PROF.DR. HALDUN EROĞLU    
Adı : HALDUN
Soyadı : EROĞLU
E-posta : erogluh@ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 310 32 80/1053
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TARİH BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/haldun-eroglu
Kişisel Akademik Bilgiler

PROF. DR. HALDUN EROĞLU

         Doğum Yeri                   Fatsa/ORDU

          Doğum Tarihi                24.03.1971

Lisans                            Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü (1990-1994)

Lisansüstü                Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Genel Türk Tarihi) Anabilim Dalı (1994-1997)

Doktora                    Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Genel Türk Tarihi) Anabilim Dalı (1997-2003)


AKADEMİK KARİYER


Araş. Gör.                      Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı (1998-2003)

Öğretim. Gör. Dr        Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı (2003-2004)

Yard. Doç. Dr.            Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

                                     Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı (2004-2005)

Doç. Dr.                      Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı (2005)

Prof. Dr.                      Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı (2010)

Prof. Dr.                  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü, (2013- ----)

 

İDARİ GÖREVLER     

       

Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı, (2004 /2012)

Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkan Yardımcılığı (2005 / 2010)

Akdeniz Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü (2008/ 2010)

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı (2010/2012)

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı (2010/2012)


Yabancı Dil                   İngilizce

Tel                                 0 312 310 32 80/1053

E-posta                          erogluh@ankara edu.tr

Uzmanlık Alanı            Genel Türk Tarihi

                                      Osmanlı Tarihi


  YAYINLAR VE FAALİYETLER

TEZLER

1-Siyasetnâmedeki Bilgilerin Selçuklu Dönemindeki Olaylar ile Karşılaştırılması, (Danışman Prof. Dr. Aydın Taneri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara 1997), (Yüksek Lisans)

2-Osmanlı İmparatorluğunda Şehzadelik Kurumu (Klasik Dönem), (Danışman Prof. Dr. Yavuz Ercan, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2003) (Doktora)

 

KİTAPLAR


1-Atatürk’ün Okuduğu Kitaplar,  (Osmanlıca’dan Günümüz Türkçe’sine Çevirenler Bekir Koç- Haldun Eroğlu) Anıtkabir Derneği Vakfı Yay., C. 1- 8, Ankara 2002

2-Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi 2003 Yılı Çalışmaları, (Prof. Dr. Saadettin Gömeç ve diğerleri ile ortak yayın), T. C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Yay., Ankara 2005

3-Türkmen Aşiretleri, (Muharrirler: Dr. Frayliç ve Mühendis Ravlig), (Osmanlıcadan çeviri- Ali CİN ve Haluk KORTEL ile birlikte), IQ Kültür Sanat Yay., İstanbul 2008

4-Londra Konferansındaki Meselelerden Anadolu‘da Türkiye Yaşayacak mı? Yaşamayacak mı? (Prof. Dr. Cons Mol), (Osmanlıcadan çeviri- Ali Cin ve Haluk Kortel ile birlikte), IQ Kültür Sanat Yay., İstanbul 2008

5-Osmanlılar Devlet ve Hâkimiyet, Bilge Kültür Sanat Yay., İstanbul 2016

6-Osmanlı’da Muhalefet, Bilge Kültür Sanat Yay., İstanbul 2016

7-Zigetvar’ın Laneti, Bilge Kültür Sanat Yay., İstanbul 2016 (Tarihi Roman)

8-Cuma Değirmeni Bilge Kültür Sanat Yay., İstanbul 2017 (Tarihi Roman)

9-Osmanlılar Yönetim ve Strateji, Bilge Kültür Sanat Yay., İstanbul 2017 (İlk iki baskı Gökkubbe yay. İstanbul 2006 ve 2007)

10-Padişahın Oğulları, Berikan Yay., Ankara 2019 (İlk Baskı Osmanlı Devletinde Şehzadelik Kurumu, Akçağ Yay., Ankara 2004)

11-Yıldızlar Küserken, Berikan Yay. Ankara 2019 (Tarihi Roman)


