DOÇ. DR. GAMZE ELMAS    
Adı : GAMZE
Soyadı : ELMAS
E-posta : gegemen@ankara.edu.tr, egemen-gamze@hotmail.com
Tel : 0312 2126720 1195-1115
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/gamze-elmas
Kişisel Akademik Bilgiler

  Doç. Dr. GAMZE ELMAS

 

  Doğum Yeri: Ankara

 

  Doğum Tarihi: 25.04.1982

 

  Adres: Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 06100, Tandoğan/Ankara

                                                                                                                                          

  Telefon: 0312 2126720/1115; 1195

            0535 8788768

 

  Faks: 0312 2232395

 

  e-posta: gegemen@ankara.edu.tr


 

Eğitim

Lise : Seyranbağları Lisesi (YDA), 1996-2000

 

 

 

Lisans : Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, 2001-2005

 

 

 

Tezli Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü, Anorganik Kimya Anabilim Dalı, 2005-2007

 

 

Tez Başlığı : Fosfaza-Porfirin Ligant ve Komplekslerinin Sentezi 

 

 

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Zeynel Kılıç

 

 

Doktora : Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü, Anorganik Kimya Anabilim Dalı, 2007-2014

 

 

Tez Başlığı : Yeni spiro-ansa-spiro- ve ansa-spiro-ansa-tetrafosfazen Türevlerinin Sentezi, Kristal Yapıları, Spektroskopik ve Stereojenik Özelliklerinin İncelenmesi, Biyolojik Aktivitelerinin ve DNA'ya Etkilerinin Araştırılması

 

 

Tez Danışmanı : Prof. Dr. Zeynel Kılıç

 

 

 

İş Deneyimi

Araştırma Görevlisi, 2010-

 

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Anorganik Kimya Anabilim Dalı, Ankara

 

Ödüller

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü İkinciliği, 2001-2005

 

 

 

Yabancı Dil

ÜDS, 2009 (80.00)

 

Diğer Sınavlar

 

 

KPSSP1 (80.878); KPSSP3 (75.625)

 

 

Bilgisayar Bilgisi

 

M.E.B. Office İşletmenlik Sertifikası (2005)

Eğitim- Sertifika Programları

ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ve Sertifikası (2009), ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi ve Sertifikası (2009), Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası (2017)

 

Görev Aldığı Projeler

PROJE ADI

KURUM

TARİH

GÖREV

 

1. Fosfaza ve Diaza Taç Eterlerin Diatomeler Üzerine Etkilerinin Kültür Ortamında ve Taramalı Elektron Mikroskopta İncelenmesi

 

 

TÜBİTAK

105T344

 

2006-2010

 

Bursiyer

2. Ferrosenil-Fosfazen Türevlerinin Sentezi, Kristal Yapıları, Spektroskopik ve Stereojenik Özelliklerinin İncelenmesi, Biyolojik Aktifliklerinin ve DNA’ya Etkilerinin Araştırılması

 

TÜBİTAK

108T892

2009-2011

Bursiyer

3. N2O2 Donörlü Simetrik Ligandlar ve
Mono/Bisferrosenildiaminlerden Oluşan Tetramerik Fosfazen Türevlerinin
Klasik ve Mikrodalga Yöntemleri ile Stereokimyasal Kontrollü Sentezleri,
Kristal Yapıları, Spektroskopik, Stereojenik ve Elektrokimyasal
Özellikleri, Biyolojik Aktiviteleri Ve DNA İle Etkileşimleri

 

TÜBİTAK

211T019

2012-2014

Bursiyer

4. 1-aza-15-crown-5 veya 1,4-dioksa-8-azaspiro[4,5]deka-sübstitüe mono/bis ferrosenilfosfazen türevlerinin klasik ve mikrodalga yöntemleri ile sentezleri, kristal yapıları, spektroskopik ve stereojenik özellikleri, biyolojik aktiviteleri ve DNA ile etkileşimleri

 

Ankara Üniversitesi, BAP, 12B4240004

2012-2014

Araştırmacı

5. Bis-Ferrosenil- Sübstitüe Siklotetrafosfazen Türevlerinin Sentezi, Kristal Yapıları, Spektroskopik ve Elektrokimyasal Özellikleri ve Biyolojik Aktiviteleri

  

