PROF.DR. HAKKI HAKAN YILMAZ    
Adı : HAKKI HAKAN
Soyadı : YILMAZ
E-posta : hhyilmaz@politics.ankara.edu.tr, hakkihakanyilmaz@yahoo.com
Tel : +90 (312) 5931354
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : MALİYE BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Akademik Özgeçmiş:

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Bölümü, Doktora (Ph.D) - 2001/2006      

Columbia University, New York City, The School of International and Public Affairs, Yüksek Lisans (MIA) - 1997/1998      

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı (Tamamlanmamış) -1996/1997  

Gazi Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Lisans (BS) - 1982/1987  

 

Öğretim Üyesi (AÜ SBF-Maliye, Prof.Dr.) 2014-

Öğretim Üyesi (AÜ SBF-Maliye, Doç. Dr.) 2010-2014

Öğretim Üyesi (AÜ SBF-Maliye, Yrd. Doç. Dr.) 2008-2010

 

İş Deneyimi:

DPT, Planlama Uzman Yrd- Planlama Uzmanı     1993-2008

Sayıştay Başkanlığı, Denetçi Yrd.-Denetçi  1988-1993

Diğer:

YÖK Kalite Kurulu Dış Değerlendirici, 2017-

TODAİE, Ek Öğretim Görevlisi, 2015-

Ankara Üniversitesi, Mali Koordinatör, Döner Sermaye Yönetim Kurulu Üyesi, İbni Sina Hastanesi Başhekim Yrd. ve Strateji Geliştirme Daire Başkan V.,  2012-2014

Ankara Üniversitesi, Kurumsal Gelişim Koordinatörü, 2009-2011

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ek Öğretim Görevlisi, 2002-2010

Hacettepe Üniversitesi, Ek Öğretim Görevlisi, 2005-2006

Dünya Bankası, Washington DC,   1998 (Haziran 98-Kasım 98)

Araştırma Alanları:

Mali Yönetim ve Bütçe

Katılımcılık ve Mali Saydamlık

Maliye Politikası ve Gelir Dağılımı

Kamu Harcama Analizleri

Eğitim ve Sağlık Ekonomisi

Düzenleyici Etki Analizi

Maliye Fayda Analizi

İzleme ve Değerlendirme Sistemi

Kamuda Kalite ve Risk Yönetimi

Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim

 

Projeler:

1.       Türkiye’de Gelir Üzerinden Alınan Vergilerin Yeniden Dağıtım Etkisi: 2002-2013 Dönemi”, TUBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projesi, Proje Yürütücüsü, 2015-2016

2.       Fiscal impact on Turkish Municipalities from the Syrian refugees, Union of Municipalities/SKL (Sweden), Project Researcher 2016

3.       Disadvantaged People And Elimination of The Barriers Against Their Employability (Europaid/TRH4.1.SIMM/P-01), Senior Non Key Expert -Social Inclusion for survey study

4.       Türkiye Belediyeler Birliği Eğitim İhtiyaç Analizi, TBB-SKL Sweden, TUSELOG Projesi, Proje Lideri,  2015-2016

5.       Gelir Dağılımı, Yaşam Koşulları ve Sosyal Yardımlar Araştırması (4500 hane), Çanakkale belediyesi, proje Lideri, 2016

6.       Disadvantaged People And Elimination of The Barriers Against Their Employability (Europaid/TRH4.1.SIMM/P-01), Senior Non Key Expert -Social Inclusion for survey study, 2016

7.       Technical Assistance for Improved Stratregic Management Capacity Project (EuropeAid/131858/D/SER/TR,), Senior Non-Key Expert  - Strategic Management and Performance Budgeting, Monitoring and Evaluation Specialist, 2014

8.       Belediye Verilerine Ait İstatistiklerin Eşleştirilmesi (MAPPING), TBB-SKL Sweden, TUSELOG Projesi, Proje Lideri,  2012-2014

9.       Development of Early Childhood Center guidelines for local administrations, NGOs, employers’ organizations and public institutions to establish Early Learning Centers, UNICEF, 2012

10.   Monitoring and Evaluation system for the National Programme of Turkmenistan for The Early Development of Children, UNICEF – Ministry of Education and Ministry of Health of Turkmenistan, Project Leader, 2012

