DOÇ.DR. İNAN KALAYCIOĞULLARI    
Adı : İNAN
Soyadı : KALAYCIOĞULLARI
E-posta : ikalayci@ankara.edu.tr, inankalayci@gmail.com
Tel : 310 32 80/1252
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

15 Nisan 1977 tarihinde Ankara’da doğdu. 1995 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun oldu. Aynı yıl Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü’ne girdi. 2000 yılında başladığı yüksek lisansı, Prof. Dr. Hüseyin Gazi Topdemir’in danışmanlığında hazırladığı “Katip Çelebi’nin Cihannüma Adlı Eserine İbrahim Müteferrika’nın Yaptığı Ekler Doğrultusunda Çağdaş Bilimlerin Türkiye’ye Girişi” başlıklı teziyle 2003’te tamamladı. Prof. Dr. Remzi Demir’in danışmanlığında hazırladığı “Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de Bilim” başlıklı doktora teziyle de 2009 yılında doktor unvanı aldı. 2010 yılında ise bilim tarihi yardımcı doçentliğine atandı. 2016 Mart ayında da doçent unvanı aldı.


İDARİ VE AKADEMİK GÖREVLER:

DTCF Farabi Koordinatörü, 2010-...

Dört Öge Dergisi Editör Yardımcılığı, 2014-...

Historia 1923 Dergisi Editör Yardımcılığı, 2016-...


YAYIN LİSTESİ

A. KİTAPLAR

A1. Bilim Tarihi Kılavuzu Buluşlar ve Yapıtlar (M. D. Gökdoğan, R. Demir, H. G. Topdemir, Y. Unat, Y. Emlü ile birlikte), Nobel Yayıncılık, Ankara 2001.

A2. Tantalos’un Çocukları (Remzi Demir ile birlikte), Ankara 2010.

A3. Modern Bilimin Doğuşu ve Yükselişi (Toby Huff, Yayıma Hazırlayan: Melek Dosay Gökdoğan, Çevirenler: İnan Kalaycıoğulları, S. Ertan Tağman, Aynur Yetmen), Ankara 2010.

A4. İnsânın Menşe'i, (Ernst Haeckel, Tercüme: Ahmed Nebil, Sadeleştirenler ve Yayına Hazırlayanlar: İnan Kalaycıoğulları, İsmail Dinçarslan), Konya 2015.

A5. Lamarckizm, (Subhi Edhem, Sadeleştiren ve Yayına Hazırlayan: İnan Kalaycıoğulları), Konya 2016.

A6. Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı – I, Atatürk ve Bilim, Editör: Prof. Dr. Remzi Demir, Derleyen: İnan Kalaycıoğulları, Ankara 2008.

A7. Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı – II, Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir, Editör: Prof. Dr. Remzi Demir, Derleyen: İnan Kalaycıoğulları, Ankara 2010.

A8. Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı – III, Kopernik ve Anıtsal Yapıtı, Editör: Prof. Dr. Remzi Demir, Derleyen: İnan Kalaycıoğulları, Ankara 2012.

A9. Bilime Yeni Pozitivist Bakış İstanbul Konferansları (Hans Reichenbach, Almancadan Çevirenler: Nusret Hızır, Halil Vehbi Eralp, Derleyen ve Günümüz Türkçesine Uyarlayanlar: Remzi Demir, İnan Kalaycıoğulları), Ankara 2013.

A10. Neden Geri Kaldık? Bitmeyen Kavga: Çağdaşlaşma, Editör: İnan Kalaycıoğulları, II. Basım, İstanbul 2013. 

A11. Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı – IV, The Observatory in Islam and Its Place in the General History of the Observatory, Editör: Prof. Dr. Remzi Demir, Derleyen: İnan Kalaycıoğulları, Ankara 2016.

A12. Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı – VBilim ve Öğretim Dili Olarak Türkçe, Editör: Prof. Dr. Remzi Demir, Derleyen: İnan Kalaycıoğulları, Ankara 2018.


