DOÇ. DR. FERYAL SÖYLEMEZOĞLU    
Adı : FERYAL
Soyadı : SÖYLEMEZOĞLU
E-posta : fsoylemezoglu@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Bölüm : EL SANATLARI BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/feryal-soylemezoglu
Kişisel Akademik Bilgiler

Yard.Doç.Dr. Feryal SÖYLEMEZOĞLU

 03.06.1965


 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Köy El Sanatları

Ankara

1986

Yüksek Lisans

Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (Köy El Sanatları) Anabilim Dalı

Ankara

1988

Doktora

Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ev Ekonomisi (Köy El Sanatları) Anabilim Dalı

Ankara

1995

5.Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi :1998

Doçentlik Tarih                    :----

Profesörlük Tarihi               :----

6.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1. Tezsiz Yüksek Lisans Tezleri

Hanife GÜÇLÜ SARAÇ, 2002. Bursa Bıçakçılığının Bugünkü Durumu.

Sema GÜNDOĞDU, 2003. El Dokumacılığında Motifler.

Fatma BAYRAM, 2005. Kastamonu’da Ahşap İşleri.

Esra COMBA, 2007. Merzifon Dokumacılığı.

Neslihan SÖNMEZ, 2010. Cam İşlemeciliği.

Zeliha ÖZGÜR, 2010. Beypazarı Gümüş İşlemeciliği.

Zeynep ŞARMAN, 2011. Nallıhan İğne Oyacılığının Bugünkü Durumu.

Arzu YAVUZ, 2012. Kırşehir Oniks Taşı İşlemeciliği.

Eda ELDEN, 2012. Balıkesir Ametist Taşı İşlemeciliği.

Hafsa KURT, 2012. Geçmişten Günümüze Gaziantep Aba Dokumacılığı.

Öznur GEZMİŞ, 2012. Kastamonu El Dokumacılığı.

Sevim DERMAN, 2012. Tire Beledi Dokumacılığı.

Simel Fulya ALBAYRAK, 2013. Sinop İli El Sanatları.

6.2.  Yüksek Lisans Tezleri

Tülay DİNÇER,2005.Lise Öğrencilerinin Okul Üniformalarına ilişkin Tercihlerinin ve Sorunlarının Belirlenmesi.

Sibel ATAÇ,2005. Büyük Benden Giysi Kullanan Kadınların Hazır Giyim Tercihlerinin ve Sorunlarının Belirlenmesi.

Gökhan YILMAZ,2006. Tokat Yöresi Folklorik Kıyafetler Üzerine Bir Araştırma.

Şirin ŞAHAN,2008. Gaziantep İlinde Sedef Kakmacılığı Üzerine Bir Araştırma.

6.3. Doktora Tezleri

Ebru ALPARSLAN,2009. Oltu Taşı İşlemeciliği ve Yörede Üretilen Ürünlerin Bazı Özellikleri.

Şirin KARAMAN, 2013. Sivas Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesinde Bulunan Sivas İl Müftülüğü Koleksiyonuna Ait Düz Dokuma Yaygıların Özellikleri.

7. Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI &ArtsandHumanities)

DELLAL, G., ELİÇİN, A., SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z., ARIK, İ. Z. 2001. Kıl keçilerinden elde edilen üst liflerin bazı fiziksel özellikleri ve kullanım alanları. Tübitak Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi. 25(4). 581-587.

 DELLAL, G., ELİÇİN, A., ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F., ARIK, İ. Z. 2001. Kıl keçilerinden elde edilen alt liflerin bazı fiziksel özellikleri ve kullanım alanları. Tübitak Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi. 25(4). 589-596.

SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z., DELLAL, G., TATAR, A. M. 2002. Kıl keçilerinden elde edilen üst ve alt liflerde renklilik. Tübitak Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi. 26(6). 1395-1400.

ERDOĞAN, Z., DELLAL, G., SÖYLEMEZOĞLU, F., TATAR, A. M. 2003. KılxAnkara (G1) melezi keçilerde elde edilen alt liflerin bazı fiziksel özellikleri üzerinde bir araştırma. Tübitak Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi. 27(3). 525-528.

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ATAÇ, S., SÖYLEMEZOĞLU, F. AND YANAR A. A. 2008. Determining the Problems of Large Sized Women Redarding Ready-to-Wear. The Social Science. 3 (8): 551-557.

DİNÇER,T.,SÖYLEMEZOĞLU,F., AYDIN YANAR, A.2010.TheDetermination of TheProblemsand Solutions RelatedtoThe School UniformPreferences of The High School Students- TheSocialSciences 5 (3): 237-245 medwelljournals.

DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., PEHLİVAN, E., SÖYLEMEZOĞLU, F., YANAR, A. 2012. Theimportance of  fiber productionforconservation of nativesheepandgoatbreedsandsilkwormlines in Turkey. Journal of Life Sciences. David Publishing 6(7), 826-831.

DELLAL, G.,SÖYLEMEZOĞLU, F.,ERDOĞAN, Z., PEHLİVAN, E., KÖKSAL, Ö., TUNCER, S.S.2014. Presentsituationandfuture of animal fiber production in Turkey: A Review.Journal of Life Sciences, 8(2), 192-200.

