PROF.DR. FATİH USLUER    
Adı : FATİH
Soyadı : USLUER
E-posta : fusluer@ankara.edu.tr, fusluer@icloud.com
Tel : 5424083603
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : Türk Dili ve Edebiyatı
Kişisel Akademik Bilgiler

   Eğitim

DoktoraSciences ReligieusesEcole Pratique des Hautes Etudes - Sorbonne, Paris, Nisan2007.

             Yüksek Lisans. Asie Mineure et Intérieure, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, Mayıs 2002.     

             Lisans. Türk Dili ve EdebiyatıBoğaziçi ÜniversitesiIstanbul, Mayıs 1999.

Dil

Arapça, Farsça, Fransızcaİngilizce ve İspanyolca


    Kitaplar

 

[1] Usluer Fatih. Hurufilik, İstanbul, Kabalcı, 2009.

[2] Usluer Fatih. Hakikatlere Giriş; Mukaddimetü'l-Hakâyık-Seyyid Nesîmî, İstanbul, Kabalcı, 2009 (1.bs), İstanbulRevak Yayınları, 2016 (2-3. bs).

[3] Usluer Fatih. Fazlullah EsterâbâdîCâvidannâmeDürr-i Yetim İsimli Tercümesi, İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2012.

[4] Usluer FatihÖzer Şenödeyici, İsmail ArıkoğluHurufilik Bilgisi; Ferişteoğlu AbdülmecidKülliyatı, İstanbul, Gece Kitaplığı, 2014.

[5] Usluer Fatih. Hurufi Metinleri IAnkara, Birleşik Yayınları, 2014.

[6] Usluer Fatih. Arş-nâme Tercümesi. İstanbul, TYEK Başkanlığı, 2014. 

[7] Usluer Fatih. Fakrnâme Vîrânî AbdalİstanbulRevak Yayınları, 2015.

[8] Usluer Fatih. Kısmet-nâme. İstanbul, TYEK Başkanlığı, 2014. 

[9] Usluer Fatih. Beşâret-nâmeGenc-nâmeŞehriyâr-nâmeFeyz-nâme. İstanbul, TYEK Başkanlığı, 2019.

 

    Makaleler ve Kitap Bölümleri 

[1] Usluer Fatih. “Hurûfî Metinleri ile İlgili Bazı Notlar”, Ege Üniversitesi Türk Dili ve EdebiyatıAraştırmaları Dergisi, S. 13, no. 1, Jan 2007, pp. 211-235. 
[2] Usluer Fatih. “Misâlî'nin Miftâhu’l Gayb'ı Metin ve Açıklama”, Turkish Studies, International Periodical for the LanguagesLitterature and History of Turkish or Turkic, Volume 2/2, Spring2007, pp. 697-722. 
[3] Usluer Fatih. “Aşk Mesnevilerinde Cinsellik Mazmunları”, Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Litterature and History of Turkish or Turkic, Volume 2/4, Fall 2008, pp. 795-822. 
[4] Usluer Fatih. “Şeyh Galib’in Baruthane Şiirleri”, The Journal of International Social Research, Volume I/3, 2008, pp. 411-423. 
[5] Usluer Fatih. “Nesîmî Şiirlerinin Şerhlerinde Yapılan Yanlışlıklar”, Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Litterature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/2, Winter 2009, pp. 1072-1091. 
[6] Usluer Fatih. “Mir Fâzılî’nin Taksîm-i Salât u Evkât’ının Şerhi”, Hacı Bektaş Veli Dergisi, Volume 50, 2009, pp. 145-222.
[7] Usluer Fatih. “Hurûfî Şifreleri”, Journal of Turkish Studies of Harvard UniversityVolume 33/II, 2009, pp. 201-219. 
[8] Usluer Fatih. “Hurufilikte On İki İmam”Turkish Studies, International Periodical for theLanguagesLitterature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/1, Winter 2010, ss. 1361-1389.
[9] Usluer Fatih, Fırat Yıldız. “Hurufism Among Albanian Bektashis”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, Volume 3, Issue: 15, 2010, pp. 268-280.
[10] Usluer Fatih. “Feyznâme-i Misâlî Neşirleri”, Hacı Bektaş Veli Dergisi, Volume 56, 2010, pp. 299-323.
[11] Usluer Fatih. “Hurufilikte Rüya Tabirleri”, Milli Folklor, Volume 90, 2011, pp. 134-146.
[12] Usluer Fatih. “Les Thèmes Bibliques dans le Houroufisme”Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences and the Iranian Institute of Philosophy’s Islamic Philosophy Yearbook, vol. II, 2012, pp. 426-443.
[13] Usluer Fatih. “Vîrânî Abdal Risâleleri ”, Alevilik Araştırmaları Dergisi, Vol. III, 2012, pp. 85-114.
[14] Usluer Fatih. "Kısmet-nâme'nin Döndü Karaca Neşri ve Açıklaması", The Journal of International Social Research, Volume 5/23, 2012, pp. 45-80. 
[15] Usluer Fatih. "Risâle-i Hüsniye", Alevilik Araştırmaları Dergisi, Vol. IV, 2012, pp. 67-122 (SıdıkaDemirsöz ile). http://www.aadergisi.com/pdfs/4.pdf
[16] Usluer Fatih. "Osmanlı Türkçesinde Hurufilik", Keşkül, vol. 25, 2013, pp. 88-92.
[17] Usluer Fatih. "Hurufilik: Harflerden Vahdet-i Vücuda", NTV Tarih, vol. 50, 2013, pp. 88-89.
[18] Usluer Fatih. "Muhîtî", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğühttp://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=476
[19] Usluer Fatih. "Refî'î", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=470
[20] Usluer Fatih. "Şeyh Gâlib", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=263
[21] Usluer Fatih. "Vîrânî", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=473
[22] Usluer Fatih. "Seyyid Nesîmî", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1201
[23] Usluer Fatih. "FirişteoğluAbdülmecîd İbn-i Firişte İzzeddîn", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü,
http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=1447
[24] Usluer Fatih, Özer Şenödeyici. "Abdülbaki Gölpınarlı'nın Hurufilikle İlgili ÇalışmalarıAbdülbaki Gölpınarlı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., 2013, ss. 83-114.
[25] Usluer Fatih. "Carullah Efendi'nin Cifir ve Tıp İlimlerine Dair Kitapları", Osmanlı Kitap KültürüEd. Berat Açıl. İstanbul, İlem Yay., 2015.

