DR.ÖĞR.ÜYESİ GÖKHAN ATİK    
Adı : GÖKHAN
Soyadı : ATİK
E-posta : gatik@ankara.edu.tr, gokhanatik@gmail.com
Tel : +903123633350 (Dahili: 3103)
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
EĞİTİM
Doktora, 2013, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Doktora Tezi Başlığı: “Ortaokul Öğrencilerinin Mağduriyetinde Etkili Olan Öğrenci ve Okul Düzeyi Faktörleri: Ekolojik Bir Bakış Açısı”
Yüksek Lisans, 2006, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Yüksek Lisans Tezi Başlığı: “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri Arasındaki Zorbalığı Yordamada Denetim Odağı, Benlik Saygısı, Anne-Baba Stili, Yalnızlık ve Akademik Başarının Rolü”
Lisans, 2002, Hacettepe Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık
Lise, 1997-98, Sıdıka Rodop Lisesi, İzmir
Lise, 1994-97, İzmir Atatürk Lisesi, İzmir

MESLEKİ DENEYİM
2015 – … Dr. Öğr. Üyesi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Ankara.
2013 – 2015 Araştırma Görevlisi Dr., Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Ankara.
2008 – 2013 Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Ankara.
2010 – 2011  Misafir Araştırmacı, Department of Counseling and Educational Development, The University of North Carolina at Greensboro, NC, USA.
2006   Okul Psikolojik Danışmanı (yarı zamanlı) (Nis.-Haz.),  Adnan Saygun Müzik Hazırlık İlköğretim Okulu, Bilkent Üniversitesi, Ankara.
2003 – 2007 Okul Psikolojik Danışmanı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara

ÖDÜLLER/BURSLAR
   - Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Teşvik Ödülü (2016)  
   - Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılı Eğitim Bilimleri Doktora Programı En İyi Tez Ödülü (2014)
   - Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği - Genç Araştırmacı Ödülü (2013)
   - YÖK, Doktora Araştırma Bursu (Bir yıllık) (2010)

YAYINLAR

Kitap Bölümü
     - Atik, G. (2019). Siber zorbalığı azaltmak ve önlemek için neler yapılabilir? İçinde İ. Tanrıkulu (Ed.), Siber zorbalık: Araştırmaya, önlemeye ve müdahale etmeye yönelik en güncel bilgiler (ss. 179-197). Ankara: Anı Yayıncılık.

Çeviri Kitap
   - Barnes, J. (2014). Temel biyolojik psikoloji. Çevirenler: A. Altındağ (Editör), S. Erdoğan (Editör Yardımcısı), Ö. Yıldırım, S. Canan, S. Aras, İ. Büyük, N. Hayırlı, B. Ergönül, M. Sözen, K. Büyüktürkoğlu, B. Şahin Acar, G. Atik, M. Boysan. Ankara: Nobel (Orijinal çalışmanın tarihi 2013).
   - Bond, T. (2013). Psikolojik danışma uygulamalarında etik ve standartlar. Çevirenler: B. Yeşilyaprak, A. Büyükgöze Kavas, B. Uzun Özer, E. Çetinkaya Yıldız, İ. Yalçın, & G. Atik. Ankara: Nobel. (Orijinal çalışmanın tarihi 2010).