KAYABAŞI, N.,ŞANLI,H. S., SÖYLEMEZOĞLU, F.2015.The Evaluation andLight, AbrasionfastnessValues of ColoursObtainedfromSomeDyeingPlants in Silk Yarn. AmericanJournal of AppliedChemistry.3(2):48-56. Doi:10.11648/j.ajac.20150302-8745.

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

YAZICIOĞLU, Y., SÖYLEMEZOĞLU, F. 1995. Kilim dokuma teknikleri ve eşme kilimlerinin bu tekniklere uygunlukları. I. Uluslararası Eşme Kilim Festivali. Türkiye Kilimciliğinin Üretim ve Pazarlama Sorunları Sempozyumu. Turizm Geliştirme Vakfı Yayını. Ankara. 127-135.

ARLI, M., YAZICIOĞLU, Y., SÖYLEMEZOĞLU, F. 1995. Geçmişten Günümüze Eşme Kilimlerinin Renk ve Desen Özellikleri. I. Uluslararası Eşme Kilim Festivali. Türkiye Kilimciliğinin Üretim ve Pazarlama Sorunları Sempozyumu. Turizm Geliştirme Vakfı Yayını. Ankara. 137-147.

SÖYLEMEZOĞLU. F., KAYABAŞI, N. 1996. Bayan Akademik Personelin Hazır Dış Giyim Alışverişine İlişkin Davranış Biçimleri. Uluslararası Tekstil Konferansı ve Sergisi. Bursa. 310-315.

 DEMİR, M., ÇELİK, S., GÜNEY, D., ARLI, M., KAYABAŞI, N., ILGAZ F., EKİM, T., ADIGÜZEL, N. 1998. Türkiye’de yetişen bazı önemli boya bitkilerinin üretim teknikleri ve elde edilen renklerin haslık dereceleri. New Trends and Methods in Natural Products Research. Proceeding of XIIth International Symposium on Plant Originated Crude Drugs. Ankara, 72-83.

ÖZGEN, Ö., SÖYLEMEZOĞLU, F., TAŞ, A. Ş. 2005. Clothing, fashion and self esteem of Turkish adolescents. 2nd International Institute of Consumer Sciences Research Congerence. 4th-6th July 2005. Liverpool, UK. (abstract).

SÖYLEMEZOĞLU, F., TAĞI, S. 2006. Sustainability of handwoven carpets in Turkey: the importance of technical dictinctions between regional carpet styles. 10. Textile Society of America Biennial Symposium, Toronto, Kanada (Basımda).

SÖYLEMEZOĞLU, F., ŞANLI, H. S., KAYABAŞI, N. 2006. Silkworm production and dyeing with some natural dyes of silk products in Turkey. Deutsch-Türkısche Agrarforschung. 8. Symposium. Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) in Braunschweig-Cuviller Verlag-Göttingen. 215-226.

DINÇER, T., SÖYLEMEZOĞLU, F. 2006. Ketenüretimininsürdürülebilirliğivetekstildekullanımı. I. UluslararasıEvEkonomisiKongresi. 22-24 Mart 2006. Ankara. s. 462-474.

ŞAHAN, Ş., SÖYLEMEZOĞLU, F. 2006. Gaziantep ilindesedefkakmacılığıüzerindebiraraştırma. VII. MilletlerarasıTürkHalkKültürüKongresi. 27 Haziran-1 Temmuz. Gaziantep. (Basımda).

TAĞI, S. Ö., ERDOĞAN, Z., ARLI, M., KAYABAŞI, N. SÖYLEMEZOĞLU, F. 2006. Geçmişten günümüze Karadeniz Bölgesi geleneksel el dokumaları. I. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi. Oluşum Yayıncılık, Ankara, 643-647.

DERMAN, S., SÖYLEMEZOĞLU, F. 2007. Tire-BelediDokumaları. Uluslararası Asya veKuzey Afrika ÇalışmalarıKongresi. 38. Icanas Atatürk Kültür, DilveTarihYüksekKurumu. Ankara.

DELLAL, G, ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F., PEHLİVAN, E. 2008.Animal fiber production in mediterraneanregion of turkeyandItscontributiontotherural life. Xth EAAP mediterraneansymposium.New trendsforınnovation in themediterraneananimalproduction.Book of absteacts –Corte .

DERMAN,S., SÖYLEMEZOĞLU, F. 2008.Tire-beledi Dokumaları.38. Icanas (Uluslararası Asya-Kuzey Afrika ÇalışmalarıKongresi). Maddi Kültür Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, s.431-448, Ankara.

ERDOĞAN, Z., DELLAL, G., SÖYLEMEZOĞLU, F., BARITÇI, İ. 2008.Animal fiber production in turkeyanditscontributiontothesustainablerural life-thecasestudy:theeconomicandstructuralanalyses of theplantsproducinghairclothtentandmohairproductsBook of abstraacts of the 59th annualmeeting of theeuropeanassociationforanimalproduction-Book of abstracts No:14, poster 15 142 p., vilnius, Lithuania.

