DOÇ.DR. TÜLAY ERCOŞKUN    
Adı : TÜLAY
Soyadı : ERCOŞKUN
E-posta : ercoskun@ankara.edu.tr
Tel : (312) 310 32 80/ 1067
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TARİH BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doç. Dr. Tülay ERCOŞKUN

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Tarih Bölümü

Telefon: 0–312–310 32 80 /1067

E-posta: ercoskun@ankara.edu.tr

AKADEMİK UNVANLAR

2004–2010      Doktora; Ankara Üniversitesi/SBE, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı

Doktora Tezi: Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. Yüzyılda Evlilik ve Nikâha Dair Düzenlemeler, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yakınçağ Tarihi) Anabilim Dalı, Ankara, 2010.  (Danışman Prof. Dr. Musa Çadırcı)

2000–2003      Yüksek Lisans; Bilkent Üniversitesi/ESBE, Osmanlı Tarihi

Yüksek Lisans Tezi: Feminist/Nationalist Discourse in the First Year of the Ottoman Revolutionary Press (1908–1909): Readings from the Magazines of Demet, Mehasin and Kadın (Salonica), Bilkent Üniversitesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü, Ankara, 2003. (Danışman: Prof. Stanford J. Shaw)

1995-2000       Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak.,Tarih Bölümü   

İDARİ- BİLİMSEL GÖREV VE ÜYELİKLER

2018-…. Ankara Üniversitesi GAMER Yönetim Kurulu

2018-…. Çanakkale Savaşları Enstitü Danışma Kurulu 

2006–2008; 2013; 2016-2018 Ankara Üniversitesi, DTCF Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, editörlüğü, 40–43; 53 ve 60-63. Sayılar http://dergiler.ankara.edu.tr

2012–2013 Ankara Üniversitesi, DTCF Tarih Bölümü ve SBE Tarih Anabilim Dalı Hayat Boyu Öğrenme Programı/Erasmus Koordinatörlüğü

2013—2013; 2016-2018 Ankara Üniversitesi, DTCF Tarih Bölümü Başkan Yardımcılığı

KİTAPLAR

 

Musa Çadırcı, Tanzimat Sürecinde Türkiye Ülke Yönetimi, der. Tülay Ercoşkun, Ankara: İmge Yayınları, 1. Baskı: Temmuz 2007, 2. Baskı: Mart 2017.


Musa Çadırcı, Tanzimat Sürecinde Türkiye Askerlik, der. Tülay Ercoşkun, Ankara: İmge Yayınları, Ocak 2008.


Musa Çadırcı, Tanzimat Sürecinde Türkiye Anadolu Kentleri, der. Tülay Ercoşkun, Ankara: İmge Yayınları, Haziran 2011.


Musa Çadırcı’ya Armağan Yazılar, (Studies Presented in Honour of Musa Çadırcı) Yay. Haz./ed. S. Kılıç, B. Koç, T. Ercoşkun, Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 2012.

Osmanlı İmparatorluğu’nda 19.yy’da Evlilik ve Nikâha Dair Düzenlemeler, Saarbrücken, Germany: Verlag, Türkiye Alim Kitapları (TAK), 2015.

Kastamonu Salnamesi (Haz.) Saadettin Yağmur Gömeç, Hamiyet Sezer Feyzioğlu, Tülay Ercoşkun, Ankara: Berikan Yayınları,  2016.

KİTAP BÖLÜMLERİ


“Prof. Dr. Musa Çadırcı’nın Özgeçmişi ve Yayınları”, Musa Çadırcı’ya Armağan Yazılar, (Studies Presented in Honour of Musa Çadırcı) Yay. Haz./ed. S. Kılıç, B. Koç, T. Ercoşkun, Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları, 2012, ss. 1–14.

“İsmail Fazıl Cebesoy’un Kısa Tercüme-i Hâli”,  Yücel Özkaya'ya Armağan Yazılar (Studies Presented in Honour of Yücel Özkaya), Yay. Haz./ed. by Hamiyet Sezer Feyzioğlu, Ankara: Hel Yayınları, 2015, ss. 59–77

“Bir Osmanlı Taşra Teşkilatı Tarihçisi Musa Çadırcı”, Yaşayan Türk Tarihçileri, ed.Ahmet Şimşek, Pegem Akademik, Ankara, 2017, ss. 373-386.  

