PROF.DR. SEYFETTİN ERŞAHİN    
Adı : SEYFETTİN
Soyadı : ERŞAHİN
E-posta : ersahins@ankara.edu.tr, seyfettinersahin@gmail.com
Tel : 03122126800-1312
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İslam Tarihi
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/seyfettin-ersahin
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı: Seyfettin ERŞAHİN

Üniversitesi: Ankara Üniversitesi

Fakültesi: İlâhiyat Fakültesi

Bölümü: İslam Tarihi ve Sanatları

Anabilim Dalı: İslam Tarihi

 

1960’da Kızılcahamam-Taşlıca’da doğdum.

İlk öğrenimimi doğum yerimde, orta öğrenimimi Kızılcahamam-Pazar Orta Okulu (1971-1974) ve Ankara İmam-Hatip Lisesi’nde (1974-1978) bitirdim.

1979-1984’de Ankara Üni. İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimimi tamamladım.

1978-1985’de T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştım.

 1988-1990’de devlet memuru olarak gittiğim İngiltere’de Manchester Üniversitesi, Department of Middle Eastern Studies’de “The Approach of the Ottoman Ulema to the Reforms of Mahmud II” adlı yüksek lisans çalışmamı yaptım.

1991’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi Bilim Dalında doktora eğitimime başladım.

1992’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Tarihi ve Sanatları Bölümüne İslam Tarihi Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandım.

1994 Ocak-Temmuz arasında, Orta Asya cumhuriyetlerinde doktora konumla ilgili bilgi, belge ve kaynak toplayıp gözlemlerde bulundum.

1996-Ekim’de “SSCB Dönemi Türkistan Cumhuriyetlerinde Dini Yapılanma” adındaki tezimi savunarak İslam Tarihi Bilim Dalında doktor oldum. 

1996 yılında, TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda Çocuklar İçin adı altında 37 hafta dini sohbet programı yaptım. 

1996-1997 eğitim-öğretim yılında Kırgızistan’da Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde alanımla ilgili lisans dersleri verdim. 1997’den beri söz konusu fakültenin Türkiye’de okutulmakta olan öğrencilerinin İslam Tarihi derslerine girmekteyim. 

1999 Kasım’da İslam tarihi doçenti oldum.

2004-2005 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim dalında (İslam Tarihi) iki dönem yüksek lisans dersleri verdim.

2004 yılında Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’nde bulunan elyazmalarını kataloglama çalışmalarına katıldım.

TÜBİTAK tarafından desteklenen “İngiliz ve Alman Oryantalizminde Siyer Çalışmaları ve Bu Çalışmaların Türk ve Avrupa Birliği Haklarına Etkileri” adlı üç yıllık proje çerçevesinde 1 Eylül-4 Aralık 2005 tarihleri arasında İngiltere’de araştırma yaptım.

1999-2006 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak; başta Türk Cumhuriyetleri Tarihi ve Türk Tarihi ve Kültürü olmak üzere sahamla ilgili dersler verdim.

2008-2012 yıllarında T. C. Londra Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri olarak diplomatik görevde bulundum. 

Arapça, İngilizce ve Türk lehçelerini bilmekteyim.

 

 

A. YAYINLAR

 

Kendi Bilim Alanında Yazılan Türkçe Kitaplar

 

·      Türkistan’da İslam ve Müslümanlar (Sovyet Dönemi), Ankara, 1999, 342 s, 2007                                                                                                       

·      Kırgızlar ve İslamiyet, Göçebe Bir Türk Boyunun İslamlaşma Tarihi Üzerine Bir Deneme, Ankara 1999, SEK Yayınları

·      Buhara’da Cedidcilik-Eğitim Reformu Münazara ve Hind Seyyahının Kıssası, Ankara, 2000, X+182 s, Kültür Bakanlığı yay.                                                                                  

·      Akkoyunlular, Siyasal, Kültürel, Ekonomik ve Sosyal Tarih, Ankara, 2002, Bizim Büro yay. 317 s. (Baş Eser)

·      İslâm Tarihi (MEB Yayını, M. Özdemir, İ. Sarıçam ile birlikte), Ankara 2004.

·      İslâm Medeniyeti Tarihi, (İ. Sarıçam ile), Diyanet Vakfı Yayınları; Ankara 2007.

·      İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru; (İ. Sarıçam ve M. Özdemir ile birlikte) Nobel             Yayın; Ankara 2011.     

·      İngiltere’de Din ve Diyanet Hizmetleri Hakkında; İngiltere Diyanet Vakfı Yay.; 2012.

