngör S.; Aylar E. (2010),  “Eğitimde Toplumsal Ayrışma”, 14-18 haziran 2010 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen 14. WCCES (Dünya Karşılaştırmalı Eğitim Konseyi) kongresinde sunulmuştur, İstanbul.

Aylar, E.; Şahiner, Y. (2013), “7. Sınıf Öğrencilerinin İspat kavramını algılama Biçimleri” , 20-22 haziran 2013 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen 1. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuştur, Trabzon. 

Aylar, E. (2016). "Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Sürecinde Matematiksel Problem Çözme Becerisinin Gelişimine İlişkin Çıkarımlar", 11-14 mayıs tarihleri arasında Bodrum'da düzenlenen, 15. Uluslararası sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu'nda sunulmuştur, Muğla. 

Aylar, E., Ören Vural, D. (2017) “Bilgi, İnanç ve Öğretim: Çarpma ve Kesirler Konusunda Bir Durum Çalışması”, 08-11 Mayıs 2017 tarihleri Arasında Lefkoşa – Kıbrıs’ta düzenlenen 16th İnternational Primary Teacher Education Symposium (USOS 2017) da sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 

Yıldız, E., Cengiz, C., Aylar, E. (2017). "Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Tam sayı Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi", 19-21 Ekim tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu'nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 

Aylar, E. (2018). “Matematik Derslerinde Değerlendirme Aracı Olarak Yazı Yazmayı Kullanmak”, 11-14 Nisan 2018 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Cengiz, C., Yıldız, E., Aylar, E. (2018). “İlkokul Öğrencileriyle Tam Sayı Kavramının Sezgisel Gelişimine İlişkin Bir Çalışma”, 11-14 Nisan 2018 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.

Aylar, E., Cengiz, C., Yıldız, E. (2018). “The Discovery of an Educational Mathematics Game: “Let’s Put a Number With Minus Here” ”, 27-29 Haziran 2018 tarihleri arasında Ordu’da düzenlenen International Conference on Mathematics and Mathematics Education adlı kongrede sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 

Aylar, E. (2019). “Sınıf Öğretmenlerinin Alan ve Pedagojik Alan Bilgisi Gelişimine Yönelik Bir Hizmet İçi Eğitim Uygulaması”, 26-28 Eylül 2019 tarihleri arasında İzmir Çeşme’de düzenlenen 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumunda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 


Uluslar arası Kongrelerde Sunulmuş Bildiriler:

Aylar, E.; Yildiz, A.; Hayirsever F. (2008) “Educational Needs of Adult Literacy Program Instructors and Their Thoughts on Adult Literacy Programs in Turkey”, 29-29 Mayıs 2008 tarihleri arasında Atina, Yunanistan’da Athens Instıtute For Educatıon And Research kuruluşu düzenleyiciliğinde yapılan 10th International Conference on Education konferansında sunulmuştur.

Turker, B.; Alkas, C.; Aylar, E.; Gurel, R.; Akkus Ispir, O. (2009) “The Views of Elementary Mathematics Education Preservice Theachers on Proving”, 24-26 Haziran 2009 tarihleri arasında Paris, Fransa’da düzenlenen World Congress on Arts, Humanities and Social Sciences (International Conference on Educational Technology) adlı kongrede sunulmuştur.

Aylar, E.; Turker, B.; Alkas, C.; Gurel, R.; Akkus, O. (2009). “Preservice Elementary Mathematics Teachers’ Proof Performance”, 19-24 Temmuz 2009 tarihleri arasında Selanik, Yunanistan’da düzenlenen  33th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME) adlı konferansta sunulmuştur.

Akkuş İspir, O., Aylar, E., Polat Ay, Z. S., Türker, B. (2011). “Mathematics Teachers’ Perceptions of Problem Solving and Their Instruction”. 07-10 Mart 2011 tarihleri arasında University of Nevada, Las Vegas ABD.’de düzenlenen  International Conference for Acedemic Disciplines, International Journal of Arts and Sciences konferansında sunulmuştur.
Aylar, E.(2011), “Analysing the Comprehension Of equality/Inequality In education Of high School Students”. 18-21 Mayıs 2011 tarihleri arasında University of Illinois, Urbana Champaign, ABD’de düzenlenen 7. International Congress of Qualitative Inquiry kongresinde sunulmuştur.

Aylar, E., Türker, B., Polat Ay, Z. S., Akkuş İspir, O.(2011). “Elementary Pre-service Teachers Views on Mathematical Problem and Problem Solving in Math Education”,  13-16 eylül 2011 tarihleri arasında Freie Universitat, Berlin, Almanya’da düzenlenen ECER 2011 “Urban Education”, kongresinde sunulmuştur.

Aylar, E. (2012). “A Study of 7th Grade Students Proof Performance on Mathematics”,  17-21 Eylül 2012 tarihleri arasında University of Cádiz, Cadiz, İspanya’da düzenlenen ECER 2012 kongresinde sunulmuştur.

Aylar, E.; Şahiner, Y. (2013), “A Study on Teaching Proof to 7th Grade Students”, 5-8 Şubat 2013 tarihleri arasında Sapienza University of Rome’da düzenlenen 5th World Conference on Educational Sciences da sunulmuştur, Roma, İtalya

Aylar, E. (2014). “Emprical Argumet or Proof? Can 7th Grade Students' Awareness of the Difference Between Them be İmproved?”, 1-5 Eylül 2014 tarihleri arasında University of Porto, Porto, Portekiz’de gerçekleştirilen Ecer 2014 kongresinde sunulmuştur.

Aylar, E.; Denizli, Z. A. (2016). "A Study on Pre-service Teachers’ Pedagogical Content Knowledge about the Teaching of the Operations of Addition and Multiplication", 30 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında University of Eastern Finland, Savonlinna - Finlandiya'da düzenlenen The 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education sempozyumunda sunulmuştur. 

Cengiz, C., Yıldız, E., Aylar, E. (2017) “A Study on the Fourth Grade Students’ Perception of Integers”, 20-23 Haziran 2017 tarihleri arasında Venedik İtalya’da düzenlenen Internat,onal Cenference for Academic Disciplines de sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 

Aylar, E. (2019). “Sınıf Öğretmenlerinin Modelleme ve Zihinden İşlem Temelinde Alternatif Stratejilere Yaklaşımı: Çarpma İşlemi Örneği”, 19-22 Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen VIth International Eurasian Educational Research Congress adlı kongrede sözlü bildiri olarak sunulmuştur.