DOÇ. DR. HAYAT EBRU ERDOST ÇOLAK    
Adı : HAYAT EBRU
Soyadı : ERDOST ÇOLAK
E-posta : erdost@politics.ankara.edu.tr
Tel : +90 312 595 13 32
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İŞLETME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hayat-ebru-erdost-colak
Kişisel Akademik Bilgiler

Hayat Ebru ERDOST ÇOLAK

Yardımcı Doçent Dr.

Ankara Üniversitesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İşletme Bölümü

Cebeci/ANKARA

 

 

 

EĞİTİM :

   Ankara Üniversitesi S.B.E. İşletme Anabilim Dalı Doktora

   Hacettepe Üniversitesi S.B.E. İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans

   Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Lisans

 

YAYINLARI:

 

·         “İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarıyla Örgütsel Performans Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, Güz 2012, ss.97-126 (Ö. Akın ile)

 

·         “An Organizational Adaptation Perspective of IJV Performance”, Eastern Academy of Management – International, Proceedings, Haziran 2011, sayfa 595 – 606 (M. Çolak ile)

 

·         “Örgütlerde Çeşitlilik”,   Örgütsel Davranış, Çeviri Editörü: Prof.Dr. İnci ERDEM, Nobel Yayınları, Şubat 2012 (Organizational Behavior, Stephen P. Robbins ve Timothy A. Judge, 14.Basımdan çeviri) içinde kitabın 2. Bölüm çevirisi ss. 38-69

 

·         “Duygular ve Duygu Durumlar”, Örgütsel Davranış, Çeviri Editörü: Prof.Dr. İnci ERDEM, Nobel Yayınları, Şubat 2012 (Organizational Behavior, Stephen P. Robbins ve Timothy A. Judge, 14.Basımdan çeviri) içinde kitabın 4. Bölüm çevirisi ss.98 – 131

 

·         “Algılama ve Bireysel Karar Alma”, Örgütsel Davranış, Çeviri Editörü: Prof.Dr. İnci ERDEM, Nobel Yayınları, Şubat 2012 (Organizational Behavior, Stephen P. Robbins ve Timothy A. Judge, 14.Basımdan çeviri) içinde kitabın 6. Bölüm çevirisi ss.166-201

 

·         “Unemployment Worries among Turkish University Students”, Social Behavior and  Personality,  2008, 36 (2): 275-288 (Muge Ersoy-Kart ile)

·         “Yurtdışına Doğrudan Yatırım Yapan Türk İşletmelerinde Strateji-Yapı İlişkisi”, Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, Ocak 2009, Cilt 1, Sayı 1, ss.91-131 (M.H. Yıldırım ile)

·         “Örgütsel Sinizm Kavramı ve İlgili Ölçeklerin Türkiye’deki Bir Firmada Test Edilmesi”, XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27 Mayıs 2007, Sakarya, Kongre Kitabı ss.514-524 (K. Karacaoğlu ve M. Reyhanoğlu ile)

 • “Management Consulting Firms in Turkey”, Problems and Perspective in Management, 4 / 2005, s. 173-180

 

 •  “Tarihsel Perspektifte Yönetim Danışmanlığı Hizmeti” A.Ü. S.B.F. Dergisi, 59 (1), Ocak – Mart 2004, s.141 – 158

 

 • “Örgüt İçi ‘Sorun Bildirme’ Konusuna Kültürlerarası Bakış: Türkiye – ABD Örneği”, (M. Çolak ile), Verimlilik Dergisi, 2004/ 2, s. 69 – 84

 

 • “Organizational Justice: A Review Of The Literature and Some Suggestions For Future Research”, (M. Çolak ile), Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:22, Sayı:2, 2004, s.51-84

 

 • “İşletmelerin Yapısal ve Yönetsel Değişimleri”, - Düşük Enflasyon Ortamında Şirket Yönetimi- Ankara Sanayi Odası Yayını, Yayın No: 55, Eylül 2004, s.131-154 (kitap bölümü)

 

 • Danışmanlık Hizmeti ve Türkiye’de Yönetim Danışmanlığı Firmaları; Turhan Kitabevi, Ağustos 2003

 

 • “Design of Strategic Controls in Dynamic Environments”, Eastern Academy of Management, 43rd Annual Meeting, Saratoga Spring, NY – USA, 10-13 Mayıs 2006 (M. Çolak ile) (tam metin)

 

 • “International Joint Venture Performance: A Key Mediating Variable Model Approach”,  Eastern Academy of Management 42nd Annual Meeting, Springfield, MA, USA, May 11-14, 2005, Proceedings, s. 2708 - 2727 (M.Çolak ve M.Dayan ile) (tam metin)

 

 • “Kohlberg’in Ahlak Devrelerinde Neredeyiz?”, 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24- 26 Mayıs 2001, İ.Ü. İşletme Fakültesi Bildiriler Kitabı s. 703 – 716  (Ö. Ateş ile) (tam metin)

 

 • “Yöneticilerin Yetki Devri Konusundaki Tutumları”, 4. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 29 – 31 Mayıs 1996, ODTÜ. Bildiriler Kitabı (1997) s. 333 – 345 (tam metin)

 

 • “Antecedents and Consequences of Organizational Intelligence: A Cross – Cultural Comparison of the Perceptions of Product Managers in USA and UEA”, Academy of International Business 2004 – 46th Annual Meeting, Stockholm, Sweden, July 10 – 13 (Kongre CD’sinde özeti yer almıştır ) (M.Dayan ve M.Çolak ile)