PROF.DR. HALİL İBRAHİM USTA    
Adı : HALİL İBRAHİM
Soyadı : USTA
E-posta : husta@ankara.edu.tr
Tel : 0312-3103280 (1012)
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Akademik özgeçmiş:

2011-2012      Vilnius Üniversitesi, Orientalistik Merkezi ve Filoloji Fakültesi  (LİTVANYA) 
                       (Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Koordinatörü)

2008                Profesör, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

2006-2007      Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi (Güz Dönemi) (ESKİŞEHİR)

2005-2006      Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi (Güz Dönemi) (ESKİŞEHİR)

2004-2005      Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi (KKTC)

2003-2004      Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi (KKTC)

2002                Doçent, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

2001-2002      Minsk Devlet Yabancı Diller Üniversitesi (BELARUS)
                       (TİKA Eğitim Koordinatörü)

1999                Moskova Devlet Üniversitesi (MGU) Asya ve Afrika Ülkeleri Enstitüsü 
                        (ISAA) Rusça Yaz Kursu (RUSYA FEDERASYONU)

1997-1998      Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Filoloji Fakültesi   (KAZAKİSTAN)

1996-1997      Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Filoloji Fakültesi   (KAZAKİSTAN)

1996                Yardımcı Doçent, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

1988                Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya FakültesiKitap:

        Halil İbrahim Usta, Orta Asya Kur’an Tefsiri, Ankara 2011.  

·       Halil İbrahim USTA  Eski Anadolu Türkçesi Söz Diziminde Sintagmatik Yapılar,           Ankara 2007, 155 s.

·      Halil İbrahim USTA - E. AMANOĞLU, Orta Asyada Bulunmuş Kur'an Tefsirinin              Söz Varlığı(XII.-XIII. Yüzyıllar) , Türk Dil Kurumu Yayınları:811, Ankara 2002, 366 s.      (А.К. Боровков, Лексика среднеазиатского тефсира хıı-хııı, Москва 1963)

Bildiri :

*        "К проблеме установления источника (или источников) рукописей тафсира татар ВКЛ",  “Litvanya Büyük Dükalığı Tatarlarının Kültürel Mirası. Kitabistik Çalışmalarının 50. Yıldönümü” (Międzynarodową pt. Dziedzictwo kulturowe Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego. 50-lecie kitabistyki), Instytut Języka Polskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), 12-13 kwietnia 2018 r. Torun.

      

  ·       "Ağız Tasniflerinde Kullanılan (Fonolojik) Ölçütler Üzerine", Türk Dil Bilgisi   Toplantıları-II (Ses ve Şekil Bilgisi Sempozyumu), 31 Ekim-1 Kasım 2014, TDK-Selçuk Üniversitesi, Konya.

*      “Исторический обзор первых подстрочных переводов Корана”, Turks’ History and Culture in Lithuania Dedicated to the 615th Anniversary of the Settlement of Tatars and Karaimes in the Grand Duchy of Lithuania, 29th–31st of May, 2013, Vilnius University Aula Parva –the Small Hall (29-31 Mayıs 2013, Vilnius, Litvanya).

·  “Значение диахронических и ареальных сопоставлений при изучении языка канонизированных текстов”, VII Международной научной конференции по сравнительно-историческому языкознанию на тему «Синхронное и диахронное в сравнительно-историческом языкознании», Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова Филологический Факультет, Москва, 31 января -2 февраля 2011 года. (31 Ocak – 2 Şubat 2011, Moskova, Rusya Federasyonu)

·  “Geçiş Dönemi Eserlerinde Fonetik Kodlayıcıların Analizi (XV.-XVI. Yüzyıllar)”, Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı Bildirileri (1-2 Aralık 2010), İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013, 452-473.