 MAKALELER


1-“Haifa Üniversitesi-Ankara Üniversitesi Toplantısı”, OTAM Sayı: 10, (Ankara 2000), s. 413-416

2-“Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM) Dergisi Dizini”, OTAM Sayı: 10, (Ankara 2000), s. 417-443

3-“XV. Yüzyıl Tabiplerinden Şerafettin Sabuncuoğlu ve Amasya Darüşşifası”, OTAM Sayı: 11, (Ankara 2001), s. 147-156

4-“Adnan Işık, Malatya 1830-1919, İstanbul 1998, 847s” OTAM Sayı: 11, (Ankara 2001), s. 905-908

5-“Prof. Dr. Yavuz Ercan, Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler (Kuruluştan Tanzimat’a Kadar, Sosyal, Ekonomik ve Hukukî Durumları)”, Turhan Kitabevi Ankara 2001, LXII+316 sayfa, 6 harita, 16 resim, OTAM Sayı:12, (Ankara 2002), s. 291-298

6-“Klasik Dönem Osmanlı Şehzâdelik Kurumuna Dair Bazı Görüşler”, Türkler 9, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 855-859

7-“Teşkilat Tarihi Açısından Farklı Bir Uygulama: Haciblik”, Kafalı Armağanı, Ankara 2002, s. 182-189

8-“Osmanlıya Karşı Savaşan Osmanlı Şehzâdesi: Şehzâde Ahmet’in oğlu Şehzâde Kasım (907/1501-924/1518)”, OTAM Sayı: 13, (Ankara 2003), s. 227-236

9-“Ankara Savaşı (1402): Bayezit-Timur Mücadelesinde Şehzâdelerin Rolü”, Folklor Edebiyat Dergisi Sayı: 35, (Ankara 2003/4), s. 251-256

10-“Muzafferüddin Kökbörü (551/1156-630/1232) Yetimlere Sütanneler Tayin Eden Devlet Adamı”, Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, c. 46, sayı 1, (Ocak-Mart 2003), s. 80-83

11-“Klasik Dönemde Osmanlı Devletinin İstihbarat Stratejileri”, Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, c. XXII, s. 34, (Ankara, 2003), 11-33

12-“Tarihten Günümüze Irak ve Türkiye”  Dokuzuncu Askeri Tarih Semineri Bildirileri I, Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı yay., Ankara 2005, s. 83-96

13-“Şehzâde Sancağı Antalya” Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Araştırma ve Uygulama Merkezi, Son Bin Yılda Antalya Sempozyumu, (Antalya/18-22 Aralık 2003) Antalya 2006, s. 15-25

14-“Osmanlıda İktidarın Değişim Süreci ve Meşruiyet Sorunu”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi,  Sayı: 2, (Ankara 2004), s. 19-40

15-“Osmanlıların 1453 Öncesi İstanbul Kuşatmaları” Ankara Üniversitesi Tarih Araştırmaları Dergisi, c. XXII, s. 35, (Ankara 2004), s. 89-102

16-“Osmanlının Rumeli’deki Fetih Stratejileri” PRILOZI, Za Orıjenentalnu Fılologıju, (POF),  Orıtentalnı Instutut u Sarajheva, vo. 52-53, 1-390, (Sarajeva 2004), s. 191-211 (Bu makale aynı zamanda İstanbul’un Fethinin 550. Yılı Anı Kitabı, OTAM yay. Ankara 2004, s. 123-146’da yayınlanmıştır.) 