11.   Ankara Üniversitesi akademik, idari personelin ve eşlerinin meme kanseri erken tanısı ve riskleri açısından taranması, Ankara Üniversitesi, BAP, Araştırmacı, 2011-2013

12.   Sağlık bakanlığı, Stratejik Planının geliştirilmesi ve izleme değerlendirme sistemi Çalışması, Sağlıkta Dönüşüm Projesi,  Sağlık Bakanlığı SGB, Proje Lideri, 2011

13.   Tütün Bağımlılığının Tedavisine Yönelik Uygulanan Yöntemlerin Maliyet Etkinlik Analizi, T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanlığı, kodirektor, 2010-2012

14.   Türkiye’de Belediyelerin Mali Yapıları ve Mali Farklılaşma, TBB-SKL Sweden, TUSELOG Projesi, Proje Lideri,  2011

15.   Türkiye’de Sayıştay’ın Performans Denetim Rehber Çalışması, TC Sayıştay Başkanlığı, Rroje Lideri, 20100

16.   Kriz Döneminde Kamu Kesimi Eğitim Harcamalarının Farklı Toplumsal Gruplara Yansıması Üzerine Bir Ampirik Analiz, AÜ BAP Projesi, Proje Yürütücüsü, 2010

17.   Review of Social Protection System, Child Poverty and Budgeting For Children In Turkey, UNICEF, Project Leader, 2009-2010 

18.   Mide ve serviks kanserinde erken tanı yöntemlerinin maliyet etkinlik ve etkililik analizleri. T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanlığı, kodirektor, 2008.

19.   Ulusal Kanser Enstitüsü Düzenleyici Etki Analizi Projesi, Sağlık Bakanlığı-TEPAV, Proje Yürütücüsü, 2008

20.   Meme kanseri taramalarında kullanılan mamografinin hastalık maliyet etkinlik analizi. T.C. Sağlık Bakanlığı Kanser Dairesi Başkanlığı, Araştırmacı, 2007.

21.   National issues effecting parental education: Cost benefit analysis of parental education programmes, 2007, UNICEF

22.  The Reliability of National Accounts in the World Bank, Unpublished Manuscript, Researcher-Internship, Development Data Group, World Bank, Washington DC

23.  Policy, Planning and Budgeting Linkage in Public Expenditure Review: Case Study for Eight Sub-Saharan African and Five Former Soviet Union Countries, (Columbia University and World Bank), Researcher-Internship, Washington DC

 

 

Danışmanlığımda Yönetilen Yüksek Lisans Ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri:

Öğrencinin Adı-Soyadı

Tez Başlığı

Mezuniyet Yılı

Gülhan KARADAYI

Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Çanakkale Örneği (AÜ SBE)

2010

Selma TOSUN

5018 Sayili Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu'nun Mali Saydamliğa Katkisi (AÜ SBE)

2010

Mehmet Selim Bağlı

Mali Saydamlık ve Hesapverebilirlik Açısında TBMM'nin Kesin Hesap Denetimi: Türkiye'de Parlamento-Sayıçtay İlişkisi Örneği"

2010

Engin ASTIM

Cost-Effectiveness Analysis Of A Prospective Breast Cancer Screening Program In Turkey (ODTÜ-Eş Danışman)

.2011

Rustam SAKHİPOV

Kazakistan Cumhuriyeti' Nin Bütçe Sistemi: Sosyal Harcamalarin Etkinliği (AÜ SBE)

2011

Aslı Ceren Saral

Sosyal Harcamalarin Değerlendirilmesinde Mali Alan Yaklaşimi: Türkiye Örneği (AÜ SBE)

2012

Dilara Tunca

Türkiye’de Sağlık Harcamaları ve  Finansmanı

2014

Nihat Akbulut

Türkiye’de Son Dönemde Uygulanan Ortaöğretim Politikalarının Etkinlik Ve Fırsat Eşitliği Analizi

2014

Ahmet Güzel

Türkiye’de Mali Yerelleşme Ve Seçilmiş İller Bazinda İncelenmesi

2014

Ilgın DİNSEVER ÖNDE

Kültür Ekonomisi Ve Yaratici Endüstriler:  Türkiye İçin Kültür Bütçesi Modeli Önerisi

2017

Burcu Zernişan Öcal Çifci

Kamu İhale Sisteminin Etkinliği: Uyuşmazlık Kararları Ve Şikayet Süreçlerinin Belirleyicileri Üzerine Panel Veri Analizi