Makaleler
     - Erpay, T. & Atik, G. (2019). Tek Başına Olmayı Tercih Etme Ölçeği: Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Education Journal, 27(6), 2493-2500. doi:10.24106/kefdergi.3371
     - Atik, G., & Erkan Atik, Z. (2019). Undergraduate counseling trainees’ perceptions and experiences related to structured peer group supervision: A mixed method study. Eurasian Journal of Educational Research, 82, 101-120. doi: 10.14689/ejer.2019.82.6
     - Erpay, T., & Atik, G. (2019). Tek Başına Olma Türleri Ölçeği: Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Başkent University Journal of Education, 6(2), 192-201.
     - Atik, G., & Erkan Atik, Z. (2017). Predicting hope levels of high school students: The role of academic self-efficacy and problem solving. Education and Science, 42(190), 157-169. doi: 10.15390/EB.2017.5348
     - Atik, G., Gülçin Çelik, E., Güç, E. ve Tutal, N. (2016). Psikolojik danışman adaylarının yapılandırılmış akran grup süpervizyonu sürecindeki metafor kullanımına ilişkin görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 17(2), 597-619.
     - Atik, G., & Yerin Güneri, O. (2016). Ortaokul öğrencileri için Okul İklimi Ölçeği: Türkçe Formu’nun geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 15(1), 91-103. doi: 10.17051/io.2016.42123.
     - Atik, G. (2015). 19. Milli Eğitim Şurasında okul güvenliği. Öğretmen Dünyası, 423, 42-45.
     - Atik, G. (2015). Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanında mesleki savunuculuk. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni, 4(26), 31-33.
     - Pişkin, M., Atik, G., Çınkır, Ş., Öğülmüş, S., Babadoğan, C., & Çokluk, Ö. (2014). The development and validation of Teacher Violence Scale [Öğretmen Şiddeti Ölçeği’nin geliştirilmesi ve doğrulanması]. Eurasian Journal of Educational Research, 56, 69-88. doi: 10.14689/ejer.2014.56.3
     - Atik, G., & Yerin Güneri, O. (2013). Bullying and victimization: Predictive role of individual, parental, and academic factors [Zorbalık ve mağduriyet: Bireysel, anne-baba ve akademik faktörlerin yordayıcı rolü]. School Psychology International, 34(6), 658-673. doi: 10.1177/0143034313479699
     - Kemer, G., & Atik, G. (2012). Hope and social support in high school students from urban and rural areas of Ankara – Turkey [Ankara’nın kırsal kesiminde ve kent merkezinde okuyan lise öğrencilerinin umut düzeyleri ve sosyal destekleri]. Journal of Happiness Studies, 13(5), 901-911. doi: 10.1007/s10902-011-9297-z
     - Atik, G., & Yerin Güneri, O. (2012). California Bullying Victimization Scale: Validity and reliability evidence for the Turkish middle school children. Procedia Social and Behavioral Sciences, 46, 1237-1241. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.05.281
     - Atik, G., Özmen, O., & Kemer, G. (2012). Bullying and submissive behavior [Zorbalık ve boyun eğme davranışı]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 191-208. doi: 10.1501/Egifak_0000001241
     - Atik, G. (2012). Lisans düzeyindeki psikolojik danışman eğitiminde süpervizyon süreci: Ankara Üniversitesi Örneği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni, 3(23), 24-27.
     - Özer, A., Totan, T., & Atik, G. (2011). Individual correlates of bullying behaviour [Zorbalık davranışının bireysel yordayıcıları]. Australian Journal of Guidance and Counselling, 21(2), 186-202. doi: 10.1375/ajgc.21.2.186
     - Atik, G., & Yalçın, İ. (2011). Help-seeking attitudes of university students: The role of personality traits and demographic factors [Üniversite öğrencilerinin yardım arama tutumları: Kişilik ve demografik faktörlerin rolü]. South African Journal of Psychology, 41(3), 328-338.
     - Atik, G. (2011). Assessment of school bullying in Turkey: A critical review of self-report instruments. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15, 3232-3238. doi: 10.1016/j.sbspro.2011.04.277
     - Özmen, O., & Atik, G. (2010). Attachment styles and marital adjustment of Turkish married individuals. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 367-371. doi: 10.1016/j.sbspro.2010.07.106
     - Atik, G., & Yalçın, İ. (2010). Counseling needs of educational sciences students at Ankara University. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1520-1526. doi: 10.1016/j.sbspro.2010.03.228
     - Atik, G. (2009). Zorbalığı yordayıcı bir değişken olarak umut. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 42, 53-68. doi: 10.1501/Egifak_0000001137
     - Atik, G., & Kemer, G. (2009). Çocuklarda Umut Ölçeği’nin psikometrik özellikleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 8, 379-390.
     - Atik, G., & Kemer, G. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencileri arasındaki zorbalığı yordamada problem çözme becerisi, sürekli öfke-öfke ifade tarzları ve fiziksel öz-yeterliğin rolü. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 198-206.

