DOÇ.DR. NAİME DİDEM KAHYA    
Adı : NAİME DİDEM
Soyadı : KAHYA
E-posta : kahya@ankara.edu.tr
Tel : 05334612474
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Özgeçmiş :

Adı Soyadı: N.Didem KAHYA (AKAN)

Doğum Tarihi: 03.08.1970

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Kimya

Ankara Üniversitesi

1991

Y. Lisans

 Kimya

Ankara Üniversitesi

1994

Doktora

 Kimya

Ankara Üniversitesi                                             

2001

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :

Alkenlerin Trimetilamin N-Oksit İle Osmiyum Tetraoksit Katalizli Dihidroksillenmesinde ter-Aminlerin Etkinliği.

Prof.Dr. Ender ERDİK

Doktora Tezi   ve  Danışmanı:

Alkenlerin Ligandla Yavaşlatılmış ve Hızlandırılmış Katalitik Osmiyum Tetraoksit Dihidroksillenmesi Reaksiyonunun Kinetik, Mekanistik  ve Sentetik Araştırılması.

Prof.Dr. Ender ERDİK

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

1992-2000

Öğr. Gör.

 Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

2000-2001

Dr.Öğr. Gör.

Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

2001-2002

Uzman Dr.

Ankara üniversitesi /Biyoteknoloji Enstitüsü Enstrümental    Analiz Birimi

2002-2009

Uzman Dr.

Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

2009-2011

Doç.Dr.

Fen Fakültesi Ankara Üniversitesi

2011-

İdari görevler:

Fakülte yönetim kurulu üyeliği:              Mayıs 2013-

Bölüm başkan yardımcılığı :                   Nisan 2017-

Ödüller:

TÜBİTAK  yurt içi doktora bursu: Mart 1997- Ağustos 1998

Diğer :

Alan Editörü ( Gazi Mühendislik Bilimleri Dergisi) : 2015-

 

Projeler ve aldığı Görevler

    1.    "Bakır Ferrit Temelli Nano Kompozitlerin Üretimi, Dielektrik ve Manyetik         Özelliklerinin Karakterizasyonları". YTÜ BAP  FBA-2017-3162 No.lu Proje,              Kasım 2017-- Devam ediyor. Araştırmacı

   2.“Karışık Organoçinko ve Bakır Bileşiklerinin C-N Eşleşmesi Reaksiyonlarında Kullanılması. Aminlerin Atom Ekonomik Sentezi ”. BAP 11B424-1 No.lu Proje, Şubat 2011- Devam ediyor. Proje  Yöneticisi,

3.“Doğal Zeolitlerin Katalizör ve Adsorbent Sentezi ve Ekonomik Açıdan Kullanılabilirlikleri: Uygulamalı Çalışma”. DPT -2003K12019014–5 No.lu Proje, Haziran 2005-Haziran 2008. Proje  Yöneticisi,

4.“Karbanyonların Elektrofilik Aminasyonunun Kinetiği ve Mekanizması”, TÜBİTAK, TBAG- AY 383 (100T124) No.lu Proje, Temmuz 2004-Temmuz 2005. Araştırmacı,

5“α– Aminokarbonil Bileşiklerinin Elektrofilik Aminasyonla Sentezi İçin Yeni Yöntemler”,  BAP 2001–07–05–063 No.lu Proje, Mart 2002- Mart 2005. Araştırmacı.

6.“Temel Grup Organometalik Bileşiklerin Aminasyonu İçin Yeni Yöntemler“, TÜBİTAK,          TBAG–1983 (100T087) No.lu Proje, Şubat 2001-Şubat 2004. Araştırmacı.

7.“Geçiş Metali Katalizli Reaksiyonlarda Ligandların Katalizör Etkinliğindeki Rolü”, A.Ü.Rektörlüğü Araştırma Fonu, 98–05–04–04 No.lu Proje, Mayıs 1998-Haziran 2001. Araştırmacı.

8.“Alkenlerin Tek ve Çift Elektronlu Yükseltgenlerle Katalitik Osmiyum Tetraoksit   Dihidroksillenmesinde Katalizörlerin Etkisi”, A.Ü.Rektörlüğü Araştırma Fonu, 96–25–00–25 No.lu Proje, Ocak 1997-Haziran 2001. Araştırmacı.

