DR.ÖĞR.ÜYESİ EBU BEKİR SIDDIK ŞAHİN    
Adı : EBU BEKİR SIDDIK
Soyadı : ŞAHİN
E-posta : essahin@ankara.edu.tr, ebubekir.sahin@gmail.com
Tel : 0312-3103280/1300
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Yard. Doç. Dr. Ebubekir S. Şahin

Doğum Yeri       : Hekimhan-Malatya

Doğum Tarihi    : 05.O8.1970

Medeni Durum   : Evli

____________________________________________________________________________________________________

 Eğitim:

Doktora           : Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı (Eski Türk Edebiyatı) Ankara: 2005.

Tez                 : "Keçeci-zâde İzzet Molla'nın Divanları: Bahâr-ı Efkâr ve Hazân-ı Âsâr", Danışman: Prof. Dr. Cem Dilçin.

Yüksek Lisans  : Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı (Eski Türk Edebiyatı) Ankara: 1997.

Tez                 : "Kaside-i Bürde'nin Türkçe Şerh ve Tercümeleri", Danışman: Prof. Dr. Mustafa İsen.

____________________________________________________________________________________________________

 Yabancı Dil(ler)  :

1- Farsça

Okuma: iyi derecede     Yazma: iyi derecede        Konuşma: iyi derecede

2- İngilizce

Okuma: orta derecede     Yazma: orta  derecede    Konuşma: orta derecede

3- Arapça

Okuma: orta derecede     Yazma: orta  derecede    Konuşma: orta derecede

___________________________________________________________________________________

Meslekî ve İdarî Görevler:

05 Haziran 2012- (Devam) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Öğretim Üyeliği.

19 Mart 2009 - 04 Haziran 2012    Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Öğretim Üyeliği.    

23 Mart 2009 - 21 Haziran 2010      Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı.

 21 Temmuz 2005-18 Mart 2009    Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Araştırma Görevliliği.   

 11 Nisan 1999-21 Temmuz 2005     Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Araştırma Görevliliği.

1 Nisan 1994-10 Nisan 1999    Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde Araştırma Görevliliği.

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Yayınlar:

Makaleler

 ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1- "Leâlî'nin Kaside-i Bürde Şerhi İle İlgili Bir İntihal", Türkoloji, 2001, cilt 14, sayı 1, s. 263-270.

2- "Hüsn ü Aşk'ın İzinde Yarım Kalan Bir Mesnevî: Nâz u Niyâz", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi 20, 1 (2013) 145-184

Bildiriler

 ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

1- "Hüsn ü Aşk'ın Na-tamam Nazireleri" Mardin Artuklu Üniversitesi-Kayseri Erciyes Üniversitesi V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu -Uluslar arası- (Prof.Dr. Harun Tolasa Anısına), 16-18 Ekim 2009

2- "Kitap ile Okuyucu Arasında Katalog ", Türkiye Kütüphanelerinde Bulunan Farsça Yazmalar ve İran Kütüphanelerindeki Türkçe Yazmalar Sempozyumu, İstanbul: 18-19 Haziran 2009.

3- " Zahriyede Kalan Mesaj ", I. Uluslararası Kitle İletişim Araçlarında Türkçenin Kullanımı Bilgi Şöleni, Kırıkkale: 16-17 Nisan 2009.

4- "Sevgiliye Tahammül Nereye Kadar, Divan Edebiyatında Aşkın Halleri", 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Isparta, 23-26 Ekim 2007, s. 588.

5- "Keçeci-zade İzzet Molla'nın Eserlerinde Mevlevîlik ve Şairin Yayımlanmamış Bir Na't-i Mevlânâsı", Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Ulusal Sempozyumu, Konya 2007, s. 87-99.

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

1- "Kaside Vadisinde Ahmet Paşa ve Nef'î", Bursalı Şair Ahmet Paşa ve Dönemi, Editör: Bilal Kemikli, (Şair Ahmet Paşa Sempozyumu, Bursa: 26-27 Mart 2010), s. 138-149.

2- " Mehmet Akif'in İnşâda Dair Düşünceleri ve Akif'in Şiirini Okumak", Vefatının 72. Yılında Mehmet Âkif Ersoy Bilgi Şöleni: Mehmet Âkif Edebî ve Fikrî Akımlar, Ankara: 27-28 Aralık 2008.

Kitap Bölümü

 "Medh ve hamd kavramları çerçevesinde medhiye üslubu üzerine", Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VIII-Kasîdeye medhiye: biçime, işleve ve muhtevaya dair tespitler, Haz. Hatice Aynur vd., Klasik Yay., İstanbul 2013,  s. 340-361. 

 "Mevzûâtü'l-Ulûm'da Mevlânâ" Mevlânâ Araştırmaları -1, Editör: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu, Akçağ Yay., Ankara 2007, s. 470-475.


____________________________________________________________________________________________________

Projeler ve Danışmanlıklar

2009: Ankara Antikacılık, Antika& Sanat Eserleri Müzayedesi Kataloğu, 8 Kasım 2009, Swissôtel Ankara. Müzayede Kataloğunda yer alan Arapça, Farsça, Osmanlıca eserler konusunda sanat danışmanlığı.

2009: Ankara Antikacılık, Antika& Sanat Eserleri Müzayedesi Kataloğu, 19 Nisan 2009, Swissôtel Ankara. Müzayede Kataloğunda yer alan Arapça, Farsça, Osmanlıca eserler konusunda sanat danışmanlığı.

2008: Ankara Antikacılık, Antika& Sanat Eserleri Müzayedesi Kataloğu, 2 Kasım 2008, Swissôtel Ankara. Müzayede Kataloğunda yer alan Arapça, Farsça, Osmanlıca eserler konusunda sanat danışmanlığı.

2007: Mevlana Araştırmaları Derneği tarafından yayımlanan Mevlana Araştırmaları 1 (Editör: Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu) adlı  eserde redaktörlük.

 2006-2009: Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen TARBİS (Tapu Arşiv Bilgi Sistemi) Projesi'nde danışmanlık.

2006-2008: Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen VAYS (Vakıf Arşiv Yönetim Sistemi) Projesi'nde danışmanlık.

2000-2004: Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanesi Yazma Eserleri Kataloglama ve Bilgisayar Ortamına Aktarma Projesi'nde uzman. Bu proje çerçevesinde iki cilt katalog Ankara Üniversitesi tarafından yayımlanmıştır.

1-Ankara Üniversitesitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu (I) Üniversite A ve Üniversite B Koleksiyonları, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları No: 400, Ankara: 2006 (Komisyonla birlikte; Yayına Hazırlayanlar: Derya Örs-Kemal Tuzcu-Muhammet Hekimoğlu).

2-Ankara Üniversitesitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu (II/1) Mustafa Con A ve B Koleksiyonları, Ankara Üniversitesitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları No: 402, Ankara: 2008 (Komisyonla birlikte; Yayına Hazırlayanlar: Derya Örs-Kemal Tuzcu-Muhammet Hekimoğlu).

 ____________________________________________________________________________________________________

 

Verdiği Dersler

Eski Türk Edebiyatına Giriş I-II

Edebiyat Bilgileri-I

Osmanlı Türkçesi-III

Farsça

Türk Dili-I

Osmanlı Türkçesine Giriş (AÖF)

Eski Türk Edebiyatına Giriş (AÖF)