PROF.DR. ABDULLAH GÜNDOĞDU    
Adı : ABDULLAH
Soyadı : GÜNDOĞDU
E-posta : gundogdu@humanity.ankara.edu.tr, abdullahgundogdu@yahoo.com
Tel : 3103280/1008
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TARİH BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Kişisel Akademik Bilgiler

1967 Osmancık/ Çorum doğumlu olan Abdullah Gündoğdu, ilk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’ndan 1986 yılında mezun oldu. 1989 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Genel Türk Tarihi) Anabilim Dalı, yüksek lisans programını “Çorum’un 2 Numaralı Şer’iyye Sicili, Transkripsiyon ve Değerlendirme (H.1268- 1280-1280/ M. 1852-1853)” adlı tezini savunarak tamamlamıştır. 1995 yılında ise  “Hive Hanlığı Tarihi (Yadigâr Şibanileri Devri: 1512-1740)” adlı tezi ile de doktor unvanını almıştır. 1986- 1987 yıllarında bir süre Sağlık Bakanlığı’nda Memur olarak görev almıştır. 1987- 1998 yılları arasında A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1998’de aynı ana bilim dalında Yrd. Doçentliğe, 25 Ocak 2001’den itibaren Doçentliğe yükselmiştir. 12 Şubat 2008 tarihinde Profesörlüğe atanmıştır. Askerlik hizmetini 1995- 96 yıllarında 247. Dönem olarak yapan Abdullah Gündoğdu, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce, Rusça ve Farsça yanında Çağdaş Türk dillerini bilmektedir. 1992 yılında Özbekistan Fergana Devlet Üniversitesi’nde araştırma ve inceleme, 2001-2002 öğretim yılında TİKA adına, Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti, Kazan Devlet Üniversitesi Doğu Dilleri ve Türkoloji Bölümlerinde,  2003-2004 Öğretim yılında da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Erasmus öğretim üyesi programı çerçevesinde Polonya, Adam Miskiyevich Üniversitesinde bulundu. 2010- 2012 yılları arasında Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi’nde öğretim üyesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, üniversite senato ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Yurtiçi ve Yurtdışında çok sayıda kongre, sempozyum ve bilimsel toplantılara katıldı.

ÖĞRENİM DURUMU

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Genel Türk Tarihi

Ankara Üniversitesi

1986

Y. Lisans

Genel Türk Tarihi

Ankara Üniversitesi

1989

Doktora

Genel Türk Tarihi

Ankara Üniversitesi

1995

 

AKADEMİK UNVANLAR

 

Unvan

Yıl

Anabilim Dalı

Üniversite

Yrd. Doç.

1998

Genel Türk Tarihi

Ankara Üniversitesi

Deçent

2001

Genel Türk Tarihi

Ankara Üniversitesi

Profesör

2008

Genel Türk Tarihi

Ankara Üniversitesi

 YAYINLARI

·        TELİF KİTAPLAR

1.     Gündoğdu, Abdullah, Hive Hanlığı Tarihi (Yadigâr Şibanileri Devri: 1512-1740), Tutibay Yayınları, Ankara 2007.

2.     Gündoğdu, Abdullah, Ümmetten Millete, Ahmet Ağaoğlu’nun Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad Dergilerindeki Yazıları Üzerine Bir İnceleme, IQ Yayıncılık: İstanbul 2007.

3.     Gündoğdu, Abdullah, Türk Jeopolitiği, IQ Yayıncılık, İstanbul 2009

4.     Gündoğdu, Abdullah, Yusuf Akçura’ya Göre Büyük Güçler ve Osmanlı Devleti’nin Yıkılışı, IQ Yayıncılık, İstanbul, 2010.

  KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI

1. Gündoğdu, Abdullah, (2006), “Sekülarizatsiyanıng Türki Negizderi”, (ң, Kazaxskiy Natsional’nıy Universitet İmeni Al’-Farabi, Otandık Jana Elemdik Tarihtıŋ Maŋızdı Meseleleriŋ Kazırgı Közkaras Turgısınantallau, Attı Xalıkaralık, Bekmaxanov Okularınıŋ Materialları, Almatı, 25-26 Matr 2006j., v. 83-86.