·      Mahmud Esad, İki Cihan Devleti Arasında Hz. Muhammed (SAV.), Haz. Seyfettin Erşahin, Otto Yayınları, Ankara, 2017. 

·      İslam Tarihini Anlama Kılavuzu, Otto Yayınları, Ankara 2017. 

 

Kendi Bilim Alanında Yazılan Türkçe Kitap Bölümleri

 

 

·      Ankara, Mescidler, Camiler, Mezarlıklar, Kitabeler, Ankara, 1996. Altındağ Belediyesi yay. (Mübarek Galib’in, Ankara, Mescidler, Camiler, Mezarlıklar  I (İstanbul, 1341/1925), Ankara, Kitabeler II (İstanbul, 1928) adlı eseri yeni Türk harflerine aktarılmış giriş, sadeleştirme ve notlarla Hüseyin Çınar ile birlikte yayınlanmıştır.)                                   

·      İslam Tarihi (İHL için, Prof.Dr. Mehmet Özdemir ve Prof.Dr. İbrahim Sarıçam ile birlikte) MEB yay. Ankara 2003.                                                                                                       

·      İslam Tarihi ve Medeniyeti (İLİTAM’a Türk-İslam Devletleri Tarihi III-IV. Üniteler 75 s), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara 2005.


·  “Türk Yönetim Kültüründe İslam Dininin Yeri ve Etkisi”, Türk-İslam Tarihinde Yönetim Uygulamaları, ed. Murat Akçakaya, Gazi Kitapevi yay, Ankara, 2018, ss. 321-373.


                          

Kitap Editörlüğü

 

·      İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Medeniyeti (Osmanlı Dönemi), C. 14, ed. Seyfettin Erşahin, Siyer Yayınları, İstanbul 2017.

        

SSCI, SCI, AHI ve Ekli Listede Yer Alan Dergilerdeki Yayınlar

 

·      “The Ottoman Ulama and the Reforms of Mahmud II”, Hamdard Islamicus, XXII/2, 1999, ss. 19-40.                                                                                                                            

·      “The Official Interpretation of Islam under the Soviet Regime: A Base for Understanding of Contemporary Central Asian Islam”, Hamdard Islamicus XXVIII/4, October-December 2005, ss. 7-25.                                                                                                    

·      “Westernization, Mahmud II and the Virtue Tradition”, American Journal of Islamic Social Sceiences, XXIII/2, Spring 2006, ss. 37-62 (Vesternizacija, Mahmud II. I Tradicija Islamskıh Vrijednosti Vladara adıyla Boşnakçaya tercüme edilmiş; Novi Muallim; 38/2009’da yayınlanmıştır.).

·      “The Ottoman Foundation of the Turkish Respublic’s Diyaney: Ziya Göalp’s Diyanet Ishlari Nazaratı”, The Muslim World, v. 98/2, April 2008.

                                                                                              

Türkçe Yayınlanan Tam Metinli Makaleler

 

·      “Sovyetler Birliği’nde Kur’an’a Yaklaşımlar”, İslami Araştırmalar (Kur’an’ın Anlaşılmasında Yöntem Sorunu Özel Sayısı), IX/1-4, 1996, 231-239.                                          

·      “Rusya’da Müslümanlar: Tatar Kavimlerinin Tarihçesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXXV, 1996, 561-602.                                                                     

·      “Türkistan Cumhuriyetlerinde Kadınların Din Eğitimi Sorunu”, Diyanet İlmi Dergi, XXXII/1, 1996, 77-96.                                                                                                    

·      “Sovyetlerin Orta Asya Türk Aile Yapısını Değiştirme Çabaları Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Diyanet İlmi Dergi, XXXIV/3, 1998, ss. 27-52.                                              

·      “Sovyet Türkistanında İslam ve Dindarlık”, İslami Araştırmalar, XI/1-2,1998, ss.127-137.

·      “Meşihat-ı İslamiye’den Diyanet Riyasetine: Ziya Gökalp’in Şeyhulislamlık Tasarısı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXXVIII, 1998, ss. 333-359. (Makalenin muhtasarı “Ziya Gökalp’in Şeyhulislamlık Projesi” adıyla Osmanlı VII, ed. Güler Eren, Ankara 1999, 448-456)                                                                                                   

·      “Osmanlı Devleti ve Türkistan Müslümanlarının Hac Seferleri (Çarlık Döneminden Günümüze)”, Diyanet İlmi Dergi, (Osmanlı Özel Sayısı), XXXV/1, 1999,  231-248.            