SÖYLEMEZOĞLU, F., AYDIN YANAR, A. 2008.Approachesandpreferences of greekcitizens.Employing in turkey, toturkishhandicraft products.4th International conference on tourism.Theacademy of tourismresearch L Studies (ATEM) andthetourismresearchunit of theathensInstituteforeducationandresearch (ATİNER)-ATHENS, Greece.

SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z., DELLAL, G. 2008. Kırsal Alanda Çocuklar İçin Kullanılan El Sanatları Ürünleri Türkiye (Akdeniz Bölgesi) Örneği. Türk Halkları edebiyatı II.kitap Q afgaz üniversiteti.837-840, Bakü.

DELLAL, G., ERDOĞAN, Z.,SÖYLEMEZOĞLU, F. 2009.Animal fiber production in thetrakiaregion of turkeyanditscontributiontotherurallife.Proceeding.IV.Balkanconference of animalsciencebalnimalcon.challenges of the balkan animalındustryandthe role of scienceandcooperatian.Trakiauniversityfaculty of agriculture- 333-337p.Stara Zagora-Bulgaria.

ERDOĞAN, Z.,SÖYLEMEZOĞLU, F., KAHVECİOĞLU, H. 2009. TheUse of Tradifional Buldan Weavings in Interior Design. RuralEnvironment. Educatien. Personality. (REEP) Proceedings of the 4 th International Scientific Conference. No: 4 LatuiaUniversity of AgricultureFaculty of Enguneering. Institute of Educationand Home Economics. Printed in Jelgava Printing House 48-51p. Jelgava.

SÖYLEMEZOĞLU, F., ARLI, M., ERDOĞAN, Z. 2009.Theuse of turkishflatweawings in interiordesing.Ruralenvironmenteducation-personality (REEP) proceeding of the 4th ınternationalscientificconference No:4 latviauniversity of agriculturefoculty of engineering – ınstitute of educationandhomeeconomics.Printed in jelgovaprintinghouse. 127-130p jelgava.

SÖYLEMEZOĞLU, F., DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., KAYABAŞI, N. PEHLİVAN, L. 2009. Animal fiber production in turkey.The 38th internationalsession of scientificcommunications of thefaculty of animalscience.Scientificpopers,vol.l11 210-217p.,Bucharest.

ŞANLI, H. S., KAYABAŞI, N., SÖYLEMEZOĞLU. F. 2009.Dyeing of silk yarnwithImportantsomedyeplants in turkey.28th meeting of dyes in historyandarchaeology DHA 28.Institute of naturalfibres L medicinalplantsbook of abstracts 8p.poznan.poland.

DELLAL, G., ELİÇİN, A., TUNCEL, E., ERDOĞAN, Z., TAŞKIN, T., CENGİZ, F., ERTUĞRUL, M.,SÖYLEMEZOĞLU, F., DAĞ, B., ÖZDER, M., PEHLİVAN, E., TUNCER, S.S., KOR, A., AYTAÇ, M.,KOYUNCU, M. 2010. Türkiye’de hayvansal lif üretiminin durumu ve geleceği. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı-2, 735-757.

ÖZGEN, Ö. SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z., BAYOĞLU, A.S. 2010. Adolescents, clothing and self-esteem: The case of Turkey. The Fourth Edition of the International Conference of Applied Research in Textile CIRAT-4, Monastir, Tunisia, 361-368.

SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z., DELLAL, G. 2010. Türkiye’de ipek üretiminin bugünü ve el sanatları yolu ile kullanım alanları. Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu- Bildiriler. Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu, Ankara, 47-52.

DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F., DELLAL, İ., PEHLİVAN, E. 2010. Animal fiber production in Turkey: present situation and future. International Conference ofApplied Research in Textile CIRAT-4, Monastır, Tunisia, 71-75.

ERDOĞAN, Z.,SÖYLEMEZOĞLU, F., DELLAL, G. 2011. Türkiye’de el dokuma halı ve düz dokuma yaygı üretiminin bugünü ve geleceği. 16. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Bildiriler. Üsküp, Makedonya, 520-525.

DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., PEHLİVAN, E., SÖYLEMEZOĞLU, F., YANAR, A. 2011. The importance of fiber production for conservation of native sheep and goat breeds and silkworm lines in Turkey. 8th Global Conference on the conservation of Animal Genetic Resources. Tekirdağ, Türkiye, 217-222.

ÖZGEN, Ö. SÖYLEMEZOĞLU, F.,ERDOĞAN, Z., ÇAKIROĞLU, F.P. 2011. A sample of sustainablelifestyle: Seferihisar, first ‘cittaslowcity of Turkey. Consumer 11, 5th International Consumer SciencesResearch Conference, 18-20th of July, 2011, Bonn, Germany.