2. Gündoğdu, Abdullah, (2002), “Razvitie İstoriçeskoy Nauki i yeyo Prepodavanie v Turtsii”, Vostokovedenie, Sbornik Statey i Dokladov Vıpusk I, Prepodavanie Kursa İstorii Turkskih Narodov, Kazanskiy Gosudarstvennıy Universitet İnstitut Vostokovedeniya, Kazan 2003, s.44-50.

3. Gündoğdu, Abdullah, (2002), “Bozkır’ın Egemenlik Anlayışı”, Kafalı Armağanı, Ankara, s. 127-136.

4. Gündoğdu, Abdullah, “İran Tarih Yazımında Türkler”, Prof. Dr. Yavuz Ercan Armağanı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008, s. 455- 466.

5. Gündoğdu, Abdullah, “Türk Dünyasında Dini Hayat Üzerinde Cengizli Etkisi”, Orta Asya’da İslâm, II. Cilt, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, Ankara- Türkistan, 2012,   s. 1037- 1059.

6. Gündoğdu, Abdullah, “Gökalp ve Togan’da Fikri Olgunlaşma Sancıları”, Türk Tarihçiliğine Katkılar Mustafa Kafalı Armağanı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, s. 1- 7.

7. Gündoğdu, Abdullah, “İnsan, Tarihçi, Mütefekkir: Kafalı”, Mustafa Kafalı, Berikan Yayınları, Ankara, 2013, s. 21- 22.

8. Gündoğdu, Abdullah, “Abdürreşid İbrahim'in Oğlu Ahmed Münir ve Japonya Mektupları”, Türk Japon İlişkilerinin Dönüm Noktasında Abdürreşit İbrahim Uluslararası Abdürreşit İbrahim ve    Türk- Japon İlişkileri  Bilgi Şöleni Bildiri Kitabı, s. 137- 170.

 

·        ULUSLARARASI VE ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

1. Gündoğdu, Abdullah, Cafer Güler (2007), “Kazakstannıng Tevilsizdiği Turik Koğamdık Pikirinde”, Otan Tarihı Jurnali, 2007, No 1., s. 60-69.

2. Gündoğdu, Abdullah, “Sırat-ı Müstakim (later, Sebilürreşad) and the Origin of the Japanese Image in Turkish Intellectuals”, Annals of Japan Association for Middle East Studies, No. 23-2, 2007, pp. 245-259.

3. Gündoğdu, Abdullah, (2000), “The Ottomans and The World Trade: The Projects For The Return to Historical Wealth”, The Great Ottoman – Turkish Civilisation 2 (Economy and Society), Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, pp. 60-64.

4. Gündoğdu, Abdullah, (1997), “Türkiye İle Türk Dünyası Arasındaki Münasebetlerin Tarihi Arka Plânı”, Yeni Türkiye Dergisi Türk Dünyası Özel Sayı 15, s. 295-300.

5. Gündoğdu, Abdullah, (1999), “Türkistan’da Osmanlı-İran Rekabeti (1583-1598)”, Osmanlı, C. 1, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999, s. 581-587.

6. Gündoğdu, Abdullah, (2000), “Osmanlı Diplomasisinde Örnek Bir Olay: Gilân Sorunu (1591-1594)”, KÖK Araştırmalar Osmanlı Özel Sayısı 2000, s. 25-30.

7. Gündoğdu, Abdullah, (2005), “Kasım Hanlığı ve Sayın Bulat (Simeon Begbulatoviç) Han”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, (Eylül), s. 21-30.

8. Gündoğdu, Abdullah, (2002), “Şiban Han Sülalesi ve Özbek Ulusunun Teşekkülü”, Türkler, (Yeni Türkiye Araştırma ve Yayın Merkezi tarafından hazırlanan Türk Projesi), Cilt 3., Yeni Türkiye Yayınları: Ankara, s. 606-616.

