PROF.DR. ALİ ERGÜL    
Adı : ALİ
Soyadı : ERGÜL
E-posta : ergul@ankara.edu.tr
Tel : 312-2225816/127
Ünvan : PROF.DR.
Birim : BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

ÜNVANI ADI SOYADI     : Prof. Dr. Ali ERGÜL

 

Çalışma Alanı:

 

Ülkesel bitki gen kaynaklarında moleküler ıslah (Genetik tanı veri tabanlarının oluşturulması;  markır geliştirme; gen kaynaklarında fenotip- genotip ilişkilendirmeleri) ve abiotik-biotik  stres koşullarına yönelik genom/ fonksiyonel genom bilimi,  (transkriptom ve gen ifade analizleri, aday genlerin belirlenmesi)  genom düzenleme araştırmaları oluşturmaktadır.

 

 

Akademik Özgeçmiş

 

Derece

Kurum

   Yıl

Lisans

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

1991-

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

1994-

Doktora

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2000-

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

2005-

Prof. Dr.

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

2011-

Egitim Bilgileri

Derece

 Kurum

Yıl

Araştırma Görevlisi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü

1991-2000-

Doktora içi burs (TÜBİTAK NATO)

TÜBİTAK-MAM-GMBAE

1997-1999-

Doktora içi yurdışı burs (TÜBİTAK NATO)

University of Crete Department of Molecular Biology, Yunanistan

1998-1999-

Doktora sonrası burs (TÜBİTAK NATO-B1)

University of Nevada Department of Biochemistry, Reno, ABD

2003-2004-

 

Akademik/idari Gorevler

Derece

Kurum

Yıl

Mühendis

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

2000-2002-

Müdür Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

2010-2012-

 Projeler

Yıl

Başlık

Destekleyen Kurum

Görevi

Durum

2013-2016

Şeker Pancarında Rhizomania’ya Dayanıklı Ebeveyn Hatların Geliştirilmesi ve Yabani Pancar Populasyonlarında Dayanıklı Genotiplerin Belirlenmesi

TÜBİTAK-TOVAG-Proje no:113O095

Yürütücü

2012-2014

Asma Anacı Köklerinde Endoplazmik Retikulum (Er) Stresi Transkriptlerinin Mikrodizin (Microarray) Analizleri

Ankara Üniversitesi BAP-Proje no:12B4143002

Yürütücü

2010-2013

Endoplazmik Retikulum (Er) Ve Tuzluluk Stresi Transkriptomlarının Asma Anacında Mikrodizin(Microarray) Analizleri

TÜBİTAK-TOVAG-Proje no: 105 O 110

Yürütücü

2010-2012

Armut Anacı Islahı Kapsamında Ahlat Genotiplerinin (Pyrus elaeagrifolia Pallas) Tuzluluk, Kuraklık ve Demir Noksanlığı Streslerine Karşı Performanslarının in Vitro Koşullarda Belirlenmesi ve Stres Altında Mikro Sürgünlerde Bazı Mineral Madde ve Enzim Düzeyleri ile Dehidrin Geni İfadesinin Araştırılması

Ankara Üniversitesi BAP

Yardımcı Araştırıcı

2006-2009

Ülkemizde Ekonomik Öneme Sahip Bazı Meyve Türleri ile Asma Gen Kaynaklarının High-throughput Moleküler Yöntemlerle Tanımlanması.

TÜBİTAK-KAMAG-Proje no:105G078

Yönetici

2006-2009

Kariyer Araştırmalarında Yeni SSR DNA Markör Geliştirme Pilot Projesi: Ülkemizde endemik ve ticari öneme sahip bazı bitki türlerinde Mikrosatellit-AFLP yöntemiyle SSR lokusu izolasyonu ve genetik kaynakların karakterizasyonunda kullanımı

TÜBİTAK-TOVAG-Proje no: 104 O 599

Yürütücü

1998-2001

GAP Bölgesi Bağcılığında Kuraklık ve Tuz Stresine Dayanıklılığın Moleküler Biyolojik Yöntemlerle Tanımlanması Üzerine Araştırmalar

TÜBİTAK-TARP -Proje no: 2059

Yardımcı Araştırıcı

2002-2005

Asma (Vitis vinifera L.)’da Genom Haritalaması: Önemli Morfolojik Karakterlere ve Fungal Kökenli Hastalıklara Yönelik AFLP ve SSR Linkage Gruplarının Oluşturulması

DPT-Proje no: 2002-K-120130-11

Yardımcı Araştırıcı

1996-1999

Çavuş Üzüm Çeşidinde Çiçek Tozu Kısırlığına İyonize Radyasyon Uygulamalarının Etkisi Üzerinde Araştırmalar

Ankara Üniversitesi BAP-Proje no: 96-11-01-03 veTÜBİTAK-TOGTAG-Proje no: 1501

Yardımcı Araştırıcı

1996-1999

Asmalarda (Vitis vinifera L.) RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) Tekniği İle Moleküler Karakterizasyon

Ankara Üniversitesi BAP-Proje no: 96-11-01-02

Yardımcı Araştırıcı

1993-1996

Ankara (Kalecik) Koşullarında Alphonse Lavallee, Amasya, Gülüzümü, Çavuş ve Hafızali Sofralık Üzüm Çeşitleri İçin En Uygun Amerikan Asma Anacının Belirlenmesi.