·      “Osmanlı Uleması ve Yenileşme: II. Mahmud’un Bazı Islahatı Karşısında Ulemanın Tutumu Üzerine Tespitler”, Diyanet İlmi Dergi, (Osmanlı Özel Sayısı), XXXX/1, 1999, 249-270.                                                                                                                                 

·      “Türk Hâkimiyet Geleneğinde Bilge Kişi: Osmanlı Hakimiyetinde Şeyh Edebali Örneği”, İslami Araştırmalar, XII/3-4, 1999, ss. 303-308.                                                                  

·      “Kırgızların İslamlaşması Üzerine Bazı Mülahazalar”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXXIX, 1999, 393-437.                                                                           

·      “Türklerin Hz. Muhammed Hakkındaki Bilgi Kaynaklarından Kısas-ı Enbiyalar: Kısas-ı Rabguzi Örneği”, Diyanet İlmi Dergi, Hz. Peygamber Özel Sayısı, 2000, 197-224.        

·      “Sovyetlerin Vakıf Politikası ve Türkistan’da Vakıflarının Kamulaştırılması”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLII, 2001, 131-143.                                         

·      “Türk Hakimiyet Tecrübesine XV. Yüzyıldan Bir Örnek: Akkoyunlu Hakimiyet Anlayışı ve Yönetim Yapısı”, Türkler VII, editörler, H. C. Güzel, K. Çiçek, S. Koca, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, 200-221.                                                                                   

·      “Yusuf Has Hacib’in Hz.Muhammed Tasavvuru”, Diyanet Avrasya, S.7, 2002, .56-64.

·      “Türkistan’ın "Verilen Bağımsızlıktan“, “Alınan Bağımsızlığa“ Yürüyüşü Üzerine Bazı Değerlendirmeler“, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLIV/1, 2003, ss. 313-343.                                                                                                                                          

·      “Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Ulusal Güvenlik ve Din“, Dini Araştırmalar, 2004/4, ss. 179-194.                                                                                                              

·      “Türk Ailesi ve Sovyet Rejimi”, Diyanet İlmi Dergi, 40/2, 2004,  101-130.                  

·      Osmanlı’da Vakıf-Esnaf İlişkisi Üzerine”, Diyanet İlmi Dergi, c. 43/4, 2007,ss.115-132.

·      “Yeni Türk Cumhuriyetlerinde Dine Dönüş Sürecinde İslamiyete Dair Bilgi Kaynakları: Özbekistan Örneği”, İslami Araştırmalar, c. 20/1, 2007, 17-22.                            

·      “Günümüz Türkistan’ında Sovyet Dini Mirası: Resmi İslam İrşadı”; Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı; Temmuz-Ağustos 2013; Sayı 53; 543-558.

·      “Türkistan’da İslamiyet Çalışmalarında Bakış Açısı Sorunu”;  Orta Asya’da İslam: Temsilden Fobiye; I. Cilt; Ed. M. Savaş Kafkasyalı; Ahmet Yesevi Üniversitesi Yay.; Ankara-Türkistan; 2012; 437-454

·      “İslam ve Türk Kimliği Üzerine“, Diyanet Avrupa, S. 53, Eylül 2003, 30-33.   

·      “İslam Medeniyet Havzası Türkistan’da Islahat Girişimleri: İsmail Gaspıralı Bey Örneği”, Yeni Türkiye İslam Dünyası Özel Sayısı I, S. 95, s. 371-408.

·      “İngiltere’de Müslüman Varlığı Üzerine Bazı Mülahazalar”, Yeni Türkiye İslam Dünyası Özel Dünyası III, S. 97, s. 179-201.         

· “İhtidanın Bedeli: Etiyopya Kralı Iyasu Örneği (1913-1916) / The Price of the Conversion to Islam: The Case of Iyasu, the King of Ethiopia (1913-1916)”, (Ibsa Ahmed Hassen ile), Karabük Üniversitesi Tarih ve Kültür Araştırmaları Dergisi, c.7, sayı 1, 2018, ss. 740-751.     

 

Türkçe Yayınlanan Vaka Takdimi, Özet, Makale/Kitap Eleştirisi/Yorumu vb.

 

·      “Türkistan Meselesine Mehmed Akif’in Bakışı”, Bizim Dergah, S.60, Nisan 1993,ss.7-10.

·      “Türkistan Yahudileri”, Alperen, S. 6, Mart 1995, ss. 22-24.                                                   

·      Kitap Tanıtma: “İslam Tarihçiliği Üzerine”, Hizmetli, Prof. Dr. Sabri, Ankara, 1991, XIV-208, DİB Yay.”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXXVII, 1998, ss.461- 466


·      Kitap Tanıtma: “Ahmed Hamdi Akseki”, Ertan, Veli, Ankara, 1988, Kültür Bakanlığı Yayınları, Kitap Haber, Kasım-Aralık 1998, S. 7, ss. 46-48. 