9. Gündoğdu, Abdullah, “Kırgızistan: Dün, Bugün, Yarın”, Türkiyat Araştırmaları, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Sayı 15, güz 2011, s. 399- 419.

10. Gündoğdu, Abdullah, “Gaspıralı ve Türk Aydınlanması”, Türkiz, Ankara, 2013. S. 1-15.

11. Gündoğdu, Abdullah, “Türk Aydınlanması ve Kadın Hakları,” Töre Dergisi, Yıl:2 Sayı:14 Mart 2013 (Kadın Özel Sayısı),  s. 15- 18.

12. Gündoğdu, Abdullah, (1989), “Korkut Ata Geleneğinin Akademik Bir Temsilcisi Veya Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’in Tarihçiliği”, Milli Kültür, Sayı 67, Ankara, s. 29-33.

13. Gündoğdu, Abdullah, (1990), “2 Numaralı Şer’iyye Sicili’ne Göre Çorum Kazası’nın Mülkî Taksimatına İlişkin Yeni Bilgiler”, OTAM, Sayı 1, s. 163-170.

14. Gündoğdu, Abdullah, (1991), “1852-1863 Tarihleri Arasında Çorum Kazası’nda Sosyo-Ekonomik Yapı”, E.Ü. Edebiyat Fak. Tarih İncelemeleri Dergisi, Sayı VI, s. 211-244.

15. Gündoğdu, Abdullah, (1992), “Çorum’da Bir Türk Aşireti: Dedesli”, OTAM, Sayı 3, s. 211-222.

16. Gündoğdu, Abdullah, (1995), “Prof. Dr.Bahaeddin Ögel”, A.Ü.D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi, Sayı 28, s. 221-230.

17. Gündoğdu, Abdullah, (1991), “Amca”, Başbakanlık Türk Aile Ansiklopedisi, Cilt I, Ankara, s. 108-110.

18. Gündoğdu, Abdullah, (1991), “Dayı”, Başbakanlık Türk Aile Ansiklopedisi, Cilt I, Ankara, s. 316-318.

19. Gündoğdu, Abdullah, (2005), “Millî Mücadele Stratejisinden Alacağımız İlham”, Orkun, Şubat 2005,  Sayı 84, s. 10-12.

20. Gündoğdu, Abdullah, (2005), “ Müzakere mi, Mütareke mi?”, Orkun, Nisan 2005, Sayı 86, s. 31-33.

21. Gündoğdu, Abdullah, “Bir Fenâ fî’l Mille Hocamız Kafalı”, Kafalı Armağanı, Ankara, s. 26-27.

·       ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

1.     Gündoğdu, Abdullah, (1999), “Türkistan’da Osmanlı-İran Rekâbeti (1583-1598)”, Uluslararası Osmanlı Tarih Sempozyumu (8-10 Nisan 1999), İzmir Türk Ocağı

1.1. Yayımlandığı yer: Uluslararası Osmanlı Tarih Sempozyumu (8-10 Nisan 1999), Bildirileri, İzmir, 2000, s.141-153. Ayrıca aynı yazı notlarla genişletilmiş olarak, Osmanlı, C. 1, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999, s. 581-587’de de yayımlanmıştır (Bkz. b.7.)

2.     Gündoğdu, Abdullah, (2006), “Yusuf Akçura ve Şark Meselesi”, Başkent Üniversitesi, Stratejik Araştırmalar Merkezi, Osmanlı’dan Lozan’a Batının Paylaşım Projeleri, Uluslararası Sempozyum, 26-27 Nisan 2006

2.1  Yayımlandığı yer: Başkent Üniversitesi, Stratejik Araştırmalar Merkezi, Osmanlı’dan Lozan’a Batının Paylaşım Projeleri, Uluslararası Sempozyum Kitabı, s. 394- 407.