MAKALELER

“Demet Dergisinde Kadın ve İlerleme Anlayışı”, Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, XXIV/37, Mart 2005, ss. 289–312. 

“Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi Dizini (Cilt: I-XXV, Sayı: 1–40)”, Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, XXVI/41, Mart 2007, ss. 143–192.

“İsmail Fazıl Paşa’nın (Cebesoy) Islahata Dair Görüşleri”, Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, XXVI/42, Eylül 2007, ss. 181–201.

“Ahmed Saib ve Sancak Gazetesi”, Kebîkeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 14.Yıl, 26. Sayı, Ankara, 2008, ss. 97–144.

“Midhat Paşa’nın İlk Sadâreti ve Yabancı Seyyahların İzlenimleri Bağlamında 1872 Vilayetler Talimatnamesi”,  (Dr. Erkan Tural’la Birlikte), Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 19/1, Ocak 2010, ss. 1–20.

“Bir Belge: 1872 Tarihli Vilayetlere Dair Talimatname”, (Dr. Erkan Tural’la Birlikte), Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 19/2, Nisan 2010, ss. 99–109.

“Muhtarlık Kurumuna İlişkin İki Belge”, Türk Tarih Kurumu Belgeler Türk Tarih Belgeleri Dergisi, XXXI/35, 2010, ss. 49–62 (7+4 s. belge ile birlikte).

“Tuna Vilayeti, Yanya ve Konya Eyaletlerinde Evlenmeyle İlgili Düzenlemeler (1865)”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, 52. Sayı, 2010/2, ss. 85–102.

“İmar Meclislerinin Raporlarında Evlenme (1845–1847)”, Ankara Üniversitesi DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 8/2, Haziran 2011, ss. 168–180.

“Osmanlı Devleti’nde Muhtarlık Kurumunun İşleyişine İlişkin Düzenlemeler ve Gözlemler”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Kış 2012, 60. Sayı, ss. 131–154.

“Stratford Canning’in Kaleminden Osmanlı İmparatorluğu’nun Durumu ve İstanbul’daki Üç İsyan (1807–1809)”, (Doç. Dr. Erdoğan Keleş’le birlikte), Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, XXXIII/56, Eylül 2014, ss. 265–317

“Salnamelere Göre Kastamonu Valileri Listesi”, Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, 54/2, 2014, ss. 365–394

“Yeni Bilgi ve Belgeler Işığında Kaplan[zade] Ahmed Saib (1860-1918)”, Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 36/61, Mart 2017, ss. 95-138

“Donanma-yi Osmanî Muavenet-i Milliye Cemiyeti Diyarbekir Hanımlar Şubesi’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri (Aralık 1910-Ocak 1911)”, Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi,  37/64, Eylül 2018, ss. 309-322

BİLDİRİLER

“1856 Paris Barış Antlaşmasının Osmanlı Basınına Yansıması”, Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, Osmanlı’dan Lozan’a Batı’nın Paylaşım Projeleri, (26–27 Nisan 2006), ed. A. Z. Bulunç, Ankara, ss. 443–455.

 “Ferik İsmail Fazıl Paşa’nın Doğu Anadolu Islahatıyla İlgili Görüşleri”, I. Uluslararası Dünden Bugüne Tatvan ve Çevresi Sempozyumu Bildirileri, (31 Ağustos–2 Eylül 2007, Prof. Dr. Musa Çadırcıyla birlikte), ed. M. Bilen, V. Gürhan, E. Gümüş, İstanbul: Beyan Yayınları, Temmuz 2008, ss. 309–326.

 “20. Yüzyılın Başlarında Sancak Gazetesi’nde Rumeli”, Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları 2007, (8–9 Aralık 2007), Samsun: Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği Kültür Yayınları Serisi 1, Erol Ofset, Eylül 2008, ss. 9–18.

 “Tanzimat’ın İlk Yıllarında Evliliklerle İlgili Düzenlemeler: Ankara Örneği (1844–1845)”, Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü, Tarihte Ankara Uluslararası Sempozyumu Bildiriler, (25–26 Ekim 2011), Ed. Y. Kurt, E. Ünlü,  1. Cilt, Ankara: Matser Basım Yayın, 2012, ss. 403–416.