·   “Некоторые замечания к изданию среднеазиатского тефсира ”, Изучение письменного наследия народов востока как основа классического востоковедения,  Институт восточных рукописей Российской академии наук, Санкт-Петербург, 30 ноября – 2 декабря 2009. (30 Kasım – 2 Aralık 2009, St. Petersburg, Rusya Federasyonu)

·       “Sözlük Araştırmacılığında Yeni Yönelimler”, (26–28 Eylül 2009, IV. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bilkent Üniversitesi – Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi, Simferopol)

·  “İyelik Ekinin ‘Dönüştürücü’ İşlevi Üzerine”, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri (20–25 Ekim 2008), TDK Yayınları, Ankara 2013, IV Cilt, 4445-4449.

·    “Специфика языковых контактов староосманского языка (XIII–XV вв.)”, VI Международная научная конференция ‘Языковые контакты в аспекте истории’, Филологический факультет Московского Государственного Университета. Россия, Москва (29–31 Ocak 2008, Moskova, Rusya Federasyonu)

·    “Действует ли в синкопе закон последовательности? ”, V Международная научная конференция «Фонетика сегодня» Институт русского языка им. В. В. Виноградова Российской академии наук,  Россия, Москва (8–10 Ekim 2007, Moskova, Rusya Federasyonu)

·   “Türk Dünyasında Bir ‘lingua franca’ Gerekli midir?”, (25–30 Eylül 2007, II. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bilkent Üniversitesi - Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek)

·  “Kelime Gruplarını Nasıl Tasnif Edelim?”, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi-UTEK 2007(27-28 Ağustos 2007), İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul 2009, C.1, 413-421.

·      “К новому подходу в тюркском мире: не общий язык, а общность языков ”, Permanent International Altaistic Conference 50th Meeting 2007 (1–6 Temmuz 2007, Kazan, Rusya Federasyonu)

·      “Принципы образования неологизмов в период Реформы турецкого языка ”, Русская академическая неография (к 40-летию научного направления), Институт лингвистических исследований Российской академии наук, Санкт-Петербург, 23–25 октября 2006 г. (23–25 Ekim 2006, St. Petersburg, Rusya Federasyonu)

·   “Türkçe Sözlük Hazırlamada Kullanılan Ölçütlerin Geçerliliği Üzerine”, (26–27 Eylül 2006, Büyük Türk Dili Kurultayı, Bilkent Üniversitesi, Ankara)

· “О некоторых проблемах современной турецкой лексикографии”, Международная конференция «Языки в современном мире» , Факультет иностранных языков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, НОПриЛ Россия, Москва (5–6 Haziran 2006, Moskova, Rusya Federasyonu)

·    "Beyaz Rusya'da Rus ve Tatarların Türkiye Türkçesi Öğrenim Süreçleri", (5–7 Mayıs 2003, 2. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara)

·  “Тюркизмы в системе словообразования русского языка”, Минский государственный лингвистический университет (MGLU), Проблемы теории и истории славянского словообразования, Минск, Беларусь (2–6 Mart 2003, Minsk, Belarus).

·   “Слияние словосочетаний в турецком языке и проблемы их написания”, Минский государственный лингвистический университет (MGLU), Форма, значение и функции единиц языка и речи - Международная научная конференция (16-17-Mayıs 2002, Minsk, Belarus)

·   "Yunus Emre'nin Dilinde Anlatım Zenginliği", Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu
        
Bildirileri (7–10 Ekim 1991), Atatürk Kültür Merkezi Yayını: 69, 89-96, Ankara 1995.Makale  :

        Ağız Tasniflerinde Kullanılan (Fonolojik) Ölçütler Üzerine, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/8 Spring 2015, p. 221-230, ISSN: 1308-2140, 

   .  “Исторический обзор первых подстрочных переводов Корана”, История и культура тюрков в Литве, Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius 2014, 153-165.

·      Некоторые замечания к изданию среднеазиатского тефсира. Памяти А.К. Боровкова (16.03.1904-15.11.1962)", Письменные памятники Востока (Институт восточных рукописей РАН), 2010: 2 (13), 136-142.

·       “Sözlükçülük ve Sözlük Araştırmacılığı ”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 7–2 (Haziran 2010), 92–101.