17-“Mustafa Kemal Atatürk’ün Düşün Dünyasının Oluşumundaki Etkenlerle İlgili Bazı Görüşler”, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı 27-28, (Mayıs-Kasım 2001) Ankara 2004 s. 285-298

18-”Mustafa Kemal Atatürk’ün Tarih Anlayışı ile İlgili Bazı Görüşler”, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, c. 8, Sayı 29-30, (Mayıs-Kasım 2002), Ankara 2005, s. 75-87

19-“Orkhon Bölgesi (Vadisi) ve Yazıtları ile İlgili Birkaç Söz”, Atatürk Kültür Merkezi Bilge Dergisi, Sayı 43 (Kış 2004), Ankara 2005, s. 39-50 

20-“Bozkır Geleneği ve Nevruz” Atatürk Kültür Merkezi Bilge Dergisi, Sayı 44,(Bahar 2005), s. 4-9

21-“Türk Arkeolojisine Dair” Orkun Dergisi, Sayı 92, (Ekim  2005), s. 37-38 

22-“Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri “ Orkun Dergisi, Sayı 93, (Kasım 2005), s. 4-5

23-“Irak’ın Kuzeyinde Oynanan Oyunlar” Orkun Dergisi, Sayı 95, (Ocak 2006), s. 4-6

24-“Ermeni Meselesi Hakkında” Orkun Dergisi, Sayı 96, (Şubat 2006), s.4-5

25- “Türkiye’nin Irak’ın Kuzeyi ile İlgili Politikası” Orkun Dergisi, Sayı 97, (Mart 2006), s. 22-24

26-“Türkiye’nin Avrupa Birliğine Üyelik Serüveni ve Avusturya Faktörü”  http://www.turksam.org/tr/yazilar.asp?kat1=1&yazi=846 (Bu yazı Çadır Aylık Aktüel, Kültür ve Araştırma Dergisi Sayı 1, (Antalya-Nisan 2006) s. 8’de de yayınlanmıştır)

27-“Unutulamayan Bir Anlayış: Haçlı Zihniyeti” Orkun Dergisi, Sayı 98, (Nisan 2006), s. 4-7

28-“Irak’taki Son Durum ve Yeni Bir “Kürdistan Haritasının” Düşündürdükleri,  http://www.turksam.org/tr/yazilar.asp?kat1=3&yazi=856

29-“Tarihi Gerçeğin Işığında Avrupa(lı)nın Nükseden Hastalığına Dair”, http://www.turksam.org/tr/yazilar.asp?kat1=3&yazi=860

30-“Bir Meşrulaştırma Çabası: “24 Nisan Ermeni Soykırımını Anma Günü” http://www.turksam.org/tr/yazilar.asp?kat1=3&yazi=874

31-“Merkez-Çevre İlişkisinden Modernite-Gelenekçi Çatışmasına, Orkun Dergisi, Sayı 97, (Mart 2006), s. 7-8

32-“Osmanlıların Rakip Devletlerin Taht Mücadelelerine Müdahaleleri”, Akademi Günlüğü, Cilt 1, Sayı 2 (Bahar 2006), s. 41-55

33-“Erken Dönem Osmanlı Kaynaklarında Denizli” Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, (6-7-8 Eylül 2006-Denizli), c. I, Denizli 2007, s. 87-91

34-“İslam Öncesi Dönem Türk Kültüründe Taş İşçiliğinin Yeri ve Önemi”, Atatürk Kültür Merkezi Bilge Dergisi, Sayı 46-47, (Sonbahar-Kış 2005), s. 15-35

35-“Prof. Dr. Saadettin Gömeç, ‘Türk Kültürünün Ana Hatları’, Akçağ yay. Ankara 2006, 382s.” Atatürk Kültür Merkezi Bilge Dergisi, Sayı 48, (Mart 2006), s. 39-41 

36-“Türkiye’nin Avrupa Birliğine Üyelik Macerasında Gelinen Nokta Üzerine” http://www.turksam.org/tr/yazilar.asp?yazi=1232&kat=43

37-“Türkiye’nin Jeo-Stratejik Önemi”

http://www.turksam.org/tr/a889.html

38-“Osmanlının Rumelideki Göç Stratejileri ve Teopolitiği Üzerine” 38. ICANAS, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi c. III, (Ankara/Türkiye 10-15. 09. 2007), Ankara 2012, s. 1287-1303

39-“Osmanlı Kroniklerinin Üslubuna Dair” Folklor Edebiyat Dergisi  Sayı: 52, (Ankara 2007/4), s. 245-263 (