KİTAP BÖLÜMÜ

1. "Cumhuriyet Döneminde Bilim ve Teknoloji Politikalarının Oluşumunda Alman Bilim İnsanlarının Katkıları", İkinci Vatan ve Ankara Üniversitesi (1933-1970), Editör: Prof. Dr. Kasım Karakütük, Ankara 2016, ss. 101-130. 


B. ULUSLARARASI ve ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

 

B1. “Büyük Bir Matematik Tarihçisi ve Felsefecisi: Sâlih Zeki Bey (1864-1921)” (R. Demir ile birlikte), Kutadgubilig, Ekim 2004, Sayı: 6, ss. 195-211.

B2. “Osmanlılar Dönemi’nde Bilim Tarihi Yazıcılığına Genel Bir Bakış ve Ahmed Râsim’in “Terakkiyyât-ı İlmiyye ve Medeniyye” Adlı Eseri” (R. Demir ile birlikte), Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2004, Cilt 2, Sayı: 4, ss. 595-627.

B3. “Darülfünûn’dan Üniversite’ye “Gelenek”ten Araştırma”ya”, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cumhuriyet ve Bilim, Cilt 48, Sayı: 1, Ankara 2009, ss. 43-59.

B4. “Sâlih Zeki Bey’in Matematikle İlgili Küçük Bir Yapıtı: Hârika-ı Hilkât” (R. Demir ile birlikte), Erdem, Sayı: 55, 2009, ss. 57-78.

B5. “Yenişehirlizâde Halit Eyüp ve İslam ve Fünûn Adlı Eseri”, Dört Öge, Sayı: 1, 2012, ss. 93-139.

B6. “İbrahim Müteferrika” (Yasemin Altaylı ile birlikte), Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 2, Ağustos 2012, ss. 115-133.

B7. "Subhî Edhem ve Lamarckizm Adlı Eseri", Dört Öge, Sayı: 4, 2013, ss. 79-119.

B8. "Ahmed Nebîl ve İnsânın Menşe'î", Dört Öge, Sayı: 6, 2014, ss. 83-132.

B9. "Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'de Bilim ve Düşünce Hayatı", Historia 1923, Sayı: 1, Ankara 2016, ss. 146-161.

B10. "The Birth of the New Perception of Humankind from Şemseddin Sami to Ahmed Nebil", FLSF, Sayı: 21, Ankara 2016, ss. 181-195.

B11. "İnsanların Ruhsal Durumları Arasındaki Bireysel Farklar Hakkında İncelemeler"  (Georg Anschütz, Tercüme: Ali Haydar, Sadeleştiren ve Yayına Hazırlayan: İnan Kalaycıoğulları), Historia 1923, Sayı: 3, Ankara 2017, ss. 377-381.

B12. "Bilim Tarihinde Araştırma ve Yazma Yöntemi" (R. Demir ile birlikte)Dört Öge, Sayı: 12, 2017, ss. 1-13.

B13. "İbrahim Müteferrika ve Yeni Astronomi", Dört Öge, Sayı: 12, 2017, ss. 187-220.

B14. "Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Eserlerinde Bilimsel ve Felsefi Unsurlar"  (Doğanay Eryılmaz ile birlikte), Dört Öge, Sayı: 13, 2018, ss. 125-136.

B15. "Şemseddin Sami'den Ahmed Nebil'e Yeni İnsan Algısının Doğuşu", Historia 1923, Sayı: 5, Ankara 2018, ss. 249-261. 

B16. "Darwin'in Efkâr-ı Tekâmülliyyesi - Darwinizm" (Edhem Necdet, Sadeleştiren ve Yayına Hazırlayan: İnan Kalaycıoğulları), Historia 1923, Sayı: 5, Ankara 2018, ss. 381-397.

B17. "Darwin'in Ellinci Ölüm Yıl Dönümü", (İbrahim Temo, Sadeleştiren ve Yayına Hazırlayan: İnan Kalaycıoğulları), Historia 1923, Sayı: 5, Ankara 2018, ss. 409-410. 

B18. "Türkçe Bilim Tarihi Literatürüne Genel Bir Bakış - I Temel ve Uyulamalı Bilimler" (Remzi Demir ile birlikte), Kebikeç, Sayı: 47, Ankara 2019, ss. 9-30.