Ankara Üniversitesi BAP-Proje no: 93-11-01-03

Yardımcı Araştırıcı

1992-1994

Türkiyede Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Jel Elektroforez Yöntemi İle Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar.

Ankara Üniversitesi BAP-Proje no: 92-11-01-04

Yardımcı Araştırıcı

1992-1994

Kalecik Karası Üzüm Çeşidi İçin En Uygun Terbiye Şeklinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma

Ankara Üniversitesi BAP-Proje no: 92-11-01-01

Yardımcı Araştırıcı

1990-1993

Bağda Uygulanan Farklı Aşılama Yöntemlerinin Aşıda Başarı ve Gelişme Üzerine Etkileri

Ankara Üniversitesi BAP-Proje no: 90-11-01-02

Yardımcı Araştırıcı

  

Yönetilen Tezler

Öğrenci

Başlık

Durum

 

 

Umut Kibar

Filiz Mutaf

Sinem Demirel

Küllemeye (Uncinula necator) tolerant üzüm çeşitlerinin Patojenez İlişkilendirilmiş Protein gen ifadesi analizleri ile belirlenmesi

Mohammed Ebrahime

Abiotik stres aday genlerinin üzüm çeşit ve anacında ifade profillerinin araştırılması

Parizad Allahverdikhan Vaziri(Eş Danışman)

Crocus speciosus Bieb. türlerinin in vitro çoğaltımı, moleküler ve sitogenetik analizleri ve MADS-Box genlerinin ifadelerin belirlenmesi

Canan Yüksel

Asmada Kök Stres Transkriptomlarının Belirlenmesine Yönelik Mikrodizin Analizler

Javad Javadisaber(Eş Danışman)

İn vitro koşullarda tuzluluk stresi uygulanmış bazı armut anacı genotiplerinde gen ifade analizi

Ayça Karauz(Eş Danışman)

Melezleme Islahı İle Elde Edilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ebeveyn Analizleri ve Çekirdeksiz Fertlerin Marköre Dayalı Seleksiyonu

Melike Bakır

Asma Çeşit ve Anaçlarında Kuraklık ve Tuz Stresi Toleransına Yönelik Mikrodizin Analizleri ve Stres İle İlgili Transkriptomların Tespiti

Sema Acunalp

Ekonomik Öneme Sahip Yerli Kiraz (Prunus Avium L.) Genotiplerinin SSRs (Simple Sequence Repeats)’a Dayalı Genetik Karakterizasyonu

Hatice Altınbay

Doğu Anadolu’ da Yetişen Bazı Armut Gen Kaynaklarının SSRs (Simple Sequence Repeats) Markörlere Dayalı Genetik Karakterizasyonu

Umut Kibar

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü EST (Expressed Sequence Tags) Koleksiyonlarından Üzüm Mikrosatellit Lokuslarının Tanımlanması

Şirin Aslantaş

Batı Akdeniz Üzüm Çeşitlerinin Moleküler Karakterizasyonu ve Ülke Asma Kaynakları ile Genetik ilişkisi

Nur Yıldırım

Kara (Siyah) Üzüm Gruplarının SSR (Simple Sequence Repeat) Markörlere Dayalı Karakterizasyonu ve Ülke Asma Kaynakları İle Genetik İlişkisi

Sertan Çevik (Eş Danışman)

Kuraklık Toleransları Farklı Olan Cicer (Nohut) Genotiplerinde Askorbat ve Glutatyon Uygulamlarının Antioksidant Sistem Üzerine Etkilerinin Araştırılması ve Genomik Varyasyonlarının Karşılaştırılması

Emre Akpınar

Bazı elma (Malus x domestica borkh.) Genotiplerinin SSRs (Simple Sequence Repeats)’ a Dayalı Genetik Karakterizasyonu

Canan Yüksel

Manisa, İzmir, Aydın ve Kütahya İllerine ait Asma Gen Kaynaklarının SSR’s (Simple Sequence Repeats)’a Dayalı Genetik Karakterizasyonu

  

Seçilmiş Yayınlar

 

Orcid

https://orcid.org/0000-0001-7773-457X

Researcher ID

http://www.researcherid.com/rid/O-4060-2014

Google Scholar

https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=RmieUIAAAAAJ

Research Gate

https://www.researchgate.net/profile/Ali_Ergul