Kongre Bildirileri
     - Mercan, O., & Atik, G. (2019, Ekim). Ergenlerde karar verme stillerinin öznel iyi oluş ve umut ile ilişkisi. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Antalya, Türkiye.
     - Orman, B., Atik, G., & Daşcı, E. (2019, Ekim). Türkiye’de rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı alanında çalışan psikolojik danışmanların uygulamalara ilişkin görüşleri. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Antalya, Türkiye.
     - Babadoğan, M. C., Ergene, T., Atik, G., Atmaca, S., & Öztürk, M. (2018, Ekim). Su elçileri eğitimi ve farkındalığının artırılması modül programının geliştirilmesi. 6. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Kars, Türkiye.
     - Erpay, T., & Atik, G. (2018, Mayıs). Tek Başına Olmayı Tercih Etme Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. ULEAD 2018 Yıllık Kongresi - VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Manisa, Türkiye.
     - Erpay, T., & Atik, G. (2018, Mayıs). Tek Başına Olma Türleri Ölçeği: Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. ULEAD 2018 Yıllık Kongresi - VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Manisa, Türkiye.
     - Atik, G., Güç, E., Daşcı, E., Aşçıoğlu Önal, A., & Çelik, E. G. (2018, Mayıs). Grup, üçlü ve bireysel süpervizyon sürecinin psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma öz-yeterlik inançları üzerindeki etkisi. ULEAD 2018 Yıllık Kongresi - VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Manisa, Türkiye.
     - Atik, G., & Özmen, O. (2018, Mayıs). Türkiye’de siber zorbalığın ölçümünde kullanılan kendini anlatmaya dayalı ölçme araçlarına yönelik bir değerlendirme. ULEAD 2018 Yıllık Kongresi - VIII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Manisa, Türkiye.
     - Erpay, T., & Atik, G. (2018, Mayıs). Tek başına olma ve tek başına olmayı tercih etmenin yalnızlık, yaşamda anlam ve utangaçlıkla ilişkisi. V. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi'nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Antalya, Türkiye.
     - Babadoğan, M. C., Atik, G., Atmaca, S., Ergene, T., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Topkaya, N., & Janevski, V. (2017, Ekim). SİROMA projesi izleme değerlendirme çalışması. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Muğla, Türkiye.
     - Babadoğan, M. C., Atik, G., Atmaca, S., Ergene, T., Özçelik, T., Öztürk, M., Şen, M., Topkaya, N., & Janevski, V. (2017, Ekim). SİROMA projesi ders dışı etkinlik programının ve materyallerinin geliştirilmesi. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Muğla, Türkiye.
     - Daşcı, E., Atik, G., Aşçıoğlu Önal, A., Çelik, E. G., & Güç, E. (Mayıs, 2017). Psikolojik danışman adayları için Öz-Farkındalık ve Yönetim Stratejileri Ölçekleri: Türkçe Formlarının geçerlik ve güvenirlik çalışması. IVth International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye.
     - Güç, E., Atik, G., Daşcı, E., Aşçıoğlu Önal, A., & Çelik, E. G. (Mayıs, 2017). Süpervizyon sürecinde kullanılan metaforik çizim etkinliğine ilişkin süpervizyon alan öğrencilerin görüşleri. IVth International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye.
     - Yeşilyaprak, B., Eşkisu, M., Yalçın, İ., & Atik, G. (2016, December). A high school orientation program: Development, evaluation, and Dissemination. International Research Conference on Social Sciences, Humanities and Interdisciplinary Studies, Pattaya, Thailand.
     - Atik, G., Daşcı, E., Güç, E., Aşçıoğlu Önal, A., & Gülçin Çelik, E. (2016, Aralık). Grup, üçlü ve bireysel süpervizyona ilişkin süpervizyon alan adayların görüşleri. VI. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi, Gaziantep.
     - Atik, G., Güç, E., & Çelik, E. G. (2016, Mayıs). Psikolojik danışma süpervizyonu sürecinde bir müdahale yöntemi olarak metafor kullanımı. VI. Uluslararası Canik Sempozyumu (Psikolojik Danışma ve Rehberlik), Samsun.
     - Erpay, T., & Atik, G. (2016, Nisan). Pozitif psikoloji bağlamında tek başına olma. I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul.
     - Atik, G., Güç, E., Tutal, N., & Çelik, E. G. (2015, Ekim). Psikolojik danışman adayların farklı endişelere sahip danışanlarla çalışmalarına yönelik bir eğitim programının etkililiği. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.
     - Atik, G., Çelik, E. G., Tutal, N., & Güç, E. (2015, Ekim). Psikolojik danışman adaylarının akran grup süpervizyonu sürecindeki metafor kullanımlarına ilişkin görüşleri. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.
     - Atik, G. (2015, Ekim). Yapılandırılmış akran grup süpervizyonu sürecinin psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma öz-yeterlik düzeyleri üzerindeki etkisi. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin.
     - Atik, G. (2015, June). A qualitative investigation of counseling students’ experiences of the structured peer group supervision [Yapılandırılmış akran grup süpervizyonuyla ilgili psikolojik danışman adaylarının deneyimlerine ilişkin nitel bir araştırma]. XI. International Interdisciplinary Conference on Clinical Supervision, Adelphi University, Garden City, New York, USA.
     - Atik, G., & Yerin Güneri, O. (2013, September). School Climate Survey for middle school students: Validity and reliability study of Turkish form [Ortaokul öğrencileri için Okul İklimi Ölçeği: Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması]. World Congress of Psychological Counseling and Guidance, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