9.“Alkenlerin Osmiyum Tetraoksit ile Katalitik Dihidroksillenmesinde ter-Aminlerin Katalizör Ligandı Olarak Etkinliğinin Araştırılması”, TÜBİTAK AY–80 No.lu Alt Yapı Destekleme Projesi” , Ekim 1995-Haziran 1996.Araştırmacı.

Eserler:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Fatma Eroğlu, Didem Kahya, Ender Erdik,“Sulfonyl Transfer Mechanism in C-S Coupling of Phenylmagnesium Bromide with Phenyl Arenesulfonates”, Journal of Organometallic Chemistry, 695, 267- 270 ( 2010 ).

A2. Fatma Eroğlu, Didem Kahya, Ender Erdik, “Leaving Group Effect in the Sulfonyl Transfer Reactions of Aryl Benzenesulfonates with Grignard Reagents”, Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 98, 365 – 373 (2009 ).

A3. Filiz Şimşek Orhon, Betül Ulukol, Didem Kahya, Bora Cengiz, Sevgi Başkan, Sevgi Tezcan , “The İnfluence of Maternal Smoking on Maternal and Newborn Oxidant and Antioxidant Status”, European Journal of Pediatrics, 168, 975-981 (2009)

A4. Demet Cansaran-Duman, Orhan Atakol, İlknur Atasoy, Didem Kahya, Sümer Aras, Taylan Beyaztaş, “Heavy Metal Accumulation in Pseudevernia Furfuracea (L.) Zopf from The Karabük Iron-Steel Factory in Karabük, Turkey”,  Zeitschrift für Naturforschung, 64c, 9/10,717 – 723, (2009)

   A5. Demet Cansaran, Didem Kahya, Ender Yurdakulol and Orhan Atakol, “Identification  and Quantitation of Usnic Acid from the Lichen Usnea Species of Anatolia and Antimicrobial Activity”,  Zeitschrift für Naturforschung, 61c, 11/12, 773-776, (2006)

   A6. Ender Erdik, Fatma  Eroğlu and Didem Kahya, “Kinetic Study of the Amination of  Grignard Reagents and Cuprates with O-Methylhydroxylamine” ,  Journal of Physical Organic Chemistry, 18,950-956 (2005 )

   A7. Ender Erdik and Didem Kahya, “Kinetic Role of tert-Amines in the Ligand Inhibited Osmium Tetraoxide Catalyzed Trimethylamine N-oxide Dihydroxylation of Alkenes”,Transition Metal Chemistry,  28, 658-664 (2003)

   A8. Ender Erdik and Didem Kahya, “Structure-Reactivity Correlation for Ligand Decelerated Catalytic Osmium  Tetraoxide Dihydroxylation of Alkenes” ,  Journal of Physical Organic Chemistry, 15, 1-4 (2002) 

   A9. Ender Erdik, Didem Kahya  and Tahir.Daşkapan , “Accelerating Ligands for Osmium Tetraoxide Catalyzed Racemic Dihydroxylation of a- Pinene”, Synthetic Communications, 28,1-7 (1998) 

   A10. Ender Erdik, Didem Kahya, “Kinetic Role of tert-Amines in the Osmium Tetraoxide Catalyzed Trimethylamine-N-oxide  Dihydoxylation of Cyclohexene”,  International Journal of Chemical Kinetics, 29, 359-365 (1997)

 .Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler : 