40-“On Dokuzuncu Yüzyılda Yetim Çocuklara Vasî Tayini: Antalya Örneği ” Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, c. 50, sayı 4, (Ankara 2007), s. 285-288 

41-“Prof. Dr. Yavuz Ercan’ın Özgeçmişi”, Prof. Dr. Yavuz ERCAN Armağanı, Turhan Kitabevi Ankara 2008, s. XIX-XXVI (Kitapta Bölüm)

42-“İstanbul’un Fethinde (1453) Bizans Komutanı Olarak İstanbul’u Savunan Meçhul Bir Osmanlı Hanedanı Üyesi: Şehzade Orhan” Prof. Dr. Yavuz ERCAN Armağanı, Turhan Kitabevi Ankara 2008, s. 391-404

43-“Osmanlı İmparatorluğu’nda Iskat-ı Cenin (Çocuk Düşürme)” The Journal Of International Social Research, (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi) Volume:2, Issue:6, Wınter 2009, s. 593-609 (Güven Dinç ve Fatma Şimşek ile birlikte)

44-“Osmanlı İmparatorluğu’nda Te’vem Maaşı” Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Alan İndeksli-Index Islamicus-Ulusal Hakemli Dergi) sayı 16, c 16 yıl 10 Bursa 2009/1 s. 77-100 (Fatma Şimşek ve Güven Dinç ile birlikte)

45-“Osmanlı Şehzadeleri ve Devlet Yönetimi” Doğu-Batı,  sayı 51, Osmanlılar I, (Kasım, Aralık, Ocak 2009-10), s. 81-101

46-“Şehzade” Maddesi, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt 38, İstanbul 2010, s. 480-483

47-“Mehmet II’s Campaing to Italy (1480-1481)”, Mediterranean Journal of Humanities (Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi), Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., c. 1, sayı 2 (Antalya/Aralık 2011) s. 127-134

48-“Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşunda Hanedan Üyelerinin Rolü” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 25, (Isparta/Mayıs 2012) s. 11-23

49- “Osmanlı Devlet Yönetimi ve Kardeş Katli Meselesi Hakkında Bazı Görüşler”, Uluslararası Türk Devlet Yönetimi Geleneği Sempozyumu, (Bişkek-3-4 Nisan 2014), Bişkek/KIRGIZİSTAN

50-“Osmanlı İmparatorluğu’nda Telkih-i Cüderi (Çiçek Aşısı)” (Fatma Şimşek ve Güven Dinç ile birlikte) Milli Folklor, c. 13, Yıl 26, S. 101, (Ankara 2014) s.193-209

51-“Osmanlı Yönetim Anlayışı ve Hükümdarlığın Esasları” Türk Yurdu,  Yıl 103, S. 323, (Temmuz 2014), s. 49-53

52-“Erken Dönem Osmanlı Kaynaklarında Antalya”, Berna TÜRKDOĞAN UYSAL Armağan Kitabı, Sonçağ yay. İstanbul 2015, s. 271-284

53-“Beraber Başlayıp Beraber Ayrılmak”, Berna TÜRKDOĞAN UYSAL Armağan Kitabı, Sonçağ yay. İstanbul 2015, s. 285-288

54-“Eleştirinin Eleştirisi” Türk Yurdu,  Yıl 104, S. 333, (Mayıs 2015), s. 18-20

55-“Anıların Anlamı” İnsan Ona Derler ki Yaşar Hatıralarda Prof. Dr. Mustafa Kafalı’ya Vefa, Konya 2016

56-“Şehzade Sancağı Çorum” Bütün Yönleriyle Çorum: Dün, Bugün, Yarın ve Değişim, c. II., (28-30 Nisan 2016), Çorum 2016

57-“Zigetvar Kuşatması Sırasında Kont Zirinski’ye Gönderilen Mektup ve Onun Cevabı Hakkında” Osmanlı-Macaristan-Habsburg İlişkileri ve Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, Budapeşte/Macaristan, 23-27 Kasım 2016

