PROF.DR. JÜLİDE AKYÜZ ORAT    
Adı : JÜLİDE
Soyadı : AKYÜZ ORAT
E-posta : jorat@ankara.edu.tr
Tel : 0312 310 32 80/1065
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı                 : Jülide AKYÜZ ORAT


 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarih 

Ankara  Üniversitesi

1991

Y. Lisans

Yeniçağ Tarihi

Atatürk Üniversitesi

1998

Doktora

Yeniçağ Tarihi

Ankara  Üniversitesi

2003

 

Yüksek Lisans Tezi:

XVI. Yüzyılda İşkodra (İskenderiye) Sancağı, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yeniçağ Tarihi) Anabilim Dalı, 1998.

Doktora Tezi Başlığı:

Ankara’nın Bütüncül Tarihi Çerçevesinde XVIII. Yüzyılda Ankara (Şer”ıye Sicillerinin Sayısal Ve Muhteva Analizi Denemesi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yeniçağ Tarihi) Anabilim Dalı, 2003.

Eserler:

Jülide Akyüz, “XVIII. Yüzyılda Bir Müteşebbis: Musa Ağa”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 26, (2004), 247-263.

Jülide Akyüz, “XIX. Yüzyılda Rusya’dan Yapılan Göçler ve Kars-Sarıkamış Çevresinde Yaşanan Muhâcir Hareketleri”, Türk Dünyası Araştırmaları, 154, (2005), 179-193.

 

Jülide Akyüz, “Evlenme Sözleşmesinin Önemli Bir Öğesi Olan “Mehir” Hakkında Bazı Düşünceler”, Ankara Üniversitesi, DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, 38, (2005), 214-228.

 

Jülide Akyüz, “16 ve 19. Yüzyıllar Arasında Kars Tarihi”, Kars: Beyaz Uykusuz Uzakta, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2006, 77-93.

 

Jülide Akyüz, “Anadolu’nun Orta Kolu Üzerinde Bir Menzil: Amasya Menzili, İşleyişi, Sorunları”, Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi, 8, (2006), 45-55.

 

Jülide Akyüz, “XVIII. Yüzyılda Amasya Sancağı”, Karadeniz Tarihi Sempozyumu Bildiri Kitabı (25-26 Mayıs 2005), I, (Trabzon 2007), 265-284.

 

Jülide Akyüz -Selçuk Ural- “Kuruluştan Sovyet’e Ermenistan’ın Güney Kafkasya’daki Mezaliminden Bazı Kesitler (1918-1920)”, Tarih ve Gerçeklik, Tarihin Metodoloji ve Aktüel Problemleri Beynelmilel İlmi-Nazari Konferans, Azerbaycan Tarih Kurumu, BAKÜ 2007, 204-224.

 

Jülide Akyüz, “19. Yüzyılda Osmanlı Gayr-ı Müslim Reayasının Statüsündeki Değişimler”, Türk Dünyası Araştırmaları, 170, (2007), 209-220.

 

Jülide Akyüz, “Osmanlı Kadınlarının Hukuksal Haklarını Kullanımı Hakkında Bazı Değerlendirmeler”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 6, (2007), 75-91.

Jülide Akyüz, “Ermeni Kadınlarına Ait Terekeler,” Erciyes Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, C. II, Kayseri 2007, 453-465.

 

Jülide Akyüz, “19. Yüzyılda Antakya-İskenderun Bölgesinde Nüfus Hareketliliği”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18/2, (2008), 379-401.

 

Jülide Akyüz, “Osmanlı Mutasarrıflarına Bir Örnek: Şerif Paşa”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, (2008), 23-37.

 

Jülide Akyüz, “Osmanlı Ulemasından Üç Efendi’nin Terekeleri”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 36, (2008), 188-200.

 

Jülide Akyüz, “Göç Yollarında; Kafkaslar’dan Anadolu’ya Göç Hareketleri”, Bilig, 46, (2008), 37-56.

Jülide Akyüz, “Osmanlı Merkez-Taşra İlişkisinde Yerel Hanedanlara Bir Örnek: Rişvanzadeler”, Kebikeç, 27, (2009), 79-97.