Ankara Üniversitesi, BAP,

15H0430006

2015-2017

Yürütücü

6. NO Donorlü Mono-4-florobenzil-spiro-siklotrifosfazen Türevlerinin Sentezi, Spektroskopik Özelliklerinin, DNA ile Etkileşimlerinin, Antimikrobiyal ve Sitotoksik Aktivitelerinin İncelenmesi

 

Ankara Üniversitesi, BAP,

15H0430005

2015-2017

Araştırmacı

7. N/O Donör Atomlu Ferrosenil Siklotetrafosfazen Türevlerinin Klasik ve Mikrodalga Yöntemleri ile Sentezi, Stereojenik, Termal ve Elektrokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi, Antitüberküloz ve Sitotoksik Aktivitelerinin İncelenmesi

TÜBİTAK

215Z496

2015-2018

Araştırmacı

 

 

 

 

8. 2-Piridil-Spiro-Siklotrifosfazenlerin ve Tuzlarının Klasik ve/veya Mikrodalga Yöntemleri ile Sentezi, Yapılarının Karakterizasyonu, Antimikrobiyal, Antitüberküloz ve Sitotoksik Aktivitelerinin İncelenmesi

 

TÜBİTAK

216Z105

2016-

Yürütücü

Araştırma

Konuları    

 

1.  Düz Zincirli ve Makrosiklik Schiff Bazları,

 

2.  Fosfor-Azot Bileşikleri: Fosfazenler (trimer ve tetramer),

 

3.  Porfirinler,

 

4.  Bu Tür Moleküllerin Çözelti ve Katı Hal Yapılarının Spektroskopik ve Kristallografik Yöntemler ile İncelenmesi,

 

5.  Stereojenizm.

  

Yayın Listesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Egemen, G., Hayvalı, M., Kılıç, Z., Solak, A. O., Üstündağ, Z. 2010. Phosphorus-nitrogen compounds. Part 17. The synthesis, spectral and electrochemical investigations of porphyrinophosphazenes, J. Porphyrins Phthalocyanines, 14; 227-234.

2.   Elmas (nee Egemen) G., Okumuş, A., Kılıç, Z., Hökelek, T., Açık, L., Dal, H., Ramazanoğlu N., Koç L.Y. 2012. Phosphorus−Nitrogen Compounds. Part 24. Syntheses, Crystal Structures, Spectroscopic and Stereogenic Properties, Biological Activities, and DNA Interactions of Novel Spiro-ansa-spiro- and Ansaspiro-ansa-cyclotetraphosphazenes. Inorg. Chem., 51; 12841−12856.

3.   Elmas, G., Okumuş, A., Koç, L.Y., Soltanzade, H., Kılıç, Z., Hökelek, T., Dal, H., Açık, L., Üstündağ, Z., Dündar, D., Yavuz M. 2014. Phosphorus-Nitrogen Compounds. Part 29. Syntheses, Crystal Structures, Spectroscopic and Stereogenic Properties, Electrochemical Investigations, Antituberculosis, Antimicrobial and Cytotoxic Activities and DNA Interactions of Ansa-Spiro-Ansa Cyclotetraphosphazenes. Europane Journal of Medicinal Chemistry, 87; 662-676.

4.   Mutlu, G., Elmas, G., Kılıç, Z., Hökelek, T., Koç, L. Y., Türk, M., Açık, L., Aydın, B., Dal, H. 2015. Phosphorus-nitrogen Compounds: Part 31. Syntheses, structural and stereogenic properties, in vitro cytotoxic and antimicrobial activities, DNA interactions of novel bicyclotetraphosphazenes containing bulky side group. Inorganica Chimica Acta, 436; 69–81.

5.   Okumuş, A., Elmas, G., Cemaloğlu, R., Aydın, B., Binici, A., Şimşek, H., Açık, L., Türk, M., Hökelek, T., Güzel, R., Kılıç Z. 2016. Phosphorus-Nitrogen Compounds. Part 35. Syntheses, Spectroscopic and Electrochemical Properties, Antituberculosis, Antimicrobial and Cytotoxic Activities of Mono-Ferrocenyl-SpiroCyclotetraphosphazenes. New J. Chem., 40, 5588-5603.

6.   Elmas, G., Okumuş, A., Kılıç, Z., Gönder, L.Y., Açık, L., Hökelek T. 2016. The Syntheses and Structural Characterizations, Antimicrobial Activity and In vitro DNA Binding of 4-fluorobenzylspıro(N/O)cyclotriphosphazenes and Their Phosphazenium salts. J. Turk. Chem. Soc. Sect. A: Chem., 3(3); 25-46.