DELLAL, G., SÖYLEMEZOĞLU, F.,ERDOĞAN, Z., PEHLİVAN, E., ÖZDAL, K. 2013. Animal fiber production in Turkey: Presentsituationandfuture. Book of abstracts of the 64th annualmeeting of theEuropeanFederation of AnimalScience. Book of abstracts No: 19. 26-30 August. p. 515, Nantes, France.

MÜJDE, G., SÖYLEMEZOĞLU, F. 2013. Gerede İlçesinde Dericilik ve Derinin El Sanatları Açısından Değerlendirilmesi. Uluslararası Gerede Kültürü ve Sanatı Sempozyumu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi-Gerede.

SÖYLEMEZOĞLU, F.,ERDOĞAN,Z. 2013. Türkiye’de Kıl Keçi Liflerinin Kırsal Alanda El Sanatları Yolu ile Kullanımı. Uluslararası Türkiye-Macaristan İlişkileri Sempozyumu ve Türk Sanatları Karma Sergisi. 20-24 Haziran. 289-293. Budapeşte.

YANAR, A.,SÖYLEMEZOĞLU, F.,KAYABAŞI, N.,ERDOĞAN,Z. 2013. El Sanatlarının Kültür Turizminde Önemi ve Sürdürülebilirliğine Yönelik Öneriler-Kahramanmaraş Örneği.Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu.18-20 Nisan.Cilt:II. 307-317.

KAYABAŞI, N., ERDOĞAN,Z., SÖYLEMEZOĞLU, F., YANAR, A. 2014. SomeProperties of WovenMaterialsMadeof FibersandTheirCareand Storage at High AgriculturalInstitute(Yüksek Ziraat Enstitüsü) Collection. Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi. 17-20 September 2014.İstanbul.

KAYABAŞI, N., KARAKELLE. A.,SÖYLEMEZOĞLU. F.  2014.The Art Of Mosaicin Hatay. V. European Conference on SocialandBehavioralSciencesBalticInstitute of Humanities, St Petersburg, Russia. September 11-14.

YANAR, A., SÖYLEMEZOĞLU, F.,ERDOĞAN, Z. 2014. Theplace of handicraftsmade of fiber  in culturaltourism; sample of Beypazarı district. Uluslararası Türkiye-Hollanda İlişkileri Sempozyumu, Bildiriler, Amsterdam, 161-167.

ERDOĞAN, Z.,SÖYLEMEZOĞLU, F., ARCAK, S., YANAR, A. 2015. Kazan ilçesinde yöresel ürünlerinkırsal turizm açısından önemi. 3. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu 2015. Bildiri kitabı. Artlantis Matbaa, Ankara.

KARAMAN, Ş., SÖYLEMEZOĞLU, F. 2015. Sivas’ta bazı camilerde bulunan dokuma eserlerin toplanma ve depolanması ile koruma önerileri. III. Uluslararası Romanya’da Türk Kültürünün İzleri Sempozyumu. Bildiri Kitabı. 192-198. Bükreş.

SÖYLEMEZOĞLU F. 2015.  Türkiye İpekböcekçiliği ve İpek Üretiminde Hatay İlinin Önemi.  Uluslararası Türkiye-Çekya İlişkileri Sempozyumu ve Karma Türk Sanatları Sergisi. Bildiri Kitabı. 353-356. Prag.

ARCAK S., SÖYLEMEZOĞLU F. 2016. Çorum Köy El Sanatları Tarım İlişkisi.  Uluslararası Geçmişten Geleceğe Sanat Sempozyumu ve Sergisi, Bildiri Kitabı. 79-87. Çorum.

KARAKELLE A., SÖYLEMEZOĞLU F., ERDOĞAN Z. 2016. Hatay da Sürdürülebilir Bir proje İpekböceği Yetiştiriciliği ve Buna Bağlı İpek Ürünlerin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması. 7. Uluslararası İstanbul Tekstil Konferansı. Bildiri Kitabı. 410-417.

SÖYLEMEZOĞLU F., ARCAK S. 2016. Kırsal Kalkınma Açısından Kazan İlçesine İpek Kültürünün Kazandırılması. IV. Kazan Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu. Bildiri Kitabı. 373-380. Kazan.

7.4. Ulusal Kitap ve Kitap Bölümleri

KAYABAŞI, N., ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F. 2011.Türk El Sanatları. Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları. Yayın No:90. 258s.

DEMİR,M., ÇELİK.S., ADIGÜZEL,N., EKİM,T., ARLI,M., KAYABAŞI,N.,ILGAZ, F., GÜNEY, D. 2006. Türkiye’de Yetişen Bazı Önemli Boya Bitkilerinin Üretim Teknikler ve EldeEdilenRenklerinHaslıkDereceleri. Tokat.139s.

ELİÇİN,A., DELLAL,G., SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN,Z., ARIK, İ.Z. 2000. Kıl keçilerindenelde edilen üst-alt liflerin bazı fiziksel özellikleri ile kullanım şekilleri. AnkaraÜniversitesi Basımevi, 58s.

SÖYLEMEZOĞLU, F., vd. 2016. Yaşlılık. Disiplinlerarası Yaklaşım, Sorunlar, Çözümler-2.Nobel Akademik Yayıncılık, 576 s.