2017

İhtibar Aydemir Uslu

Kamusal Hizmetlerin Etkinliğini Artirmada Katilimci Yaklaşimlar

2017

 

Doktora Tezleri:

Öğrencinin Adı-Soyadı

Tez Başlığı

Mezuniyet Yılı

Eda BALIKÇIOĞLU

Ülkelerin Finansal Açidan Kredi Notlarini Etkileyen Faktörler Ve Kuralli Maliye Politikasinin Etkisi: 2000 Sonrasi Dönem Türkiye'de Uygulanan Maliye Politikalarinin Kredi Notlari Üzerindeki Etkisinin Karşilaştirmali Analizi (AÜ SBE)

2013

Mehmet Ali ÖZYER

Vergilerin Gelir Eşitsizliğine Etkisi: 2002-2008 Dönemi İçin Bir Analiz (AÜ SBE)

2014

Mehmet Selim Bağlı

TBMM’NİN Bütçe Hakki Kullanim Durumu: 5018 Sayili Kanun Sonrasi Bütçe Hakki Kullaniminda Etkinlik Düzeyinin Ölçümü

2014

Berkan Karagöz

Mali Yerelleşme ve Yatay Eşitsizlik Sorunu: Türkiye Örneği

2014

Ömer Yalvaç

Büyüme ve Bütçe Tahmin Hatalarının Mali Kurallar Üzerindeki Etkisi: Türkiye İncelemesi

2015

Önder Çalçacı

Mali Yerelleşme Ve Yerel Vergi Geliri Performansı İlişkisi: Doğu Karadeniz Bölge Belediyeleri Üzerine Bir Uygulama

2017

 

Bilimsel Eserler

Uluslararası Endeksli Dergilerde Yayımlanan Makaleler (SSCI, SCI):

 

1.       Varol İyidoğan Pelin, Eda Balıkçıoğlu, H. Hakan Yılmaz, (2017), The Tax Effects Of Health Expendıtures On Aging Economies:Emprical Evidence On Selected OECD Countries, Romanian Journal of Economic Forecasting, 20/1, p.116-127

2.       Yılmaz, H. Hakan , N. Yazıhan, D. Tunca, A. Sevinç¸ 4, E. Ozen Olcayto, N. Ozgu, M. Tuncer, (2011), “Cancer Trends and Incidence and Mortality Patterns in Turkey”, Japanese Journal of Clinical Oncology (SCI) , Volume 41 (1),  p.10-16

3.       Yılmaz, H. Hakan, (2010), “Türkiye’de Mali Reformlar Sonrası Değişen Politika Oluşturma, Planlama, Bütçeleme Süreci ve Orta Vadeli Harcama Sisteminin Uygulanabilirliği”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi (SSCI), Sayı 287, s. 33-67

 

Alan Endeksli, Yurt Dışı Hakemli ve ULAKBİM’de Taranan Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

4.       Aydemir, İtibar, H. Hakan Yılmaz, (2018), Yerel Yönetimlerde Katılımcılık: Kent Konseylerinin Rolü ve Bir Yapılandırma Önerisi, TODİE Çağdaş yerel Yönetimler Dergisi, 2018/1

5.       Çetin Volkan Recai, H. Hakan Yılmaz, Volkan, Erkan, (2017), Study On The Impact Of Increasing Speed Lımıt In Turkey: The Case Of Ankara-Sivrihisar Road Section, Case Studies on Transport Policy, November 2017

6.       Yalvaç, Ömer, H. Hakan Yılmaz, (2015), Küresel Ekonomik Gelişmeler ve Orta Vadeli Program Çerçevesinde Türkiye'nin 2015-2017 Dönemi Kamu Maliyesinin Görünümü ve Bütçenin Değerlendirilmesi, Vergi Dünyası, Sayı 401, Ocak 2015, s. 12-24

7.       Balıkçıoğlu, Eda, H. H. Yılmaz, (2013), “Ülkelerin Finansal Açıdan Kredi Notlarını Etkileyen Faktörler ve Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Bu Faktörler Ve Maliye Politikası Çerçevesinde Değerlendirilmesi (ECONLIT, TUBİTAK ULAKBİM), Sayı 165, s. 163-188