7.   Okumuş, A., Elmas, G., Kılıç, Z., Ramazanoğlu, N., Açık, L., Türk, M., Akça, G. 2017. The reactions of N3P3Cl6 with monodentate and bidentate ligands: The syntheses and structural characterizations, In vitro antimicrobial activities and DNA interactions of 4-fluorobenzyl(N/O)spirocylotriphosphazenes. 2017, Turk J Chem, 41; 525 – 547.

8.   Elmas, G., Okumuş, A., Sevinç, P., Kılıç, Z., Açık, L., Atalan, M., Türk, M., Deniz, G., Hökelek T. 2017. Phosphorus-nitrogen compounds. Part 37. Syntheses and structural characterizations, biological activities of mono and bis(4-fluorobenzyl)spirocyclotetraphosphazenes. New J. Chem., 41; 5818-5835.

9.   Elmas, G., 2017. The reactions of 2-trans-6-bis(4-fluorobenzyl)spirocyclotetraphosphazene with primary amines:spectroscopic and crystallographic characterizations. Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem., 192:11, 1224-1232.

10. Elmas, G., Okumuş, A., Kılıç, Z., Çelik, S.P., Açık, L. 2017.The Spectroscopic and Thermal Properties, Antibacterial and Antifungal Activity and DNA Interactions of 4- (Fluorobenzyl)Spiro(N/O) Cyclotriphosphazenium Salts. J. Turk. Chem. Soc. Sect. A: Chem., 4(3); 993-1016.

11. Elmas, G., Okumuş, A., Cemaloğlu, R., Kılıç, Z., Çelik, S.P., Açık, L.  Tunalı, B. Ç., Türk, M., Çerçi, N. A., Güzel, R., Hökelek, T. 2017. Phosphorus-nitrogen compounds. part 38. Syntheses, characterizations,cytotoxic, antituberculosis and antimicrobial activities and DNA interactions of spirocyclotetraphosphazenes with bis-ferrocenyl pendant arms. J. Organometallic Chem., 853, 93-106.

12. Elmas, G., Okumuş, A., Kılıç, Z., Çam, M., Açık, L., Hökelek, T. 2018. Phosphorus-nitrogen compounds. Part 40. The syntheses of (4-fluorobenzyl) pendant armed cyclotetraphosphazene derivatives: Spectroscopic, crystallographic and stereogenic properties, DNA interactions and antimicrobial activities. Inorganica Chimica Acta, 476; 110–122.

13. Elmas, G., 2018. Syntheses and spectroscopic investigations of 2-pyridyl(N/N)spirocyclotriphosphazenes. J. Turk. Chem. Soc. Sect. A: Chem., 5 (2), 621-634.

14. Elmas, G., 2018. Syntheses and structural characterizations of 2-pyridyl(N/O)spirocyclotriphosphazene derivatives. Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem., Doi: 10.1080/10426507.2018.1469490.

 

 

Katıldığı Kongreler, Eğitimler,

Sergiler

 

(Bildiri Listesi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   XXI. Ulusal Kimya Kongresi (23-27 Ağustos 2007), Malatya, İnönü Üniversitesi; M. Hayvalı, Z. Kılıç, G. Egemen “Yeni Fosfaza Porfirin Bileşiklerin Sentezi”, Poster Bildiri.

 

2.   VIII. International Electrochemistry Meeting (8-11 October 2009), Side, Antalya; M. Hayvalı, G. Egemen, Z. Kılıç, A.O. Solak, Z. Üstündağ “The synthesis and electrochemical investigations of porphyrino-phosphazenes”, Poster Bildiri.

 

3.   XII. International Symposium on Inorganic Ring Systems (IRIS-12) (16-21 Ağustos 2009), Goa, India; H. Dal, G. Egemen, Z. Kılıç, T. Hökelek “Novel Ansa-Spiro-Ansa Tetrameric-Phosphazene Derivatives”, Poster Bildiri.

 

4.   II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi (16-19 Mayıs 2009) Elazığ; Gamze Egemen, Aytuğ Okumuş, Zeynel Kılıç, Hakan Dal “Tetramerik Fosfazen ile N2O2 donörlü Podandları reaksiyonları”, Poster Bildiri.

