DOÇ.DR. İBRAHİM ASLAN    
Adı : İBRAHİM
Soyadı : ASLAN
E-posta : iaslan@ankara.edu.tr, aslanteolog@hotmail.com
Tel : 03122126800/1333
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Lisans: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1999.
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2002.
Doktora: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2007.
Yrd.Doç.: Temel İslam Bilimleri, Kelam Anabilim Dalı, 2010-2015
Doç.Dr.: Temel İslam Bilimleri Kelam Anabilim Dalı, 2015-...

Master Tezi: 
Hasan b. Muhammed'in Cebr Risalesi ve Yahya b. Huseyn'in Reddiyesinin Mukayeseli Değerlendirmesi, 2003.

Doktora Tezi: 
Kadı Abdulcebbar'da Kelam Yöntemi, 2007.

Bildiği Yabancı Diller: 
Arapça, İngilizce, Almanca

Kullandığı Burslar: 
Fulbright SUSI 2011
Tübitak 2015/2

Hakem-Danışma-Kurul Üyelikleri
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2018-...
Fakülte Kurul Üyeliği, 2012-2015
Hamdard Islamicus, 2014-...
İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (İTOBİAD)
Mütefekkir
İslamî Araştırmalar Dergisi

Yurt-İçi ve Yurt-Dışında Yürüttüğü Projeler: 
Hikmet Deryası, TRT Türkiyenin Sesi Radyosu, (2012)  


Kitap:
1. 'Dinin Aklî ve Ahlakî Savunusu', [Otto, Eylül 2014 , ss.383.]
2. 'Aklın ve Dilin Sınırlarında Kur'ân', [Ankara Okulu Yay., Eylül 2016, ss.342.]

Kitapta Bölüm: 
1."Maturidî'nin Uluhiyet Tasavvuru", [ Maturidî'nin Düşünce Dünyası adlı derleme çalışması içinde, ed.Prof.Dr.Şaban Ali Düzgün, T.C.Kültür Bakanlığı Yay. 2011, ss.45-84.]

Makaleler:
1-Levh-i Mahfûz'un Delâleti Sorunu, A.Ü.İ.F.D., cilt.50, sayı.1, yıl.2009.
2-Kelâmullah Tartışmalarının Dilbilimsel İçeriği, A.Ü.İ.F.D., cilt.51, sayı.1, ss.131-150, yıl.2010.
3-Mu'tezile Kelâmında Düşünce(Nazar)-Bilgi İlişkisi-Kadı Abdulcebbar Örneği-, A.Ü.İ.F.D., cilt.51, sayı.1, ss.151-176, yıl.2010.
4-Kadı Abdulcebbar'da Korkunun Teolojisi, Felsefe Dünyası, 2010/1, sayı.51, ss.186-211.
5-el-Usûl el-Hamse'nin Hanbelî Yorumu-Kadı Ebû Ya'lâ el-Ferrâ Örneği-, A.Ü.İ.F.D., 53:1 (2012), ss.55-83.
6-Kadı Abdulcebbar'ın İyilik-Kötülük Düalitesine Yönelttiği Eleştiriler, Kelam Araştırmaları Dergisi, cilt.11, sayı.1 (2013), ss.77-100.
7. İmam Maturidî'nin Deist Eleştirilere Karşı Nübüvvet Savunusu, Kelam Araştırmaları Dergisi, cilt.12, sayı.2 (2014), ss.22-54.
8. Mu'tezilî-Hanefî Söylemlerin Etkileşimi Üzerine, İslamî Araştırmalar Dergisi, 2016, cilt.27, sayı.1., ss.78-89.
9. Kelam'da Değer Tartışmaları Üzerine, Dini Düşüncede Gelenek, Dönüşüm ve Gelecek içinde, ed. Ş.A. Düzgün, T. Günal, Endülüs Yay., İstanbul 20017, ss.225-248.
10. Mu'tezile Rasyonalizmi Üzerine, İslami İlimler Dergisi -Mu'tezile Özel Sayısı-, Yıl.12, Cilt.12, Sayı.2, Güz 2017, ss.81.102.


Çeviriler:
1-İbn Miskeveyh, "Ölüm Korkusu, Mahiyeti ve Nefsin Ölümden Sonraki Durumu", AÜİFD ISSN:1301-0522, ONLINE AÜİFD ISSN:1309-2057), 2011, ss.327-332.
2-Hasan Hanefî, Aydınlanmacı İslam, İslâmiyât V (2002), sayı:2, ss.37-42.
3-Ali Abdulfettâh el-Mağribî, "Kadîm Doğu Düşüncesi ile İslam Düşüncesi Arasındaki İlişki Üzerine", Kelam Araştırmaları Dergisi, (www.kelam.org), yıl.2, sayı.2, Temmuz 2004, ss.125-154.
4-Hasan Hanefî, "Kelâm İlminin Tarihselliği", AÜİFD, c.XLV, s.1, yıl.2004, ss.263-4284.
5-Hasan Hanefî, "İslamî Sol ve Mısır'da Modernleşme Denemeleri", İslamiyât / (2004), sayı.4, ss.131-150.
6. Kadı Abdulcebbar, "Aklın Savunusu ve Dinî Meşruiyeti", [Mu'tezile Gelen-Ek-i -Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi içinde, der. Recep Alpyağıl], İz Yay. İstanbul 2014, ss.333-354.

Ansiklopedi Maddesi:
Adalet, Biat, Cin, Ecel, Emanet, Hudus, İlahî İrade , İrade Özgürlüğü, Kader, Kadercilik, Kudret, Mîsak, Mu'tezile, Şefaat, Şerîat, Şirk, el-Va'd ve'l-Va'îd
 
[Hıristiyanlık-İslamiyet Terimleri Sözlüğü, Ankara Üniversitesi Yayınevi, Eylül 2013]

Tebliğler:
1. Kadı Abdulcebbar'ın İyilik-Kötülük Düalitesine Yönelttiği Eleştiriler, Gnostik Akımlar ve Ökültizm, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, XVII.Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı, 25-27 Mayıs 2012, Malatya, 287-312.
2. The Possibility of Religious Pluralism in the Context of Abrahamic Religions, Religious Pluralism in Global Perspective, International Symposium July 14-15 Study of The U.S.Institute Religious Pluralism&Public Presence, California, United States, 2011.
3.İmam Maturidî'de Nübüvvet'in Aklî ve Ahlakî Savunusu, Uluslararası İmam Maturidî Sempozyumu, 28-30 Nisan 2014 Eskişehir. 
4. Mu'tezile-Hanefîlik Arasındaki Etkileşimin Tarihsel Değerlendirmesi, IV.Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu, 7-9 Mayıs 2015 Çorum.

Üzerinde Çalıştığı Konular:
Oryantalist Çalışmalarda İslâmî Etik
'Sessizliğin Grameri': Selefî Teolojinin Yapısı
İslâm Düşüncesinde Akıl Risaleleri


Verdiği Dersler:
Lisans:
İLA403, Sistematik Kelam II
ULA133, İslam İnanç Esasları
ADK403 İslam İnanç Öğretisi
İDD317 Dinî Metin Okuma
İDD406 Karşılaştırmalı İnanç Öğretileri
İLA339 Kelam Okulları
YL Mutezile Kelam Tarihi
İLA414 Günümüz Kelam Problemleri
İLH334 Karşılaştırmalı Kelam Ekolleri
Lisansüstü
:
DR Kadı Abdulcebbar''ın Kelam Sistemi
EDP206 History Of Kalam