PROF.DR. GÜLSÜM KİLLİ YILMAZ    
Adı : GÜLSÜM
Soyadı : KİLLİ YILMAZ
E-posta : gkilli@ankara.edu.tr, gulsumkilli@gmail.com
Tel : +90(312)3103280/1255
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ KUZEY-DOĞU TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler


1989 	Ankara Üniversitesi il ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans
öğrenimine başladı
28.06.1993  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans
öğrenimini tamamladı.

 1993 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde Öğretmenlik sertifikası programını tamamladı.

1993 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimine başladı.

1994 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak girdi.

1-30.08.1995 Moskova Devlet Üniversitesi Asya Afrika Araştırmaları Enstitüsünün bir aylık dil kursuna katıldı.

09.10.1996 “Kuzeydoğu Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi” adlı yüksek lisans tezini savunarak Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında “Bilim Uzmanı” unvanını aldı.

10.10.1996  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında Doktora eğitimine başladı.

27.05- 9.09.1997 Moskova Devlet Üniversitesi Asya Afrika Araştırmaları Enstitüsünde araştırmalarda bulundu, dil kurslarına katıldı.

1.02.1999- 1.02.2000 Rusya Federasyonu Eğitim-Öğretim Bakanlığı bursu ile İrkutsk Devlet Üniversitesinde, Uluslararası Fakülte’de araştırmalarda bulundu, dil kurslarına katıldı.

23.01.2002 Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında “Hakas Türkçesinin Ağızları” adlı doktora tezini savunarak doktora programını tamamlayıp   “Edebiyat Doktoru” unvanını aldı.

1.06.2003-30.05.2004 Rusya Federasyonu Hakas Devlet Üniversitesinin daveti ile Hakas Devlet Üniversitesi Sayan Altay Türkolojisi Enstitüsünde araştırmalarda bulundu, Hakas Türkçesi üzerine derslere katıldı.

2005              Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Kuzey-doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalında Yardımcı Doçent kadrosuna atandı

31.05.2005  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Kuzey-doğu Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalına Anabilim Dalı Başkanı olarak atandı

 29.03.2012    Doçent unvanını aldı.

 30 04 2013    Doçent kadrosuna atandı.

07.05.2018    Profesör kadrosuna atandı.

 

TEZLER

Doktora:

KİLLİ Gülsüm (2002)  Hakas Türkçesinin Ağızları, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman. Prof. Dr. F. Sema Barutcu Özönder,Ankara, 1536 s.

Yüksek Lisans:

KİLLİ Gülsüm (1996) "Kuzeydoğu Türk Lehçelerinin Karşılaştırmalı Ses Bilgisi", Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Danışman. Doç. Dr. F. Sema Barutcu Özönder, Ankara, 518 s.

YAYINLAR

KİTAPLAR:

KİLLİ YILMAZ Gülsüm (2013) Hakas Destanları IV: Altın Taycı, Ankara: TDK Yayınları.

KİLLİ YILMAZ Gülsüm (2010) Kuzey ve Güneydoğu Sibirya Türklerinin Dil Durumu, Ankara: Siyasal Yayınevi.

KİLLİ Gülsüm (2008) Hakasya’dan Öyküler: Çağdaş Hakas Yazarı İlya Prokopyeviç Topoyev’in Sanatı ve Seçme Öyküler, Ankara: Grafiker Yayınevi.

VASİLYEV Yuriy, Fatih KİRİŞÇİOĞLU, Gülsüm KİLLİ (1996). Saha (Yakut) Halk Edebiyatı Örnekleri , Türk Dil Kurumu Yayınları: 637, Ankara, V+174 s.

KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI:

(2016) Etno-Demografik Veriler Işığında Sibirya Grubu Türk Dil Değişkeleri. Tehlikedeki Türk Dilleri I: Kuramsal ve Genel Yaklaşımlar, Cilt 1 Endangered Turkic Languages I: Theoretical and General Approaches, Volume 1 (Ed. Süer Eker, Ülkü Çelik Şavk), Ankara-Astana: Uluslararası Türk Akademisi Hodja Akhmet Yassawi International Turkish-Kazakh University Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, 401-430.