 

Jülide Akyüz -M. Tanrıverdi-, “Kafkasya’dan Kars’a Hüzünlü Yolculuk”, 146. Yılında 1864 Çerkes Göçü Savaş ve Sürgün, BALKAR Yıldız Teknik Üniversitesi, 6-7 Aralık 2010, İstanbul.

 

Jülide Akyüz-N. Arslan, “Kafkas Ellerinden Arap Ellerine Çerkes Muhacirleri”, 146. Yılında 1864 Çerkes Göçü Savaş ve Sürgün, BALKAR Yıldız Teknik Üniversitesi, 6-7 Aralık 2010, İstanbul.

 

Jülide Akyüz-F. Çelik- “Diyarbakır Vilayeti Hapishaneleri”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, (2011), 73-95.

 

Jülide Akyüz, “18. Yüzyılda Amasya Kazasına Tahmil Olunan Vergiler”, History Studies, 6, (2011).

 

Jülide Akyüz, “Hapishane Islahatı Bağlamında Çerkes Hapishanesinin Modernleşme Çalışmaları”, Folklor/Edebiyat, 66, (2011/2), 81-94.

Jülide Akyüz-Orat, “Osmanlı Toplumunda Anlaşmazlıklar Konusunda Son Başvuru Mercii Olarak Divan-ı Hümayun”, The Multilateral Comparative Study on Documents from the 9th to 19th Centuries, Annual Report 2011, Tokyo-Japan, March 2012. Türkçe metin: s. 98-105; Japonca metin: s. 106-114; İngilizce metin: s. 115-122].

Jülde Akyüz-Orat, “Avarız Vergisi Üzerine Bir Çalışma: 18. Yüzyıl Başlarında Ankara Uygulamaları”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal Of International Social Research, 5/22 (2012), 219-232.

Jülide Akyüz-Orat-K. Aras, “19. Yüzyılda Erivan Muhacirleri”, I. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, 2-4. Mayıs, Erzurum 2012.

 

Jülide Akyüz-Orat-N. Arslan, “Cumhuriyet Dönemi Kafkas Muhacirleri ve Sınır Şehirlerimizin Durumu 1920-1950 (Kars-Artvin-Iğdır-Ardahan-Ağrı)”, Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi 25-27 Eylül 2013 Ağrı, Ağrı Mayıs 2014.

 

Jülide Akyüz-Orat, “Bir Kez Daha Anadolu’da Kıtlık Yılı: 1887 Kıtlığı”, Prof. Dr Özer Ergenç’e Armağan Kitabı, Editör: Ümit Ekin, Bilge Yayınevi, İstanbul 2013, s 293-305.

 

Jülide Akyüz-Orat, “Yabancı Güçler Gölgesinde Osmanlı Devleti’ne Yönelik Şia Hareketleri”, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi International Journal of Euroasian Researches, C:3, S: 5 (Temmuz 2014),  62-73.

 

Jülide Akyüz-Orat, “Osmanlı Toplumunda Ermeniler”, Tarihte Türkler ve Ermeniler Birlikte Yaşama Kültürü, C:3, TTK Yayınları, Ankara 2014, s 203-222.

 

Jülide Akyüz-Orat, “Ben de Bir Osmanlı Vatandaşıyım: Osmanlı Ermenisi Keyfurek’in Kağıt Fabrikası Açma Teşebbüsü”, Yeni Türkiye, Sayı: 60 (Ermeni Meselesi Özel Sayısı-I), 2014, s. 577-587.

Jülide Akyüz-Orat, “Payitahtın Levanten Şekercileri”, The Levantines: Commerce and Diplomacy 1st International Conference, 3-5 Kasım İstanbul 2014. 

Jülide Akyüz-Orat, “Paşadağı Nogay Muhacirleri Nüfus Defteri”, Devletlerarası Kırım’dan Göçler Kongresi, 3-4 Mart 2015, İstanbul Üniversitesi, Avrasya Enstitüsü.

 

Jülide Akyüz-Orat, “Iğdır Sınırında 1899 Osmanlı-Rus Hudud Görüşmeleri”, Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır Uluslararası Sempozyumu, 5-7 Kasım 2015, Iğdır.