DOÇ. DR. ERKİN EMET    
Adı : ERKİN
Soyadı : EMET
E-posta : emet@ankara.edu.tr, emeterkin4@gmail.com
Tel : 0532 2675162
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/erkin-emet
Kişisel Akademik Bilgiler

DR.  ERKİN EMET’İN BİYOGRAFİSİ

         Doğu Türkistan Kaşgar vilayeti Yopurga işçesinde  doğdu.  İlk ve orta öğrenimini  Kaşgar’da tamamladı. 1982 yılında  Pekin Merkezi Milletler Üniversitesi Azınlıklar Dilleri ve Edebiyatları Fakültesi Uygur Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl, mezun olduğu bölümde araştırma görevlisi olarak görev yapmaya başladı. 1988 yılına  kadar Pekin Merkezi Milletler Üniversitesi Azınlıklar Dili ve Edebiyatı Fakültesi Uygur Dili ve Edebiyatı Bölümünde Uygurca İmla Kuralları, Uygur Ağızları, Uygurca Ses Bilgisi, Uygurca Şekil Bilgisi ve  Uygurca Konuşma derslerini verdi.     30 Ağustos 1988 tarihinde lisans üstü tahsilini yapmak amacıyla Türkiye’ye geldi. Önce Ankara Üniversitesi TÖMER’de Türkiye Türkçesi öğrendikten sonra, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde yüksek lisans yaptı.  Prof. Dr. Mustafa Canpolat’ın tez danışmanlığında  Yüksek Lisans Tezine başladı. 1992-yılı Haziran ayı içinde “Uygur Halk Destanları (İnceleme)” (s. VI+160.) adlı tezini savunarak yüksek lisans tahsilini tamamladı.

    1992-yılında Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder’in danışmanlığında doktora çalışmasına başladı. 2000-yılı Haziran ayı içinde Sema Barutcu Özönder, Mustafa Canpolat, Ahmet Bican Ercilasun, İristay Kuçkartayev’den kurulu jüri önünde “Doğu Türkistan Uygur Ağızları” (s. XV+569.) adlı tezini savunarak ‘Türkoloji doktoru’ unvan ve payesini  aldı.

        1992-yılında Ankara Üniversitesi Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Yabancı Misafir Öğretim görevlisi olarak işe başlayan Erkin Emet, daha sonra  Doçent unvanını aldı. 

        Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yönetmekte olduğu yüksek lisans tezleri bulunmaktadır.

        Erkin Emet Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünde  doçent olarak görev yapmaktadır.

       Kitaplar:

1. Emet, E.,  Çağdaş Uygur Şiiri Antolojisi (Önsöz-Giriş-Çeviri Yazısı-tercümesi-kaynakçalar), T.C Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Edebiyatı, Ankara 1998, XII+151s.

2. Emet, E., 5 Temmuz Ürümçi Olayı ve Doğu Türkistan, Grafiker Yayıncılık, Ankara, 2009. (ISBN:978-975-6355-55-8).

3. Emet, E., Temel Uygurca (Uygur Tilidin Asas), Grafiker Yayıncılık, Ankara, 2013.

4. Emet, E., 5-İyul Ürümçi Qetliami Ve Şerkiy Türkistan (Uygurca),Alban Yayıncılık, Ankara, 2012. (ISBN: 978-60563246).

  5. Emet, E., Nüktedan Hisam Kurban, Grafiker Yayıncılık, Ankara 2013.

   6. Emet, E., 21.Yüzyılda Uygurların Dramı:GÖÇ, Akçağ Yayıncılık, Ankara 2014.   

       

        Doç. Dr. Erkin Emet şimdiye kadar 30 civarında uluslararası ve ulusal sempozyumlarda bildiri sunmuş ve bildirileri yayınlanmıştır. 30 parça makalesi yurt içi ve yurt dışındaki dergilerde yayınlanmıştır.