 

5.   XXIV. Ulusal Kimya Kongresi (29 Haziran-2 Temmuz 2010), Zonguldak; Gamze Egemen, Aytuğ Okumuş, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, Hakan Dal ‘’Tetramerik spiro-ansa-spiro ve ansa-spiro-ansa Fosfazen Türevleri’’, Poster Bildiri.

 

6.   Medicinal and aromatic plants in generating of new values in 21st century (9-12 Kasım 2011), Saraybosna, Bosna Hersek; Leyla Açık, Gamze Egemen, Aytuğ Okumuş, Zeynel Kılıç, Nagehan Ramazanoğlu, L. Yasemin Koç ’’Antimicrobial Activities and DNA Interactions of Spiro-ansa-spiro- and Ansa-spiro-ansacyclotetraphosphazenes’’ Poster Bildiri.

 

7.   Approaches to phosphazene polymers (Workshop), 13-15 Eylül 2011, Eskişehir.

 

8.   IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi (30 Mayıs-2 Haziran 2013) Tokat; Gürcü Keklikci, Gamze Elmas, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, Leyla Açık, Betül Çelik, L. Yasemin Koç, Hakan Dal “Dört Dişli N2O2 Donörlü Bir Ligand ile Tetramerik Fosfazenin Reaksiyonlarının İncelenmesi”, Poster Bildiri.

 

9.   III. International Molecular Biology and Biotechnology Congress (02-06 Haziran 2014) Saraybosna, Bosna Hersek; Betul Aydin, Leyla Açık, Aytug Okumus, Gamze Elmas, Zeynel Kilic, “DNA Interaction and Antimicrobial Activities of Ferrocenyl Cyclotetraphosphazenes”, Poster Bildiri.

 

10. International Symposium on Molecular Chemistry (18-19 Aralık 2014) İstanbul; Gamze Elmas, Aytuğ Okumuş, Zeynel Kılıç, L.Yasemin Koç, Hossien Soltanzade, Leyla Açık, Tuncer Hökelek and Hakan Dal “Syntheses, Crystal Structures, Spectroscopic and Stereogenic Properties, Antituberculosis, Antimicrobial and Cytotoxic Activities and DNA Interactions of Ansa-Spiro-Ansa Cyclotetraphosphazenes”, Poster Bildiri.

 

11. V. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi (22-25 Nisan 2015) Mersin; Gamze Elmas, Aytuğ Okumuş, L.Yasemin Koç, Hossien Soltanzade, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, Hakan Dal, Leyla Açık, Zafer Üstündağ, Devrim Dündar and Makbule Yavuz. “Mono-Ferrosenil-Ansa-Spiro-Ansa-Siklotetrafosfazen Türevlerinin Sentezi, Kristal Yapıları, Spektroskopik Ve Elektrokimyasal Özellikleri, Antitüberküloz, Antimikrobiyal Ve Sitotoksik Aktiviteleri Ve Dna İle Etkileşimleri”, Sözlü Bildiri.

 

12. 27. Ulusal Kimya Kongresi (23-28 Ağustos 2015) Çanakkale; Aytuğ Okumuş, Gamze Elmas, Reşit Cemaloğlu, Betül Aydın, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, Leyla Açık, Mustafa Türk, Remziye Güzel, Devrim Dündar. “Mono-Ferrosenil-Spiro-Siklotetrafosfazenlerinin Sentezi, Karakterizasyonları, Elektrokimyasal Özellikleri, Antitüberküloz, Antimikrobiyal Ve Sitotoksik Aktiviteleri Ve DNA İle Etkileşimleri”, Sözlü Bildiri.

 

13. 27. Ulusal Kimya Kongresi (23-28 Ağustos 2015) Çanakkale; Aytuğ Okumuş, Gamze Elmas, Reşit Cemaloğlu, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek. “Yeni Monoferrosenil-Dispiro-Siklotetrafosfazenlerin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması”, Poster Bildiri.

 

14. 27. Ulusal Kimya Kongresi (23-28 Ağustos 2015) Çanakkale; Aytuğ Okumuş, Gamze Elmas, Reşit Cemaloğlu, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek. “Bis-ferrosenil-2,6-dispiro-siklotetrafosfazen Türevlerinin Sentezi, Spektroskopik Özellikleri ve Kristal Yapıları”, Sözlü Bildiri.