                                                 

·      “Mevlana’nın İnsana Yaklaşım Tarzı”, YOYAV Haber Bülteni, yıl 8, S. 77, Mart 1999, s. 11-13.                                                                                                                                     

·      Kitap Tanıtma: “Özbek Alim M.S. Muhammed Yusuf’un İslamda İnsan Hakları Adlı Eseri Üzerine“, İslami Araştırmalar, XIV/2, 2001, ss. 343-348.    

                                               

·      “Mevlana’nın Anadolu İnsanını İslâma Kazanma Metodu”, Diyanet Aylık Dergi, Aralık 2002, S. 144, s. 31-35.   


·      “Osmanlı Şeyhülislamlığı”, İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Medeniyeti (Osmanlı Dönemi), C. 14, Siyer Yayınları, İstanbul 2017, s. 123-200.


·      “Osmanlı’da Vakıf-Esnaf İlişkisi”, İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Medeniyeti (Osmanlı Dönemi), C. 14, Siyer Yayınları, İstanbul 2017, s. 539-560.                                                                                                         

 

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Tam Metni Yayınlanan Bildiriler

 

·      “K Voprosu ob Istari Reform Tuyurskoy Grafiki”, Vnedrenie Novikh Teknologiy v Uçebniy Prosses kak Sredstvo Povişeniya Kaçestvo Obuçeniya, Sbornik Nauçnik Turudov, vpusk 5, Oşski Gasudarstvenniy Universitet, Fakultet Mirovih Yazıkov, Oş, 1996, ss. 97-103.       

·      “The Ulema of Turkey and Turkistan in the Reform Age (XIX-XXth Century)”, Problemi Gumanizatsii Obşestva Teoriya i Praktika Prepodavaniya Mirovikh Yazıkov, Sbornik Nuçnikh Turdov, vıpusk 6, çast 1, Oşski Gasudarstvenniy Universitet, Fakultet Mirovikh Yazıkov, Oş, 1997, ss. 1-12. (Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Dünya Dilleri Fakültesi tarafından 25-27 Mayıs 1997’de Oş-’ta düzenlenen Toplumun İnsani Problemleri, Dünya Dilleri Öğretiminin Teori- ve Pratiği adlı uluslararası konferansa tebliğ.)                            

·      “Bağımsızlık Sonrasında Türkistan Cumhuriyetlerinde Dini Yapılanma”, Türk Dünyasının Dini Meseleleri, (Kutlu Doğum Haftası Sempozyumu, 1997), yay. Ömer Turan, Ankara, 1998, ss. 25-58.                                                                                                                  

·      “Türkistan’da Misyonerlik Faaliyetleri (Kırgızistan Örneği)”, Diyanet İlmi Dergi, XXXIV/3, 1998, ss. 95-114. (25-29 Mayıs 1998 tarihinde Ankara’da toplanan III. Avrasya İslam Şurası’na tebliğ olarak sunulmuş ve ilgili kurum tarafından metin olarak yayınlanmıştır)                                                                                                                              

·      “Musa Carullah Bigiyevning Sovetler Rusiyası Moselmanları Uçun Eşlegen Diyanet Proyekti”, Musa Bigiyev: Mıras hem Hazırge Zaman, Kazan-Tataristan 2000,ss. 64-85.  

·      “Ahmet Yesevi’nin Hz. Muhammed Tasavvuru”, Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi, Ankara 2002, ss. 331-359. (Kültür Bakanlığı, TİKA ve TÜKSEV’in 23-28 Ekim 2001’de Ankara’da ortaklaşa düzenlemiş olduğu Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi’ne tebliğ)                                                                                     

·      “The Jaditist Political Parties of Turkistan on the Secular State 1917-1920”, International Symposium Islam and the Secular State, ed.Z. Munavvarov, Taşkent 2003, ss.224-230.  

·      “Orta Aziya İlimpozdorunun Negizgi İslamî İlimderdin Önügüüsünö Koşgan Salımdarı”, (Orta Asya Ulemasının Temel İslamî İlimlere Katkısı), Uluslararası Orta Asya’da İslam Sempozyumu, Oş Mayıs 2004, Oş Devlet Üniversitesi-Türkiye Diyanet Vakfı, Mejduna-rodnoya Nauçnaya Konferentsiya, “İslam v Sentralnoy Azii”, Oş 2004, ss. 103-117.