3.     Gündoğdu, Abdullah, “Türkiye ve Rusya, Kaçınılmaz Etkileşmeler Kaçınılmaz Benzeşmeler”, II. Uluslar arası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi, T. C. Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 11- 13 Kasım 2005 Manisa.

3.1 Yayımlandığı yer: “Türkiye ve Rusya, Kaçınılmaz Etkileşmeler Kaçınılmaz Benzeşmeler”, 2023 Dergisi, 15 Haziran 2006, Sayı 62, s. 44-46.

4. Gündoğdu, Abdullah, “Yeni Üç Tarz-ı Siyaset veya Türk Dünyasında Düşünce Sorunları”,  I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006, İzmir.

4.1 Yayımlandığı yer: “Yeni Üç Tarz-ı Siyaset veya Türk Dünyasında Düşünce Sorunları”, Akademi Günlüğü, Toplumsal Araştırmalar Dergisi, Cilt:I, Sayı: 2, Bahar 2006, s.89-112.

5. Gündoğdu, Abdullah, “Expansion of Islam in the Golden Horde (Altın Orda Sahasında İslamlaşma ve Sonuçları)”, Volga-Ural Bölgesinde İslam medeniyeti İkinci Milletlerarası Sempozyumu, IRCICA (The research Centre for Islamic History, Art and Culture), Kazan, Tataristan, 23-27 Haziran 2005.

5.1. Bildirinin yayınlandığı yer: “Altın Orda Sahasında İslamlaşma ve Sonuçları”, Proceedings of The Second International Symposium on Islamic Civilasition in Volga- Ural region, Kazan, 24- 26 June 2005, İstanbul, 2007, s. 1-17.

6. Gündoğdu, Abdullah, (2004), “Bogomil Boşnaklar Manici Peçenekler miydi?”, Second International Congress on Turkic Civilization Role and Place of the Turkic Civilization Among the World Civilization”, Center for Turkic Civilization Studies Kyrgyz Turkish Manas University, Bishkek, October 4-6, 2004.

7. Gündoğdu, Abdullah, (2006), “Küreselleşme ve Tarih”, Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi, Uluslar arası İletişim Sempozyumu, Küreselleşme ve Yeni Medya Politikaları, Girne, 4-5 Mayıs 2006.

8. Gündoğdu, Abdullah, (2007), “Religion and Tradition Kazakhistan In The 19th Century According To Tavarikh-i Khamse-i Sharqi, International Conference on Islamic Civilization in Central Asia, 4-7 September 2007/Astana, KAZAKHSTAN.

9. Gündoğdu, Abdullah (2008), “Hacı ve Seyyah: İdil Ural Bölgesinden Hacnameler”, İdil Ural Bölgesinde İslâm Medeniyeti, (International Conference on Islamic Civilization in İdil- Ural Region)14- 16 Ekim 2008/ Ufa, BAŞKURDİSTAN

10. Gündoğdu, Abdullah, “Kurban Gali Halidi’nin Tevarih-i Hamse-i Şarkî’sine Göre Kazaklar”, III: Türkoloji Kongresi, Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk- Kazak Üniversitesi, 18- 20 Mayıs 2009/ Türkistan, KAZAKİSTAN

11. Gündoğdu, Abdullah (2009), “Hive Hanlığı Kaynakları”, Timur ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu, 13- 17 Temmuz, 2009/ Ankara.

12. Gündoğdu, Abdullah (20010), “Boşnaklar Ve Peçenekler Arasındaki Bağlar Üzerine Bazı Düşünceler”, Osmanlı’dan Günümüze Bosna Uluslar arası Sempozyumu, 9- 11 Haziran 20010/Saray Bosna.

12.1 Yayınlandığı yer: Osmanlı’dan Günümüze Bosna Uluslar arası Sempozyumu Bildirileri, Tuzla 2011, s. 171- 179.

13. Gündoğdu, Abdullah (2010), “İki Devrim Arasında Rusya’da Siyasi Katılım ve Türkler”, XVI. Türk Tarih Kongresi 20-24 Eylül 2010, Ankara.