C. POPÜLER BİLİM DERGİLERİNDE YAYIMLANAN MAKALELER

 

C1. “Düşünüyorum öyleyse Müteferrika’yım”, Bilim ve Ütopya, Kasım 2004, Sayı: 125, s. 57-61.

C2. “Tarih Boyunca Türklerde Gökbilim – (Y. Unat ve M. F. Engin ile birlikte), Bilim ve Teknik, Mart 2005, Sayı: 448, ss. 52-53.

C3. “Tarih Boyunca Türklerde Gökbilim – , (Y. Unat ve M. F. Engin ile birlikte), Bilim ve Teknik, Nisan 2005, Sayı: 449, ss. 44-45.

C4. “Tarih Boyunca Türklerde Gökbilim – (Y. Unat ve M. F. Engin ile birlikte), Bilim ve Teknik, Mayıs 2005, Sayı: 450, ss. 18-19.

C5. “Ölümünün 50. ve Görelilik Kuramı’nın 100. Yıldönümünde Albert Einstein Toplantısı”, Bilim ve Ütopya, Mayıs 2005, Sayı: 131, ss. 4-5.

C6. “Yıldızların Evrimi Teorisinin Öncülerinden Prof. Dr. Dilhan Eryurt”, Günce, Eylül 2010, Sayı: 41, ss. 15-18.

C7. “Tıp Öğretimi Türkçeleşiyor!”, Remzi Demir ile birlikte, Bilim ve Ütopya, Aralık 2010, Sayı: 198, ss. 87-89.

C8. “Hans Reichenbach’tan Albert Einstein’a Bir Mektup”, Bilim ve Ütopya, Ocak 2011, Sayı: 199, ss. 52-53.

C9. “Yerkürenin Boyutlarının Ölçümünde İlk Adımlar”, Bilim ve Ütopya, Mayıs 2012, Sayı: 215, ss. 72-75.

 C10. "Paul Dietrich Baron d'Holbach", Bilim ve Ütopya, Ağustos 2014, Sayı: 242, ss. 39-44.

C11. "Bilim Cumhuriyeti", Bilim ve Ütopya, Şubat 2015, Sayı: 248, ss. 50-57.

C12. "Cezerî", Bilim ve Ütopya, Ağustos 2015, Sayı: 254, ss. 79-82.

C13. "Osmanlı'da Matbaa Neden Gecikti?", Bilim ve Ütopya, Ekim 2015, Sayı: 256, ss. 54-58.

C14. "Teleskop", Bilim ve Ütopya, Aralık 2015, Sayı: 258, ss. 79-82.

C15. "Teleskop II", Bilim ve Ütopya, Şubat 2016, Sayı: 260, ss. 88-90.

C16. "Ahmed Nebîl ve İnsânın Menşe'î", Osmanlılarda Tekâmül, İsmail Dinçarslan ile birlikte, Bilim ve Ütopya, Eylül 2016, Sayı: 267, ss. 81-84.

C17. "Stetoskop", Bilim ve Ütopya, Ekim 2016, Sayı: 268, ss. 56-58.

C18. "Bahâ Tevfîk ve İnsânın Menşe'î", İsmail Dinçarslan ile birlikte, Bilim ve Ütopya, Kasım 2016, Sayı: 269, ss. 33-34.

C19. "Subhî Edhem ve Lamarckizm", Bilim ve Ütopya, Kasım 2016, Sayı: 269, ss. 35-38.

C20. "Muzaffer Süleyman Şenyürek ve 'Charles Darwin: Hayatı ve Eserleri'", İsmail Dinçarslan ile birlikte, Bilim ve Ütopya, Kasım 2016, Sayı: 269, ss. 39-43.

C21. "Dünya'da ve Türkiye'de Paratoner Kullanımı ve Tanıtımı", Remzi Demir ile birlikte, Bilim ve Ütopya, Ocak 2017, Sayı: 271, ss. 73-76.

C22. "Edhem Necdet ve Tekâmül ve Kanûnları", Bilim ve Ütopya, Mart 2017, Sayı: 273, ss. 82-84.

C23. "Edhem Necdet ve Tekâmül ve Kanûnları II", Bilim ve Ütopya, Nisan 2017, Sayı: 274, ss. 59-68.