B1. M. Kılıç, Z. Güven Özdemir, B. Süngü Mısırlıoğlu, Ö. Çakır, N.D. Kahya, M. Acet “Temperature Dependent Magnetization and Dielectric
Properties of Copper Ferrite/Copper Oxide Nano Composites” 3rd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2018), Turkey, Sep 20-22, 2018. (Poster presantation)
B2. Zeynep Güven Özdemir, Mehmet Kılıç, Banu Süngü Mısırlıoğlu, Öznur Çakır and Naime Didem Kahya,"Dielectric Spectra of Copper Ferrite/Copper Oxide Nano Composites" 2nd İnternational Conference on Material Science and Technology in Cappodocia (IMSTEC 17), Turkey,2017(Poster Sunumu)
 B3.Didem Kahya, Fatma Eroğlu,"Use of Mixed Diorganozinc and Diorganocuprate Reagents in C-N Coupling Reactions" Asian- European Metal – Mediated Efficient Organic Synthesis( 8th  AES)" ,Turkey, 2014 (Poster Sunumu)
   B4. Didem Kahya, Fatma Eroğlu, Ender Erdik, “Leaving Group Effect in the Sulfonyl Transfer Reactions of aryl Benzene Sulfonates with Grignard Reagents” The 11th İnternational Chemistry Conference and Exhibition in Africa ( 11 ICCA ),  Mısır, 2010  (Poster Sunumu) 
  B5. Fatma Eroğlu, Didem Kahya, Ender Erdik, “Sulfonyl Transfer Mechanism in C-S coupling of Phenylmagnesium Bromide with Phenyl Arenesulfonates”  The 11th İnternational Chemistry Conference and Exhibition in Africa ( 11 ICCA ) , Mısır, 2010  (Poster Sunumu)
B6. Filiz Şimşek Orhon, Betül Ulukol, Didem Kahya, Bora Cengiz, Sevgi Başkan, Sevgi Tezcan, Nilgün İskender, “The Influence of Maternal Smoking on Maternal and Newborn Oxidant and Antioxidant Status”,3rd Europaediatrics Congress, Turkey, 2008 (Poster Sunumu)
 B7. Ender Erdik and Didem Kahya.”Kinetic Role of ter-Amines in the Ligand Decelerated Osmium Tetraoxide Catalyzed Trimethylamine N-oxide Dihydroxylation of Alkenes”, 8. International Conference on the Chemistry of Platinum Group Metals, İngiltere, 2002. (Poster Sunumu)
B8. Ender Erdik and Didem Kahya,“Structure-Reactivity Correlation for the Ligand Decelerated Catalytic Osmium Tetraoxide Dihydroxylation of Alkenes“, 16. International  Conference  on  Physical Organic Chemistry ( ICPOC 16 ),  A.B.D., 2002. (Poster Sunumu)
B9. Ender Erdik, Didem Kahya, “Kinetic Role of tert-Amines in the Osmium Tetraoxide Catalyzed Trimethyamine-N-oxide Dihydoxylation of Cyclohexene”, 11.International Conference on Organic Synthesis, Hollanda, 1996. (Poster Sunumu)

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  C1. Ender Erdik, Fatma Eroğlu, Tahir Daşkapan ve Didem Kahya ,”Metal Katalizli  Reaksiyonlarda Ligand Etkileri”,   itüdergisi / c, 2002, 1, 56-61.

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Didem Kahya, Fatma Eroğlu" Karışık Diorganoçinko ve Diorganokuprat aaaaaareaktifleri ile C-N Eşleşmesi" .  2. Ulusal Organik Kimya Kongresi, Bilkent- Ankara, Eylül, 2014, (Poster Sunumu) 

D2. Didem Kahya, Fatma Eroğlu, Ender Erdik, , “Karbanyonlara Sülfonil İletimi Mekanizması Sübstitüe Fenil Benzensülfonatlarla   C-aril-S Eşleşmesi Kinetiği” XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, 2009. (Poster Sunumu)

D3. Fatma Eroğlu, Didem Kahya, Ender Erdik,  “Fenilmağnezyum Bromür ve Fenil Arensülfonatlarla C-S Eşleşmesi Reaksiyonları Mekanizması’’, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, Sivas, 2009 (Poster Sunum). 

   D4. Ender Erdik , Fatma Eroğlu ve Didem Kahya, “Grignard, Organoçinko ve –Bakır Reaktiflerinin O-metilhidroksilamin ile Aminasyonu Kinetiği ve Mekanizması“, XVII. Ulusal Kimya Kongresi,İzmir, 2005. (Poster Sunumu) 

   D5. Ender Erdik ve Didem Kahya.“Alkenlerin Ligandla Yavaşlatılmış Katalitik Osmiyum Tetraoksit Dihidroksillenmesinde ter-Aminlerin Rolü”, XVI.Ulusal Kimya Kongresi, Konya, 2002. (Sözlü Sunum)