14. Abdullah GÜNDOĞDU “Dil Malzemeleri Bakımından Türk Sosyal Hayatının Evrimi Üzerine Değerlendirmeler (Göktürklerden Osmanlılara)”, “Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl” konulu III. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 26- 29 Mayıs 2010, s. 409- 415.

15. Gündoğdu, Abdullah (2010) “Selçuklu Çağında Harezm”, I. Uluslar Arası Selçuklu Sempozyumu, 27 – 30 Eylül–2010 Kayseri/ Türkiye.

16. Gündoğdu, Abdullah, “Zeki Velidi Togan’da Bilimsel Zihniyet”, Uluslararası Zeki Velidi Togan Ve Türk Kültürü Bilgi Şöleni 13- 15 Ekim 2010, Afyonkarahisar/Türkiye

17. Gündoğdu, Abdullah, “The Process Of Painful Intellectual Maturity Of Togan And Gokalp”, The Fourth International Congress on “Islamic Civilisation in the Volga-Ural Region, Ufa, Bashkortostan, 21-22 October 2010.

18. Gündoğdu, Abdullah, “Türkçü ve İslamcı Dergilerde Trablusgarp ve Balkan Savaşları”, Uluslararası Tarih Sempozyumu-I, Osmanlı Devletinin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları, 16- 18 Mayıs 2011, İzmir.

19.  Gündoğdu, Abdullah, “Bozkır Devlet Anlayışı”, Türk Kültürünün Gelişme Çağları”, X-XIII. Yüzyıllarda Merkezi Avrasya’dan Ön Asya’ya Yeni Açılımlar, 20- 21 Nisan 2012, Türkistan/ Kazakistan.

20. Gündoğdu, Abdullah, “Were Turkomans Turgishes? IInd International Symposium On Islamic Civilation in Central Asia, 12- 15 October 2012 Bishkek- Kyrgyzstan.

21. Gündoğdu, Abdullah, “Servereddîn Bin Miftâheddîn’in “İslâm, Terakkî, Islâh” Adlı Eseri Ve İdil- Ural Bölgesinde Geleneksel Düşüncenin Bunalımı”, The Fifth International Congress on “Islamic Civilisation in the Volga-Ural Region” Kazan, Tatarstan, 9-11 June 2012.

22. Gündoğdu, Abdullah, “Gaspıralıİsmail Bey ve Türk Aydınlanması”, Türk Ocaklarının 100. Yıldönümünde Türk Dünyasının Dünü, Bugünü ve Gelecek Perspektifleri, 14- 16 Mart 2012, Bakü.

23. Gündoğdu Abdullah, “Türkçülüğe Sosyal ve İktisadi bir Muhteva Kazandırma Girişimi Olarak Halkçılık Düşüncesi ve Halka Doğru Mecmuası”, Bir Fikir Hareketinin Yüz yılı Türk Ocakları Uluslar arası Sempozyum, 7- 9 Mayıs 2012, İstanbul

24. Gündoğdu, Abdullah, “Türk Tefekküründe Gökalp Ve Akçura”, Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Söleni, 6- 7 Aralık 2012, Denizli

25. Gündoğdu, Abdullah, “Kırgız Milli Uyanışının Kökleri” I. Uluslar arası Tarihten Günümüze Kırgız – Türk İlişkileri Sempozyumu, 3- 5 Mayı 2013, Bursa

26. Gündoğdu, Abdullah, “Türk Dil Birliğinin Son Baharı (1926-1941 Latin Alfabesi  Dönemi)”, V. Uluslararası Türkoloji Kongresi,19-20 Nisan 2013, Türkistan, Kazakistan.

27. Gündoğdu, Abdullah, “Akdes Nimet Kurat ve Türk Tarihçiliğine  Katkıları”,  Akdes Nimet Kurat’ın Hayatı ve Eserleri, Türk Tarih Kurumu ve Şehabeddin Mercani Tarih Enstitüsü, 25- 26 Nisan 2013, Ankara.