8.       Yılmaz, H. Hakan, A. Kesik, (2010), “Yüksek Öğretimde Yönetsel Yapı ve Mali Konular: Türkiye’de Yüksek Öğretimde Yönetsel Etkinliği Artırmaya Yönelik Bir Model Önerisi”, Maliye Dergisi (ECONLIT, TUBİTAK ULAKBİM), Sayı 158, s. 124-163

9.       Yılmaz, H. Hakan, M. Biçer, (2010), “Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanması Noktasında Yeni Bütçe Sisteminin Değerlendirilmesi”,  Maliye Dergisi (ECONLIT, TUBİTAK ULAKBİM), Sayı 158, s. 213-237

10.   Yılmaz, H. Hakan, (2010), “Evaluation of Structural Fiscal Tranformation Reforms in Turkey: Reform Fatigue and Ownership Problems”, Sosyo Ekonomi Dergisi, Sayı 287, s. 33-67

11.   Yılmaz, H. Hakan, S. Tosun, (2010), “5018 Sayılı Kanun Çerçevesinde Mali Saydamlık ve Parlamentonun Bütçe Sürecinde Etkinliği”,  Yasama Dergisi, Sayı 14, s. 5-23

12.   Bozoğlu, Turgay, H.H. Yılmaz, (2010), “2010 Yılı Makro Mali Çerçeve ve Maliye Politikası”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 341, s. 7-13

13.   Biçer, Mustafa, H.H. Yılmaz, (2009),“Parlamentonun Kamu Politikası Oluşturma ve Planlama Sürecindeki Konumunun Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi”,  Yasama Dergisi, Sayı 13, s. 124-163

14.   Yılmaz, H. H., “Yerel Yönetimlerde Planlama, Bütçe, Borçlanma ve Denetim Süreçlerinin Yeni Yasalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Sayıştay Dergisi, Sayı 55, s. 3-40 2004.

15.   Yılmaz, H. H., (2003), “2003 Yılı Bütçe Tasarısı ve Ekonomik Program: Gelinen Nokta ve Muhtemel Risklerin  Belirleyiciliğinde Bir Değerlendirme”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 260, s.141-151 (2003). 

16. Yılmaz, H. H., ”Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılmasında Yeni Zelanda Deneyimi ", Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 133, s.101-108 (1999).

17.   Yılmaz, H. H., Ş. Dorukkaya, “Liberalizasyon Politikaları, Aşırı Borçlanma Sendromu ve Arkasından Yaşanan Finansal Krizler (Şili ve Meksika Deneyimleri)”, Yaklaşım Dergisi, Sayı 75, s.122-127 (1999).

18.   Yılmaz, H. H., Ş. Dorukkaya, “Global Kriz ve Türkiye Ekonomisindeki Etkileri ve 1999 yılında Alınması Gereken Tedbirler, Vergi Dünyası, Sayı 214, s. 7-15 (1999).

19.   Yılmaz, H. H., Ş. Dorukkaya, “ Genel Ekonomik Durum ve Kamu Finansmanı”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı 219, ss. 18-26 (1999).

 

Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

20.   Özen, Mustafa, H. Hakan Yılmaz (2017), İstihdam Politikalarının Hayata Geçirilmesinde Kurumsal Yönetim Ve Sorumluluk: İŞKUR Stratejik Planı ve Makro Belgelerle Uyum, İstihdam Dergisi, Türkiye İş Kurumu, Sayı: 24, 2017

21.   Yılmaz, H. Hakan, Kadir Çoban, (2017), 6360 Sayılı Kanun Sonrası Belediyelerin Sosyal Harcamaları, Türkiye Belediyeler Birliği Dergisi, Haziran 2017

22.   Özyer, Mehmet Ali, H. Hakan Yılmaz (2015), Atıksu ve Evsel Katı Atık Hizmetlerinin Ücretlendirilmesi: Vergilendirme Tartışmaları ve Tam Maliyetlendirme Uygulaması, Türkiye Belediyeler Birliği Dergisi, Temmuz 2015

23.   Yılmaz, H. Hakan, (2017), Belediye Gelirlerinin Mali Özerklik Bağlamında Değerlendirilmesi, Türkiye Belediyeler Birliği Dergisi, Temmuz 2015

24.   Emil, Ferhat, H. Hakan Yılmaz (2012), Mali Yönetim Sistemi İçinde Sayıştay’ın Değişen Dış Denetim Yaklaşımı ve Kurumsal Performans Denetimi, 2012 Nisan-Haziran 73, TUSİAD Görüş Dergisi

25.   Yılmaz, H. Hakan, (2010), 2010 Yılının Sağlık Bütçesi Açısından Görünümü Ve Kamu Sağlık Harcamalarına Karşılaştırmalı Bir Bakış, Sağlık Sen Dergisi, Şubat 2010

26.   Yılmaz, H. H., “2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısının Makro Çerçeveyle Birlikte Değerlendirilmesi”, Kamu Yönetimi Dünyası Dergisi, Sayı 24, s. 18-25, 2006.