(2014) Hakas Yazı Dilinin Ağız Temelinin Değişimi Üzerine. Çağdaş Türkoloji Araştırmaları/ Современные тюркологические исследования (Ed. Gülsüm KİLLİ YILMAZ, Radion D. SUNÇUGAŞEV), Ankara-Abakan: Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları, 177-188. 

(2012) Hakas Türklerinde Ölümün Algılanışı ve Ölüm İle İlgili Geleneksel Uygulamalar. Defin (Editör: Emine GÜRSOY NASKALİ), İstanbul: Tarihçi Kitabevi, 61-92.

(2008) Türk Diyalektoloji Araştırmalarının Eşsiz Kaynağı: Dîvânu Lugâti’t-Türk”. Kaşgarlı Mahmud Kitabı (Ed. F.Sema BARUTCU ÖZÖNDER), AnkaraT.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 375-406.

(2008) Sibirya Türklüğünde “Ayı” İle İlgili İnanışlar. Av ve Avcılık Kitabı (Editörler: Emine GÜRSOY NASKALİ, Hilal OYTUN ALTUN), İstanbul: KİTABEVİ, 433-454.

MAKALELER:

ULUSAL VE ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

(2018) Codex Cumanıcus ve Hakas sözlü geleneğindeki ortak bilmecelerin dili üzerine  // Научное обозреие Саяно-алтая, 3(23), Вып.11, 2018, C. 38-45.

(2018) Изучение и преподавание тюркских диалектов сибирской группы в Университете Анкары// Новые исследования Тувы, № 1, 2018, С. 122-142.

(2017)  Saha Türkçesinde Ayı ile İlgili Söz Varlığı // Научное обозреие Саяно-алтая, 3(19), Вып.10, 2017, C. 33-41.

(2017)   Saha Türkçesinde Ayı ile İlgili Örtmece Söz Varlığı. Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 2017/33,  25-56.

(2016)   Geçmişten Günümüze Şor Türklerinin Dil Durumuna Genel Bir Bakış.Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,   13(3), Eylül 2016, 244-285. 

(2015)  Классификация тюркских языков Сибири согласно уровням угрозы их исчезновения// Научное обозреие Саяно-алтая, 2(10), 2015, C.25-30.

(2014) İlya Topoyev'in Öykülerinde Hakasça-Rusça Kod Değiştirme. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,   11(1), Mart 2014, 208-234.

(2011) Переключения кодов в рассказах Ильи Топоева / Гюльсюм Килли Йылмаз // Ежегодник Института саяно-алтайской тюркологии и восточных языков. - Абакан, 2011. - Вып. 15. -  С. 13-19.

(2011) Опыт переводов хакасских эпических текстов на турецкий / Гюльсюм Килли Йылмаз // Научное обозреие Саяно-алтая-Тюмень 2011.- №2\ 2011- С. 12-18.

(2011) Altay Türklerinin Dil Durumu. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,   8(3), Eylül 2011, 24-60.

(2011) Çulım Türklerinin Dil Durumu. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,   8(2), Haziran 2011, 85-97.

(2010) Sibirya Türk Halklarının Hukukî Konumu ve Dil ile İlgili Yasalar, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,   7(4), Aralık 2010, 26-48.

(2010) Hakaslarda Destancılık Geleneği II: Biçim, İçerik, İcra. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,   7(3), Eylül 2010, 154-178.

(2009) Hakaslarda Destancılık Geleneği I: Araştırma Tarihi ve Kaynaklar. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,  6(1), Mart 2009, 16-29.

(2008) Rusya Federasyonu Azınlık Politikasının Sibirya Türk Halklarının Dillerine Etkileri. Türkiyat Araştırmaları (Prof.Dr.M.Cihat Özönder’in Anısına 2), 9, Güz 2008, 349-380.

