PROF.DR. TÜLAY OĞUZ    
Adı : TÜLAY
Soyadı : OĞUZ
E-posta : fenerci@ankara.edu.tr
Tel : 310 32 80/1661
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Öğrenim Durumu
1980
Lise
TED Ankara Koleji
 
1980-1982
ODTÜ
Fizik Bölümü
 
1982-1986
Lisans
Ankara Üniversitesi
Kütüphanecilik
 
1986-1988
Y. Lisans
Ankara Üniversitesi
Kütüphanecilik
 
1988-1995
Doktora
Ankara Üniversitesi
Kütüphanecilik
 
1991-1993
Özel Öğrenci
Norveç
Statens bibliotek- og informasjionshogskole
 
Görevler
 
1987
Ar. Gör.
Ankara Üniversitesi
DTCF
 
1997
Yard.Doç.
Ankara Üniversitesi
DTCF
 
2006
Doç.
Ankara Üniversitesi
DTCF
 
2012
Prof.
Ankara Üniversitesi
DTCF
 
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
 

Güler, B. (2004) Avrupa Birliği Yetişkin Eğitimi Programı Grundtvig ve Grundtvig Çerçevesinde Halk Kütüphanelerinin Yeri ve Önemi.(Yüksek Lisans Tezi).Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Zan, Burcu Umut. (2006) Derleme Olgusu ve Elektronik Yayınlar. .(Yüksek Lisans Tezi).Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uzunosmanoğlu, Ekrem. (2007)Türk Ulusal Bilgi Politikalarında Bilgi Merkezi Sorunsalı. (Yüksek Lisans Tezi).Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Önder, Işık.(2009) Elektronik Kitap Olgusu ve Türkiye’de Durum.(Yüksek Lisans Tezi).Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sükut, Fatih.(2011) İçerik Yönetim Sistemleri ve Sanal Kütüphanelerde Bilgi Hizmetleri .(Yüksek Lisans Tezi) Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Er, Neslihan. (2012) Arama motorlarında görsellere erişmede dil sorunu. (Yüksek Lisans Tezi) Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Akbaş, Murat. (2015) Üniversite kütüphanelerinde sosyal medya politikaları. (Yüksek Lisans Tezi) Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Karcı, Pelin.(2016) İş Süreci Modelleme Yöntemlerinin Üniversite Kütüphaneleri Sağlama Biriminde Uygulanması. (Yüksek Lisans Tezi) Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Işık, Recep.(2017) Halk Kütüphaneleri için bir Sürekli Mesleki Eğitim ve Gelişim Modeli Önerisi. (Yüksek Lisans Tezi) Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Projelerde Yaptığı Görevler

Şubat- Ekim 2012: Çalışma Bakanlığı, Kamu İstihdam Hizmetleri Projesi TR07H1.03-01/001 (Araştırmacı)

2008- 2010: Sosyal Bilimler Alanında Bilgi Kaynaklarının ve Kütüphanenin Yarattığı Değer. TÜBİTAK SOBAG Araştırma Projesi (Araştırmacı)

2004- 2005: Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veritabanlarının Performans Ölçümü Projesi. Yönlendirilmiş Proje, 0000043 (Araştırmacı)

2002- 2003: “Ankara Üniversitesi İçin Elektronik Bilgi Erişim Modeli” Projesi Yönlendirilmiş Proje, 0000022 (Araştırmacı)

İdari Görevler
 

2004- 2014 Bölüm Erasmus Koordinatörlüğü

Eylül 2008- Mart 2010 Fakülte Erasmus Koordinatörlüğü

2016- Bölüm başkan yardımcılığı

Bilimsel/Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

Türk Kütüphaneciler Derneği

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

 

 
Ödüller

1986

Emily Dean Birincilik Ödülü

ESERLER
 
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Pelin Karcı Kandemir ve Tülay Oğuz.(2018) "Basılı Kitapların Sağlanması İş Sürecinin Modellenmesi: Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Örneği", Türk Kütüphaneciliği 32(3) 163-182 Doi: 10.24146/tkd.2018.34 