 

Kitaplar:

1.       Yılmaz, H.Hakan, F. Emil, B. Kerimoğlu, (2017), “Yerel Yönetimler Maliyesi: Temel İlkeler ile Mevzuat ve Uygulama Açısından Türk Yerel Yönetim Yapılanmasında Mali Yönetim ve Kaynak Kullanım Sistemi”, PYB, Ankara

2.       Pınar, Abuzer, H. Hakan Yılmaz, (2017), 2010 KOBİ ve 2011 SG Mali Destek Programları Etki Analizi Araştırma Raporu, Dicle Kalkınma Ajansı, 2017

3.       Yılmaz, H. Hakan,  N. Yazıhan, (2014), “Ankara Üniversitesi Hastanelerinde Sağlık Uygulama Tebliği Fiyatları Hesaplaması” Ankara Üniversitesi Yayınları No: 405, Ankara

4.       Emil, Ferhat, H. H. Yılmaz, N. Yazıhan, D. Tunca, (2013), “Türkiye’de Sağlık Politikaları ve Sağlık Harcamalarının Etkinliği Üzerine Bazı Gözlemler” Ankara Üniversitesi Yayınları No: 396, Ankara

5.       Tuğrul, Belma, H.H. Yılmaz,(2013),“Toplum Temelli Erken Çocukluk Hizmetleri Sunumu Kılavuzu” UNICEF Türkiye Ülke Ofisi, Ankara

6.       Yılmaz, H. Hakan, (2013), “Türkiye’de Belediyelerin Mali Yapıları ve Mali Farklılaşma” Türkiye Belediyeler Birliği Yayınları, Ankara

7.       Pınar, Abuzer, H. H. Yılmaz, H. E. Koyuncu,  (2009) “Köy Hizmetlerinin Yerelleştirilmesi”, TEPAV Yayını, Ankara

8.       Emil, Ferhat, H. H. Yılmaz (2009), “Mali Saydamlık İzleme Raporu VII”, TEPAV Yayını, Ankara

9.       Yılmaz, H. Hakan, (2007), “İstikrar Programlarında Mali Uyumda Kalite Sorunu: 2000 Sonrası Dönem Türkiye Deneyimi”, TEPAV, Ankara

10.   Emil, Ferhat, H. H. Yılmaz (2007), “Mali Saydamlık İzleme Raporu  V-VI”, TEPAV Yayını, Ankara

11.   Yılmaz, H. Hakan, (2007), “Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Finansman Yapısı ve Politika Önerileri”, TÜRKONFED, İstanbul

12.   Emil, Ferhat, H. H. Yılmaz, C. Van Rijckeghem, “Kamu Borcu Nasıl Oluştu Bu Noktaya Nasıl Gelindi?”, TESEV Yayını, İstanbul, 2005

13.   Emil, Ferhat, H. H. Yılmaz, “Mali Saydamlık İzleme Raporu”, TESEV Yayını, İstanbul, 2004.

14.   H. Hakan Yılmaz (1999), Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: Dünya Bankası Orta Vadeli Harcama Sistemi, DPT

15.   H. Hakan Yılmaz (1999), Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: Yeni Zelanda Deneyim, DPT

16.   Yılmaz, Cevdet, H.H. Yılmaz, “Dünya’da ve Türkiye’de Sabit Sermaye Yatırımı Kavramı ve Türkiye Uygulaması”, DPT Yayını, Ankara, 1997.