58-“Türk Tarihçiliğinde Ön Kabul Sorunu” Türk Tarih Kurumu, Uluslararası Prof. Dr. Halil İnalcık Tarih ve Tarihçilik Sempozyumu, İstanbul, 10-13 Nisan 2017 (Uluslararası Bildiri)

59-“Osmanoğlu Ailesinin Savaşlarda Şehit Olan Üyeleri,” Belleten, TTK yay. c. LXXXI, Sayı: 290 (Nisan 2017), s.67-87

60-“Osmanlı-Sırp İlişkileri (1347-1521)” OTAM, S. 41, Ankara 2017, s. 79-106

61"Milli Bilinç ve Tarihî Roman", II. Milli Birlik ve Beraberlik Sempozyumu, Ankara 22 Mart 2018, s. 80-90 

62-"Prof. Dr. Haldun Eroğlu ile Tarihi Roman Üzerine Bir Söyleşi”, (Prof. Dr. Nurullah Çetin), İLESAM Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 10, Mart-Nisan 2018 

63-“Tarih Öğretimi ve Tarihi Romanlar” Selçuklu Tarihçiliğinin Zamansız Kaybı Prof. Dr. Feda Şamil ARIK’a Armağan Türk Tarihine Dair Yazılar III, Ankara 2018, s. 667-675 (Bu çalışma “Tarih Öğretiminde Tarihi Romanların Rolü” adı ile TTK Tarih Çalıştayı’nda (Ankara 6-7-8 Kasım 2017) sunulmuş ama basılmamış bildirinin genişletilmiş halidir. 

64-“Tarihi Şahsiyetler ve Tarihi Roman Karakterleri Üzerine”, Tarih Yazımı Üzerine II, Ankara 2018, s. 67-87

65-“Klasik Dönem Osmanlısında İktidar ve Muhalefet İlişkisi Üzerine” XVIII. TTK Kongresi, Ankara 1-5 Ekim 2018

66-"Bozkır Taş İşçiliğinden Osmanlı Minyatürlerine Türk Düşünce ve Sanatı" Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi / Journal of Turkish History Researches, Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Sayısı Yıl/Vol. 4, Sayı/No. 1 Bahar/Spring 2019 (Bu çalışma 3. Türk Dünyası Sanat Çalıştayı, Adana 21-28 Ocak 2019’da sunulmuştur.)

67-“Osmanlı’da Muhalefet ve Antalya’da Bir Muhalif: Şahkulu”  Antalya Kitabı, Antalya'da Tük-İslam Medeniyetinin İzleri, Konya 2019, s. 49-58 

 

KONFERANSLAR-SEMİNERLER


1-“Türk Kültüründe Nevruz” Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu, Antalya (19 Mart 2004)

2-“Osmanlı Dönemi ve Öncesi Anadolu’da Günlük Yaşam” Antalya Rehberler Odası,   Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, (Antalya 5 Kasım ve 10 Aralık 2005)

3-“Türk Mitolojisi” Antalya Rehberler Odası, Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, (Antalya 5 Kasım ve 10 Aralık 2005)

4-“Şehzade Kentleri” Antalya Rehberler Odası, Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, (Antalya 16 Aralık 2005)

5-“Osmanlı Hanedanı” Antalya Rehberler Odası, Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, (Antalya 18 Aralık 2005)

6-“Kanuni Sultan Süleyman Dönemi Önemli Olayları ve Mimarisi” Antalya Rehberler Odası, Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, (Antalya 25 Kasım 2006)

7-“Osmanlı İmparatorluğunda Saray, Enderun ve Harem” Antalya Rehberler Odası, Hizmet İçi Eğitim Seminerleri, (Antalya 15 Aralık 2006)