·       DİĞER YAYINLAR (MEB Ders Kitapları)

1. Liseler İçin Tarih 1, Ders Kitabı, Tutibay Yayınları, Ankara 1994.

2. İlköğretim Sosyal Bilgiler 4 Ders Kitabı, Tutibay yayınları, Ankara 2000.

3. İlköğretim Sosyal Bilgiler 5 Ders Kitabı, Tutibay Yayınları, Ankara 2000.

 

·       DİĞER ETKİNLİKLER (ÇALIŞTAY, PANEL, KONFEREANS)

1. Kazakistan, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Atatürk ve Türk Dünyası Paneli, 17. 11. 2003, Saat: 20:00, Kültür Merkezi

2. Gündoğdu, Abdullah, “Kırım ve Tatarların Türk Jeopolitiğindeki Yeri”, Karadeniz Jeostratejisi ve Kırım Türkleri Paneli, 15 Mayıs 2007, Saat: 13:30, A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu.

3. Gündoğdu, Abdullah, Atatürk’ün Doğumunun 125. Kutlamaları, Tosya Milli Eğitim Müdürlüğü, 125.Yıl etkinlikleri çerçevesinde 14 Haziran 2006 Çarşamba akşamı 20.30 da "Atatürk ve Türk Dünyası" konulu konferans.

4. Gündoğdu, Abdullah, “İstanbul’un Fethi’nin Tarihi ve Stratejik Boyutları”, Çorum Türkocağı, Konferans, 29 Mayıs 2009.

5. Gündoğdu, Abdullah, Geçmişten Günümüze İdil-  Ural’da İnsan Hakları ve Demokrasi Paneli, Türk Ocakları Genel Merkezi ve Milli Kütüphane Başkanlığı, 7 Mayıs 2009.

6. Gündoğdu, Abdullah, Türk Dünyasında İstanbul Paneli”, Türk Ocakları Genel Merkezi ve Türk Tarih Kurumu, 29 Mayıs 2010.

7. Gündoğdu, Abdullah,  “XVI. Yüzyılda Türkiye ve Türk Dünyası” Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Cengiz Aytmatov Kampüsü,  04 Şubat 2010 Cuma.

8. Gündoğdu, Abdullah, “Çanakkale Savaşlarının Dünya Tarihindeki Yeri”, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde Cengiz Aytmatov Kampüsü Konferans Salonunda 18 Mart 2011 tarihinde “Tarihin Yapıldığı ve Yazıldığı Yeri: Çanakkale 1915” adlı programda konferans

9. Gündoğdu, Abdullah, “İsmail Gaspıralı ve Türk Aydınlanması”, Doğumunun 160. Yılında İsmail Bey Gaspıralı’yı Anma Etkinliği, (Panel) 30 Mart 2011, Manas Üniversitesi, Kırgızistan

10. Gündoğdu, Abdullah, “Emir Timur”, Türk Ocağı Genel Merkezi, 21 Nevruz 2012.

11. Gündoğdu, Abdullah, “Avrupa Birliği mi? Türk Birliği mi?, İLESAM Kültür Evi, 20 Ekim 2012, Ankara.

12. Gündoğdu, Abdullah, “Türk Jeopolitiği”, Konya Türk Ocağı Şubesi Konferans, 12 Mart 2013.

·       TELEVİZYON KONUŞMALARI

Televizyon konuşmaları

1.     TRT ‘de “Türkistan Tarihi Üzerine Yapılmış Olan Araştırmalar” adlı programda konuşmacı.

2.     TRT’nin çeşitli kanallarında ve radyoda Türk Tarihi, Kültürü ve Türk Dünyası ile ilgili çeşitli programlar.

  1. TRT için Tarihi Değiştiren Yüzler belgeseli danışmanlığı.
  2. Kanal B TV 2007, Bekleme Odası,
  3. Başkent TV 2007, Haber programı
  4. Ata TV’de tarihle ilgili çeşitli programlar
  5. ART’de kültür programları.
  6. Atv, Karayılan dizisi danışmanlığı.
  7. Kırgızistan Manas Televizyonunda Kültür programında konuşmacılık

 

·       İDARİ GÖREVLER

1.      2000- 2001 Tarih Bölüm Başkan Yardımcılığı

2.      2011 Türkiye- Kırgızistan Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

 

·       ARAŞTIRMA VE EĞİTİM - ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ

·       Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisan Ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

1.     Bekir Yılbat, “19. Yüzyıl Seyyahlarına Göre Türkmenistan”, A.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Genel Türk Tarihi) Ana Bilim Dalı, Ankara 2002.