(2007) Hakaslarda Ölüm ile İlgili Gelenekler. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,  4(4), Aralık 2007, 65-87.

(2007) Hakas Ağız Araştırmaları Tarihi Üzerine. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Prof.Dr. Edhem R. Tenişev Anısına, 4(3), Eylül 2007, 105-124.

(2007) Hakasya’da Ana Dilini Koruma Çalışmaları, International Journal of Central Asian Studies, Volume 11-1 2007, Seoul & Tashkent: The International Association of Central Asian Studies Korea University of International Studies,  77-98.

(2006) Saha Cumhuriyetinde Dil Durumu ve Saha Türkçesinin Konumu, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 3(2), Haziran 2006, 61-70.

(2006) Hakas Türkçesinde Tabu Sözler ve Örtmece, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 3(3), Eylül 2006, 50-65.

(2005) Хакас тiлiндегi пурунгу гласнайларданар / Гюльсюм Килли // Ежегодник Института саяно-алтайской тюркологии. - Абакан, 2005. - Вып. 6 -  С. 87-90).

(2004) İlk Hakas Yazarlarından A. Kobyakov ve “Vaftiz” Hikayesi. Bilig , Kış 2004, S.28, Ankara, 117-136.

(2004). Hakas Türkçesindeki Ünlü Uzunlukları ve Oluşma Şartları Üzerine. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 1 (1) , 2004. 42-56.

(2003) Hakasya'da Dil Durumu ve Hakas Türkçesinin Statüsü. Türkoloji Dergisi , C. XVI, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Derneği Yayınları 4, Ankara, 225-235.

(2001) Altın Ergek Destanı II: Altay Varyantı. KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, C.III, Güz 2001, S.2, Ankara: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, 107-128.

(2000) Hakas Sözlü Edebiyatında ‘ taxpax '. Milli Folklor , S.48, Kış, Ankara, 72-83.

(2000) Altın Ergek Destanı I: Şor Varyantı. KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, C.II, Güz 2000, S.2, Ankara: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, 169-190.

(1999) Güneydoğu Sibirya Türklerinin Dil Durumu. KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi , C.I, Güz 1999, S.2, Ankara: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, 161-174.

(1999). Seroşevskiy'de ‘ısıax'”. KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi , C.I, Bahar 1999, S.1, Ankara: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı, 105-112.


TANITMALAR, HABERLER, VEFEYAT YAZILARI


(2018) Ünlü Tuvalı Türkolog Çurguy-ool Mihayloviç Dorju’nun Ardından… Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 15 (4), (Aralık 2018), 573-579

(2017) Prof.Dr. Dmitriy Mihayloviç Nasilov'u Kaybettik... Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 14 (2), Haziran 2017, 127-129.

(2016) Prof.Dr. Fuat Ganiyev’i Kaybettik... Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 13 (1), Mart 2016, 181-183.

(2013) Büyük Dilbilimci Prof. Dr. Mayya İvanovna Çeremisina'yı Kaybettik. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 10(4), Aralık 2013, 230-236.

(2012) N. F. Katanov'un Yurdunda Katanov'un Doğumunun 150. Yılı Etkinlikleri… Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,  9(4), Haziran 2012, 155-163.

(2008) Doğu Türkistan Uygur Ağız Araştırmalarına Yeni Bir Katkı: Erkin Emet, Doğu Türkistan Uygur AğızlarıModern Türklük Araştırmaları Dergisi,  5(4), Aralık 2008, 163-165.

(2008) Prof.Dr. Almas Şeyhulov Hakkında Bibliyografik Rehber Üzerine: Xaliullina N.U., L.U. Bikmayeva, A.G. Xaliullina (Haz.), Şeyhulov Almas Galimcan ulı: Bibliografik bĭlĭşme/ Şayxulov Almas Galimzyanoviç: Bibliografiçeskiy spravoçnik.Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,  5(4), Aralık 2008, 169-170.

(2008) Prof.Dr. Aleksandr Mihayloviç Şçerbak’ın Ardından… (18  Aralık 1926-28 Ocak 2008). Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,  5(2), Haziran2008, 165-167.