·      “Sovyet Sonrasında İpek Yolunda Hanefilik ve Selefiliğin Hâkimiyet Mücadelesi”; Uluslararası İpek Yolunda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası Bilgi Şöleni; (3-4 Ekim 2013; Ankara); 212-223.

·      “Akkoyunlular ve Kürtler” ; Tarihte Türkler ve Kürtler Uluslararası Sempozyumu; (9-10 Ocak 2014- Ankara); baskıda.

·      “Mecelle’nin Rusya Türklerinin Varolma Mücadelesine Katkısı”, Uluslararası Mecelle Sempozyumu Türkçe Tebliğleri Elektronik Kitabı, Bursa, 25-27 Ekim 2017,Ankara 2017, s. 293-321.

·      “Sovyet İhtilali Karşısında Türkistan Ulemasının Tutumu”, 100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası, 25-27 Ekim 2017 Bildiri Özetleri Kitabı, Ankara 2017, s. 53-54. http://www.turksovyet.hacettepe.edu.tr/sovyetbildiriozetleri.pdf 

·      “Devlet-Dergah İlişkileri: Hacı Bayram Veli Dergahı-Akkoyunlu Devleti İlişkileri Örneği”, II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu 03-04 Mayıs 2017 Bildiriler Kitabı 1, Ankara Kelam Neşriyat, Ankara, Kasım 2017, s. 293-415. http://www.kalemdernegi.org.tr/media/file/21_teblig.pdf

·      “Batılı Oryantalistlerin Hz. Aişe Konusuna Yaklaşımı”, Uluslararası Hz. Aişe Sempozyumu, 29-30 Nisan 2016, Müminlerin Annesi Hz. Aişe Uluslararası Sempozyum Bildirileri Kitabı, Eylül 2017, s. 99-118.


· Anadolu’da İslam Yönetim Kültürüne Tasavvufun Katkısı: Necmuddin Daye’nin Yönetici Tiplemesi”, Türkistan’dan Anadolu’ya İrfan Mektebinin Hocalar Uluslararası Panel Bildirileri, TÜRKSOY yay. Ankara, 2018, ss. 31-56.

 

Ulusal Kongrelerde Tam Metni Yayınlanan Bildiriler

 

·      “Rusya Türklerinin Mecelle Hazırlama Girişimleri”, Ahmet Cevdet Paşa (1823-1895) Sempozyumu, Ankara, 1997, ss. 361-369.                                                                             

·      “İslamın Sosyal Dayanışma İlkeleri ve Tarihimizdeki Uygulamaları”, Fakirlik Problemi ve Çağdaş Çözüm Yolları Semineri, yay. İbrahim Ateş, Ankara, 1998, ss. 83-107.                 

·      “Türk-İslam Tarihinde Yoksulluğu Önlemede Vakıfların Rolü”, 2000 yılında Yoksulluk Sorununu Ulaştığı Boyutlar Semineri, yay. İbrahim Ateş, Ankara 2001, ss. 133-150.        

·      “Musa Carullah Bigiyev’in Sovyet Rusya Müslümanları İçin Diyanet Projesi”, Ölümünün 50. Yıldönümünde Musa Carullah Bigiyef, Ankara 2002, ss. 205-221.                                

·      “Vakıf Düşüncesini Doğuran Temel Dinamikler“, Vakıf Medeniyeti Sempozyumu 12-13 Mayıs 2003, Vakıflar Genel Müdürlüğü yay. ss. 27-45.                                                       

·      “Aşık Veysel’in Dini Dünyası Üzerine / İslama Kalp Gözü ile Bakmak” , Ülkemizde Engelliler Gerçeği ve İslam Sempozyumu, (20-21 Aralık 2003, Ankara), Diyanet İşleri Başkanlığı yay. Ankara 2005, ss.156-170.                                                                            

·      “İnsanın Güvenlik İhtiyacı ve Vakıf Kurumu”, Vakıflar ve Dayanışma Kültürü Semineri, (18 Aralık 2003, YOYAV.  Ankara), Ankara 2004, ss. 61-70.                                             

·      “SSCB’de İslami İnancın Korunmasında Hz. Ali Kültünün Rolü”, Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleriyle Hz. Ali Sempozyumu, (8-10 Ekim 2004 Bursa), Bursa 2005, ss. 257-283.  

·      “Türkiye’de Modern İslam Tarihçiliğine Doğru: Milli Devlette Ümmeti Çalışmak”, İSAV İslam İlimlerinde Metodoloji Problemi Seminerleri, 21-22 Şubat 2004, İstanbul, İslamî İlimlerde Metodoloji Meselesi 2, İstanbul 2005, ss. 945-980.