PROF.DR. HATİCE ORUÇ    
Adı : HATİCE
Soyadı : ORUÇ
E-posta : horuc@ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 310 32 80/1071
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TARİH BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hatice-oruc
Kişisel Akademik Bilgiler


Derece      Alan                         Üniversite                                                                              Yıl

Lisans     Tarih                              Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  1990-1994

Y.Lisans Tarih(Ortaçağ Tarihi)   Ankara Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü            1994-1997                                                                      

Doktora   Tarih                             Univerzitet u Sarajevu  Filozofski Fakultet                     1999-2003

 
İdari – Bilimsel Görev ve Üyelikler

2005 – Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (OTAM)

Sekreteri.

2005 – Güney Doğu Avrupa Araştırmaları (Association Internationale des Etudes du Sud

-Est Europeen -AIESEE) Türkiye Milli Komisyonu Sekreteri.

2008 – Güney Doğu Avrupa Araştırmaları (Association Internationale des Etudes du Sud

-Est Europeen -AIESEE) Türkiye Milli Komisyonu Danışma Kurulu Üyeliği.

2009 – Ankara Üniversitesi Güney Doğu Avrupa Çalışmaları Araştırma ve Uygulama

Merkezi Müdür Yardımcısı.

2010 – 2012 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yönetim Kurulu

Üyeliği.

 

Yayınlar 

*  “Politika tolerancija kod Osmanlija i njeno filozofsko utemeljenje”,  Odjek,LIII/1-2, Sarajevo 2000, 24-28. 
* “15. yüzyılda Bosna Sancağı ve İdari Dağılımı”, OTAM, 18/2005, Ankara 2006, 249-271.
“The Properties of Fatima Sultan in Ioannina in the Sixteenth Century”, 
The Ottoman Empire, The Balkans, the Greek Lands: Toward a Social and 
Economic History. Studies in Honor of Prof. J.C. Alexander, The ISIS Press, 
İstanbul 2007, 61-87. (Prof. Dr. Melek Delilbaşı ile birlikte)
* “Tahrir Defters on the Bosnian Sanjak”, Archivum Ottomanicum25 
(2008), Harrasowitz Verlag, Wiesbaden- Germany, 2010, 255- 282.
“Isa-begova tekija/mevlevihana u Sarajevu”, Znakovi Vremena, 39/40 
Sarajevo, 2008, 107- 124. (Prof. Dr. Yılmaz Kurt ile birlikte)
*   Gazi Hüsrev Bey'in Saraybosna'daki Vakıfları”, Belleten, LXXIII/ 268 
(2009 Aralık), 645- 670.
“Christian Sipahis in the Bosnian Sandjak (15th Century)” Archivum 
Ottomanicum26 (2009) Harrasowitz Verlag, Wiesbaden- Germany, 2010, 5- 
16.
* “Ottoman Turkish Manuscripts about Montenegro in the Reign of Sultan Abdülhamid
 II”, ИСТОРИЈСКИ ЗАПИСИ: орган Историјског института и Друштва
 историчара Црне Горе, LXXXIII/ 2, Podgorica 2010, 265-270.
* “Administrative Division of the Bosnian Sandjak in the 16th Century”, OTAM, 25/2009,
Ankara 2011, 99-148.
* Filibe’de Şehabeddin Paşa Vakfı 1632-1641 (H.1041-1051)”, Güney-Doğu Avrupa
Araştırmaları Dergisi, 18/2010, İstanbul 2011, 19-57 (Doç. Dr. Kayhan Orbay ile
müşterek)
* Nahija Limski Nikšići u granicama Bosanskog i Hercegovačkog sandžaka u 15. i 16.
stoljeću”, Historijska traganja, 10, Sarajevo 2012, 155-180.
***
* “1992-1995 Savaşı Sonrasında Bosna-Hersek’te Osmanlı Tarihi araştırmaları ve
Saraybosna Şarkiyat Enstitüsü”, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlarda Osmanlı Tarihi
Araştırmaları ve Tarih Yazıcılığı, Seminer Bildirileri (İstanbul, 12 Temmuz 2008),
Balkanlar Medeniyet Merkezi, İstanbul 2010, 15-26.
* 1528/30 Tarihli Tahrir Defterine Göre Bosna Sancağında Mustahfız Timârları”,
Perspectives on Ottoman Studies. Papers from the 18th Symposium of the
International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO) at the
University of Zagreb 2008, Eds. Ekrem Causevic, Nenad Moacanin, Vjeran Kursar,
Berlin: LIT Verlag, 2010, 743-762.
* Uloga tekija u nastanku i razvitku gradova u Bosni”, Mjesto i uloga derviških
redova u Bosni i Hercegovini,  Zbornik radova povodom obilježavanja 800 godina
od rođenja Dželaluddina Rumija, Glavni urednik: Rešid Hafizović, Redakcija: Said
Abedpour, Đenita Haverić, Adnan Kadrić, Behija Zlatar, Sarajevo 2011, 267-276.
* “Bosna Sancağı Tahrir Defterleri ve Genel Özellikleri”, Balkanlarda İslam
Medeniyeti Uluslararası Üçüncü Sempozyum Tebliğleri- Bükreş, 1-5 Kasım 2006,
İstanbul 2011, 563-574.
* “L’impact ottoman sur l’urbanisation du Sandjak de Bosnie”, ACTES L’homme et son
environnement dans le Sud-Est européen, Xe Congrès l’Association internationale
d'études du Sud-Est européen (AIESEE), Paris, 24-26 septemnbre 2009, Paris 2011,
199-211.
* “15. ve 16. Yüzyıllarda Saraybosna”, CIEPO Osmanlı Öncesi ve Osmanlı
Araştırmaları Uluslararası Komitesi XVII. Sempozyumu Bildirileri- 18-23 Eylül
2006, Yay. Haz: Kenan İnan- Yücel Dursun, (CIEPO 17. Sempozyumu), Trabzon 2011,
391-409.
* “Ottoman Turkish Manuscripts about Montenegro in the Reign of Sultan Abdülhamid
II”, 130 Years of Established Diplomatic Relationsa Between Montenegro and
Great Powers After It Gained Independence in 1878, Podgorica 2011, 299-305.
* “Hurufat Defterlerinin Bulgaristan Tarihi İçin Önemi: Filibe Örneği”, България и
Турция на междукултурния кръстопът: език, история, литература, Πърви
българо-турку колоквиум, Пловдив, 6-7 октомври 2011, Plovdiv 2012,  165-184.
Bulgarcası: “Значенето на хуруфат деФтерите за Българската история: примерът с
филибе (пловдив)”,  България и Турция на междукултурния кръстопът: език,
история, литература, Πърви българо-турку колоквиум, Пловдив, 6-7
октомври 2011, Plovdiv 2012, 145-164.
* “Saraybosna Vakıfları (16.Yüzyıl Sonları-19.Yüzyıl İlk Yarısı)”, Balkanlarda Osmanlı
Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu, (İstanbul-Edirne 9-11 2012), Ankara
2012, 67-88.
* Seoba muslimanskog stanovništva kneževine Srbije prema dokumentima osmanskih
arhiva (1862.-1867.), Naseljavanje muhadžira iz Srbije u Bosnu (Zbornik radova sa
okruglog stola  “150.godine od naseljavanja muhadžira iz Srbije u Bosnu
održanog u Bosanskom Šamcu 4.7. 2012 godine), Sarajevo 2012, 55-78.
 