(2007) Xakassko-russkiy slovar’ – Xakas-orıs söstĭk (Pob Oşç.Red. O. V.  SUBRAKOVOY). Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 4(4), Aralık 2007, 134-136.

(2006) Aiza Petrovna REŞETNİKOVA, Fond syujetnıx motivov i muzıka olonxo v etnografiçeskom kontekste). Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 3(2), Haziran 2006, 165-166.

(2006) Ranniye Tyurksko-Mongol’skiye Yazıkovıye Svyazi (VIII-XIV vv.). Türkbilig. Türkoloji Araştırmaları, 2006/11,Bahar, Ankara, 221-234.

(2005) Uluslar Arası Görsel Antropoloji Semineri: “Saha Halkının Geleneksel Ritüelleri”, 28 Mart-3 Nisan 2005, Yakutsk. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2(2), Haziran 2005, 118-122.

(2005) Tamara Gerasimovna Borgoyakova, Minoritarnıe yazıki:problemı sohreneniya i razvitiya, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , 2(1), 2005, 167-169.

(2005) Edhem Rahimoviç Tenişev (1921-11.07.2004). Modern Türklük Araştırmaları Dergisi,  2(1), 2005, 177-178.

(2004) Türkoloji Dünyasına İki Görsel Katkı: “Yakutistan Delegasyonu 1926 Bakü – Birinci Sovyetler Birliği Türkoloji Kongresinde” ve “Elley Bootur'un Yazıları. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi , 1(1), 2004, 166-169.

(2001) “Viktor Butanayev, Etniçeskaya kul'tura xakasov (Hakasların Etnik Kültürü), Abakan, 1998”, Türk Dünyası Dergisi, Yaz, 11, 228-237.

(2001) Hakas Etnografyasına Yeni Bir Katkı. Bilge Dergisi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, C.7, 29: 64-65.

BİLDİRİ KİTAPLARINDA YAYIMLANMIŞ OLAN BİLDİRİLER

(2014) Hakas Yazı Dilinin Ağız Temeli Sorunu. Uluslar arası Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni, 7-9 Ekim 2010, Ankara: TDK, 255-262.

(2014) Euphemistic Words and Expressions Related to Bear in the Languages of Siberian Turkic Peoples / Sibirya Türk Halklarının Dillerinde Ayı İle İlgili Örtmece Söz ve İfadeler, The Second International Symposium Of Turkolgy “Questions And Developments Of Modern Turkology Studies”, Faculty Of Oriental Studies, University Of Warsaw, September 12-14, 2012, Warsaw/Poland, 313-326. 

(2011) Sibirya Türk Halklarının Dillerinin Hukuki Konumu ve Dil ile İlgili Yasalar. 38. ICANAS 10-15.09.2007 Ankara/Türkiye, Bildiriler. Dil Bilimi, Dil Bilgisi ve Dil Eğitimi (Yay. Haz. Zeki Dilek, Mustafa Akbulut, Zeynep Korkmaz vd.), II. Cilt, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih-Yüksek Kurumu Başkanlığı, 1027-1048. (Sibirya Türk Halklarının Hukukî Konumu ve Dil ile İlgili Yasalar. 38. ICANAS ULUSLAR ARASI ASYA VE KUZEY AFRİKA ÇALIŞMALARI KONGRESİ, 10-15 Eylül, 2007 Ankara)

(2011) Türkiye’de Hakas Türkçesinden Türkiye Türkçesine Yapılan Aktarma Çalışmaları, Yayınlar ve Karşılaşılan Dilbilimsel Sorunlar. “Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar” Uluslararası Sempozyum ve Uygulama Atölyesi, Ankara: TURKSOY, 62-77 (Türkiye’de Hakas Türkçesinden Türkiye Türkçesine Yapılan Aktarma Çalışmaları, Yayınlar ve Karşılaşılan Dilbilimsel Sorunlar. “Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar” Uluslararası Sempozyumu. Ve Uygulama Atölyesi. 31 Mart – 05 Nisan 2009, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.)