“Maraş’ta Düğün Âdetleri ve Tanzimat’tan Sonra Getirilen Yasaklar”, Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu Bildirileri, (18–20 Nisan 2013), Ed. C. Kabakçı, G. Kurt, İ. H. Yılmazoğlu, A. Akkurt, E. Yıldız vd., 1. Cilt, Ankara: Hangar Yayıncılık, 2014, ss. 235–245.

 “Ahmet Vefik Efendi’nin Anadolu Sağ Kol Müfettişliğinde (1863-1864) İzmit ve Eski Eserler”, Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV, 24-26 Mart 2017, Kocaeli/Türkiye

"Mehmet Kâmil Paşa’nın Rumeli Teftişi (Ağustos 1851-Aralık 1853)”, I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu Türklerin Dünyası Enstitüsü & Gotse Delçev Üniversitesi, 11-14 Mayıs 201, Antalya/Türkiye

“Dobruca Müslüman Ta ̒mîm-i Maarif Cemiyeti ve Hırsova Şubesinin Küşadı (1909 ve 1910)”, Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz Uluslararası Sempozyumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı & Köstence Ovidius Üniversitesi Tarih Fakültesi, 04-06 Ekim 2017, Köstence/Romanya

“Tanzimat Dönemi’nde İzmit’te Evlenmelerde Yaşanan Sorunlar”, Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi- Kültürü Sempozyumu-V, 09-11 Mart 2018, Kocaeli/Türkiye

“İsmail Fazıl [Cebesoy] Paşa’nın Hatıratları ve Tarihsel Kaynak Olarak Kullanımı”, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat Uluslararası Sempozyumu, 25-27 Nisan 2018, Aydın/Türkiye 

“İngiliz Deedes Bey’in Libya Müfettişliği (1910-1911)”, Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye’de Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu, 02-04 Mayıs 2018, Ankara/Türkiye

“İngiliz Armstrong-Vickers Grupla İzmit’te Deniz Üssü ve Yüzer Havuz İnşası Sözleşmesi”, Uluslararası Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-VI, 08-10 Mart 2019, Kocaeli/Türkiye

DERSLER

I. Dönem

TAR303 Avrupa Tarihi-III (18.–20.Yüzyıllar) [2012–2013; 2014–2015; 2015–2016; 2016-2017; 2017-2018-2018-2019]

TAR421 Türkiye’nin Sosyoekonomik Tarihi (XVIII- XIX. YY) [2014–2015;2015–2016; 2016-2017; 2017-2018]

91005001 Araştırma Yöntemleri [2016-2017; 2017-2018; 2018-2019]

15025005 Tanzimat Dönemi Osmanlı Ekonomisi [2015-2016; 2016-2017; 2017-2018]

15026003 19. Yüzyıl Osmanlı Kurum ve Kuruluşları (Merkez) [2016-2017]

TAR435 Avrupa Tarihi [2014–2015]

UYM101 Üniversitesi Yaşamına Uyum Programı [ 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019]

II. Dönem

TAR424 Türkiye’nin Sosyoekonomik Tarihi Semineri (XVIII-XIX. YY)

[2013–2014; 2014–2015; 2015–2016; 2016-2017; 2017-2018]

TAR340 Osmanlı Tarihi III- (XIX-XX. YY) [2014–2015; 2015–2016; 2016-2017; 2017-2018]

TAR498 Mezuniyet Tezi [2015-2016; 2016- 2017; 2017-2018]

]15025048 Tarih Yazıcılığı  [2012–2013; 2013–2014; 2014–2015; 2015–2016; 2016-2017; 2017-2018]

15026004 19. YY Osmanlı Kurum ve Kuruluşları (Taşra Teşkilatı) [2015-2016; 2016-2017; 2017-2018]

91005001 Araştırma Yöntemleri [2016-2017; 2017-2018; 2018-2019]

TAR106 Tarih Metodolojisi [2010–2011; 2011–2012; 2012–2013]

TAR418 XIX. Yüzyıl Osmanlı Toplum Yapısı [2014–2015; 2015–2016]

TAR242 Mesleki İngilizce I [2015-2016]