Akbaş, Murat ve Tülay Fenerci.(2016) “Üniversite Kütüphanelerinde Sosyal Medya Politikaları”, Bilgi Dünyası 17(2) 201-231 http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/518

Fenerci, Tülay. (2008) “Historical development of legal deposit system in Turkey”, Government Information Quarterly 25 (3) 491-503 Doi:10:1016/j.giq.200710.001

Fenerci, Tülay. (2009) “The Origins of legal deposit in Turkey”, Library History 24 (1) 23- 36 Doi:10:1179/17581608X295239

Fenerci, Tülay. (2004) “Bilgi politikaları açısından kapitalist ekonomik sistemde bilgi toplumu olgusu”, Bilgi Dünyası 5 (1) 74-92 http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=3&vtadi=TPRJ%2CTTAR%2CTTIP%2CTMUH%2CTSOS%2CTHUK&c=google&s_f=_5&detailed=1&keyword=3569

Fenerci, Tülay. (2001) “Veritabanı tasarımının önemi ve normalizasyon süreci”, Türk Kütüphaneciliği 15(2) : 123-135 http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/view/1732

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 

Fenerci, Tülay.(2004) “Toplum kültür etkileşimi çerçevesinde kütüphanecilerin işlevselliği”, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara (Bildiriler) içinde (84-98) Yay.Hazl: Sacit Arslantekin ve Fahrettin Özdemirci Ankara: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Fenerci, Tülay.(1999) “Kütüphaneciliğimizde nereden nereye”, Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını...Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Kuruluşunun 50.Yılı Uluslar arası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999 Ankara içinde (1-21) Yayına hazırlayanlar Özlem Bayram ve diğerleri Ankara: TKD

 
Ulusal/ uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Kitap içinde bölüm yazarlığı

Fenerci, Tülay. (2015) “Sosyal kuramların bilginin düzenlenmesine sunduğu yaklaşımlar”, Prof.Dr.İrfan Çakın’a Armağan içinde (82-101) Yay.Hazl. Umut Al ve Zehra Taşkın. HÜ Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Fenerci, Tülay.(2014) “Dokümantasyon ve Suzanne Briet”, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 60.yıl armağan kitabı içinde (201-223) Yayına Hazırlayanlar: Nevzat Özel, Neslihan Er-Koçoğlu. Ankara: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi http://bilgibelge.humanity.ankara.edu.tr/files/2014/01/Ankara-%C3%9Cniversitesi-Bilgi-ve-Belge-Y%C3%B6netimi-B%C3%B6l%C3%BCm%C3%BC-60.y%C4%B1l-arma%C4%9Fan-kitab%C4%B1.pdf

Fenerci, Tülay.(2012) “Paul Otlet’in monograf ilkesi ve evrensel onlu sınıflama sistemi”, Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a Armağan içinde (29-35) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Fenerci, Tülay. (1999) “Veritabanı olgusu”, 50. Kuruluş Yılında Milli Kütüphaneye Armağan içinde (241-247) Ankara: TC Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı,

Fenerci, Tülay .(1997) "Ranganathan: yaşamöyküsü ve iş disiplini", Kütüphanecilik Bölümü: 25. Yıla Armağan, Yay.Haz. Bülent Yılmaz, içinde (140- 152) Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü (Oya Gürdal ile birlikte).

Fenerci, Tülay. (1990) "Osman Ersoy'un yayınları", Prof.Dr. Osman Ersoy'a Armağan, içinde (196- 203) Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği (Fatoş Arslantekin, Sacit Arslantekin, Doğan Atılgan, Oya Gürdal ile birlikte).