Kitap Bölümleri:

17.   Varol İyidoğan Pelin, Eda Balıkçıoğlu, H. Hakan Yılmaz, (2017), “Issues in Public Sector Economics: Aging Effect on the Public Health Expenditures: A Reexamination”, eds. Adnan Gercek and Sacit Hadi Akdede, p.141-157, Peter Lang

18.   Yılmaz, H. Hakan, (2016), Ankara ve Şanlıurfa Yatırım Teşviklerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi, Şanlıurfa ve Ankara İlleri Karşılaştırmalı Teşvik Politikaları Dün-Bugün-Yarın, Harran Üniversitesi-Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa

19.   Karadeniz, Oğuz, H. Hakan YILMAZ, (2014),  Türkiye’de Kadın İşgücündeki Değişimlerin Sebepleri, Kısa ve Orta Uzun Dönemli Faktörlerin Analizi ve Kadın İstihdamı Çalıştayı Sonuçları, İçinde İş Dünyasında Kadın Raporu, TÜRKONFED, İstanbul

20.   Yılmaz, H. Hakan, (2013), “Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama”, ed. Şebnem Tosunoğlu ve Cumhur Dülger, Anadolu Üniversitesi Yayını No:2811, Eskişehir

21.   Yılmaz, H. Hakan, (2009), “Enflasyon ve Maliye Politikası”, Türkiye Ekonomisi (2000-2008) ed. ed. Dr. Nazende Özkaramete Çoşkun, İmaj Yayınevi, Ankara

22.   Yılmaz, H. Hakan, N. Yazıhan, D. Tunca, S. Güven, H. Pamuk, S. Arslanhan, M. Tuncer, (2009),“Türkiye’de Kanser Harcamaları ve Maliyet Etkinlik Çalışmaları”, Türkiye’de Kanser Kontrolü,  ed. Prof. Dr. Murat Tuncer, T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara

23.   Yazıhan, Nuray, H.H. Yılmaz,. D. Tunca, C. Yurtaydın, Ö. Uzunalimoğlu, M. Tuncer,(2009),“Dünyada, Türkiye’de ve Seçilmiş Ülkelerde Kanser Araştırmalarının karşılaştırmalı Analizi”, Türkiye’de Kanser Kontrolü,  ed. Prof. Dr. Murat Tuncer, T.C. Sağlık Bakanlığı, Ankara

24.   Yazıhan, Nuray, H. H. Yılmaz, (2008) “ Breast Cancer in Turkey: Economic Efficiency and Cost Effectiveness”, Cancer Control in Turkey,  ed. Prof. Dr. Murat Tuncer, Ministry of Health Publication Number: 740, Ankara

25.   Karadeniz, Oğuz,  H. Hakan Yılmaz, (2007), “İş Dünyasında Kadın: Kadının İşgücüne Katılımını Etkileyen Faktörler  (Bölüm 1)-Kadının İşgücüne Katılımının Artmasını Sağlayacak Mali Düzenlemeler  (Bölüm 3)”, TÜRKONFED, İstanbul

26.   Emil, Ferhat, B. Kerimoğlu, H. H. Yılmaz, “Türkiye’de Mali Uyuşma Konusunda Yeni Bir Yaklaşım”, “Bölüm I - Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı ve Avrupa Birliği İle Karşılaştırmalar”, İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2005.

27.   Yılmaz, H. H., “Harmonization of Financing and Management of Local Governments Between European Union and Turkey”, Fiscal Decentralization: A New Approach to Alleviate Poverty and Regional Disparities, TESEV-UNDP Publication, İstanbul, 2005.

28.   Kerimoğlu, Baki, H. H. Yılmaz, “Expenditure Structures in Local Authorities in terms of the Roles and Responsibilites in Turkey”, Fiscal Decentralization: A New Approach to Alleviate Poverty and Regional Disparities, TESEV-UNDP Publication, İstanbul, 2005.

29.   Kerimoğlu, Baki, H. H. Yılmaz, “Revenue Sharing System Between Central and Local Authorities and Its Implications in Turkey”, “Fiscal Decentralization: A New Approach to Alleviate Poverty and Regional Disparities”, İstanbul, TESEV-UNDP Publication, 2005.

30.   Kerimoğlu, Baki, H. Hakan Yılmaz, “Development of Own Source Revenues of Local Authorities in Turkey”, Fiscal Decentralization: A New Approach to Alleviate Poverty and Regional Disparities, TESEV-UNDP Publication, İstanbul, 2005.

31.   Emil, Ferhat, H. H. Yılmaz, “Borrowing in Local Governments”, Fiscal Decentralization: A New Approach to Alleviate Poverty and Regional Disparities, TESEV-UNDP Publication, İstanbul, 2005.