(2011) Hakasların Altın Taycı Destanının Dil ve Anlatım Özellikleri Üzerine. “Dede Korkut  ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları” Uluslararası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara: TURKSOY, 391-438. (Hakasların Altın Taycı Destanının Dil ve Anlatım Özellikleri Üzerine. “Dede Korkut  ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları” Uluslararası Sempozyumu, 25-28 Ekim 2010, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti)

(2004) Hakas Türklerinde Kod Kaydırımı. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2002, 8-10 Mayıs 2002, A.Ü. D.T.C.F. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara, 166-181. ((2004). Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2002, 8-10 Mayıs 2002, A.Ü. D.T.C.F. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara)

(2004) Hakas Edebi Dilinin Bugünkü Problemleri. V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II, 20-26 Eylül 2004, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yay., 1955-1964. ( V. Türk Dil Kurultayı , Ankara, 20-26 Eylül 2004)

(2000) “Учет национальной грамматической ситуации при обучении турецких студентов русскому языку” // Иновационные методы в теории и практики русского языка как иностранного, ч.1 /ред. Г. Тунгусова, Ю. Васильев, Иркутский государственный университет Международный факультет. С. 94-97). (Иновационные методы в теории и практики русского языка как иностранного, Иркутский государственный университет Международный факультет, май 1999)

(1997) Kuzey ve Güneydoğu Sibirya Türklüğünün (Saha, Tuva, Hakas, Altay) Diline Fonolojik Açıdan Bir Bakış. Sibirya Araştırmaları, İstanbul: Simurg, 57-68 (Sibirya Araştırmaları Toplantısı, 2-4 Nisan 1996, İstanbul)KÜLTÜR VE SANAT DERGİLERİNDE VB. YAYIMLANMIŞ YAZILAR:

(2008) Doğu Türkistan Uygur Ağız Araştırmalarına Yeni Bir Katkı. Gökbayrak, Kasım-Aralık 2008, Yıl: 15, Sayı: 86, 2.

(2005) Saha Yeri. TÜRKSOY-Türk Dünyası Kültür ve Sanat Dergisi, 16, Temmuz 2005, 42-47.

(2005) Toy. TÜRKSOY-Türk Dünyası Kültür ve Sanat Dergisi, 16, Temmuz 2005, 52-57.

(2004) “Взгляд из Турции //Тюркский мир: по материалам региональных тюркологических конференции старшеклассников Вехневилюйской республиканской гимназии им. М. А. Алексеева 1997-2004- Cоcт. Науч. Ред. Н.И. Васильев. Якутск: Бичик.

 

ÇEVİRİ MAKALELER

Uşnitski Vasili Vasilyeviç (2008) Saha Halkının Etnik Kökeninin ve Erken Etnik Tarihinin Araştırılması: Temel Versiyonlar (Çev. Gülsüm Killi). KÖK Araştırmalar. KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt X, Sayı 2 (Güz 2008),135-140.

Solntsev V.M.-V. Yu. Mihal’çenko (2004) Bugünkü Aşamada Rusya’da Milliyet-Dil İlişkileri (Çev. Gülsüm Killi). Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 18, Yaz 2004, 79-88.

Muhammetşin Rafik (2005) XX. Yüzyıl Başında Tatarlarda Öğretim Sisteminin Durumu ve Problemleri (Çev. Gülsüm Killi). Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2(2), Haziran 2005, 34-50.

Gimazova Rafilya (2005) 1895 Yılına Kadar “İş Bubi” Medresesinin Gelişimi Tarihi (Çev. Gülsüm Killi). Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2(2), Haziran 2005, 51-60.

Garipov Nail (2005) Rusya Müslüman Dinî Hiyerarşi Sisteminin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi (Çev. Gülsüm Killi). Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2(2), Haziran 2005, 67-74.

Zekiyev Mirfatih (2005) Neden Kazan 1000? (Çev. Gülsüm Killi). Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2(3), Eylül 2005, 77-11.