 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

Alkan, Nazlı ve Tülay Fenerci. (2012) “Kütüphanecilikte Pozitivist Yaklaşımlar”, Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu 31 Mayıs- 02 Haziran 2012, Ürgüp/Nevşehir, Bildiriler içinde (289-323) Yay. Hazl: Fatoş Subaşıoğlu, Oya Gürdal Tamdoğan ve Tülay Fenerci. Ankara: Ankara Üniversitesi

Fenerci, Tülay. (2003) “Toplumsal bütünleşme ve halk kütüphaneleri”, Bilgi toplumuna doğru halk kütüphaneleri; Pulman XT Türkiye Ulusal Toplantısı, 16-19 Kasım 2002 içinde (26- 31) Yay.Hazl: Bülent Yılmaz Ankara: Anadolu Üniversiteleri Konsorsiyumu

Fenerci, Tülay. (2000)“Ulusal veritabanına doğru: Veri paylaşımı ve akademik kütüphanelerin rolü” başlıklı oturumda panelist. Küreselleşme Avrupa Birliği ve bilgi merkezleri; 36. Kütüphane Haftası bildirileri 27 Mart- 02 Nisan 2000 içinde (88-115) Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneğineciler Derneği

 
Diğer yayınlar
 

Fenerci, Tülay. (2003) “Kütüphanecilik ve disiplinlerarası niteliği”, Türk Kütüphaneciliği 17( 3) 283- 294. http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/view/1830.

Fenerci, Tülay. (1998) “Bir enformasyon süreci olarak örgütlenme”, Kütüphanecilik Dergisi: Belge, Bilgi ve Kütüphane Araştırmaları (4) 103-111.

Fenerci, Tülay.(1997) “Bulgaristan Milli Kütüphanesi’nde bulunan Türkiye, Türkler ve Atatürk hakkında yazılmış kaynakların bibliyografyası”, Türk Kütüphaneciliği 11(4) 337-350.

Fenerci, Tülay. (1988)“Kütüphanecilik eğitiminde öğretim yöntemleri”, Türk Kütüphaneciliği 2 (1) 8-22.

 
Yayınlanmayan/ ulusal toplantılarda sunulan bildiriler
 

Fenerci, Tülay. (2003) “Kütüphaneciliğin disiplinlerarası niteliği ve disiplinlerarası etkileşimin önemi”, 20-31 Mart 2003 Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 67. Yıl Kutlamaları Gençlik Şenliği Ekinsel ve Sanatsal Etkinlikler

Fenerci, Tülay. (2002) “Türkiye ve Avrupa Birliği işbirliğinin Türk kütüphanecilerine sunduğu fırsatlar”, 26- 27 Mart 2002 İstanbul Yaratıcı Kütüphane Hizmetlerini Geliştirmeyle İlgili Avrupa Topluluğu Girişimleri.

Fenerci, Tülay.(1998) “Veri tabanı tasarımı için bir yöntem: NIAM”, 10-12 Eylül 1998 Ankara Türk Kütüphaneciler Derneği 18. Genel Kurul ve II. Kütüphane Konferansı

Çeviriler
 

Muddiman, Dave. “Kütüphane ve enformasyon biliminin post modern içeriğine doğru”, Çev: Tülay Fenerci. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün Kuruluşunun 50. Yılına Armağan içinde (78-95) Yay.Hazl: Doğan Atılgan Ankara: Ankara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004.

Lindley, Jane “Uluslar arası kütüphane konsorsiyumu”, Çev: Tülay Fenerci. Kütüphanecilikte Yeni Gelişmeler Kavramlar, Olgular...; 37. Kütüphane Haftası Bildirileri 26 Mart-01 Nisan 2001 içinde (88-93) Yay.Hazl: Ali Can ve diğerleri. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2002.

Heiyser, Katjja. “Goethe Enstitüsü ve Kütüphaneleri”, Çev: Tülay Fenerci. Türkiye’de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları Sempozyumu 7 Mart 1996 Perşembe, Bildiriler içinde (99-101) Yay.Hazl. Doğan Atılgan-Sacit Arslantekin Ankara: Ankara Üniversitesi, 1996.