PROF.DR. KADİR GÜRDAL    
Adı : KADİR
Soyadı : GÜRDAL
E-posta : kadirgurdal@ankara.edu.tr
Tel : 0312-5951322
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İŞLETME BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/kadir-gurdal
Kişisel Akademik Bilgiler

Akademik Çalışmaları:

Tezler:

Faaliyete Dayalı Maliyetleme, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 1996

Muhasebe Standartları Yönünden Finansal Tabloların Konsolidasyon İlkeleri ve Türkiye Uygulaması, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, 2001

Kitaplar:

Küreselleşme, Avrupa Birliği ve MUHASEBE MESLEĞİNDE YENİ UFUKLAR, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2000 (Doç. Dr. Ercan Bayazıtlı, Rıfat Nalbantoğlu, Arş. Gör. Güven Sayılgan ve Arş. Gör. Orhan Çelik ile ortak yayın)

Enflasyon Muhasebesi, Temel Eğitim ve Staj Merkezi Yayın No: 54, Ankara, 2003 (Yrd. Doç. Dr. Aydın Karapınar ile ortak yayın)

Enflasyon Muhasebesi ve Türkiye Uygulaması, Turhan Kitabevi, Ankara, 2004 (Prof. Dr. Yüksel Koç Yalkın ile ortak yayın)

Halil Kocacık’a Armağan, Temel Eğitim ve Staj Merkezi Yayın No: 63, Ankara, 2005 (Editör - A.Kadir Işık ile birlikte)

TMS-2 Stoklar Standardı Uygulama Rehberi, Temel Eğitim ve Staj Merkezi Yayın No: 69, Ankara, 2007

Maliyet Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2007

Genel Muhasebe, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Yayın No: 45, Ankara, 2010

Envanter ve Bilanço, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2012 (Kitapta Bölüm)

Maliyet Analizleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2013 (Kitapta Bölüm)

Şirketler Muhasebesi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2013 (Kitapta Bölüm)

Genel Muhasebe, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2015 (Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı ve Prof. Dr. Orhan Çelik ile ortak yayın)

Makaleler:

Türkiye Muhasebe Standardı-2: Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama Standardı’nın Uygulama Açısından Değerlendirilmesi”, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt:54, Sayı:1, Ocak-Mart 1999, s. 81–96

Muhasebe Eğitiminde Kalite Arayışları ve Akreditasyon (Eşdeğerleme) Standartları”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, No:2, Haziran 1999, s.45–67 (Arş. Gör. Orhan Çelik ile ortak yayın)

Konsolide Finansal Tablolar, İlgili Ulusal ve Uluslararası Düzenlemeler”, Prof. Dr. Yüksel Koç Yalkın’a Armağan, SBF Yayın No: 590, TÜRMOB Yayın No: 221, Ankara, 2003, s. 229–247 (Yrd. Doç. Dr. Güven Sayılgan ile ortak yayın)

Yönetim ve Yatırım Kararları Açısından Kâr Kavramındaki Değişim”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 1, Haziran 2004, s. 115–135 (Yrd. Doç. Dr. Güven Sayılgan ile ortak yayın)

Yeni Ekonomi Kavramı ve Yeni Muhasebe Anlayışı”, Muhasebe ve Denetime BAKIŞ, Yıl: 4, Sayı: 13, Eylül 2004, s. 87–110

Daha İyi Finansal Raporlamaya İhtiyacımız Var”, Halil Kocacık’a Armağan, Temel Eğitim ve Staj Merkezi Yayın No: 63, Ankara, 2005 (Çeviri)

Yönetim Muhasebesinde Yeni Bir Yaklaşım: Yalın Muhasebe”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 4, Aralık 2005, s. 21–44 (Arş. Gör. Murat Koçsoy ve Arş. Gör. Orhan Ünal ile ortak yayın)

Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı: 32, Ekim 2006, s. 149–159

Telekomünikasyon Sektöründe Maliyetleme ve Uzun Dönem Ortalama Artan Maliyet Yöntemi”, Muhasebe ve Denetime BAKIŞ, Yıl: 6, Sayı: 21, Ocak 2007, s. 53–72, (Dr. Kuddusi Yazıcı ile ortak yayın)

Enflasyon Muhasebesi Uygulama Sonuçları Üzerine Değerlendirmeler”, DAYANIŞMA, Sayı: 95, Şubat 2007, s. 7-25 (Cemile Cansu Uslu ile ortak yayın)

Türk İmalat İşletmelerinde Hedef Maliyetleme Uygulamalarından Elde Edilen Faydalar ve Hedef Maliyetlemenin Başarısını Etkileyen Faktörler”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Eylül 2008, s. 75-104 (Dr. Murat Koçsoy ile ortak yayın)

Target Costing in Turkish Manufacturing Enterprises”, Problems and Perspectives in Management, Volume 7, Issue 1, 2009, s. 197-207 (Dr. Murat Koçsoy ve Arş. Gör. Mehmet Emin Karabayır ile ortak yayın)

TTK, TMS/TFRS, VUK Düzenlemeleri ve Maliyet Denetimi”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, 2013, s. 1-26

Kamu Hastaneleri Birliklerinde DMS 18 Bölümsel Raporlama Uygulaması ve Öneriler”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 88, Ocak-Mart 2013, s. 49-67 (Ferhat Gündüz ile ortak yayın)

"Muhasebe Stajyerlerinin Profili Üzerine Bir Araştırma", Muhasebe ve Denetime BAKIŞ, Yıl: 13, Sayı: 41, Ocak 2014, s. 1-6, (Yrd. Doç. Dr. Mustafa Doğan ile ortak yayın)