C24. "Ahmed Nebîl ve İnsânın Menşe'î II", Osmanlılarda Tekâmül, İsmail Dinçarslan ile birlikte, Bilim ve Ütopya, Mayıs 2017, Sayı: 275, ss. 85-87.

C25. "Ahmed Nebîl ve İnsânın Menşe'î III", Osmanlılarda Tekâmül, İsmail Dinçarslan ile birlikte, Bilim ve Ütopya, Haziran 2017, Sayı: 276, ss. 85-89.

D. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 

D1. “Kopernik Kuramı’nın Türkiye’ye Girişinde Katip Çelebi’nin Cihannüma’sı ve İbrahim Müteferrika’nın Eklerinin Rolü” (Y. Unat ile birlikte), Uluslararası Kâtip Çelebi Sempozyumu, Ankara 19-20 Haziran 2009.

D2. "Osmanlılarda Antropoloji: Ahmed Nebîl ve İnsanın Menşe'i", (İsmail Dinçarslan ile birlikte), Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya 15-17 Ekim 2015 (Bildiri, Osmanlı'da Felsefe, Tasavvuf ve Bilim başlıklı eserde, Ekim 2016'da yayımlandı).

D3. "TÜBİTAK ve Bilim Gazeteciliği", 2. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi, Muğla 3-7 Mayıs 2017.

D4. "Şemseddin Sami'den Ahmet Nebil'e Yeni İnsan Algısının Doğuşu", 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu", Alanya 18-20 Mayıs 2017.

D5. "Modern Bilimin Doğuşu ve Yükselişi", 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu", Alanya 3-5 Mayıs 2018.

D6. "Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Eserlerinde Bilim", 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu", Alanya 3-5 Mayıs 2018.E. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 

E1. “Kopernik Kuramının Türkiye’deki Yansımaları” (Y. Unat ile birlikte), XIV. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 31 Ağustos-4 Eylül 2004.

E2. “Cumhuriyet Dönemi’nde Astronomi Çalışmaları” (Y. Unat ile birlikte), XIV. Ulusal Astronomi Kongresi, Kayseri, 31 Ağustos-4 Eylül 2004.

E3. “Takîyüddîn ve İstanbul Gözlemevi (1521-1585)” (Poster) (Y. Unat ve M. F. Engin ile birlikte), Amatör Astronomi Sempozyumu, İstanbul, 25-26 Haziran 2005. 

E4. “Tarih Boyunca Türklerde Astronomi” (8 Poster) (Y. Unat ve M. F. Engin ile birlikte),  XV. Ulusal Astronomi Kongresi, İstanbul, 28 Ağustos-1 Eylül 2006.

E5. “Çağdaş Astronomi’nin Türkiye’ye Girişinde İbrahim Mütefferika’nın Rolü ve Etkisi”, II. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi, Isparta, 30-31 Ekim 2006.

E6. “Türkiye’de Modern Astronominin Yerleşmesinde Yabancıların Rolü”, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi, V. Ulusal Öğrenci Astronomi Kongresi, Çanakkale, 8-12 Eylül 2008.

E7. “Dilhan Eryurt Yıldızların Evriminde Bir Türk Kadını”, Türkiye’de Bilim ve Kadın Kongresi, Eskişehir, 27-29 Nisan 2009.

E8. “Modern Bilimin Doğuşu ve Yükselişi”, Türkler ve Bilim: Dünden Yarına, Ankara, 6-11 Ekim 2010.

E9. “Nusret Hızır’ın DTCF Yılları”, Ölümünün 30. yılında “Nusret Hızır”, Ankara, 21 Aralık 2010.

E10. “Kyreneli Eratosthenes”, 1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Erzurum, 28-30 Mayıs 2012.

E11. "TÜBİTAK ve Bilim Gazeteciliği", Kuruluşunun 50. Yılında TÜBİTAK, Ankara, 3 Mayıs 2013.

E12. "Türkiye'de Bilim ve Düşünce Hayatı", Yüz Yılın Ardından Birinci Dünya Savaşı, Ankara, 24 Ekim 2014.