Karaçakov D.M. (2003), “Tuva, Dağlık Altay ve Hakasya Nüfusunun Milli Birleşiminin Şekillenmesi Üzerine”, (Çev. Gülsüm Killi), Bilge Dergisi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, C.9, S.35, 74-76.

Kışpanakov V.A. (2001), “Yirminci Yüzyılda Hakasya Nüfusunun Milli Bileşimi” (Çev. Gülsüm Killi), Bilge Dergisi, C.7, S.28, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 70-72.

 

EDEBİ ÇEVİRİLER:

(2013) Nikolay Vladimiroviç Tyukpiyekov "Hayat Devam Ediyor” (Çev.Gülsüm KİLLİ YILMAZ), Dünyanın Öyküsü (iki aylık öykü ve eleştiri dergisi), Sayı 8, Nisan-Mauıs 2013, 15-17.

(2012) “Valeri Maynagaşev’in Şiirlerinden Örnekler-I”. “Türk Lehçeleri Arasındaki Aktarma Çalışmalarının Bugünkü Durumu ve Karşılaşılan Sorunlar” (Çev. Gülsüm KİLLİ YILMAZ), Uluslararası Sempozyum ve Uygulama Atölyesi, Ankara: TURKSOY, 178-179

(2004) Valentin Rasputin, “Vasili ile Vasilisa” (Çev. Gülsüm KİLLİ), Rus Edebiyatı Öykü Antolojisi, Antolojisi, Hazırlayan: Birsen Karaca, Dünya Kitapları: 235, İstanbul, 299-326.

(2004) Vasili Şukşin, “Kalp Veriyorsun!” (Çev. Gülsüm KİLLİ), Rus Edebiyatı Öykü Antolojisi, Hazırlayan: Birsen Karaca, Dünya Kitapları: 235, İstanbul, 279-286.


DAVETLİ KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI ULUSAL/ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR

(2017) Хакасские загадки, дошедшие до нас со времен Кодекс куманикус. Международная научно-практическая конференция “Алтай – золотая колыбель тюркского мира”, 8 сентября 2017 г., Акимат Восточно-Казахстанской области, Усть-Каменегорск.

(2015) Dil ve Kültürün Korunmasında Halk Ozanının Rolü ve Semyon Kadışev. Doğumunun 130. Yılında Ünlü Hakas Destancısı Semyon Kadışev'i Anma Toplantısı, 28 Nisan 2015, TÜRKSOY Genel Sekreterliği, Ankara.

(2012) “Роль и значение Н.Ф. Катанова в документации хакасского языка". Наследие хакасского ученого тюрколога, доктора сравнительного языкознания, востоковеда Катанова посвященной 150 летию со дня рождения 16=19 Мая2012 г. (16-19 Mayıs 2012 Hakas Dil, Tarih ve Edebiyat Bilimsel Araştırma Enstitüsü, Abakan, Hakasya Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu.

(2005) "Свадебные обряды у турков и саха (якутов)". Международный семинар по визуальной антропологии«Традиционные обряды народа саха» 28 марта – 3 апреля 2005 г., якутск.

KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR

(2018)   "Politik Sürgünlerin Saha Türklerinin Dil ve Kültür Hayatına Katkıları" The Migration Conference 2018,26-28 June 2018, University of Lisbon, Portugal. 

(2015) "Sibirya'dan Sürgün Edilen Bir Şair: Anempodist İvanoviç Sofronov (Alampa) ve Babama Mektup Şiiri”  Turkısh Mıgratıon Conference 2015, 25 - 27 June 2015, Charles University Prague, Jinonice Campus, Prague, Czech Republic.

(2014) "Güney Sibirya'daki Ölçünlü Türk Dillerinin Temel Ağızlarındaki Değişmeler”  17th International Conference on Turkish Linguistics, 3-5 September 2014, Universite de Rouen, Rouen, Fransa.

