PROF.DR. YAKUP ZEKAİ KATIRCIOĞLU    
Adı : YAKUP ZEKAİ
Soyadı : KATIRCIOĞLU
E-posta : katirci@agri.ankara.edu.tr
Tel : 596 11 38
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Y. Zekai KATIRCIOĞLU 
Bitki Koruma

Telefon :(312) 596 1138
Faks :(312) 3187029
E-posta :katirci@agri.ankara.edu.tr
Adres :Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü 06110 Dışkapı/ANKARA/TURKİYE
 
Doğum Tarihi ve Yeri : 25/03/1953 - Sivrihisar
Bilimdalı :Fitopatoloji
Yabancı Dil :İngilizce
Uzmanlık Alanları :Paraziter olmayan hastalıklar, Mikoloji,genel fitopatoloji
 
 
Eğitim ve Akademik Deneyim
Prof. Dr.
1995

Ankara Ünv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl. Fitopatoloji ABD.

Doç. Dr.
1986

Ankara Ünv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl. Fitopatoloji ABD.

Dr.
1983

Ankara Ünv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl. ABD. 
Çorum Çimento Fabrikasının Bacalarından Çıkan Tozların Bitki Sağlığına Etkileri Üzerine Araştırmalar

Yüksek Lisans
1975

Ankara Üniversitesi Ziraat Fak.Bitki Koruma Böl.

Aras. Gör.
1977

Ankara Ünv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Böl. Fitopatoloji ABD.

 
Verdiği Lisans Dersleri
Mikoloji
Endüstri Bitkileri Hastalıkları
Bitki Koruma
Fitopatoloji
Tarla Bitkileri Hastalıkları I
Bitki Mikolojisi
Verdiği Lisansüstü Dersleri
Paraziter Olmayan Hastalıklar
Basidiomycota Taksonomisi
Fitopatolojide Araştırma Metotları
Ascomycota Taksonomisi
Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları

 • Nazire Yürekli. 2002. Buğday Tohumlarında Saptanan Funguslar ve Bunların Oluşturdukları Toksinler Üzerinde Yapılan Çalışmalar.
 • Gülfidan Çelik. 2003. Bitki Patojenlerinin Mücadelesinde Bitki Ekstraktlarının Kullanımı.
 • Saffet Bakır.2007. Ülkemizde Tohumluk, Tescil ve Sertifikasyon Uygulamalarında Bitki Korumanın Önemi.
 • Eda Ercan. 2009. Bitki Hastalıklarında Kullanılan Biyopreparatlar.
 • Sevil Albayrak. 2010. Strobilurinlerin Kullanım Alanları ve Çevresel Etkileri.

 • Seçil Akgül. 2011. Toprak Mahsulleri Ofisinde hububatta Bitki Koruma Faaliyetleri ve Karşılaşılan Sorunlar.

 • Işıl Koçak. 2011. Bitki hastalıkları Üzerine Bitki Besin Maddelerinin Etkileri.

 • Burhan Şahin. 2012. Düzce İlinde Çeltikler de Tohumla Taşınan Fungal Patojenlerin Tespiti.

 • Belgin Akça. 2012. Beypazarında Yetiştirilen Sebzelerde Görülen Fungal Hastalıklar.

 • Burcu Aler. 2013. Ülkemizde Görülen Kavun Hastalıkları.

 • Burcu Yıldız. 2013. Eskişehir İlinde Sebzelerde Görülen Önemli Hastalıklar.

 • Halil Güloğlu. 2013. Ülkemizde Görülen Karpuz Hastalıkları. 

 • Fatih Gökalp. 2014. Akşehir İlçesinde Kirazlarda Görülen Hastalıklar.

 • Onur Kale. 2012. Kirletici gazlardan ozonun Bitkilerer olan Etkileri.

 • Bülent Serin. 2018. Yabancı otlarda Biyolojik Mücadelede Fungusların Kullanımı.

 • Büşra Altuntaş. 2018. Organik Domates Yetiştiriciliğindeki Fitopatolojik Sorunlar ve Çözüm Yolları.

 • Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları
 • Hüseyin Basım. 1990. Bazı Bacillus subtilis İzolatlarının Önemli Bitki Patojeni Funguslara Karşı İn Vitro Koşullarda Antagonistik Etkilerinin Araştırılması.
 • Aynur Karahan. 1991. Ankara İlinde Yetiştirilen Mercimeklerde Görülen Fungal Hastalıkların Tesbiti ve Yayılış Oranlarının Saptanması.
 • Gülizar Aydın. 1992. Bazı Karanfil Çeşitlerinin Karanfil Pası (Uromyces caryophillinus (Schr) Wint)’na Karşı Reaksiyonlarının Saptanması.
 • Ergün Tor. 1996. Ünye Çimento Fabrikası Bacalarından Değişik Zamanlarda Alınan Toz Örneklerinin Değişik Fındık Çeşitlerinde Polen Tozu Çimlenmelerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar.
 • Hasan Murat Aksoy. 1996. İsparta İli ve Çevresinde Yağ Güllerindeki Pas Hastalığı (Phragmidium mucronatum (Pers) Schlecht)’na Karşı Yayıcı-Yapıştırıcı Kullanımıyla Diniconazole (Sumi-Eight)’un Etkinliğinin Araştırılması Üzerine Bazı Araştırmalar.
 • Ayşe Aşkın. 1997. Triazole Grubu Fungisitlerin Bazı Önemli Antagonist Fungusların İn Vitro da Gelişmelerine Etkileri Üzerinde Araştırmalar.
 • Kubilay Baştaş. 1998. Erwinia amylovora ‘nın Konya İlinde Yaygınlığının Tesbiti Üzerinde Araştırmalar.

 • Seçil Akıllı. 2004. Türkiye’de Ağaçlandırma Çalışmalarında Kullanılan Bazı İğne Yapraklı Orman Ağaçları Tohumlarında Fungal Floranın Tesbiti.
 • Emine Burcu Esmer. 2004. Orta Anadolu Tarım İşletmelerinde Arpa Tohumluklarında Fungal Floranın Tespiti.

 • Durmuş Erdurmuş. 2006. Buğdayda Önemli Kök ve Kök Boğazı Hastalık Etmenlerine Karşı Trichoderma harzianum’un Etkinliğinin Araştırılması.
 • Ülkü Er. 2008. Yonca , Korunga ve Fiğde Tohumla Taşınan Fungal Hastalık Etmenlerinin Belirlenmesi.
 • Taha Semih Turabi. 2009. Tarım Dışı Alanlarda Kamış Otuna (Phragmites spp.) Karşı Glyphosate ve Imazapyr Uygulama Etkinliklerinin Değerlendirilmesi.

 • Tülin Sarıgül. 2012. Düzce İli Çilek Üretim Alanlarında Görülen Fungal Hastalıkların belirlenmesi.

 • Kübra Zor. 2013. Biberlerde Kurşuni Küf (Botrytis cinerea)'e Karşı Bazı Biopreparatların Etkinliğinin Araştırılması.
 • Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Çalışmaları
 • Hamit Kavak. 1998. Şanlıurfa Yöresinde Ekimi Yapılan Bazı Arpa Çeşitlerinin Arpa Yaprak Lekesine (Rhynchosporium secalis (Oud) Davis) Karşı Reaksiyonları ve Hastalık Şiddeti İle Verim Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi.
 • Emine Seçer. 2000. Açık Alanlarda Depolanan Buğdaylarda Gelişen Funguslar ve Bunların Oluşturduğu Toksinler Üzerinde Araştımalar.
 • Gülizar Aydın. 2001. Mutant Nohut Hatlarının Ülkemizdeki Mevcut Nohut Antraknozu [Ascochyta rabiei (Pass) Labr.)] Irklarına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi.
 • Aynur Karahan. 2006. Orta Anadolu Bölgesinde Patateslerde Zararlı Streptomyces Türlerinin Tespiti ve Önemli Patates Çeşitlerinin Yaygın Olan Türe Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi.
 • Ayşe Aşkın. 2008. Ankara İli Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan İlçelerindeki Domates Fideliklerinde Çökerten Hastalığına Neden Olan Bazı Fungal Patojenlere Karşı Patojen Olmayan Pseudomonas’ların Etkisinin Belirlenmesi.
 • Seçil Akıllı. 2008. Karadeniz Bölgesinde Kestane kanserinin (Cryphonectria parasitica) Biyolojik Mücadelesi Üzerine Araştırmalar.
 • Emine Burcu Esmer. 2009. Şeker Pancarlarında Yaprak Lekesine Neden Olan Cercospora beticola’nın Klasik ve Moleküler Yöntemlerle Patotiplerinin belirlenmesi.
 •  Mustafa Selçuk Başaran. 2010. Hububat Alanlarında Uygulanan Sulphonylurea Grubu Bazı Herbisitlerin Minimum Dozlarının saptanması.