***
 
* Ahmed S. Aličić, “Hersek’de İslam’ın Yayılması”, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Dergisi, 46/2, Ankara 2007, 247-252.  (Boşnakça’dan çeviri)
* Melek Delilbaşı, “Türkiye’de Bizans Çalışmalarının Bugünü ve Geleceği”, Prof. Dr.
Yavuz Ercan Armağanı, Turhan Kitabevi, Ankara 2008, 293- 300.  (İngilizce’den çeviri)
 
***
 
* “Tarih-i Bosna”, Tarih Araştırmaları Dergisi, 32/XX, 2002, 215- 222.
* Jelena Mrgić, Severna Bosna 13-16. vek”, Ankara Üniversitesi OTAM Dergisi,  21/
2009, 265-273.
* Adnan Kadrić, Objekt ljubavi u tesavufskoj kniževnosti: Muradnama Derviš-paše
Bajezidagića, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, IX/ 29 (2009/II), 159- 173.
* “Živko M. Andrijašević – Šerbo Rastoder, Crna Gora i velike sile, Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva”, Belleten LXXV / 274 (Aralık 2011), 959-970.
* “Татјана Катић, Опшнрни попис Призренског санџака из 1571. године”,  OTAM 27
(Bahar 2010), Ankara 2011, 223-227.
* “Safet Bandžović, Iseljavanje Bošnjaka u Tursku, Sarajevo 2006, 773 pages”,
GAMER (Ankara Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi) Dergisi, I/1, Ankara 2012, 209-219. (Prof. Dr. Neşe Özden ile
müşterek)
* “Perspectives on Ottoman Studies: Papers from the 18th Symposium of the
International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO) at the University
of Zagreb 2008, edited by: Ekrem Čaušević, Nenad Moačanin and Vjeran Kursar, Berlin:
LIT Verlag 2010, 1033 s.”, OTAM, 28/Güz 2010, 245-263.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler


2006 (Eylül) Trabzon         “Saraybosna Şehri (15.-16. Yüzyıl)”, Uluslar arası
Osmanlı ve Osmanlı Öncesi Çalışmaları Sempozyumu (CIEPO 17. Sempozyumu),
18-23 Eylül 2006, Trabzon.
2006 (Kasım) Bucharest   “Bosna Sancağı Tahrir Defterleri”, Third
International Congress on Islamic Civilisation in the Balkans, Romania-Bucharest,
1-5 November 2006.
2007 (Eylül) İstanbul,        “Saraybosna'da Gazi Husrev Bey'in Vakıfları”,  Birinci
İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul, 7-8 Eylül 2007.
2007 (Aralık) Sarajevo      “Tekije u nastanku i razvitku gradova u
Bosni”, Međunarodni naučni skupMjesto i uloga derviških redova u BiH-
povodom godine Dželaluddina Rumija - 800 godina rođenja, Bosna i Hercegovina-
Sarajevo, 13-15 Aralık 2007. 
2008 (Haziran) Sarajevo  “Christian Spahis in the Bosnian Sanjak (15th
Century)”,  International Conference:Conversion to Islam and Islamization in the
Early Ottoman Balkans, Bosna i Hercegovina- Sarajevo, 5 – 7 Haziran 2008. 
2008 (Haziran) Ankara     “1468/69 Tarihli Tahrir Defterine Göre Bosna Sancağında
Timâr”, XI. Uluslar arası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi, 17-22
Haziran 2008, Bilkent Üniversitesi Ankara. 
2008 (Temmuz) İstanbul  “Bosna’da Osmanlı Araştırmalarının Son
Durumu”, UluslararasıGüneydoğuAvrupaveBalkanlardaOsmanlı Araştırmaları Toplantısı,
İstanbul, 12 Temmuz 2008.
2008 (Ağustos) Zagreb       “1528/30 Tarihli Tahrir Defterine Göre Bosna
Sancağında Mustahfız Timârları”,International Committe of Pre-Ottoman and
Ottoman Studies. 18th Symposium, Hrvatska- Zagreb, 25-30 Ağustos 2008. 
2009 (Mayıs), Podgorica   “Nahija Limski Nikšići u Bosanskom Sandžaku (15. i
16. Stoljeća)”, Okrugli sto ozajedničkom nasljeđu: Kulturološko i ukupno
civilizacijsko prožimanje Crne Gore i Turske, Crna Gora- Podgorica, 16-17 Mayıs
2009.
2009 (Eylül) Paris    “City Development in Bosnia”, International Congress on
Humans and Their Environment in South-East Europe (populations, geography, means
of work, production, means of communication), France- Paris, 23-26 Eylül 2009.
2009 (Ekim) Podgorica     “Djela o Crnoj Gori napisana u vrijeme sultana
Abdulhamida II”, Međunarodni  Naučni Skup “Sto Trideset Godina Od
Uspostavljanja Diplomatskih Odnosa Crne Gore Sa Velikim Silama Nakon
Sticanja Nezavisnosti 1878”, Crna Gora- Podgorica, 20-21 Ekim 2009.
2010 (Mayıs) İstanbul        “Saraybosna’da Gazi Hüsrev Bey Külliyesinin Mimarı
Hakkındaki Tartışmalar: Mimar Sinan’ın 1538 Öncesi Balkanlardaki Yapı
Faaliyetleri”, Uluslararası Sanatta Kimlik ve Etkileşim Sempozyumu, İstanbul, 10-
13 Mayıs 2010.
2010 (Haziran) Podgorica “Crnogorski Sandžak i Skender Beg Crnjojević”, Okrugli
sto na temu uloga i značaj dinastije Crnjojević (1451-1530) u istorijskom i
kulturološkom sučeljavanju i prožimanju naroda Crne Gore i Turske”, Crna Gora
- Podgorica, 19 Haziran 2010.
2010 (Ekim) Skoplje “15. ve 16. Yüzyıllarda Mitrovica”, Balkanlar’da İslâm
Medeniyeti IV. Uluslar arası Kongresi, Makedonya-Üsküp, 13-17 Ekim 2010-10-
26
2010 (Ekim) Cetinje “Putovanje knjaza Nikole Crnom Gorom prema putopisu
Ahmed Dževad Paše”, Međunarodni naučni skup “Nikola I Petrović Njegoš u
društvenim životu Crne Gore i Balkana”, Karadağ- Cetinje, 25-26 Ekim 2010
2010 (Kasım) Sarajevo “Hurufat Defterlerine Göre Saraybosna Vakıfları” Naučni