(2013)  "Kitle İletişim Araçlarında Sibirya Grubu Türk Lehçelerinin Kullanımı”  VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 4-7 Aralık 2013, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

(2012) "Prof. Nikolay F. Katanov'un Sibirya Türk Dillerinin   Araştırılmasındaki Katkısı”  Prof.Dr. Nikolay F. Katanov’un Bilimsel Mirası ve Türkoloji Sorunları, 14 Haziran 2012, TÜRKSOY, Ankara

(2011) (F. Güner Dilek ile birlikte) Sibirya Türk Diyalekt Alanında Ağız Araştırması Yapmak: Gözlemler, Deneyimler, Güçlükler, 4. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 27-29 Ekim 2011, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü, Edirne.

(2011) Geçmişten Günümüze Koybal Ağzı. ÇTAS 2011 Geçmişten Günümüze Türk-Macar İlişkileri, 24-27 2011 AÜ DTCF, Ankara.

(2009) (Melek Erdem, Aynur Öz Özcan ile birlikte) Türk Diyalekt Coğrafyası Araştırmaları: “Türk Diyalekt Atlası”nın Hazırlanmasına Giriş ve Özbek Ağızları, Tarihselden Moderne Özbekistan: Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu, 11-17 Temmuz 2009, Ankara Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Özbekistan Bilimler Akademisi, Ankara.

 (2003) Об обучении студентов тюркским языкам Сибири в Турции // «Формирование образовательных программ, направленных на создание нового типа гуманитарного образования, в условиях полиэтнического сибирского сообщества». Новосибирск, 28-30 октября 2003- Российская Федерация Министерство образования, Новосибирский государственный университет, Российская академия наук Институт филологии Сибирского отделения.

KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILAR

(2015) “Etnik-Dilsel İlişkiler Bağlamında Saha Türkleri ve Dilleri”. Prof.Dr. Talat Tekin Onuruna Temas Dilbilim: Türk Dilleri, 20 Mayıs 2015, Başkent Üniversitesi.

(2014) "Dillerin Tehlike Seviyesi Ölçekleri ve Türk Dilinin Değişkelerinin Konumu”  Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2014 "Uygur Türkleri: Dil, Tarih ve Coğrafya", 17-19 Kasım 2014, Ankara Üniversitesi, Ankara.

(2009) Hakaslarda Destancılık Geleneği, Han Mirgen Destanının Türkiye Türkçesi Yayını Dolayısı ile Türk Destan Geleneği İçinde Hakas Destancılığı Toplantısı, 4 Mart 2009, Ankara Üniversitesi Dil veTarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.

(2008) Hakaslarda Ölüm ile İlgili Söz Varlığı, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2006, 24-27 Haziran 2006, Ankara.

(2006) İlya Topoyev’in Hikâyelerinde Hakas İmajı, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2006, 10-13 Mayıs 2006, Ankara.

 (2003) “Hakas Türklerinde Bir Yeni Gün Versiyonu: Çıl Pazı”, Türk Dünyasında Nevruz Paneli, Hacettepe Üniversitesi Nevruz Kutlamaları, Beytepe, 21 Mart 2003, Ankara.

 

 

EDİTÖR VE/VEYA YARDIMCI EDİTÖRÜ OLDUĞU DERGİ VE DİĞER YAYINLAR

Editörlük:

KARACA Birsen (2018) Dostoyevski Okumaları (Fyodor Mihayloviç Dostoyevski ve İlk Dönem Eserlerinin Karakteristik Özellikleri), (Ed. Gülsüm KİLLİ YILMAZ, Hande DOLUNAY), Ankara: Hece Yayınları.

KİLLİ YILMAZ Gülsüm, Radion D. SUNÇUGAŞEV (Ed.) (2014) Çağdaş Türkoloji Araştırmaları/ Современные тюркологические исследования, Ankara-Abakan: Ankara Üniversitesi Basımevi,  AU DTCF Yayınları: 414. 