  

15. 3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi (18-22 Kasım 2015) Belek, Antalya; Hülya Şimşek, Arzu Binici, Aytuğ Okumuş, Gamze Elmas, Reşit Cemaloğlu, Zeynel Kılıç. “Mono-Ferrosenilspirosiklotetrafosfazenlerin Antitüberküloz Aktiviteleri”, Poster Bidiri.

 

16. 28. Ulusal Kimya Kongresi (15-21 Ağustos 2016) Mersin; Aytuğ Okumuş, Gamze Elmas, Zeynel Kılıç. “The Reactions of 4-Fluorobenzylspiro(N/O)cyclotriphosphazene with Mono and Bidentate Ligands: Structural Characterizations and Stereogenic Properties“,  Sözlü Bildiri.

 

17. 28. Ulusal Kimya Kongresi (15-21 Ağustos 2016) Mersin; Gamze Elmas, Aytuğ Okumuş, Zeynel Kılıç. “The Reactions, Spectroscopic and Stereogenic Properties of NO Donor Type Mono-ferrocenyl-cyclotetraphosphazenes with Monodentate Ligands“, Sözlü Bildiri.

 

18. 28. Ulusal Kimya Kongresi (15-21 Ağustos 2016) Mersin; Gamze Elmas, Aytuğ Okumuş, Zeynel Kılıç, L. Yasemin Gönder, Leyla Açık. “The Syntheses and Structural Characterizations, Antimicrobial and In vitro DNA Binding of 4-Fluorobenzylspiro(N/O) cylotriphosphazenes and Their Phosphazenium Salts“, Poster Bildiri.

 

19. International Congress on Fundamental and Applied Sciences 2016 (ICFAS2016), (22-26 Ağustos 2016) İstanbul; Gamze Elmas, Aytuğ Okumuş, Zeynel Kılıç. “Syntheses, Spectroscopic and Stereogenic Properties of NO Donor Type Mono-ferrocenyl-cyclotetraphosphazenes with Diols“, Sözlü Bildiri.

 

20. 37th Congress European Society of Mycobacteriology (3-6 Temmuz 2016) Catania, Sicily, İtaly; Hülya Şimşek, Arzu Binici, Aytuğ Okumuş, Gamze Elmas, Reşit Cemaloğlu, Zeynel Kılıç. “Antituberculosis Activity of Mono-Ferrocenylspirocyclotetraphosphazenes”, Poster Bildiri.

 

21. The 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2016) (26-30 Ekim 2016) Makedonya; Gamze Elmas, Aytuğ Okumuş, Zeynel Kılıç. “Syntheses, Structural and Stereogenic Properties of NO Donor Type Mono-ferrocenylcyclotetratetraphosphazenes“, Sözlü Bildiri.

 

22. The 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2016) (26-30 Ekim 2016) Makedonya;  Aytuğ Okumuş, Gamze Elmas, Zeynel Kılıç. “The syntheses and structural characterizations of 4-fluorobenzylspiro(N/O)cyclotriphosphazenes”, Sözlü Bildiri.

 

23. VI. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi (18-21 Mayıs 2017) Burdur; Gamze Elmas, Aytuğ Okumuş, Zeynel Kılıç, Süheyla Pınar Çelik, Leyla Açık. “(4-Florobenzil)Spiro(N/O)Siklotrifosfazenyum Tuzlarının  Spektroskopik Ve Termal Özellikleri, Antimikrobiyal Aktiviteleri Ve Dna İle Etkileşimleri”, Poster Bildiri.

 

24. VI. International Congress of Molecular Medicine (May 22-25, 2017) Istanbul; Pelin Ozbeden, Leyla Acik, Gamze Elmas, Zeynel Kilic. “Investigations of antimicrobial activities and DNA interactions of NN and NO donor typed (2-pyridyl)spiro-cyclotriphosphazenes”, Poster Bildiri.

 

25. VI. International Congress of Molecular Medicine (May 22-25, 2017) Istanbul; Suheyla Pinar Celik, Leyla Acik, Gamze Elmas, Zeynel Kilic. “Investigations of antimicrobial activities and DNA interactions of bisferrocenyl-2-trans-6-dispiro-cyclotetra phosphazenes”, Poster Bildiri.