 

    Konferans ve Seminerler

[1] Usluer Fatih. “Hurufilikte ‘insan’ ve bunun Alevi-Bektaşi inancında görülen yansımaları”, TarihtenBugüne Alevilik Sempozyumu, Cem Vakfı, 18-19 April 2009, Ankara.
[2] Usluer Fatih. “Câvidânnâme’nin Türkçe Tercümesi: Dürr-i Yetîm”, IV. Klasik Türk EdebiyatıSempozyumuErciyes Üniversitesi, 4-5 May 2009, Kayseri. 
[3] Usluer Fatih. “Hurufi Şifreleri”, Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Adıyaman Üniversitesi, 15-16 May 2009, Adıyaman. 
[4] Usluer Fatih. “Hurufism among Albanian Bektashis”, Bektashism Between Religious Movementand Established Religion, European University of Tirana, 23-24 October 2009, Tirana.
[5] Usluer Fatih. “Les thèmes bibliques dans le houroufisme”, Institut Français d’Etudes Anatoliennes, 9 December 2009, Istanbul.
[6] Usluer Fatih. “Hurufi Metinlerinde Hz. Ali Figürü”, Uluslararası Hz. Ali Sempozyumu, 9 EylülÜniversitesi İlahiyat Fakültesi, 18-20 December 2009, İzmir.
[7] Usluer Fatih. “Azerbaycan Edebiyatında Hurufilik; Nesîmî Örneği”, Azerbaycan İlim veMedeniyet HaftasıAzerbaycan Muhtelif Medeniyetlerin Temas Noktasıdır, Humboldt University, 3 December 2010, Berlin.
[8] Usluer Fatih. “Hurufilik ve Klasik Türk Edebiyatındaki İzleri” Bilim Sanat VakfıKlasik Türk Edebiyatı Konuşmaları, 19 January 2012, İstanbul.
[8]  Usluer Fatih. “Hurufi Şiirinin Tekamülü ve Hurufi Şiir Dili”, Divan Şiirinin Dili, 27-28 Nisan 2012, Ankara.
[9] Usluer Fatih. “Farsçadan Türkçeye Hurufi Metinleri”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları IX; MetninHâlleri, Osmnalı'da TelifTercüme ve Şerh, 26 Nisan 2013Gaziantep.
[11] Usluer Fatih. “Reformas del Alfebeto y Turco Otomano”, 1915 El Ano Mas Largo del Imperio Otamano: Una Reivindicacion Centenaria, Mart 2016, La Paz-Bolivia. Printed by La Paz, GeminisYayınları, 2016, pp. 243-255.
[12] Usluer Fatih. “Reformas del Alfebeto y Turco Otomano”, 1915 El Ano Mas Largo del Imperio Otamano y el Renacimiento de un Pueblo, Mart 2016, Ascuncion-Paraguay. Printed by Universidad Nihon Gakko, 2016, pp. 184-196.
[13] Usluer Fatih. “Hurufi Disciples versus Fadl Allah Astarabadi : The Hurufi Khalifas’ Interpretationof Fadl Allah’s Doctrine”, The Renaissance of Shi’i Islam in the 15th-17th Centuries : Facets of Thought and Practice, 3-5 October 2018, The Institute of Ismaili Studies-London.