PROF.DR. AHMET CAHİD HAKSEVER    
Adı : AHMET CAHİD
Soyadı : HAKSEVER
E-posta : haksever@ankara.edu.tr, ahmetcahid@hotmail.com
Tel : (0312) 212 68 00 /1310
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TASAVVUF ANABİLİM DALI
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ahmet-cahid-haksever
Kişisel Akademik Bilgiler

 

ÖZGEÇMİŞ ve YAYINLAR LİSTESİ

 

1. Adı Soyadı                           : Ahmet Cahid HAKSEVER

2. Öğrenim Durumu              :

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

 İlahiyat

Ankara Üniversitesi

1997

Y. Lisans

 Tasavvuf

Ankara Üniversitesi

1999

Doktora

 Tasavvuf

Ankara Üniversitesi

2007

 

3. Akademik Unvanlar            :

Araştırma Görevlisi             :  2000

Araştırma Görevlisi Dr.       :  2007

Yardımcı Doçent Dr.             : 2008

Doçent Dr.                              : 2010   

Profesör Dr.                           : 2015                 

 

7. Yayınlar

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

7.3.1. Haksever, A.C., “Tarihten Günümüze Çorum’da Ahîlik”, I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu (Kırşehir 15-17 Ekim 2008), Kırşehir 2008

7.3.2. Haksever, A.C., “Çorum’da Osmanlı Dönemi Rifaî Kültürü”, Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu (Çorum 23-25 Kasım 2007), Çorum 2008.

7.3.3. Haksever, Ahmet Cahid, “Osmanlı’nın Modernleşme Sürecinde Halidîler ve Diğer Müceddidîler”, I. Uluslararası Mevlânâ Halid-i Bağdâdî Sempozyumu, Van, (Haziran 2010), Ankara 2012.

7.3.4. Haksever, A.C., “Osmanlı Şehrinin Kültürel Dokusunda Tasavvuf: Çorum Örneği”, Uluslararası Osmanlı Medeniyeti’nde Şehir Sempozyumu, (25-27 Kasım 2011), Çorum 2012.

7.3.5. Haksever, A.C., “Mevlana’nın Düşünceleri ve Avrupa’da Birlikte Yaşama Kültürü”, International Symposium on Relations of Turkey-Belgium and Co-Exhibition of Turkish Arts, (Burssels Belgium 03.07.June 2012). Ankara 2013.

7.3.6. Haksever, A.C., “Ömer el-Fuâdî ve Muslihu’n-nefs’indeki Tasavvufi Unsurlar”, Uluslararası Şeyh Şaban-ı Velî Sempozyumu, (Kastamonu 4-6 Mayıs 2012), Kastamonu 2014.

7.3.7. Haksever, A.C., “Alvarlı Muhammed Lütfi’ye Göre İbadetlerin Manevi Anlamı”, Uluslararası Hâce Muhammed Lütfî Sempozyumu, (Erzurum 25-27 Nisan 2013), Erzurum 2013.

7.3.8. Haksever, A.C., “Ahmet Ziyâeddin Gümüşhanevi’nin Câmiu’l-Usûl’ünde Rüyâ Algısı”, 1. Uluslararası Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî Sempozyumu, (03-05 Ekim 2013).

7.3.9. Haksever, A.C., “The Introspective Critisim in the Maktubat of Imam Rabbani”, Summer School Islmaicshe Mystik und Imam Rabbani, (İstanbul 14-21/04/2014).

7.3.10. Haksever, A.C., Bir Dini Tecrübe Çeşidi Olarak Üveysîliğin Epistemik Değeri: Turhal Şeyhi Mustafa Efendi Örneği, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Tokat Tarihi ve Kültürü Sempozyumu (Tokat, 25-26 Eylül 2014).

7.3.11. Haksever, A.C., “Nakşbendîlik’te Vukûf-ı zamanî Prensibi ve Şimdiki An Farkındalığı”, Necmeddin Erbakan Üniversitesi, Uluslararası Zaman Sempozyumu (Konya, 08-11 Ekim 2015), Konya 2016.