7.5.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SÖYLEMEZOĞLU, F., TAĞI, S. Ö., ERDOĞAN, Z. 2006. The importance of education on sustainability of Turkish handicrafts. Research on Education. Athens Institute for education and Research. Greece. 297-302.

SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z. 2007. Sustainability of Handicrafts and Tourism: The Sample of Beypazarı District. Essays on Tourism Research (Edited by Margarita Kefalaki and Gregory T. Papanikos) ISBN: 978-960-6672-24-8, 470 pages. Hardback, Athens, Greece.

ETIKAN, S., GÜNER, B., SÖYLEMEZOĞLU, F. 2007. Effects of the All-Inclusive System Applied for the Tourism of Bodrum District on the Sector of Souvenir. Essays on Tourism Research (Edited by Margarita Kefalaki and Gregory T. Papanikos) ISBN: 978-960-6672-24-8, 470 pages. Hardback, Athens, Greece.

7.6.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

ARLI, M., KAYABAŞI. N., ILGAZ. F. 1993. El dokuması halıcılıkta bitkisel boya kullanımı. Tekstil ve Mühendis. 7(38). Bursa.

 ILGAZ, F., ARLI, M. 1993. Uşak ili Eşme ilçesindeki kilim dokuyucuları. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu 1992-93 Çalışmalarından Bir Kesit. Ankara. 22-27.

SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z. 1998. Türkiye’de ipekböcekçiliğinin durumu. Doğu Anadolu Tarım Kongresi. Bildiri Kitabı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Erzurum. 1042-1052.

SÖYLEMEZOĞLU, F., KAYABAŞI, N. 1998. Devrek’de baston yapım tekniği. Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1996. Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları: 268.

ARLI, M., SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z. 1999. Ayancık ilçesinde keten el dokumacılığı. 2000’li Yıllarda Türkiye’de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu Sempozyum Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları: 2301, Ankara. 14-19.

ERDOĞAN, Z., DELLAL, G., ETİKAN, S., SÖYLEMEZOĞLU, F. 1999. Akkaraman koyunlarının yapağı özellikleri. Tarım Bilimleri Dergisi. 5(3). Ankara. 93-98.

KAYABAŞI, N., SÖYLEMEZOĞLU, F.1999. Bartın’da yazmacılık sanatı. Erdem Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu. Atatürk Kültür Merkezi. Halı Özel Sayısı II. Cilt: 10. Sayı: 29. Ankara. 361-368.

KAYABAŞI, N., SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z. 1999. Eskişehir’de lületaşı işlemeciliği. Ekin. 3(7). Ankara. 100-103.

DELLAL, G., SÖYLEMEZOĞLU, F., ETİKAN, S., ERDOĞAN, Z. 2000. Anadolu merinosu koyunlarının bazı yapağı özellikleri üzerinde bir araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi. 6(2). Ankara. 48-53.

SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z. 2000. Alanya kaleiçi ipek dokumacılığı. Ekin. 4(11). Ankara. 94-97.

ARLI, M., KAYABAŞI, N., SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z. 2000. Farklı hav yükseklilerinde üretilmiş el dokusu halıların rezilyans özellikleri. Tekstil ve Konfeksiyon. 3-4. Ege Üniversitesi Basımevi. İzmir. 75-82.

ERDOĞAN, Z., DELLAL, G., SÖYLEMEZOĞLU, F. 2001. KılxAnkara (G1) melezi keçilerden elde edilen üst liflerin bazı fiziksel özellikleri üzerinde bir araştırma. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. 7(4). 106-108.

SÖYLEMEZOĞLU, F. 2001. Beypazarı ipekli el dokumacılığının bugünkü durumu. Ekin 5(18). Ekip Grafik. 100-104.

YANAR, A., ERDOĞAN, Z., KAYABAŞI, N., SÖYLEMEZOĞLU, F. 2013. Tutuklu ve Hükümlülere El Sanatları Eğitimi Verilmesi ve Sonuçlarının İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Volum: 17, Sayı: 1. 57-67.

KAYABAŞI, N., KARAKELLE, A., SÖYLEMEZOĞLU, F. 2016. Tasarımda Süsleme Malzemesi Olarak İpekböceği Kozasının Kullanımı Hatay Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi ArtE. 233-245.

 

 

7.7.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

ARLI, M., ILGAZ, F. 1992. Türk El Sanatları Atlası Üzerine Yöntem ve Öneriler. IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri. Feryal Matbaası. Ankara. 23-27.

ILGAZ, F., KAYABAŞI, N. 1994. El Sanatlarında Tarımsal Hammadde Sorunları Kamu ve Özel Kuruluşlarla Orta Öğretimde, Üniversitelerde El Sanatlarına Yaklaşım ve Sorunları Sempozyumu Bildirileri. Türk Tarih Kurumu Basımevi. Ankara. 239-250.