32.   Hürcan, Yasemin, H. H. Yılmaz, E. Kızıltaş, “Türk Kamu Mali Yönetimi Saydamlık Standartlarının Neresinde: IMF İyi Uygulamalar Tüzüğü Temelinde Bir Değerlendirme?”, İzak Atiyas, Şerif Sayın (Editörler), “Kamu Maliyesinde Saydamlık”, TESEV Yayını, s. 99-136, 2000.

 

Sempozyum ve Kongreler:

  1. Yılmaz, H. Hakan, Kadir Çoban, Hazal Melike Çoban, (2017), Effects of the crisis on the older population in Turkey: How crisis increased the poverty for elder people, 5th International Workshop on the Socio-Economics of Ageing, Lizbon

2.       Biçer, Mustafa, H. Hakan Yılmaz, (2017), Başkanlık ve Parlamenter Hükümet Sistemlerinde Bütçe Sürecinde Hesap Verebilirlik, III. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi

3.       Balıkçıoğlu, Eda, H. H. Yılmaz, (2017), Factors Affecting Sovereign Ratings and an Assessment on Credit Rating Agencies in the Context of These Factors, 22nd EBES Conference - Rome

4.       Varol İyidoğan Pelin, Eda Balıkçıoğlu, H. Hakan Yılmaz, (2017), Issues in Public Sector Economics: Aging Effect on the Public Health Expenditures”: A Reexamination, 32. International Public Finance Conference, Antalya

5.       Güzel, Ahmet, H. Hakan Yılmaz, (2017), Fiscal Decentralization in Turkey and Differentiation in Selected Provinces, 32. International Public Finance Conference, Antalya

6.       Yılmaz, H. Hakan, Mehmet Ali Özyer, Serap İnci Özyer, (2016), Türkiye de Maliye Politikası Uygulamasında 2002 2013 Döneminde Harcama Vergilerinin Yeniden Dağıtım Etkisi, UEK-TEK 2016 Konferansı / ICE-TEA 2016 Conference, Bodrum

7.       Yılmaz, H. Hakan, A. Ceren Saral, (2017), Mali Alan Uygulaması Türkiye de Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması, UEK-TEK 2016 Konferansı / ICE-TEA 2016 Conference, Bodrum

8.       Varol İyidoğan Pelin, Eda Balıkçıoğlu, H. Hakan Yılmaz, (2017),, Üniversite Tıp Fakültesi Döner Sermayelerinde Yaşanan Mali Açığın ve Borçların Üniversitenin Mali Yönetim Yapısı Üzerinde Yarattığı Baskı Ve Bunun Eğitim Hizmet Kalitesi Üzerinde Etkisi, International Conference on Quality in Higher Education (ICQH)

9.       Yılmaz, H. Hakan, Mehmet Bülbül, (2016), Üniversitelerde İç Kontrol Ve Kurumsal Risk Yönetiminin Yükseköğretimde Kaliteye Etkisi Örnek Durum Olarak Sağlık Döner Sermayeleri, International Conference on Quality in Higher Education (ICQH)

10.   Yılmaz, H. Hakan, (2016), Sosyal Entegrasyon ve İstihdam Dezavantajlılık ve İstihdam İlişkisi ile Algı Anketleri Saha Sonuçları, Uluslararası Sosyal Entegrasyon Zirvesi, İstanbul (Davetli Konuşmacı)

11.   Yılmaz, H. Hakan, Dilara Tunca, Elvan Ünal, (2015), Türkiye’de Çocuk Yoksulluğuyla Mücadelede Belediyelerin Kamu Politikası Uygulama Düzeyi, 30 uncu Türkiye Maliye Kongresi-Antalya

12.   Yılmaz, H. Hakan, (2014), “Kurumsal Performans Denetimi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği: Yeni Kamu Mali Yönetim Sistemi ve Sayıştay’ın Değişen Rolü”, 29 uncu Türkiye Maliye Kongresi-Antalya, s. 337-353

13.   Yılmaz, H. Hakan, M. Biçer, (2013), “Ekonomik Kriz Sürecinde Alınan Ekonomik Tedbirlerin Meşruluğu/Kamuoyu Desteği: Yunanistan Örneği”, 28 inci Türkiye Maliye Kongresi: Küresel Kriz-Antalya

