DR. ÖĞR. ÜYESİ ELİF TUĞBA DOĞAN    
Adı : ELİF TUĞBA
Soyadı : DOĞAN
E-posta : edogan@politics.ankara.edu.tr
Tel : +903125951372
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞK.BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/elif-tugba-dogan
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM

Doktora

·         (2004- 2011)   Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Tez başlığı: “İşin Anlamı ve Yaratıcı Emeğin Piyasada Konumlanması Bakımından Türkiye’de Zanaatkârlık: Cam İşçiliği Örneği” (Danışman: Prof. Dr. İlkay SAVCI)

Yüksek Lisans  

·         Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Tez başlığı: “1990’lı Yıllarda Türkiye’de Çalışma Yaşamı ve Tüketim” (Danışman: Prof. Dr. Recep VARÇIN)

Lisans

·         Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü

·  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 

YABANCI DİL:

İngilizce ve İspanyolca

 

BURS ve ÖDÜL:

 • Meksika Hükûmeti Dışişleri Bakanlığı Yabancı Öğrenci Araştırma Bursu ile Meksika Ulusal Bağımsız Üniversitesi’nde  (Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM) altı ay süre ile Türkiye ve Meksika’da Karşılaştırmalı Cam İşçiliği konusunda Psikoloji Fakültesi’nde görevli Ignacio Ramos Beltrán danışmanlığında araştırma yapılmıştır (2007).

 

 

 • Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü birinciliği (2007)

 

YAYIN:

 • DOĞAN, E. T. (2012)  “Bir Sosyal Politika Meselesi Olarak LGBT Bireylerin Çalışma Yaşamında Karşılaştığı Ayrımcı Pratikler”, KAOS GL Dergisi, Sayı 127, s.13-15.

 

 • DOĞAN, E.T. (2012) “Discrimination Against LGBT Individuals in Work Life in Turkey and Suggested Solutions on Eliminating Discrimination”  “Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact” Sweden, Abstract Book içinde, s.157

 

 • DOĞAN, E. T. (2012)  “Hamile Kadınların Çalışma Yaşamında Maruz Kaldığı Ayrımcı Uygulamalar”, "İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt14, No.2, s.79-98.

 

 • DOĞAN, E. T. (2012) “Zanaatkârlığın Günümüzde Yeniden Yorumlanması: Yeni Zanaatkârlık Mı?”, Çalışma İlişkileri Dergisi, 3/1, s.67-85.

 

 • KOYUNCU, A.G., KART, S.C. ve DOĞAN, E.T. (2012) “Hastanelerde Örgütsel İnovasyon: Örgütsel İnovasyon Ölçeğinin Türkiye’ye Uyarlanması Çalışması” III. Uluslararası İktisatçılar Zirvesi: “Girişimcilik, İnovasyon ve Ekonomik Kalkınma” Bildiriler Kitabı 3, İKDER Yayınları, İstanbul, s. 533-540. (Poster bildiri metni)

 

 • DOĞAN, E. T. (2010)  “Richard Sennett, Zanaatkâr” Kitap İncelemesi, SBF Dergisi, Cilt 65, Sayı 2, s. 299- 306.

 

 • DOĞAN, E. T. (2010) “Mientras Hay Vida Hay Esperanza (Çıkmadık Candan Umut Kesilmez)”, Bizim Amerikamız, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi E-Bülteni, Eylül 2010, Sayı 7, s.16

 

 • DOĞAN, E. T. (2009) “Meksika’yı Devrime Götüren Süreçte Toprak Sorunu ve Devrim Öncesi İşgücü” ESİN, P. vd (ed.) Sosyal Politikada Güncel Sorunlar,  (Ankara: AÜ SBF Yayın No: 596) s.129-147.

 

ULUSLARARASI ETKİNLİK:

 

 • 8-12 July 2002, Stockholm, İsveç, “Joint World Conference on Social Work and Social Development: Action and Impact”, “Discrimination Against LGBT Individuals in Work Life in Turkey and Suggested Solutions on Eliminating Discrimination” başlıklı bildiri sunumu.