·       “Firdevsî-i Rûmî’nin Bir Münazarası”, DTCF Dergisi, 49–1, 61–93, 2009.

·      “Классификация словосочетаний турецкого языка по способам образования”, Ученые Записки Казанского государственного университета. Том 149. Серия: Гуманитарные науки. Книга 4. Казань, 2007. - С.129–135.

·       "О некоторых проблемах современной турецкой лексикографии", Известия вузов, 2007:1–2, 94–98.

·     "Заимствованные синтаксические структуры в турецком языке", Вестник московского государственного лингвистического университета, 2007:528, 70–78.

·    "О новом-турецко-русском словаре", Вестник московского университета, 2007:1 (Серия 13: Востоковедение), 103–107.

·        “Türkçe Sözlük Hazırlamada Yöntem Sorunları”, DTCF Dergisi, 46–1, 223–242, 2006.

·         "Irak'taki Türklerin Türkçe Yayınları Üzerine”, Türk Dili,615, 298–311, 2003.

·         "Türkiye Türkçesinde Kelime Grupları ile İlgili Bir Sınıflandırma" , Türk Dili, 579, 209–216, 2000.

·         "Ortak Türk Dili ve Mağcan Cumabayev", Türk Dili,571, 628–632, 1999.

·        "Modern Azerbaycan Şiiri (Kuzey)", Türk Dili (Türk Şiiri Özel Sayısı-V)531, 775–851, 1996.

·        "Osmânlıcanın Islâhı" Üzerine, Türk Dili, 521, 628–640, 1995.

·         "Türk Gramerciliğinin Tarihinde "Kavaid" Kitaplarının Yeri", Türkoloji Dergisi, XI/1, 283–299, 1993.

·         "yedmek Fiili Üzerine", Türk Dili, 489, 241–246, 1992.

    ·        "Yabancılaşmanın Söz Dizimindeki Görünümleri", Türk Dili, 463, 56–63, 1990.

Tanıtma ve Değerlendirme:

·         "Çağdaş Türkçede Yabancı Dillerin Etkisi Konulu Panel Yapıldı", Türk Dili, 469 (1991), 58–62.

·         "Dilimiz", Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı–1993, 215–229, Ankara 1993.

·         "Türkçe-Rusça İki Dilli Sözlükler Üzerine", Hasan Eren Armağanı, Türk Dil Kurumu Yayını:773, 327–341, Ankara 2000.

·         "Beyaz Rusya'nın Başkenti Minsk'te Türk Dili ve Kültürü Merkezi Açıldı.", Türk Dili, 604 (2002), 381–382.

Çeviri:

            "Kuran'da Taş Motifinin Anlambilimsel İncelemesi", Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 14/1, Bahar 2014, 199-216.   www.academia.edu

 ·         "Boris Pasternak'tan İki Şiir", TÖMER Çeviri Dergisi, 21(Ocak-Şubat-Mart 2000), 20–22.

·        “Eski Türkçe Fal Kitabı Irk Bitig’de Sembollerin Kavramsal Temeli”(И.В.Стеблева, “Концептуальная основа образов в древнетюркской ‘Книге гаданий’ (Ырк битиг)”), Türkoloji Dergisi, XIV Cilt I.Sayı (2001), 195–212

·         Anton Çehov, "Mahkemede", Çehov Öyküleri, Dünya Kitapları, Haziran 2004, 95–101.

·         Andrey Platonov, "Üçüncü Oğul", Rus Edebiyatı Öykü Antolojisi, Dünya Kitapları, Ağustos 2004, 245–251.

Panel:

      ·          “Развитие современного турецкого языка ” Vilnius Üniversitesinde Türkçenin 20. Yılı, 29 Şubat 2012, Vilnius, Litvanya.

       ·          “Toplumsal Karşılaşmalar Açısından Dil Etkileşimleri ve Sadeleştirmecilik”, (Panel: Anadolu’da Türkçenin Yükselişi, Türk Dil Bayramı, KARAMAN, 22 Haziran 2010)