14.   Emil, Ferhat, H.Hakan Yılmaz, D. Tunca, (2012). “Türkiye’de Sağlık Politikaları ve Sağlık Harcamalarının Etkinliği Üzerine Bazı Gözlemler, 15 inci Ulusal Halk Sağlığı Kongresi: Sağlık Reformları, No:775, s. 555-559

15.   Yılmaz, H. Hakan, (2010), “Bütçe Sürecinde Parlamentoların Değişen Rolü: İKÖPAB ve AB Üyesi Ülke Deneyimleri”, TBMM İKÖPAB-İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği Uluslararası Sempozyumu, Afyonkarahisar

16.   Yılmaz, H. Hakan, (2009), “Maliye Politikasının Sosyal ve Ekonomik Etkilerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi”, Maliye Politikasının Oluşturulmasında Parlamentonun Rolü Sempozyumu, TBMM Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas

17.   Kesik, Ahmet, Yılmaz, H. H. (2010). “Managerial Structures of the Turkish Universities in the Third Millennium”, World Universities Congress Proceedings, Çanakkale, p.3-27

18.   Yazihan, Nuray, H. H.Yılmaz, D. Karadeniz, C. Yurdaydin, O. Uzunalimoglu, (2009), “Comparative Assessment Of Turkey's Impact On Hepatocellular Carcinoma Research”, 60th Annual Meeting of the American-Association for the Study of Liver Diseases, Boston-USA

19.   Yılmaz, H. H., “Son Dönem Politika Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye’de Sağlık Harcamalarının Yapısı ve Gelişimi”, Kasım 29, 2007 SERDE “Sağlığa Erişimde Sivil Toplum ve Harcama Politikaları”, Ankara, 2007.

20.   Yılmaz, H. H., “ Equity in Primary and Secondary Education: Education Expenditures in Turkey”, March 17, 2006 World Bank – State Planning Organization“ Turkey Education Sector Study Conference”, Ankara, 2006.

21.   Yılmaz, H. Hakan, “Türkiye’de Çocuklara Yönelik Sosyal Harcamalar: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Haziran 12, 2006 UNICEF “Çocuk Yoksulluğunun Önlenmesi Konferansı”, Ankara, 2006

22.   Emil, Ferhat, H. H.Yılmaz, (2005), “Avrupa Birliği Türkiye Arasında Yerel Yönetimlerin Finansman ve Mali Yönetim Uyumlaştırılması”, 20 nci Türkiye Maliye Kongresi-Denizli, s. 258-2732005.

23.   Emil, F., H.H. Yılmaz, “Kamu Borçlanması, İstikrar Programları ve Uygulanan Maliye Politikalarının Kalitesi: Genel Sorunlar ve Türkiye Üzerine Gözlemler”, International Conference in Economics IV METU-ERC, Working Paper-2003, Davetli Oturum, (2003).

24.   Yılmaz, H. H., “Konsolide Bütçe Gelir ve Gider Tahminlerinin Gerçekleşmelere Göre Güvenilirlik Düzeyi”, International Conference in Economics IV METU-ERC, 2003

25.   Emil, Ferhat, H.H. Yılmaz, “Kamu Borçlanması, İstikrar Programları ve Uygulanan Maliye Politikalarının Kalitesi: Genel Sorunlar ve Türkiye Üzerine Gözlemler"”, 18 inci Türkiye Maliye Kongresi-Kıbrıs, s.35-54, 2003

26. Yılmaz, H. Hakan, (davetli konuşmacı) , “Bilgiye Ulaşma Hakkı ve Kamu Harcamalarında Parlamento Denetimi: Yüksek Denetim ve Parlamento İlişkileri”, “Stratejik, Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezi (STEAM), 2 nci Kamu Mali Yönetimi Reformu Arenası”, Ankara Hilton, 2003.

27. Yılmaz, H. Hakan, (davetli konuşmacı), “Kamu Mali Yönetim Reformu ve Özel Sektör Üzerindeki Etkileri”, “Stratejik, Teknik Ekonomik Araştırmalar Merkezi (STEAM), Kamu Mali Yönetimi Reformu Arenası”, Ankara Hilton, 2002 

28. Yılmaz, H. Hakan, (davetli konuşmacı), “Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: Yeni Zelanda Örneği”, Sayıştay’ın 137 nci Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri Çerçevesinde Düzenlenen Konferans, Ankara Devlet Konukevi, 1999