PROF.DR. HAMİYET SEZER FEYZİOĞLU    
Adı : HAMİYET
Soyadı : SEZER FEYZİOĞLU
E-posta : hsezer@humanity.ankara.edu.tr
Tel : (312) 310 32 80/ 1061
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TARİH BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ESERLER

Kitap.

1-Tanzimat Döneminde Kadılık Kurumu ve Şer’i Mahkemelerde Düzenlemeler, İstanbul, 2010.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

2- “Tepedelenli Ali Paşa’nın Çiftlikleri Üzerine Bir Araştırma”, Belleten LXII/233, (Nisan 1998), Ankara, 1998, s.75–107.

http://e-magaza.ttk.gov.tr/switch.php?file=ProductInfo&cat_id=87&product_id=1115

3-“Pasuria dhe prona e Ali pashe Tepedelenes dhe e familjes se tij”, Studime Historike, 1–2 (2006), s.7–18.

4-“The Reflections of Islamic Revolution of Iran on Turkish Public (1978–1979)/ İran İslam Devriminin Türk Kamuoyunda Yansımaları (1978–1979,  Non-Generic Language- English Bilingual Teaching and Research, China Social Sciences Press, Beijing 2008, China, pp. 303–322.(Çince yayınlanmıştır).

5-“Preve Mjere Predostroznosti Koje Je Preduzelo Osmanko Carstvo Protiv Revolucija 1848. U Bosni I Na Grckoj Granici”, Historijska traganja 2, İnstitut Istoriju, Sarejevo, 2008, s.77–91.

6-“Sons of Tepedelenli Ali Pasha”, Archivum Ottomanicum 25 (2008), s.173–183.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

7- “Tanzimat Döneminde Avrupa Şehirlerine Gönderilen Öğrenciler”, Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletler Arası Kongresi Tebliğler (12–15 Nisan 1999), İstanbul 2001, s. 687–711.

8- “Rum İsyanı Sırasında Edirne’de Öldürülen Eski Patrik’in Terekesine Dair Bilgiler”, XVI. Uluslararası Türk Tarih Kongresi, 13–17 Eylül 2010.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 9-“II. Abdülhamit Döneminde Osmanlı’da Vilayet Yönetiminde Düzenleme Gayretleri-Trablusgarp Örneği ve Ahmet Rasim Paşa”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, XX/32, Ankara, 2002, s.163–178.

http://eskieserler.com/dosyalar/mpdf%20(443).pdf

10-“Osmanlı İmparatorluğu’nda Seyahat İzinleri (18–19.Yüzyıl)”, (Traveling Permission In The Ottoman Empire 18-19th Century), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, XXI/33, Ankara 2003, s.105–124.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/29/209.pdf

11- “19.Yüzyıl Başlarında Arnavutluk’ta İktidar Mücadelesi”, (The Power Struggle in Albania at the Beginning of the 19th Century) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, XXIII/36, Ankara,2004, s.103–116.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/31/250.pdf

12-“Tanzimat Arifesinde Kadılık-Naiplik Kurumu (Kadis und Stellvertretenvor der Tanzimat-Ara), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, XXIV/ 38, Ankara, 2005, s.31–55.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/35/284.pdf

13-“Tepedelenli Ali Paşa ve Oğullarının Çiftlik ve Gelirlerine İlişkin Yeni Bilgi-Bulgular”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM 18, Ankara 2005, s. 333–357.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/23/138.pdf

14-“1848 İhtilalleri Sırasında Osmanlı Devleti’nin Balkanlar ve Adalarda Aldığı Önlemler- (The Precautions Taken by the Ottoman State in Balkans and Aegean Islands during the 1848 Revolutions), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, XXV/39, Ankara, 2006, s.49–64.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/34/285.pdf

15-“Yunan İsyanı Sırasında Sırp-Yunan İlişkileri”,  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, XXVII/44, Ankara, 2008, s.67–75.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/940/11701.pdf

16-“Muhassıllık Uygulaması Hakkında Bir Belge”, Belgeler, XXX/34(2009), Ankara 2009, s.67–126.

http://e-magaza.ttk.gov.tr/switch.php?file=ProductInfo&cat_id=86&product_id=3156

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

17-“Yeniçeri Ocağının Kaldırılması ve Sonrasında Meydana Gelen Askeri-Sosyal Gelişmeler (1826–1827)”,Yedinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri I, Ankara, 2000, s.67–78.

18-“Ferhat Paşa’nın Kırım Savaşı Sırasında Kafkas Cephesindeki Osmanlı Ordusuna Dair Düşünceler”, Sekizinci Askeri Tarih Semineri 24–26 Ekim 2001, Ankara, 2003, s.75–85.

19- “Şer’iyye Sicillerine Göre III. Selim Dönemi Kayseri Şehri”, IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu (10–11 Nisan 2003), Kayseri, 2003,s.463–472.

20-“Lübnan Sorunu Başlarında Beyrut’ta Yabancı Faaliyetler”, Onbirinci Askeri Tarih Sempozyumu Bildirileri, II, Ankara, 2008, s.49–57.

21- “Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Dünden Bugüne Tarih Eğitimi-Öğretimi”, Fen Sosyal ve Çevre Eğitiminde Son Gelişmeler Sempozyumu, Kasım 2009, Giresun.

Diğer yayınlar :

Ulusal Makaleler:

22-“III. Selim Dönemi’nde Kayseri’de Fiyatlar”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi 1990–1991, XV/26, Ankara, 1991, s. 269–282.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/21/69.pdf

23- “Tepedelenli Ali Paşa’nın Oğulları”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi 1995, XVII/28, Ankara, 1996, s.155–164.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/24/106.pdf

24- “1894 İstanbul Depremi Hakkında Bir Rapor Üzerine İnceleme”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi 1996, XVIII/29, Ankara, 1997, s. 169–197.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/25/148.pdf

25- “ Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılışının Taşradaki Yansıması (1826–1827)”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi 1997, XIX/30, Ankara, 1998, s. 215–238.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/27/168.pdf

Kitapta Bölüm-Ansiklopedi Maddesi:

26-“Mora İsyanı ve Yunanistan'ın Bağımsızlığı (1821–1829), Osmanlı, c.2, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, s. 87–93.

27-“Batılıların Gözüyle Türkler”, Türkler, c.10, Ankara, 2002, s. 394–397.

Çeviri:

28-“Gotthard Jaschke, Mustafa Kemal’in Anadolu’ya Gönderilmesi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu, c.3/9, Ankara, 1992, s. 53–74.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/45/803/10241.pdf

Diğer:

29-“ Prof. Dr. Şerafettin Turan’ın Yaşamı ve Yapıtları”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM, c.5, Ankara, 1994, s.557–568.

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1151/13531.pdf

30- “Mia Ereuna Shetike Me Ta Tsiflikia Tou Tepelenle Ale Pasa”, “ Tepedelenli Ali Paşa’nın Çiftlikleri Üzerine Bir Araştırma” Belleten 233, (1998), s. 75-111’de çıkan makale Yunanca’ya çevrilerek Institute for Neohellenic Research’ın web sayfasında aşağıdaki adreste yayınlanmaktadır. Daha sonra matbu olarak da basılacaktır.

www.e.e.gr/nhrf/institutes/inr/instr-studiorumbalk/instr-studiorumballkartcles.gr.html