 

26. 29. Ulusal Kimya Kongresi (10-14 Eylül 2017) Ankara; Gürcü Mutlu, Gamze Elmas, Aytuğ Okumuş, Zeynel Kılıç and Tuncer Hökelek. ”Ferrosenil-siklotetrafosfazenlerin N2O2 donorlü tetradentat ligandlar ile reaksiyonlarının ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi“, Sözlü Bildiri.

 

27. 29. Ulusal Kimya Kongresi (10-14 Eylül 2017) Ankara; Gamze Elmas, Aytuğ Okumuş, Arzu Binici, Zeynel Kılıç and Hülya Şimşek.  ”Mono-Ferrosenil Spirosiklotetrafosfazenlerin Antitüberküloz Aktivitelerinin İncelenmesi“, Sözlü Bildiri.

 

28. ANCON-2017 / International Congress On Chemistry And Materials Science (October 5-7, 2017) Ankara; Gamze Elmas, Aytuğ Okumuş and Zeynel Kılıç. “Syntheses and Structural Characterizations of 2-Pyridyl-Spiro-Cyclotriphosphazenes“, Sözlü Bildiri.

 

29. Antalya OSB Ar-ge İnovasyon Proje Pazarı (29-30 Mart 2018) Antalya; Gamze Elmas,   Aytuğ Okumuş,   Reşit Cemaloğlu,     Arzu Binici,   Hülya Şimşek,   Zeynel Kılıç, “Tüberküloz Tedavisinde Uygulanabilecek Yeni İlaçların Üretiminde Kullanılacak Yerli Kimyasallar”, Poster Bildiri.   

 

30. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (26 - 27 Nisan 2018), Ankara; Gamze Elmas, Aytuğ Okumuş, Zeynel Kılıç, “Syntheses and spectroscopic investigations of mono (4-fluorobenzyl)spirocyclotetraphosphazenes”, Poster Bildiri.

 

31. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (26 - 27 Nisan 2018), Ankara; Aytuğ Okumuş, Gamze Elmas, Reşit Cemaloğlu, Betül Aydın, Arzu Binici, Hülya Şimşek, Leyla Açık, Mustafa Türk, Zeynel Kılıç, “Syntheses, Spectral Properties and Antituberculosis, Antifungal and Cytotoxic Activities of Mono-ferrocenyl-spirocyclotetraphosphazenes”, Sözlü Bildiri.

 

32. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (26 - 27 Nisan 2018), Ankara; Gamze Elmas, “Syntheses, spectroscopic and crystallographic investigations of NN and NO donor type 2-pyridyl-spirocyclotriphosphazenes”, Sözlü Bildiri.

  

33. 1st International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (26 - 27 Nisan 2018), Ankara; Merve Çam, Gamze Elmas, Leyla Açık, Aytuğ Okumuş, Zeynel Kılıç, “The antimicrobial activities and DNA interactions of (4-fluorobenzyl) pendant armed octachlorocyclotetraphosphazenes”, Sözlü Bildiri.

 

34. The 4th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2018) (7-10 Eylül 2018) Kiev; Gamze Elmas, Aytuğ Okumuş, Reşit Cemaloğlu, Zeynel Kılıç, “Syntheses, spectroscopic and stereogenic properties of the bis-ferrocenyl-2-trans-6-dispiro-cyclotetraphosphazenes”, Poster Bildiri.

 

35. The 4th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2018) (7-10 Eylül 2018) Kiev; Gamze Elmas, Aytuğ Okumuş, Reşit Cemaloğlu, Zeynel Kılıç, “Syntheses and spectroscopic investigations of spirocyclotetraphosphazenes with bis-ferrocenyl pendant arms”, Poster Bildiri.

 

36. The 2nd International Conference on Innovations in Naturel Science and Engineering (ICINSE 2018) (7-10 Eylül 2018) Kiev; Gamze Elmas, Aytuğ Okumuş, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, “Syntheses, structural and stereogenic properties of the mono-ferrocenyl- (N/O)cyclotetraphosphazenes”, Poster Bildiri.

 

37. The 2nd International Conference on Innovations in Naturel Science and Engineering (ICINSE 2018) (7-10 Eylül 2018) Kiev; Gamze Elmas, Aytuğ Okumuş, Zeynel Kılıç, Tuncer Hökelek, “Syntheses, spectroscopic, crystallographic and stereogenic properties of the N/O donor type bis-ferrocenyl-cyclotetraphosphazenes”, Poster Bildiri.

 

*Alt çizgi bildiriyi sunan kişiyi göstermektedir.