2.     Derya Derin “Abdülgaffar Kırımi’nin Umdetü’t-Tevarih’ine Göre Kırım Tarihi” A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Genel Türk Tarihi) Ana Bilim Dalı, Ankara 2003.

3.     Engin Akgün “Şamanizmde Kurban Şalu “Ongtustık Sibir Jane Altay Turikterining Materialdarı Negizinde”, Ahmet Yesevi Üniversitesi Uluslar arası türk Kazak Üniversitesi, Türkistan, 2004.

4.     H.Hilal Çağlayan, “Ekber Şah Döneminde Hindistan (1542-1605), A.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Genel Türk Tarihi) Ana Bilim Dalı, Ankara 2005.

5.     Fuat Hacısalihoğlu “Türk Tarihçiliğinde Anadoluculuk Düşüncesi”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Genel Türk Tarihi) Ana Bilim Dalı, Ankara 2005.

6.     Selma Çoşkun, “Türkistan’da Sufizm ve Dini Hayat (XX.yy)”, A.Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Genel Türk Tarihi) Ana Bilim Dalı, Ankara 2007.

7.     Sevtap Sırakaya, “II. Dünya Savaşı ve Azerbaycan”, A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Genel Türk Tarihi) Ana Bilim Dalı, Ankara, 2007.

8.     Emrah Naki, “Şah Abbas I Devrinde İran- İspanya İlişkileri, A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Genel Türk Tarihi) Ana Bilim Dalı, Ankara, 2009.

9.   Zeynel Korkmaz, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Eğitim Politikası ve Mersin İlindeki Eğitim Faaliyetleri (1923- 1950)”, A. Ü. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2010.

Doktora Tezleri

1. Derya Derin, “Nogay Ordaları ve Nogayların Türkiye’de İskanı” A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Genel Türk Tarihi) Ana Bilim Dalı, Ankara, 2009.

            2. Dinora Zhumatayeva, “Kıbrıs Sorunu ve Kıbrıs Barış harekâtının SSCB Kamuoyunda Yankıları”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Genel Türk Tarihi) Ana Bilim Dalı, Ankara, 2013.

            3. Kubilayhan Erman, “Afganistan’da Sovyet Nüfuzu ve İşgali (Etkiler ve Sonuçları), A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Genel Türk Tarihi) Ana Bilim Dalı, Ankara, 2013.

4. Abdullah Üstün, “Geç Roma Tarih Yazımında Hunlar -Batı Avrasya’da Erken Türk Varlığı”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Genel Türk Tarihi) Ana Bilim Dalı, Ankara, 2013.

5. Arslan Turlybeg, “Enver Paşa (1918- 1922)”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Genel Türk Tarihi) Ana Bilim Dalı, Ankara, 2013.

·       VERDİĞİ DERSLER

Lisans Dersleri    

·        Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Rusya Tarihi

·       TA 5322 Türkistan Hanlıkları (16.-19. yüzyıl)

·       Çağdaş Türk Dünyasının Oluşumu

·       Altınorda Hanlığı

Yüksek Lisans

·       Yeni Çağda Türkistan Tarihi I-II

·       Türk Kültür Tarihi I- II

Doktora

·       20.Yüzyılda Türkiye Ve Türk Dünyası I-II

·       Yüzyılda Türkiye Ve Türk Dünyası , I-II

·       Sovyetler Birliği Ve Türkiye (Uluslararası İlişkiler),