BARUTCU ÖZÖNDER, F.S., M. ERDEM, G. KİLLİ, G.S. SAĞLIK (Ed.) (2004). Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2002, Bildiriler 8-10 Mayıs 2002, AU DTCF Yayınları: 395.

Editör Yardımcılığı:

 Modern Türklük Araştırmaları Dergisi /Journal of Modern Turkish Studies  (ISSN 1304-8015), Ankara Üniversitesi Bilimsel Dergisi.

Yayın Kurulu Üyeliği

Научное обозрение саяно-алтая: Рецензируемый научный журнал, Номер 2(10), 2015, Серия: Филология, Выпуск 2

Научное обозрение саяно-алтая: Рецензируемый научный журнал, Номер 2(22), 2018, Серия: Филология, Выпуск 10.

Научное обозрение саяно-алтая: Рецензируемый научный журнал, Номер 2(22), 2018, Серия: Археология, Выпуск 5.

Editör Yardımcılığı:

DANISMANLIĞINDA TAMAMLANAN TEZLER

Doktora Tezleri

JASIM Z.Jasim (2016) Irak-Kerkük Merkez Ağzı", T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Ankara.

BICBABAEI Behrouz (2013) İran-Malekan (Melekkendi) Ağzı T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Ankara.

SELİMOVA Leniyara (2006) Kırım Tatar Türk Ağızları (Akmescit, Bahçesaray, Güney Kıyı Bölgesi), T.C: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Ankara.

Yüksek Lisans Tezleri
BARAN Buket (2015) Tuva Türkçesinde Fiil Söz Yapımı, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Ankara.

KILIÇ İsmet (2015) Saha Türkçesinde Fiil Söz Yapımı, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Ankara.

DANIŞMANLIĞINDA DEVAM EDEN TEZLER

Doktora Tezleri

Şule Ertürk, Bağımsızlık Sonrası Kazak Yazılı Basınında İdeolojik Söylem, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Ankara.2014-

Ümit Şahin, 19. Yüzyıl Saha Türkçesi Dini Çeviri Metinlerinin Linguistik İncelemesi, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Ankara. 2016-

İsmet Kılıç, Saha Türkçesinde Yardımcı Fiil, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Ankara. 2017-

Buket Baran, Tuva Türkçesinde Dilbilgiselleşme, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Ankara. 2017-

Yüksek Lisans Tezleri


Ersin Kartlaşmış, Hakas Türkçesinde Fiil Söz Yapımı, T.C. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Ankara. 2017-

 DÜZENLEME KURULUNDA BULUNDUĞU ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILAR

Han Mirgen Destanının Türkiye Türkçesi Yayını Dolayısı ile Türk Destan Geleneği İçinde Hakas Destancılığı Toplantısı, (4 Mart 2009, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi) organizasyon komitesi üyesi

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2006 (10-13 Mayıs 2006, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi) organizasyon komitesi üyesi

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2005 (7-11 Haziran 2005, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi) organizasyon komitesi üyesi

 DİĞER ETKİNLİKLER (Radyo, televizyon programlan, çalıştaylar vb.)

Radyo Programı

 14.03.2011 TRT Radyo1 Doğudan Batıya Ayak İzlerimiz Programı

Söyleşi

“Doğumunun  150. Yılında N.F. Katanov”, Avrasya Yazarlar Birliği, 17 Şubat 2012, Saat  19:00.

Forum

TASAM Dünya Türk Forumu “Türk Konseyi, Türk Diasporası ve Sosyoekonomik İş Birliği”, 20-22 Ekim 2010, İstanbul, Türkiye

İDARİ GÖREVLERİ

Kuzey-Doğu (Saha (Yakut)-Tuva-Hakas-Altay) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Başkanlığı (31.05.2005’ten itibaren)

 

 AĞIRLIKLI ÇALIŞMA ALANLARI

Ağız Araştırmaları, Ses Bilgisi, Toplumdilbilim, Politikdilbilim, Budundilbilim, Sibirya Halkları ve dilleri, Hakas Türkçesi, Saha Türkçesi, Şor Türkçesi