7.3.12. Haksever, A.C., “Mevleviler ve Siyaset”, Kırıkkale Üniversitesi, Uluslararası Mevlevi Alayı Sempozyumu (Kırıkkale, 23-25 Ekim 2015), Kırıkkale 2015.

7.3.13. Haksever, A.C., “Zaman Yönetimi ve Şimdiki An Farkındalığı”, DİTİB Akademisyenler Sohbeti Tebliğ Dizisi, (Köln, 13 Kasım 2015).

7.3.14. Haksever, A.C., “Tasavvuf Tarihi Araştırmalarında Şer’iye Sicilleri’nin Kaynak Değeri: Çorum Şer’iye Sicilleri Örneği”, Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu, (Çorum, 28-30 Nisan 2016).

7.3.15. Haksever, A.C., Diyanet-STK Koordinasyon Çalıştayı”, Religions Atache Eingeladen, (Salzburg 5-6 Mayıs 2016).

7.3.16. Haksever, A.C., “Şair Kadri’nin Penceresinden Koyun Baba”, Uluslararası Nehrin Pîri: Koyunbaba Sempozyumu, (Çorum 13-14 Mayıs 2016).

7.3.17. Haksever, A.C., “Hacı Bayram-ı Veli’nin Şiirlerinde Tasavvufî Mertebeler”, Uluslararası Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu, (Ankara 25-26 Mayıs 2016).

7.3.18. Haksever, A.C., “Anadolu-Balkanlar'da Yerleşik Kültüre Geçişte, Şehirleşmede Tekke ve Zaviyeler”, Safranbolu Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, (Karabük 30.09-01.10 2016).

7.3.18. Haksever, A.C., “Yakub-ı Çerhî’nin Hz. Musa ve Hızır Kıssası Ekseninde Mürit-Mürşit ilişkisine Yaklaşımı”, Uluslararası Bahaeddin Nakşibend ve Nakşibendîlik Sempozyumu, (İstanbul 02-04- Aralık 2016).

7.2.19. Haksever, A.C., “Şeyhlikten Şahlığa Safevîlik ve 15. Yüzyıl Osmanlı Siyasetinde Tarikatlar”, 2. Uluslararası Hacı Bayram-ı Velî Sempozyumu”, (Ankara 03-04 Mayıs 2017).

7.2.20. Haksever, A.C., “Şehrin Kimliğinde Vakıf Gleneği ve Tasavvufi Kurumlar: Çankırı Örneği”, Uluslararası Çankırı’nın Manevi Mimarları Sempozyumu, (Çankırı, 12-14 Mayıs 2017).

7.4.  Yazılan ulusal ya da uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4.1. Haksever, A.C., Son Dönem Osmanlı Mevlevilerinden Ahmet Remzi Akyürek, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002.

7.4.2. Haksever, A.C., Ya’kub-ı Çerhî: Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı, İnsan Yayınları, İstanbul 2009.     

7.4.3. Haksever, A.C., Modernleşme Sürecinde Mevlevîler ve Jön Türkler, H Yayınları, İstanbul 2009.

7.4.4. Ya’kub-ı Çerhî, Ney-Nâme, Çeviren: Ahmet Cahid Haksever, Erkam Yayınları, İstanbul 2009.

7.4.5. Ya’kub-ı Çerhî, Risale-i Ünsiyye, (Ney-Nâme içinde), Çeviren: Ahmet Cahid Haksever, Erkam Yayınları, İstanbul 2009.

7.4.6. Ya’kub-ı Çerhî, Risale-i Ebdaliyye, (Ney-Nâme içinde), Çeviren: Ahmet Cahid Haksever, Erkam Yayınları, İstanbul 2009

7.4.7. Haksever, A.C., Çorum Tarihi ve Kültüründe Tasavvuf Geleneği, Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, Çorum 2009.

7.4.8. Haksever, A.C., “Tasavvuf İlmi ve Tasavvuf Tarihinin Tanımı”, ed. Kadir Özköse, Tasavvuf El Kitabı, Grafiker Yayınları Ankara 2012, ss. 13-19.

7.4.9. Haksever, A.C., “Tasavvuf Tanımları Arasındaki Farklılığın Sebepleri”, ed. Kadir Özköse, Tasavvuf El Kitabı, Grafiker Yayınları Ankara 2012, ss. 19-20.

7.4.10. Haksever, A.C.,  “Tasavvuf-Mistisizm İlişkisi ve Farklılıkları”, ed. Kadir Özköse, Tasavvuf El Kitabı, Grafiker Yayınları Ankara 2012, ss. 24-27.

7.4.11. Haksever, A.C.,  “Tasavvufun Diğer İslâmi İlimlerle İlişkisi”, ed. Kadir Özköse, Tasavvuf El Kitabı, Grafiker Yayınları Ankara 2012, ss. 32-35.

7.4.12. Haksever, A.C.,  “Tasavvufta Özeleştiri “Geleneği”, ed. Kadir Özköse, Tasavvuf El Kitabı, Grafiker Yayınları Ankara 2012, ss. 178-180.

7.4.13. Haksever, A.C., “Ehl-i Sünnet Dışı Zümreler”, ed. Kadir Özköse, Tasavvuf El Kitabı, Grafiker Yayınları Ankara 2012, ss. 180-183.

7.4.14. Ömer el-Fuâdî, Muhlisu’n-nefs, Çeviren: Ahmet Cahid Haksever, Hoşgörü Yayınları, İstanbul 2015.

7.4.15. Ömer el-Fuâdî, Nefsin Özellikleri, (Muhlisu’n-nefs içinde), Sadeleştiren: Ahmet Cahid Haksever, Hoşgörü Yayınları, İstanbul 2015

7.4.16. Ali İzzet, Tezkire-i Makamât, Çeviren: Ahmet Cahid Haksever, Çorum Belediyesi Yayınları, Çorum 2015.

7.4.17. Haksever, A.C., Tasavvufa Dair Güncel Meseleler, Kalem Yayınları, Ankara 2015.

7.4.18. Uluslararası Hacı Bayram-I Velî Sempozyumu (Bildiriler), edit.: Haksever, A.C., Ankara 2016.

7.4.19. Haksever, A.C., Yakub-I Çerhî ve İslam Tasavvufundaki Yeri, Lambert Academic Publishing, Germany 2017 (II. Basım).

7.4.20., Haksever, A.C., Tasavvufa Dair Güncel Meseleler, Otto Yayınları, Ankara 2017 (II. Basım).

 

7.5.  Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.5.1. Haksever, A.C., “Ahmet Remzi Akyürek Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Anlayışı”, Tasavvuf, 2, 169-186 (1999).

7.5.2. Darshan Sing, “Cüneyt ve Hallâc’ın Ahvâl ve Makamât’a Karşı Tutumları”, Çeviren: Ahmet Cahid HAKSEVER, Tasavvuf, 4, 231-238 (2000).

7.5.3 Johan G.J. ter Haar, “Nakşbendîlik’te Manevi Rehberliğin Önemi”, Çeviren: Ahmet Cahid HAKSEVER, Tasavvuf, 9, 385-394 (2002).

7.5.4 Haksever, A.C., “Turhallı Mustafa Efendi ve Bazı Tasavvufi Kavramlara Yaklaşımı”, Tasavvuf, 13, 363-381 (2004).

7.5.5 Haksever, A.C., “Varoluşsal Kendinden Geçme ve Yansımaları”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5, 103-126 (2004).

7.5.6. Haksever, A.C.,"XX. Yüzyılda Üç Mevlevî Şeyhi: Veled Çelebi, Abdülbaki Baykara, Ahmet Remzi Akyürek", Tasavvuf, 14, 383-415 (2005).

7.5.7. Haksever, A.C., “Çorum’da Mevlevilik: Tarihi Süreci ve Son Temsilcileri”, Tasavvuf, 19, 143-164 (2007).

7.5.8 Haksever, A.C., “Çorum’da Halvetîliğin Tarihi Süreci ve Yusuf Bahrî”, Tasavvuf, 22, 103-136 (2008).

7.5.9 Haksever, A.C “Çorum’da Nakşbendîliğin Tarihi Süreci ve Temsilcileri”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 13, 61-82 (2008).

7.5.10 Haksever, A.C., “Çorum’da Bektaşi Zaviyeleri: Tarihi Süreçleri ve Fonksiyonları”, EKEV Akademi Dergisi, 36, 67-87 (2008).

7.5.11 Haksever, A.C., “Osmanlı’nın Son Döneminde Islahat ve Tarikatlar: Bektâşîlik ve Nakşbendîlik Örneği”, EKEV Akademi Dergisi, 38, 39-60 (2009).

7.5.12 Haksever, A.C., “Çankırı’da Mevlevîler ve Mesnevîhanlar”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22, 29-46 (2012/2).

7.5.13. Haksever, A.C., “Ruhbanlık Kavramındaki Anlam Kayması ve Tasavvufla İlişkilendirilmesi Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 23, 5-30 (2013/1).

7.5.14. Haksever, A.C., “The Introspective Critisim in the Maktubat of Imam Rabbani”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2014/2).

7.5.16. Haksever, A.C., “Çorum’da Bir Uşşaki Şeyhi: Hüsn-I Gülzârî ve Sülûk Merkezli Kavramlara Yaklaşımı”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, (2016/1). ID: 10.17218 (ss. 21-37).

7.5.17. Haksever, A.C., “Dede Ömer Ruşeni'nin Dîvanı'nda Tasavvufi Mertebeler”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, c.: 5, Sayı 5 (2016). ID: 5000181558 (ss. 1419-1434).

7.5.18., Haksever, A.C., “Günümüz Batı Toplumunda Faaliyet Gösteren Sufi Teşekküller: Bawa Muhaiyaddeen Örneği ve Öğretisinin Temelleri”, AKADEMİAR Akademik İslam Araştırmaları Dergisi, Temmuz 2016, ss. 109-131.

 

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.6.1. Haksever, A.C., “19. Yüzyılda Çorum’da Tasavvufi Hayat”, Osmanlı Döneminde Çorum Sempozyumu (01-03 Ekim 2004), ss. 291-297, Çorum 2006.

7.6.2. Haksever, A.C., “Üsküdar Mevlevihanesi Son Postnişini Ahmet Remzi Akyürek”, Aşkın Sultanları: Son Dönem İstanbul Mevlevileri Ulusal Sempozyumu, (İstanbul, 14-15 Mayıs 2010), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yay., İstanbul ts.

7.6.3. Haksever, A.C.,”Geçmişten Günümüze Çorum ve Çevresinde Halvetî ve Uşşaki Geleneği”, Çorum ve Yöresinde Uşşaki Geleneği Paneli, İpekyolu Eğitim ve Kültür Derneği, (Çorum, 08 Haziran 2012.

7.6.4. ) Haksever, A.C.,”Göçebelikten Yerleşik Hayata Geçişte Tekke ve Zâviyelerin Rolü: Çorum Örneği”, Çorum’da Tasavvufi Hayat Paneli, Çorum İl Kültür Turizm Müdürlüğü, (Çorum 29 Kasım 2012). Çorum 2013.

7.6.5. Haksever, A.C.,”Osmanlı’da Islahat Hareketleri ve Tarikatlar”, Yoldaşlıktan Muhalefete Osmanlı’da Tarikatlar Paneli, Hitit Akademi Derneği, (Çorum, 02 Şubat 2013).

7.6.6. Haksever, A.C., “Mevlânâ’da Evlilik, Aile ve Çocuk Eğitimi”, Ailenin Önemi ve Toplum İçindeki Yeri Paneli, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, (Çorum, 13 Mart 2013).

7.6.7. Haksever, A.C. “Tarihten Günümüze Çorum Mevlevîhânesi”, Günümüzde Yurt İçi Mevlevîhânelerinin Durum ve Konumları Ulusal Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü, (07-17 Aralık 2013).

7.6.8. Haksever, A.C., “Sevgi-Saygı-Hoşgörü”, Erdemler Eğitimi Semineri, Çorum Belediyesi, (Çorum 11 Nisan 2013).

7.6.9. Haksever, A.C., “Eğitim Koçluğunda Hedef Belirleme ve Planlama”, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Koçluğu Semineri, (Çorum 07-18.04.2014).

7.6.10. Haksever, A.C., “Gençlerde Teknoloji Bağımlılığı ile Başa Çıkma Yöntemi Olarak Dini Söylem”, Tehlikeler Eşiğinde Gençlik Paneli, Dünya Çocuk ve Gençlik Derneği, Çorum Kent Konseyi, (Çorum, 15 Ekim 2014).

7.6.11. Haksever, A.C., “Yabancılaşmanın Bir Göstergesi: Günümüz Gençliğinde Sosyal Medya Algısı”, 21. Yüzyılda Genç Olmak: Yabancılaşma/Ünsiyet, Kültür ve Ahlâk, (6. Geleneksel ADAM Gençlik Zirvesi 2015/2016 Kızılcahamam/Ankara)

7.6.12. Haksever, A.C., “Belediyeler-STK’Lar Koordinasyon Çalıştayı”, 26-27 Nisan 2016, Ankara.

 

7.7.  Diğer yayınlar

7.7.1. Haksever, A.C., “Din Samimiyettir”, İskilip Lisesi Kutlu Doğum Etkinliği, (Çorum, 21.04.2013)

7.7.2. Haksever, A.C., “İnsanın Anlam Arayışı ve Ortak Bir Değer Olarak Tasavvuf”, Araşan İlahiyat Fakültesi, (Kırgızistan 20.11.2013).

7.7.3. Haksever, A.C., “Orta Asya Bölgesi Dini Değerlerin Muhafazasında Türbeler”, Kırgızistan Sosyal Bilimler Üniversitesi, (Kırgızistan 21.11.2013).

7.7.4. Haksever, A.C., “İnsanın Anlam Arayışı ve Mesnevî’de Ney Kıssası”, Lefke Avrupa Üniversitesi, (Kuzey Kıbrıs Çürk Cumhuriyeti, 01 Mart 2014).

7.7.5. Haksever, A.C., “Tasavvufta İnsan-ı Kâmil ve Gençlerde İdeal Rol-Model Arayışı”, Doğu Akdeniz Üniversitesi, (Kuzey Kıbrıs Çürk Cumhuriyeti, 02 Mart 2014).

7.7.6. Haksever, A.C., “Gençlik ve Yabancılaşma ile Başa Çıkmada Dini-Tasavvufi Söylem”, Girne Amerikan Üniversitesi, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 03 Mart 2014).

7.7.7. Haksever, A.C. “Din ve Samimiyet”, Çorum Kız Meslek Lisesi Kutlu Doğum Haftası Etkinliği, (Çorum 24.04.2014).

7.7.8. Haksever, A.C. “Hangimiz Engelliyiz?”, (Hititli Gençler Empati ile Engelleri Kaldırıyor  Projesi), Hitit Üniversitesi Kişisel Gelişim Kulübü, (Çorum 08.05.2014).

7.7.9. Haksever, A.C., “Zaman Yönetimi”, Hitit Üniversitesi Kişisel Gelişim Kulübü, (22.05.2014).

7.7.10. Haksever, A.C., “Gençlik ve Yabancılaşma Sorunu”, Siyasallılar Vakfı, (Ankara 17.12.2014).

7.7.11. Haksever, A.C., “Mesnevî Okumaları 1”, İLMAR, (Ankara 17.12.2014).

7.7.12. Haksever, A.C. “Gençlere Rol-Model Olarak Ney Name’de İnsan-ı Kâmil Profili” Konferansı, ADAM, (Ankara 18.12.2014).

7.7.13. Haksever, A.C., “Üniversiteye Hazırlıkta Önemli Bir Engel: Teknoloji Bağımlılığı ve Başa Çıkma”, Cumhuriyet Lisesi Kültür Etkinliği, (Çorum 26.12.2014)

7.7.14. Haksever, A.C., “Zamanı Verimli Kullanmada Hz. Peygamber Örnekliği”, Çorum Atatürk Lisesi, Kutlu Doğum Haftası Etkinliği, (Çorum 18.03.2015).

7.7.15. Haksever, A.C., “Hz. Peygamber ve Çocuk Sevgisi” Konferansı, Dumlupınar İlköğretim Okulu Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, (Çorum 18.03.2015).

7.7.16. HAKSEVER, A.C., Avrupa'da Yaşayan Türklerin Yabancılaşma ile Başa Çıkmasında Çözüm Önerileri (Fransa Örneği).  Association Culturelle Des Turcs D'epernay, (Epernay/France 8-9.03.2015)

7.7.17. HAKSEVER, A.C., “Yurtdışında Yaşayan Genç Nüfusun Kimlik Muhafazası ve Entegrasyonu Konusunda STK’ların Potansiyel Faaliyet Alanları”, La Chaine Solidaire, (Cheratte/Belgique 7-8.03.2015).

7.7.18. Haksever, A.C., “Yurt Dışındaki Müslüman Türk Nüfus Arasındaki İletişimin Geliştirilmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyet Alanları”, Association Terre de Paix, (Paix/France 19.09.2015).

7.7.19. Haksever, A.C., “Avrupa’daki Türklerin Entegrasyon Sürecinde Maruz Kaldıkları Kimlik Sorunları”, La Chaine Solidaire, (Cheratte/Belgique 20.09.2015)

7.7.20. Haksever, A.C. “Ruhu’l-Beyan’da Bazı Âyetlere İşari Yorumlar” Konferansı, ADAM, (Ankara 10.11.2015).

7.7.21. Haksever, A.C., “Mevlânâ Celâleddin-i Rumî ve Mesnevi’de Ney Metaforu”, Hitit Üniversitesi Haber Bülteni, 2015.

7.7.22. Haksever, A.C., “Günümüz İnsanının Anlam Arayışında Mevlana”, Mevlana Haftası Etkinlikleri, Gaziantep/Şehitkamil Müftülüğü. (Gaziantep 18.12.2015).

7.7.23. Haksever, A.C., “Hangi Mevlana?”, Mevlana Haftası Etkinlikleri, Mevlana Haftası Etkinlikleri, Kahramanmaraş Müftülüğü, (Kahramanmaraş 19-20.12.2015).

7.7.24. Haksever, A.C., “İslam Tasavvufu ve Mistisizm”,   Institut für Islamwissenschaft, (Viyana-Avusturya 17-20 Mart 2016)

7.7.25. Haksever, A.C., “Afrika’da Sufilerin İrşat ve Yardım Faaliyetleri: Tanzanya Örneği”, (Darusselam-Tanzanya 01-07 Nisan 2016)

7.7.26. Haksever, A.C., “Şimdiki An Farkındalığı ve Hz. Peygamber”, Demetevler Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Kutlu Doğum Haftası Etkinliği, (Ankara 24.04.2016).

7.7.27. Haksever, A.C., “Öğretileriyle Çağları Aşan Bir Sufi: Mevlana”, World Peace and Turkish Culture: Hz. Rumi's Contribution and Messages, (Toronto-Canada, 20-27.10.2016).

7.7.28. Haksever, A.C., “Günümüz Gençliğinin Problemleri ve Çözüm Yolları”, Nallıhan Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi, (Ankara 02.12.2016)

7.7.29. Haksever, A.C.,  “Tasavvuf, Mevlana ve Günümüz İnsanı”, Stichin Gouden Paraplu, (Amsterdam-Hollanda 21.04.2017)

7.7.30. Haksever, A.C., “Mevlana Çok Kültürlü Ortamda Bir Eğitim Modeli Sunabilir mi?”,  Verein ür Geschwisterlichkeit & Wohlfahrt, (Viyana-Avusturya, 22.04.2017)

7.7.31. Haksever, A.C., “The Series of Conference on Mawlana Jalaladdin Rumi’s View of Man and Contributions to The World Peace”, Hansa: Harmonie der Herzen und Kulturen, (Frankfurt, 15.10.2017).

 

9.    İdari Görevler

9.1. Hitit Üniversitesi Vakfı Danışma Kurulu Üyeliği

9.2. Hitit Üniversitesi Kişisel Gelişim Kulübü Danışmanlığı

9.3. Hitit Üniversitesi ADEK Komisyonu Üyeliği

9.4. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

9.5. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği.

9.6. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İntibak Komisyonu Üyeliği

9.7. Hitit Üniversitesi Ders Kitapları Yayın Tespit Alt Komisyonu Üyeliği

10.7. ÜAK Öğretim üyeliği başvuru ön denetleme komisyon üyeliği

10.8. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği


10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

10.1. Tübitak-Arbis

 

12.  Güz - Bahar Dönemi Lisans ve lisansüstü dersler:

Dönem

Dersin AdıGüz

Araştırma Yöntemleri (DR)

 

Tasavvuf Terimleri (DR)

 

Uzmanlık Alan Dersi (DR)

 

Seminer (DR)

 

Tez Çalışması (DR)

 

Teşekkül Döneminde Tasavvuf (YL)

 

Sufi Tecrübenin Epistemolojisi  (YL)

 

Uzmanlık Alan Dersi (YL)

 

Seminer (YL)

 

Tez Çalışması (YL)

 

Contemporary Sufi Trends (Elective) (L)

 

Tasavvuf II (L)

 

Günümüz Tasavvuf Akımları (Seçmeli) (L)

 

Bahar

Günümüz Tasavvuf Meseleleri (DR)

 

Araştırma Yöntemleri (DR)

 

Uzmanlık Alan Dersi (DR)

 

Seminer (DR)

 

Yeterliğe Hazırlık Çalışması (DR)

 

Tez Çalışması (DR)

 

Sufi Tecrübenin Epistemolojisi  II (YL)

 

Kurumsallaşma Döneminde Tasavvuf (YL)

 

Uzmanlık Alan Dersi (YL)

 

Seminer (YL)

 

Tez Çalışması (YL)

 

History of Sufism (L)

 

Arabic Texts in Sufism (Elective)(L)

 

Tasavvuf I (L)

 

Tasavvuf (İLİTAM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Görev aldığı projeler

13.1. Çorum’da Dini Hayat, (Araştırmacı/Üye) Gazi Üniversitesi BAP (Proje tamamlandı).

13.2. Haksever, A. Cahid, (Gönüllü Katılımcı), “EDES” ‘Hititli Gençler Eğitimle Engelleri Kaldırıyor” (Proje tamamlandı).

13.3. Haksever, A. Cahid, (Proje Yöneticisi), “7/24 Genç Yardım”, Gençlik ve Spor Bakanlığı (Proje tamamlandı).

13.4. Haksever, A. Cahid, (Üye), "Tarihte Müslümanlar Projesi, (Devam ediyor).

 

17. Uzmanlık Alanları:

Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi

Osmanlı’da Tasavvuf Siyaset İlişkisi

Karşılaştırmalı Mistisizm ve Tasavvuf

Şehir Tarihi