 

 • 10-12 Ekim 2011, İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, III. Uluslararası İktisatçılar Zirvesi: “Girişimcilik, İnovasyon ve Ekonomik Kalkınma”, İstanbul, “Hastanelerde Örgütsel İnovasyon: Örgütsel İnovasyon Ölçeğinin Türkiye’ye Uyarlanması Çalışması”, Ayşe Gözde KOYUNCU - Cihan Serhat KART - Elif Tuğba DOĞAN (Poster Bildiri).

 

 • 23-25 Eylül 2010 tarihleri arasında, Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliğiyle Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen II. Türk-Latin Amerika ve Karayipler Kongresi’nde, Türkiye-Latin Amerika ve Karayipler’de Entegrasyon Kuruluşları ve İşbirliği Perspektifleri (2) başlıklı VII. Oturumda “Somut Olmayan Kültür Mirasın Korunması Kapsamında El Sanatları Üretiminin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi İçindeki Yeri: Latin Amerika Örneği” başlıklı bildiri sunumu.

 

 • 08-11 Ekim 2009,  TASAM, TUKLAD, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, Türk- Latin Amerika ve Karayipler Forumu: "Sosyoekonomik İş Birliği ve Kültürel Etkileşim" (Turkish- Latin America and Caribbean Forum: “Socioeconomic Cooperation and Cultural Interaction”) uluslararası toplantısında “Kalkınmada Kadın Emeği: Meksika ve Türkiye Örnekleri Üzerine Bir Değerlendirme" başlıklı bildiri sunumu.

 

 • 29 Ağustos- 7 Eylül 2008 tarihleri arasında TC Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi, Türk Ulusal Ajansı ile İspanya Eşitlik Bakanlığı, Gençlik Kurumu (INJUVE) tarafından desteklenen ve Madrid’de gerçekleştirilen “Türk-İspanyol Kültürel Değişim Projesi, Akdeniz Köprüsü: Madristanbul” (Puente del Mediterráneo: Madristanbul)  adlı projenin on iki kişilik Türk ekibinde yer almıştır. Bu proje kapsamında Madrid Complutense Üniversitesi’nde (Universidad Complutense de Madrid) Başak Kara (Boğaziçi Üniversitesi) ile birlikte 1 Eylül 2008 tarihinde “Poverty, Globalization and Social Rights in Turkey” başlıklı sunuş yapılmıştır.

 

 • 29 Kasım- 1 Aralık 2005, Ulusal İnovasyon Sistemi Uluslararası Konferansı (International Conference on National Innovation System) MEB-TÜBİTAK TÜSSİDE, Gebze-Kocaeli (ulusal katılımcı).

 

VERDİĞİ DERSLER (son iki yıl):

      ·         Çalışma Antropolojisi, (Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Bütünleşik Doktora) 2011-2012 Bahar Dönemi, (Doç. Dr. Müge Ersoy-Kart ile birlikte)

·         Çalışma Yaşamının Sosyolojik Boyutları Semineri I (Lisans, III. Sınıf) 2011-2012 Bahar Dönemi, (Prof. Dr. İlkay Savcı ile birlikte)

·     Çalışma Yaşamının Sosyolojik Boyutları Semineri II  (Lisans, IV. Sınıf) 2011-2012 Güz Dönemi, (Prof. Dr. İlkay Savcı ile birlikte)

 ·      Çalışma Antropolojisi, (Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Bütünleşik Doktora) 2012-2013 Bahar Dönemi, (Doç. Dr. Müge Ersoy-Kart ile birlikte)

·      Çalışma Yaşamına Antropolojik Yaklaşımlar Semineri I (Lisans, III. Sınıf) 2012-2013 Bahar Dönemi.

·         Çalışma Yaşamına Antropolojik Yaklaşımlar Semineri II (Lisans, IV. Sınıf) 2012-2013 Güz Dönemi.


 AKADEMİK ve İDARİ GÖREVLER:

      ·        Araştırma Görevlisi, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, (2003-2011)

·        Dr. Araştırma Görevlisi, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, (2011-2013)

·        Yrd. Doç. Dr., A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, (2013-       )

·   A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği (Eylül 2012 -        )

·        A.Ü. 2014-2018 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Ekibi Üyeliği (Ocak 2013-  )