 KAYABAŞI. N., ILGAZ, F. 1994. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinde El Sanatlarına Yaklaşım. Kamu ve Özel Kuruluşlarla Orta Öğretimde, Üniversitelerde El Sanatlarına Yaklaşım ve Sorunları Sempozyumu Bildirileri. Türk Tarih Kurumu Basımevi. Ankara. 251-258.

KALINKARA, V., SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z. 1995. Çalışma Ekipmanlarının Halı Dokuyucularının Sağlık ve İş Verimine Etkileri. Beşinci Ergonomi Kongresi. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 570, 305-311.

SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z. 1998. Türkiye’de İpekböcekçiliğinin Durumu. Doğu Anadolu Tarım Kongresi. Bildiri Kitabı. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Erzurum. 1042-1052.

 ARLI, M., SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z. 1999. Ayancık İlçesinde Keten El Dokumacılığı. 2000’li Yıllarda Türkiye’de Geleneksel Türk El Sanatlarının Sanatsal, Tasarımsal ve Ekonomik Boyutu Sempozyum Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları: 2301, Ankara. 14-19.

 ÖLMEZ, F., ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F. 2000. Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde El Sanatları Öğretim ve Eğitimi. Ulusal Ev Ekonomisi Kongresi. Bildiriler. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara. 43-57.

SÖYLEMEZOĞLU, F.2000. Türkiye’de İpek Üretimi ve El Sanatları Alanında Kullanımı. III. Ulusal Türk El Dokumalarına Yaklaşım ve Sorunları Sempozyum Bildirileri. Selçuk Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi El Sanatları Eğitimi Bölümü. Konya. 170-175.

 SARAÇ, G. H., SÖYLEMEZOĞLU, F.2005. Bursa bıçakçılığının bugünkü durumu. II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu. 20-22 Ekim 2005. Bursa. s. 947-971.

YAZICIOĞLU, Y., ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F. 2005. Köy El Sanatlarının Cumhuriyet döneminde sosyal, ekonomik, kültürel ve endüstriyel alanda etkileri ve bu perspektif ışığında günümüzde köy el sanatlarına yaklaşım. V. Türk Kültürü Kongresi (17-21 Aralık 2002). Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları Cilt: XII. Ankara. 19-25.

YANAR, A., SÖYLEMEZOĞLU, F., KAYABAŞI, N., ERDOĞAN, Z. 2013. El sanatlarının kültür turizminde önemi ve sürdürülebilirliğine yönelik öneriler. Uluslararası Türk ve Dünya Kültüründe Kahramanmaraş Sempozyumu. Cilt II. Ankara, 307-316.

ŞAHAN, Ş.,SÖYLEMEZOĞLU, F. 2006. Sivas bıçakçılığı ve markalaşmanın önemi. I. El SanatlarıKongresi. 10-12 Mayıs. Denizli. s. 336-355.

DELLAL, G., ELİÇİN, A., TUNCEL, E., ERDOĞAN, Z., TAŞKIN, T., CENGİZ, F., ERTUĞRUL, M.,SÖYLEMEZOĞLU, F., DAĞ, B., ÖZDER, M., PEHLİVAN, E., TUNCER, S.S., KOR, A., AYTAÇ, M.,KOYUNCU, M. 2010. Türkiye’de hayvansal lif üretiminin durumu ve geleceği. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Bildiriler Kitabı-2, 735-757.

DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F., PEHLİVAN, E., KÖKSAL, Ö., ÖNAL, A. R., TUNCER, S. S. 2013. Türkiye İçin Sürdürülebilir Hayvansal Lif Üretimi Neden Önemlidir? 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 444-447, Çanakkale.

SÖYLEMEZOĞLU, F., YANAR, A., KAYABAŞI, N., ERDOĞAN, Z. 2014. Aile çiftçiliğinde el sanatlarının yeri ve önemi. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, Bildiriler, FAO Türkiye temsilciliği, 450-454, Ankara.

ERDOĞAN, Z.,SÖYLEMEZOĞLU, F., KAYABAŞI, N., DELLAL, G., YANAR, A. 2015. Türkiye’de hayvansal liflerin geleneksel ve endüstriyel alanda kullanımı. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi Bildiriler Kitabı 2. Ankara, 913-928.

7.8.  Diğer yayınlar

ARLI, M., ILGAZ, F. 1990. El Dokusu Halıcılıkta Dar Boğazlar. 6. Mühendislik Haftası Bildirileri. Isparta (Basılmamış).

ARLI, M., ILGAZ, F., KAYABAŞI. N. 1993. Present Situation and Future of Handwoven Wool Carpets. Production of Hides, Skin, Wool and Hair. EAAP Publication No: 56 Pudoc Scientific Publishers. Wageningen. 274-275.(POSTER)

 ARLI, M., KAYABAŞI. N., SÖYLEMEZOĞLU, F. 1994. Vegetable Dyes Used in Dying of Wool Carpet Yarn in Turkey. 45th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Edinburg. UK. 292.(POSTER)

ELİÇİN, A., DELLAL, G., SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z., ARIK, İ. Z. 2000. Kıl keçilerinden elde edilen üst-alt kılların bazı fiziksel özellikleri ile kullanım şekilleri. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara. 58 s.