8-“Antalya’daki Selçuklu Dönemi Eserleri” Birlik Vakfı Antalya Şubesi, 2007

9-“Türk Kültür Geleneği: Nevruz”, Türk Ocağı Antalya Şubesi, 24 Mart 2010

10-“Orhun Abideleri”, Türk Ocağı Antalya Şubesi, 27 Ekim 2010

11-“Cumhuriyete Giden Yol” Antalya Lara Eğitim Gönüllüleri Derneği, 3 Ocak 2012

12-“Osmanlı Şehzadeleri” Türk Ocağı Antalya Şubesi, 28 Mart                2012

13-“Mustafa Kemal Atatürk’ün Mirası” Antalya Barosu, 10 Kasım         2012

14-“Romen-Türk Tarihi Müşterekleri (1368’den Geleceğe)”, Yunus Emre Enstitüsü, 17 Aralık 2014 Köstence/ROMANYA

15-“Osmanlı’da İktidar ve Muhalefet” Milli Düşünce Derneği, 27 Şubat 2019

16-"Osmanlı Üzerine Düşünceler: Hangi Osmanlı? Kimin Osmanlısı" Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 11 Mart 2019

17-“Milli Mücadele ve Kuva-yı Milliye Ruhu” Hamburg Sivaslılar ve Sivas Sporlu Taraftarlar Derneği, 7 Eylül 2019 Hamburg/Almanya

18-“100. Yılında Milli Mücadele ve Kuva-yı Milliye” Ankara Fatsalılara Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 21 Eylül 2019/Ankara

19-“100. Yılında Milli Mücadele ve Kuva-yı Milliye” İstanbul Teknik Üniversiteliler (İTÜ) Birliği 19 Ekim 2019/Ankara

         RADYO VE TELEVİZYON KONUŞMALARI

1-“Nevruz” VTV Antalya 18 Mart 2004

2-“Nevruz’un Dünü-Bugünü” TRT Antalya Radyosu 21 Mart 2004

3-“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” TRT Antalya Radyosu 23 Nisan 2004

4-“30 Ağustos Zafer Bayramı” TRT Antalya Radyosu 30 Ağustos 2004

5-“18 Mart Çanakkale Zaferi” TRT Antalya Radyosu 18 Mart 2005

6-“21 Mart Nevruz Bayramı” TRT Antalya Radyosu 21 Mart 2005

7-“10 Kasım Atatürk’ü Anma” VTV Antalya 4 Kasım 2009

8-“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” VTV Antalya 27 Ekim 2010

9-“10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı” VTV Antalya 9 Kasım 2010

10-“10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı” TRT Antalya Radyosu 10 Kasım 2010

11-“Osmanlılar”, TRT Avaz (Ayışığı Programı), 17 Aralık 2015

12-“Yeniçeri Ocağının Kaldırması” TRT Ankara Radyosu, 08 Temmuz 2017

13-“Osmanlı Ordusunda Yenileşme Hareketleri ve Alman Etkisi” TRT Ankara Radyosu, 22 Temmuz 2017

14-“Klasik Dönem Osmanlı Devletinde Şehzadelik Kurumu” TRT Ankara Radyosu, 29 Temmuz 2017

15-“Klasik Dönem Osmanlı Devletinde Veraset Sistemi” TRT Ankara Radyosu, 05 Ağustos 2017

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER


1-Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi’nin yürüttüğü uluslararası Moğolistan’daki Türk Anıtları Projesi (MOTAP) Moğolistan Temmuz-Ağustos 2003

2-Antalya’nın Son Bin Yıllık Türk Kültür Mirası adlı belgeselde Danışmanlık ve Metin Yazarlığı (Bu proje Kültür Bakanlığı tarafından desteklenmiştir.)

3-Tarihî Coğrafya (Coğrafya ve Tarih) Araştırma Projesi Hazırlama Ve Yazma Eğitimi,  (TUBİTAK Projesi-Eğitmen) Çankırı 13-15 Haziran 2014

  

 DERGİ HAKEMLİKLERİ


1- Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

2- Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

3- Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

4- E-Journal of New World Sciences Academy, www.newwsa.com

5- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi

6- Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM)

7-Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Akdeniz-Sanat Dergisi

8-Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mediterranean Journal of Humanities (Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi)

9-Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

10-Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi

11-Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi

12-Türk Yurdu Dergisi

13-Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

14-Genel Kurmay Başkanlığı, ATASE Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi

15-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi

16-Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı

17-Pamukkale Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Belgi Dergisi

 

KİTAP RAPORTÖRLÜKLERİ 


1-Yard. Doç. Dr. Naci Şahin, Batı Anadolu’da Tarihi Bir Kent Afyonkarahisar'da Gündelik Yaşam (568 Numaralı Şer’iyye Siciline Göre), Afyonkarahisar Belediyesi yay. Afyonkarahisar 2006

2-Dr. Ömer DÜZBAKAR, The History of Sexsual Crime and Deviance in Comparative Perspectives: The Case of Ottoman Empire

 

 YAYIN VE DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ


1-Prof. Dr. Mustafa Kafalı Armağanı, Akçağ yay. Ankara 2002

2-Prof. Dr. Yavuz Ercan’a Armağan,  Turhan Kitabevi yay. Ankara 2008

3-Mediterranean Journal of Humanities (Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi) Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (2010-2012) 

4-Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM) (2017- ----)

5-Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı (2017- ----)

 

ÜYELİKLER


1-Likya Uygarlıkları Araştırma Merkezi (2009/2010)

2-Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi, Bilim Danışma Kurulu (2010/2011)

3-Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Tabii Üyeliği (2010/2012)

4-Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı  Türk Askeri Tarih Komisyonu (TATK) Üyeliği (2014/….)

 

TEZ DANIŞMANLIKLARI


YÜKSEK LİSANS


1-Ruken Tanrısever; 12. No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defterine Göre 1863-1864 Yılları Arasında Antalya, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2007, VIII+861s.

2-Mehmet Ak, Osmanlılarda Bir Ayanlık Modeli: Yılanlıoğulları Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2007, viii+153s

3-Hatice Çetin, 197 No’lu Mühimme Defterinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2009, vi+334s

4-Seda Tan, 17 No’lu Antalya Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2010, viii+695

5-Ayten Silsüpür’ün 14 No’lu Antalya Şer’iyye Sicili Defterine Göre 1865-1866 Yılları Arasında Antalya Şehrinin İdarî ve Sosyo-Ekonomik Durumu Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2011, 327s.

6-Talip Oktay, 27 No’lu Antalya Şer’iyye Defterinin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2012, 639s.

7-Hacı Bayram Özdemir, 26 No’lu Antalya Şer’iyye Defterinin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2012, 483s.

8-Tuğrul Niyazibeyoğlu, Misyoner Moses Payson Parmelee’nin Eserlerinde 19. Yüzyılın İkinci Yarısında Anadolu, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2015

9-M. Batuhan Çeken, Haydar Bey’in Vâkıât-ı Sultan Cem Adlı Eseri Ve Cem’in Hayatı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2018

10-Seda Çolak, Nasırüddin Şah Dönemi (1848-1896) Ve Tütün İmtiyazı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2019

11-Zeynep Dönmez, The Times’e Göre (1920) Türkler ve Ermeniler,  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2020

 

DOKTORA


1-Fatma Şimşek Osmanlı Anadolusu’nda Sancak Yönetimi ve Mütesellimlik Kurumu (18. Yüzyıl) Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2010, 191s

2-Murat Kütükçü, Selahattin Adil Paşa (1882-1961) Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2012, 333s

3-Mehmet Ak, 19. Yüzyılda Teke Yöresi Yörüklerinin Sosyo-Ekonomik Durumu,  Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2012, 406s.

4-Ebubekir Güngör, Türkistan’da Yeni Eğitim Sistemi Ceditçilik ve İşenali Arabaev, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya 2013

 

DERSLER


LİSANS (Güz-Bahar)


Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler

Tarih Metodolojisi

 

YÜKSEK LİSANS (Güz-Bahar)


Osmanlı Toplum Yapısı I/II

Klasik Dönem Osmanlı Kaynakları I/II

Osmanlı Dönemi Balkan Tarihi I/II

Araştırma Yöntemleri I/II

 

DOKTORA (Güz-Bahar)


Osmanlı Devlet Yönetimi I/II

Araştırma Yöntemleri I/II