PROF.DR. İBRAHİM ASLAN    
Adı : İBRAHİM
Soyadı : ASLAN
E-posta : iaslan@ankara.edu.tr, aslanteolog@hotmail.com
Tel : 03122126800/1333
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ibrahim-aslan
Kişisel Akademik Bilgiler
Lisans: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1999.
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2002.
Doktora: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2007.
Yrd.Doç.: Temel İslam Bilimleri, Kelam Anabilim Dalı, 2010-2015
Doç.Dr.: Temel İslam Bilimleri Kelam Anabilim Dalı, 2015-...

Master Tezi: 
Hasan b. Muhammed'in Cebr Risalesi ve Yahya b. Huseyn'in Reddiyesinin Mukayeseli Değerlendirmesi, 2003.

Doktora Tezi: 
Kadı Abdulcebbar'da Kelam Yöntemi, 2007.

Bildiği Yabancı Diller: 
Arapça, İngilizce, Almanca

Kullandığı Burslar: 
Fulbright SUSI 2011
Tübitak 2015/2

Hakem-Danışma-Kurul Üyelikleri
A.Ü.Ortadoğu Çalışmaları Merkezi, 2018,...
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, 2018-2021
Fakülte Kurul Üyeliği, 2012-2015
Hamdard Islamicus, 2014-...
İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (İTOBİAD), 2016-...
Mütefekkir, 2015-...
İslamî Araştırmalar Dergisi, 2015-...

Yurt-İçi ve Yurt-Dışında Yürüttüğü Projeler: 
Hikmet Deryası, TRT Türkiyenin Sesi Radyosu, (2012)  


Kitap:
*Şarkiyat Çalışmalarında İslam Ahlak Metafiziği, Endülüs, 2021.
* 'Dinin Aklî ve Ahlakî Savunusu', [Otto, Eylül 2014 , ss.383.]
*  'Aklın ve Dilin Sınırlarında Kur'ân', [Ankara Okulu Yay., Eylül 2016, ss.342.]

Kitapta Bölüm: 
* Maturidî'nin Metafizik Tasavvuru: Adalete Karşı Hikmet, (Maturidî: Kayıp Aydınlanmanın İzinde içinde, ed.Ş.A.Düzgün), OTTO, 2020, ss.165-183.
* Kelam'da Değer Tartışmaları Üzerine, Dini Düşüncede Gelenek, Dönüşüm ve Gelecek içinde, ed. Ş.A. Düzgün, T. Günal, Endülüs Yay., İstanbul 20017, ss.225-248.
* "Maturidî'nin Uluhiyet Tasavvuru", [ Maturidî'nin Düşünce Dünyası adlı derleme çalışması içinde, ed.Prof.Dr.Şaban Ali Düzgün, T.C.Kültür Bakanlığı Yay. 2011, ss.45-84.]

Makaleler:

* Meta-Entity (al-Ghayr) and Its Value Metaphysics in al-Maturidi, İlahiyat Studies, Volume.11, Number.1, Winter/Spring 2020, pp.79-110.
* Mu'tezile Rasyonalizmi Üzerine, İslami İlimler Dergisi -Mu'tezile Özel Sayısı-, Yıl.12, Cilt.12, Sayı.2, Güz 2017, ss.81.102.
* Mu'tezilî-Hanefî Söylemlerin Etkileşimi Üzerine, İslamî Araştırmalar Dergisi, 2016, cilt.27, sayı.1., ss.78-89.
* İmam Maturidî'nin Deist Eleştirilere Karşı Nübüvvet Savunusu, Kelam Araştırmaları Dergisi, cilt.12, sayı.2 (2014), ss.22-54.
* Kadı Abdulcebbar'ın İyilik-Kötülük Düalitesine Yönelttiği Eleştiriler, Kelam Araştırmaları Dergisi, cilt.11, sayı.1 (2013), ss.77-100.
* el-Usûl el-Hamse'nin Hanbelî Yorumu-Kadı Ebû Ya'lâ el-Ferrâ Örneği-, A.Ü.İ.F.D., 53:1 (2012), ss.55-83.
* Kadı Abdulcebbar'da Korkunun Teolojisi, Felsefe Dünyası, 2010/1, sayı.51, ss.186-211.
* Mu'tezile Kelâmında Düşünce(Nazar)-Bilgi İlişkisi-Kadı Abdulcebbar Örneği-, A.Ü.İ.F.D., cilt.51, sayı.1, ss.151-176, yıl.2010.
* Kelâmullah Tartışmalarının Dilbilimsel İçeriği, A.Ü.İ.F.D., cilt.51, sayı.1, ss.131-150, yıl.2010.
* Levh-i Mahfûz'un Delâleti Sorunu, A.Ü.İ.F.D., cilt.50, sayı.1, yıl.2009.