SÖYLEMEZOĞLU, F. 2005. El dokuması halıcılıkta kalite, bakım-koruma sorunları ve çözüm önerileri. El Dokuması Halıcılığımızın Sorunları ve Çözüm Önerileri, Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli. Muğla Üniversitesi Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu (26 Nisan 2005).

DEMİR, M., ÇELİK, S., ADIGÜZEL, N., EKİM, T., ARLI, M., KAYABAŞI, N., ILGAZ, F., GÜNEY, D. 2006. Türkiye'de yetişen bazı önemli boya bitkilerinin üretim teknikleri ve elde edilen renklerin haslık dereceleri. Can Ofset Matbaacılık. Tokat. 139 s.

SÖYLEMEZOĞLU, F., TAŞ, A. Ş., DINÇER, T., ÖZGEN, Ö. 2006. The determination of relationships between self-esteem and school uniform attitudes of Turkish adolescents. XthConference of European Association for Research on Adolescence (eara) 2th-6th May 2006. Antalya (Poster).

 TAĞI, S., ERDOĞAN, Z., ARLI, M., KAYABAŞI, N., SÖYLEMEZOĞLU, F. 2006. GeçmiştengünümüzeKaradenizBölgesigeleneksel el dokumaları. I. UluslararasıEvEkonomisiKongresi. OluşumYayıncılık. Ankara. 643-647.(POSTER)

ERDOĞAN, Z., DELLAL, G.,SÖYLEMEZOĞLU, F.and BORITÇI, İ. 2008. Animal Fiber production in Turkey and its contribution to the sustainnable rural life-the case study: the economic and structural analyses of the plants producing haircloth test and mohair products. Book of Abstracts of the 59th Annual Meeting of the European Association for Animal Production. Book of Abstracts No: 14. Vinius, Lithuania 142 p.(POSTER)

Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı. 2008. Kırsal Alanda Kadının Tarımsal Üretim ve Pazarlamadaki Rolü. (Girişimcilik ve Pazarlama Alt Çalışma Grubu. Kızılcahamam. Ankara.

I. Meslek Yüksekokulları Halı-Kilim Şenliği Konferans. El Dokuması Halıcılığın Sorunları ve Çözüm Önerileri. Yard. Doç. Dr. Feryal Söylemezoğlu. Atatürk Kültür Merkezi. D. Salon. Muğla.

8. Projeler

Karadeniz Bölgesinde El Dokumacılığı ve Yörede Üretilen Geleneksel Dokumaların Bazı Teknik Özellikleri, Ankara Üniversitesi Projesi, araştırmacı, 97550002, 2000.

Kıl Keçilerinden Elde Edilen Üst-Alt Kıllarından Bazı Fiziksel Özellikleri ile Kullanım Şekilleri, Tübitak Projesi, VHAG 1307, araştırmacı, 2000.

Farklı hav yüksekliklerinde üretilmiş el dokusu halıların rezilyans özellikleri, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 97550001, araştırmacı, 1999.

Kadın Çiftçilerle İpekböceği Yetiştiriciliği ve Buna Bağlı İpek Ürünlerinin Geliştirilmesi, Yaygınlaştırılması,  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Projesi, Danışman, 2015.

9.Diğer Faaliyetler

9.1. Paneller

SÖYLEMEZOĞLU, F. 2014. Kırsal El Sanatlarının Aile Çiftçiliğindeki Yeri ve Önemi. Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı Paneli. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-AKÇAM. 12 Haziran 2014. Ankara.

 SÖYLEMEZOĞLU, F. 2014. Türkiye’de İpekböcekçiliğinin Günümüzdeki Durumu ve Sorunları. Hatay İpekçiliği ve İpekli Dokumalar Paneli. Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (24 Ekim 2014), Hatay.

9.2. Çalıştay

SÖYLEMEZOĞLU, F. 2014. Aile Çiftçiliği Açısından Kadın İşgücü, Çocuk İşçiliği Kayıt Altına Alma. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2014 Uluslararası Aile Çiftçiliği Çalıştayı. Moderatör. 12-13 Haziran 2014. Ankara

SÖYLEMEZOĞLU, F. 2016. Eğitim. Müze Profesyonelleri Projesi: Ortak Akıl Çalıştayı. Müze Profesyonelleri, Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Ankara Üniversitesi. 13 Haziran 2016. Ankara.

 

9.3. Sergi

İpekli Dokuma ve Süs Eşyaları Sergisi. Kadın Çiftçilerle İpekböceği Yetiştiriciliği ve Buna Bağlı İpek Ürünlerinin Geliştirilmesi, Yaygınlaştırılması Projesi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Projesi, 2015. Hatay.

9.4. Tasarım

Hatay İli için Sürdürülebilir Bir Kalkınma Modeli: Kadın Çiftçiler ile İpekböceği Yetiştiriciliği ve Buna Bağlı İpek Ürünleri Geliştirilmesi, Yaygınlaştırılması proje konusu ile ilgili liflet içeriğinin oluşturulması. 2015. Ankara.