     - Atik, G., & Yerin Güneri, O. (2012, February). Validity and reliability of the California Bullying Victimization Scale with Turkish middle school children [Kaliforniya Zorbalık Mağduriyeti Ölçeği’nin ilköğretim ikinci kademe öğrencileri üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışması]. IV. World Conference on Educational Sciences, University of Barcelona, Barcelona, Spain.
     - Pişkin, M., Öğülmüş, S., Atik, G., Çınkır, Ş., Çokluk, Ö., Babadoğan, C., Ayas, T., & Şahan, B. (2011, Ekim). Liselerde öğrenciler arasındaki şiddetin saptanması. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir.
     - Pişkin, M., Çınkır, Ş., Kalafat, T., Öğülmüş, S., Atik, G., Babadoğan, C., Çokluk, Ö., Ayas, T., & Şahan, B. (2011, Ekim). Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin okul şiddetine ilişkin görüşleri. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İzmir.
     - Atik, G. (2011, February). Assessment of school bullying in Turkey: A critical review of self-report instruments [Türkiye’de okul zorbalığının değerlendirmesi: Kendini bildirim ölçme araçlarına ilişkin eleştirel bir değerlendirme]. III. World Conference on Educational Sciences, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
     - Özmen, O., & Atik, G. (2010, April). Attachment styles and marital adjustment of Turkish married individuals [Evli bireylerin bağlanma stilleri ve evlilik uyumu]. World Conference on Psychology, Counselling, and Guidance, Antalya.
     - Atik, G., & Yalçın, İ. (2010, February). Counseling needs of educational sciences students at the Ankara University [Ankara Üniversitesi’ndeki Eğitim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin psikolojik danışma ihtiyaçları]. II. World Conference on Educational Sciences, Bahçeşehir University, Istanbul.
     - Yalçın, İ., & Atik, G. (2010, February). The big five personality traits and psychological help seeking attitude of educational sciences students at the Ankara University [Ankara Üniversitesi’ndeki Eğitim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin beş faktör kişilik özellikleri ve psikolojik yardım arama tutumları]. II. World Conference on Educational Sciences, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
     - Atik, G., Özmen, O, & Kemer, G. (2009, September). Bullying and submissive behaviors among Turkish adolescents [Ergenler arasındaki zorbalık ve boyun eğme davranışı]. European Conference on Educational Research, Vienna, Austria.
     - Atik, G., & Erkan, Z. (2009, September). Academic self-efficacy and problem solving as predictors of hope levels of Turkish high school students [Lise öğrencilerinin umut düzeylerinin yordayıcıları olarak akademik öz-yeterlik ve problem çözme]. European Conference on Educational Research, Vienna, Austria.
     - Yerin Güneri, O., Erdur Baker, Ö., Akbaba Altun, S., & Atik, G. (2009, Ekim). Özel okul ilköğretim ikinci kademe öğrenci ve öğretmenlerinin okulda şiddete ilişkin algıları. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana.
     - Pişkin, M., Öğülmüş, S., Bökeoğlu, Ö. Ç., Atik, G., Çınkır, Ş., & Babadoğan, C. (2009, Ekim). Öğretmen Şiddetini Belirleme Ölçeğinin geliştirilmesi. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana.
     - Pişkin, M., Öğülmüş, S., Bökeoğlu, Ö. Ç., Atik, G., Çınkır, Ş., & Babadoğan, C. (2009, Ekim). Akran Şiddetini Belirleme Ölçeğinin geliştirilmesi – Lise Formu. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Adana.
     - Atik, G., Çayırdağ, N., Demirli, A., Kayacan, N., & Çapa Aydın, Y. (2008, October). Hope and perceived support as predictors of academic self-efficacy among graduate students [Lisansüstü öğrencilerinin akademik öz-yeterliklerinin yordayıcısı olarak umut ve algılanan destek]. 11th International Conference Further Education in the Balkan Countries, Konya.
     - Yerin Güneri, O., & Atik, G. (2008, April). Exposure to violence among Turkish middle school students [İlköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında şiddete maruz kalma]. International Congress of Counseling, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
     - Atik, G., Kemer, G., & Yerin Güneri, O. (2007, Ekim). İlköğretim ikinci kademe öğrencileri arasındaki zorbalığı yordamada problem çözme becerileri, sürekli öfke-öfke ifade tarzları ve fiziksel öz-yeterliğin rolü. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
     - Atik, G., & Kemer, G. (2007, Ekim). Çocuklarda Umut Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
     - Kemer, G., & Atik, G. (2005, Eylül). Kırsal kesimde ve kent merkezinde okuyan lise öğrencilerinin umut düzeylerinin aileden algılanan sosyal destek düzeyine göre karşılaştırılması. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
     - Atik, G., & Yerin Güneri, O. (2005, Eylül). Çocuklarda şiddete maruz kalma ile okulda şiddet kullanma ve bazı demografik değişkenler arasındaki ilişki. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

ARAŞTIRMA İLGİLERİ
   - Okullarda zorbalık ve şiddet
   - Psikolojik danışman eğitimi ve süpervizyon

MESLEKİ ÜYELİKLER
   - Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Üyeliği (2005’ten itibaren)
   - Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2012-2014)