 • Yeşim Er. 2018. Ayçiceği Mildiyösü (Plasmopara halstedii)'ne Karşı Bazı Uçucu Yağların Antifungal Etkilerinin Belirlenmesi


 • Tamamlanmış Araştırma Projeleri

   •  Bolu ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Ormanlarında Kestane Kanseri Hastalığı (Cryphonectria  parasitica  (Murr.))’ nın Hipovirülent İzolatlarla Biyolojik Savaşımı.
  Destekleyen: Orman genel Müdürlüğü Batı Karadeniz ormancılık Araştırma Enstitüsü (2015-2018).

   • Ülkemizde Konya bölgesi şeker pancarı ekim alanlarında şeker pancarında kök yanıklığı ve kök  çürüklüğü yapan fungal ve bakteriyel etmenlerin yaygınlıklarının belirlenmesi ve mücadelesi  Destekleyen : TUBITAK 1001 (2015- 2018).


   
  • Marmara ve Karadeniz Bölgeleri Şimşir Orman Alanlarında ve Fidanlıklarında Görülen Fungal  Kuruma Nedenlerinin Araştırılması
   Destekleyen : TUBITAK Cost (2014- 2017).

   •  Ege Bölgesi kestane (Castanea sativa) alanlarında kurumalara neden olan Phytophthora türleri ve        yaygınlıklarının belirlenmesi
     
   Destekleyen : Ankara Ünv. BAP (2015- 2017).

    
   •  İzmir ili sınırları içinde seçilen kestane bahçelerinde kestane kanseri hastalığı (Cryphonectria    parasitica (Murr.)' nın hipovirülent izolatlarla biyolojik savaşımı.

    Destekleyen: Çankırı Karatekin Ünv. BAP (2015-2017).

      •  Management of chestnut blight and increased    capacity for improving forest health and vitality.

   Destekleyen: FAO (2012- 2014)

  ·   •  Phytophthora Türlerinin Marmara Bölgesi Orman Ekosisteminin Önemli Odunsu Taksonlarından        Kestane      ( Castanea  sativa )  Kurumalarındaki Rollerinin Belirlenmesi.

   Destekleyen: TUBİTAK( 2011-2013)

  ·   • Phytophthora türlerinin Karadeniz Bölgesi Orman ekosisteminin önemli odunsu taksonlarından Meşe (Quercus spp.), Kestane (Castanea sativa) ve Orman gülü (Rhododendron spp.) kurumalarındaki rollerinin belirlenmesi 

     Destekleyen : TUBITAK (2008-2011)

    • Karadeniz Bölgesinde Kestane Kanserinin Biyolojik Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar Destekleyen : BAP (2007-2010)

      Destekleyen : Ankara Ünv. BAP

 • Şeker Pancarında Cercospora Yaprak Lekesi Hastalığının Entegre Savaşımı 
  Destekleyen : TUBITAK (2005-2008)

 • Tarımsal Biyolojik Savaş Araştırma Eğitim ve Uygulama Projesi
  Destekleyen : DPT (2004-2009)
 • Türkiye’de Önemli Bitki Hastalıkları ve İlaç Kalıntılarının Moleküler Biyolojik Yöntemlerle Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar
  Destekleyen : DPT (2001-2004)
 • Arpa Ağbeneklilik Hastalık Etmeni Pyrenophora teres’in Biyolojisinin ve Hastalık Şiddet ile Verim Arasındaki İlişkinin Saptanması Üzerinde Araştırmalar.
  Destekleyen : TUBITAK (1998-2001)
 • Local and Systemic Defence Mechanisms in Chickpea Infected with Ascochyta rabiei (Chickpea Blight). Destekleyen 
  Destekleyen : Diger (1997-2000)
 • Açık Alanlarda Depolanan Buğdaylarda Gelişen Funguslar ve Bunların Oluşturduğu Toksinler Üzeriinde Araştırmalar.
  Destekleyen : BAP (1996-2000)
 • Isparta İli ve Çevresinde Yağ Güllerindeki Pas Hastalığı (Phragmidium mucronatum (Pers) Schlecht) ‘na Karşı “ Yayıcı-Yapıştırıcı” Kullanımıyla Diniconazole(Sumi-Eight)’un Etkinliğinin Araştırılması Üzerinde Bazı Araştırmalar.
  Destekleyen : BAP (1994-1996)
 • Ünye Çimento Fabrikası Bacalarından Değişik Zamanlarda Alınan Toz Örneklerinin Değişik Fındık Çeşitlerinde Polen Tozu Çimlenmesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar.
  Destekleyen : BAP (1993-1996)
 • İsparta İlinde Yetiştirilen Yağ Güllerinde Görülen Pas Hastalığı (Phragmidium mucronatum (Pers)mucronatum(Pers)Schlecht)Biyolojisi ve Savaşım Olanakları Üzerinde Bazı Araştırmalar.
  Destekleyen : BAP (1993-1995)
 • Ankara İlinde Elma Bahçelerinde Entegre Savaşım Modeli Oluşturulması ve Uygulaması Üzerinde Araştırmalar
  Destekleyen : TUBITAK (1991-1995)
 • Ankara İlinde Yetiştirilen Mercimeklerde Görülen Fungal Hastalıkların Tesbiti ve Yayılış Oranlarının Saptanması. 
  Destekleyen : BAP (1991-1992)
 • Çorum Çimento Fabrikası Bacalarından Çıkan Tozların Bazı Kültür Bitkilerinin Sağlığına Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Destekleyen 
  Destekleyen : TUBITAK (1979-1983)