skup “kulturno-historijski tokovi u bosni 15.-19. stoljeća” povodom 60 godina
postojanja i rada orijentalnog instituta u sarajevu, Bosna ve Hersek- Saraybosna,
1-2 Kasım 2010.
2010 (Aralık) Lefkoşa “Salnamelere Göre Cezayir-i Bahr-ı Sefid Vilayeti (1883-
1886)”  Akdeniz’de İslâm Medeniyeti Uluslararası Konferansı, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti-Lefkoşa, 1-4 Aralık 2010 (Yard. Doç. Dr. Ferhan Kırlıdökme Mollaoğlu
ile birlikte)
2011 Mart-Nisan- Ankara “Bosna Tarihinin Osmanlı Arşiv Kaynakları”, Arşiv
Belgeleri Işığında Türkiye’nin Uluslararası İlişkileri Paneli, Vehbi Koç ve Ankara
Araştırmaları Merkezi (VEKAM) Ankara, 31 Mart- 1 Nisan 2011.
2011 Mayıs- AnkaraBosna-Hersek’te Türk-İslâm Kültürünün İzleri”, Uluslar arası
Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya Üçgeninde Türkiye: Politik ve Kültürel Perspektifler
Sempozyumu, 2-4 Mayıs 2011.
2011 Ekim- Plovdiv “Hurufat Defterlerinin Bulgaristan Tarihi İçin Önemi”, България
и Турция на междукултурния кръстопът: език, история, литература–I /
Kültürlerarası Kavşakta Bulgaristan ve Türkiye: Dil, Tarih ve Edebiyat Çalıştayı-I,
Plovdiv Üniversitesi Filoloji Fakültesi, Bulgaristan- Plovdiv, 6-8 Ekim 2011.
2012 Mayıs- İstanbul “16.-19. Yüzyıllarda Saraybosna Vakıfları”, Balkanlarda
Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, 9-11 Mayıs 2012.
2012 Temmuz- Bosanski ŠamacArşiv Belgelerine Göre Sırbistan'dan Müslüman
Nüfus'un Göçü (1862-1867)”, Okrugli sto u Bosanskom Šamcu povodom 150 godina
od okončanja migracija muslimanskog stanovništva iz Srbije i naseljavanja na
područja Sjeveroistočne Bosne, Bosna - Bosanski Šamac, 4 Temmuz 2012.
2012 Eylül- Orašje- “Seoba muslimana 1862. god. iz Srbije i formiranje novih naselja
u Bosni”, Naučni simpozij: Progon muslimanskog stanovništva iz Srbije 1862.
Godine, Bosna- Orašje, 7-8 Eylül 2012.
2012 Ekim- Ankara- “1862’de Sırbistan’dan Vidin’e Müslüman Göçleri”
Kültürlerarası Kavşakta Bulgaristan ve Türkiye, Ankara, 4-6 Ekim 2012.
2012 Ekim- Podgorica-Tekije/Zavije u Sarajevu”, Međunarodni Naučni skup 100
godina od odlaska osmanlija Sa balkana (1912/3/ - 2012/3) Okupacija ili
civilizacija?što su nam ostavili ?Od balkanskog pakta do balkanskog mira,
Karadağ- Podgorica, 12-15 Ekim 2012.
2012 Ekim- Podgorica- “Tobhâneli Kâmil Kapudân’ın Karadağ Hakkında Ba‛zı
Ma’lûmâtı Şâmildir (1877) Başlıklı Eserinde Karadağ Ve Karadağlıların Temsili”,
Međunarodni Naučni skup 100 godina od odlaska osmanlija Sa balkana (1912/3/
- 2012/3) Okupacija ili civilizacija? Što su nam ostavili ? Od balkanskog pakta do
balkanskog mira, Karadağ- Podgorica,12-15 Ekim 2012. (Yard. Doç. Dr. Sıla Şenlen ile
birlikte)
2012 Kasım – İstanbul- “Hicri 1154 Tarihli Semendire Sancağı Tahrir Defterleri”,
Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü
Uluslararası Kongresi, İstanbul, 21-23 Kasım 2012.
2012 Kasım-Aralık – Banja Luka-Osmanska osvajanja na balkanu i elementi
uspostavljanja vlasti”, Međunarodna Konferencija “Turska na Balkanu”, Banja
Luka-Bosna/ Republika Srpska, 29 Kasım-2 Aralık 2012.
2012 Aralık- İstanbul-  “15. ve 16. Yüzyıllarda Yeni Bazar”, 14’üncü Yüzyıldan
Günümüze Balkanlar ve Balkan Tarihi Uluslararası Askerî Tarih Kongresi, İstanbul,
3-7 Aralık 2012.
2013 Mayıs- Ankara- “Bosna Şehirlerinin Oluşumunda Vakıfların Rolü”, Vakıf
Medeniyeti ve Şehir Sempozyumu, Ankara, 3 Mayıs 2013.