10.İdari Görevler

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (2006 – 2015).

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği (2015 yılından itibaren).

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (2015 yılından itibaren).

Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı (2016 yılından itibaren).

11.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

TextileSociety of America (2006 yılından itibaren bazı yıllarda).

EAAP (EuropeanFederation of AnimalScience) (2013 yılından itibaren)

AKÇAM Yönetim Kurulu Üyeliği (16.10.2012 yılından itibaren).

Zootekni Derneği (2012 yılından itibaren).

Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği (2005 yılından itibaren).

12. Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyelikleri

2014 Uluslararası Aile Çiftçiliği Sempozyumu

2015 Uluslararası 3. Halk Kültürü Sempozyumu

2016 Uluslararası 4. Halk Kültürü Sempozyumu

2017 Uluslararası 5. Halk Kültürü Sempozyumu

13. Verilen Dersler

Dersin Kodu ve Adı

Düzeyi

Dönemi

Dersin Verildiği Birim

ES205 Lif Teknolojisi

Lisans

2006-2007 Güz

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ES305 Bitkisel Örmecilik

Lisans

2006-2007 Güz

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ES304 Batik Yapım Teknikleri

Lisans

2006-2007 Bahar

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ES310 Kilim ve Düz Dokumalar

Lisans

2006-2007 Bahar

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ES205 Lif Teknolojisi

Lisans

2007-2008 Güz

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ES305 Bitkisel Örmecilik

Lisans

2007-2008 Güz

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

EE305 Tekstil Hammaddeleri

Lisans

2007-2008 Güz

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ES403 El Sanatlarında Kalite Kontrol

Lisans

2007-2008 Güz

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ES402 El Dokuması Halıcılık

Lisans

2007-2008Bahar

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ES205 Lif Teknolojisi

Lisans

2008-2009 Güz

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ES305 Bitkisel Örmecilik

Lisans

2008-2009 Güz

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ES403 El Sanatlarında Kalite Kontrol

Lisans

2008-2009 Güz

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ES310 Kilim ve Düz Dokumalar

Lisans

2008-2009Bahar

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ES402 El Dokuması Halıcılık

Lisans

2008-2009Bahar

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ES408 Proje II

Lisans

2008-2009Bahar

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ES410 Seminer

Lisans

2008-2009Bahar

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

MT402 Mezuniyet Tezi

Lisans

2008-2009Bahar

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ES305 Bitkisel Örmecilik

Lisans

2009-2010 Güz

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

SMU301 Mesleki Uygulama

Lisans

2009-2010 Güz

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ES403 El Sanatlarında Kalite Kontrol

Lisans

2009-2010 Güz

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ELS407 Proje I

Lisans

2009-2010 Güz

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

SMT401 Mezuniyet Tezi

Lisans

2009-2010 Bahar

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ES310 Kilim ve Düz Dokumalar

Lisans

2009-2010 Bahar

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

SMU302 Mesleki Uygulama

Lisans

2009-2010 Bahar

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ES402 El Dokuması Halıcılık

Lisans

2009-2010 Bahar

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ES410 Seminer

Lisans

2009-2010 Bahar

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

MT402 Mezuniyet Tezi

Lisans

2009-2010 Bahar

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ELS403 El Sanatlarında Kalite Kontrol

Lisans

2010-2011 Güz

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ELS407 Proje I

Lisans

2010-2011 Güz

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ES402 El Dokuması Halıcılık

Lisans

2010-2011 Bahar

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

Türk El Sanatları

Ön Lisans

2010-2011 Bahar

ANKÜZEM

806528 Lif Teknolojisinde Analiz, Kontrol ve Araştırma Yöntemleri

Lisansüstü

2010-2011 Güz/Bahar

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

BTR113 Türk El Sanatları

Ön Lisans

2011-2012

Güz

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu

ZFD407 Turizmde El Sanatları

Lisans

2011-2012

Güz

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

EVY302 Kültür Varlıkları

Lisans

2011-2012

Bahar

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

ES310 Kilim ve Düz Dokumalar

Lisans

2011-2012

Bahar

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ES402 El Dokuması Halıcılık

Lisans

2011-2012

Bahar

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

806528 Lif Teknolojisinde Analiz, Kontrol ve Araştırma Yöntemleri

Lisansüstü

2011-2012 Güz/Bahar

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

EVY302 Kültür Varlıkları

Lisans

2012-2013

Bahar

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

ES310 Kilim ve Düz Dokumalar

Lisans

2012-2013

Bahar

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

ES402 El Dokuması Halıcılık

Lisans

2012-2013

Bahar

Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu

806528 Lif Teknolojisinde Analiz, Kontrol ve Araştırma Yöntemleri

Lisansüstü

2012-2013 Güz/Bahar

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

806528 Lif Teknolojisinde Analiz, Kontrol ve Araştırma Yöntemleri

Lisansüstü

2013-2014 Güz/Bahar

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

806528 Lif Teknolojisinde Analiz, Kontrol ve Araştırma Yöntemleri

Lisansüstü

2014-2015 Güz/Bahar

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü