ARŞ. GÖR. HADİ ENSAR CEYLAN    
Adı : HADİ ENSAR
Soyadı : CEYLAN
E-posta : heceylan@ankara.edu.tr, heceylan@gmail.com
Tel : +903122126800/1354
Ünvan : ARŞ. GÖR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hadi-ensar-ceylan
Kişisel Akademik Bilgiler

Arş. Gör. Dr. Hadi Ensar Ceylan, Ankara Üni. İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı

2004 yılında Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden, 2008 yılında Ankara Üni. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2009 yılında aynı fakültede İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2011 yılında “Molla Hüsrev’in Delâlet Anlayışı ve Fürû‘a Yansımaları” başlıklı teziyle yüksek lisans, 2017 yılında ise “İslam Borçlar Hukukunda Akdin Bağlayıcılığı” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Üçer aylık sürelerle 2006 yılında Şam-Suriye, 2017 yılında Amman-Ürdün’de çalışmalarda bulundu. Hakemli dergilerde yayımlanmış 6 adet bilimsel makalesinin yanı sıra Vaha, Müfredat ve Yinedergi gibi dergilerde yayımlanmış çok sayıda yazısı bulunmaktadır. İslam Borçlar Hukuku, Fıkıh Usulü ve Hilaf alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Halen Ankara Üni. İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’ndaki görevine devam etmektedir.

Yayınlar

Makaleler

Ceylan, Hadi Ensar. “Ghazali’s Account of Signification,” Islamic University of Europa Journal of Islamic Research, 3:2 (2010), 98-114.

Ceylan, Hadi Ensar. “İbn Sīnā ve Fıkıh: Şeriatın Hikmet Boyutu,” Diyanet İlmî Dergi, 50:1 (2014), 111-121.

Ceylan, Hadi Ensar, Pehlivan, Necmettin. “Adābu’l-Baḥs̠ Devrimine Doğru Son Evrim: Burhānuddīn en-Nesefī’nin el-Fuṣūl’ü,” Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 56:2 (2015), 1-75.

Ceylan, Hadi Ensar. “İslam Borçlar Hukukunda Akdin Bağlayıcılığının (Lüzūm) Mahiyeti,” Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9:19 (2018), 201-215.

Ceylan, Hadi Ensar. “Sirācuddīn el-Urmevī’nin (ö.682/1283) Ḫilāf İlmindeki Metodu,” Doğu Anadolu Sosyal Bilimlerde Eğilimler Dergisi, 2 (2018), 44-53.

Ceylan, Hadi Ensar. Pehlivan, Necmettin. "Şemseddin Muhammed b. Eşref es-Semerkandî el-Hüseynî et-Türkî'ye (ö.722/1322) Ait İki Yeni Eser: Şerhu Menşe'i'n-Nazar ve Şerhu'n-Nikât", Nazariyat, 6:1 (2020), 115-207.

Kitapta Bölüm

Ceylan, Hadi Ensar. “Lafzın Manaya Delaleti Tartışmalarına Molla Hüsrev’in Katkısı,” Fuat Aydın, Metin Aydın, Muhammet Yetim (ed.), Osmanlı Düşüncesi Kaynakları ve Tartışma Konuları (İstanbul: Mahya Yayıncılık, 2019) içinde, ss.521-527.

Ceylan, Hadi Ensar, Kutlutürk, Cemil, Çınar, Merve. “Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hakkında Yurtdışında Yayımlanan Yazıların Değerlendirilmesi,” Eyüp Baş, Halide Aslan, Rabiye Çetin (ed.), Türkiye’nin İlahiyat Birikimi Ankara İlahiyat’ın 70 Yılı (1949-2019) (Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 2019) içinde, ss.507-520.

Tercümeler

Ceylan, Hadi Ensar, Deniz, Gürbüz. “er-Risāletu’l-ʿArşiyye fī Ḥaḳāiki’t-Tevḥīd ve İs̠bāti’n-Nubuvve,” Recep Alpyağıl (ed.), Din Felsefesi Açısından Meşşâî Gelen-Ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi IV (İstanbul: İz Yayıncılık: 2019) içinde, ss.843-854.