Çeviriler:
* İbn Miskeveyh, "Ölüm Korkusu, Mahiyeti ve Nefsin Ölümden Sonraki Durumu", AÜİFD ISSN:1301-0522, ONLINE AÜİFD ISSN:1309-2057), 2011, ss.327-332.
* Hasan Hanefî, Aydınlanmacı İslam, İslâmiyât V (2002), sayı:2, ss.37-42.
* Ali Abdulfettâh el-Mağribî, "Kadîm Doğu Düşüncesi ile İslam Düşüncesi Arasındaki İlişki Üzerine", Kelam Araştırmaları Dergisi, (www.kelam.org), yıl.2, sayı.2, Temmuz 2004, ss.125-154.
* Hasan Hanefî, "Kelâm İlminin Tarihselliği", AÜİFD, c.XLV, s.1, yıl.2004, ss.263-4284.
* Hasan Hanefî, "İslamî Sol ve Mısır'da Modernleşme Denemeleri", İslamiyât / (2004), sayı.4, ss.131-150.
* Kadı Abdulcebbar, "Aklın Savunusu ve Dinî Meşruiyeti", [Mu'tezile Gelen-Ek-i -Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi içinde, der. Recep Alpyağıl], İz Yay. İstanbul 2014, ss.333-354.

Ansiklopedi Maddesi:
Adalet, Biat, Cin, Ecel, Emanet, Hudus, İlahî İrade , İrade Özgürlüğü, Kader, Kadercilik, Kudret, Mîsak, Mu'tezile, Şefaat, Şerîat, Şirk, el-Va'd ve'l-Va'îd
 
[Hıristiyanlık-İslamiyet Terimleri Sözlüğü, Ankara Üniversitesi Yayınevi, Eylül 2013]

Tebliğler:
* Kadı Abdulcebbar'ın İyilik-Kötülük Düalitesine Yönelttiği Eleştiriler, Gnostik Akımlar ve Ökültizm, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, XVII.Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı, 25-27 Mayıs 2012, Malatya, 287-312.
* The Possibility of Religious Pluralism in the Context of Abrahamic Religions, Religious Pluralism in Global Perspective, International Symposium July 14-15 Study of The U.S.Institute Religious Pluralism&Public Presence, California, United States, 2011.
* İmam Maturidî'de Nübüvvet'in Aklî ve Ahlakî Savunusu, Uluslararası İmam Maturidî Sempozyumu, 28-30 Nisan 2014 Eskişehir. 
* Mu'tezile-Hanefîlik Arasındaki Etkileşimin Tarihsel Değerlendirmesi, IV.Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu, 7-9 Mayıs 2015 Çorum.

Üzerinde Çalıştığı Konular:
'Sessizliğin Grameri': Selefî Teolojinin Yapısı (devam ediyor)
İslâm Düşüncesinde Akıl Risaleleri (devam ediyor)


Verdiği Dersler:
Lisans:
EDP315 Kalam
EDP206 History Of Kalam
EDP473 Arabic Texts in Kalam
İLA403, Sistematik Kelam II
ULA133, İslam İnanç Esasları
ADK403 İslam İnanç Öğretisi
İDD317 Dinî Metin Okuma
İDD406 Karşılaştırmalı İnanç Öğretileri
İLA339 Kelam Okulları
İLA414 Günümüz Kelam Problemleri
İLH334 Karşılaştırmalı Kelam Ekolleri

Lisansüstü:
DR İslam Düşüncesinde Akıl Risaleleri
DR Kadı Abdulcebbar''ın Kelam Sistemi
YL Mutezile Kelam Tarihi
YL Mukayeseli Kelam Okumaları