 • Yayınlar

   •  Sarıgül Ertek Tülin, Katırcıoğlu Yakup Zekai, Maden Salih, 2018. Fungal diseases of Strawberry Grown in Düzce Province of Turkey. Bitki Koruma Bülteni 58 (3) 123-129.

        •  Akıllı Seçil, Katırcıoğlu Yakup Zekai, Maden Salih (2018). Türkiye’de Orman, Park  veFidanlıklarda Görülen Phytophthora Kök Çürüklüğü Hastalıkları ve Korunma Önlemleri.Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(6): 770-782.

  • Akıllı Seçil, Katırcıoğlu Yakup Zekai, Maden Salih (2018). Importance and Role of Phytophthora   Species on Some Park Tree Decline Occurring in Ankara. 18-23 June International Ecology 2018 Symposium. sayfa 358.bildiri özet kitapçığı. Kastamonu.  Sözlü.

    • Akıllı Seçil, Katırcıoğlu Yakup Zekai, Maden Salih (2018). Determination of Fungal Storage Rots of Pomegranates. 18-23 June 2018. International Ecology 2018 Symposium sayfa 358.bildiri özet kitapçığı. Kastamonu.  Poster.

      • Kaya Rıza, Katırcıoğlu Yakup Zekai, Demirci Fikret, Kara Esra, Avan Meltem, Maden   Salih  (2018). Effects of seed treatment fungicides on important root rot diseases of sugar beet in Turkey.70 th International Symposium on crop Protection. PO1. 119.  May 22, 2018 Ghent Belgium.( Özet bildiri/ Poster sunum).

  • Kaya Rıza, Katırcıoğlu Yakup Zekai, Demirci Fikret, Kara Esra, Avan Meltem, Maden   Salih (2018). Türkiye’de Konya Bölgesi Şeker Pancarında Fide ve Hasat Dönemlerinde Kök Çürüklüğüne Neden Olan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi.3rd International Muultidisciplinary Studies Congress. 5-6 October 2018. Kiev Ukraine. .( Özet bildiri/ Sözlü sunum).

   • Binoy B., Brian K. Washburnb, Tülin Sarigül Ertekc, Steven H. Millerb, Charles B.   Riddlea, Gary W. Knoxa, Francisco M. Ochoa-Coronad,  Jennifer Olsond, Yakup Zekai Katırcıoğlu,Mathews L. Pareta,f., (2017).  A field based detection method for           Rose rosette virus using isothermal probebased Reverse transcription-recombinase polymerase amplification assay.  Journal of Virological Methods  247,  81-90.

         • Çakir E., Bağdat R.B.,  Katircioğlu Y.Z., Maden S., (2017). Occurrence of Root Rot Caused byPhytophthora cryptogea on Common Sage (Salvia officinalis) in Turkey. Journal of Agricultural Science and Technology A 7 401-406.

        • Akıllı Seçil, Ulubaş Serçe Çiğdem, Çakar Deniz, Katırcıoğlu Yakup Zekai, Maden Salih, Rigling Daniel (2017). Importance of Phytophthora Dieback of Chestnut Trees in Marmara and Aegean Regions of Turkey. 6th International Chestnut Symposium. Özet bildiri 37, sözlü sunum. Samsun. 

        • Avan Meltem, Katırcıoğlu Yakup Zekai (2017). Şeker Pancarlarında Görülen Rhizoctonia Türlerinin Özellikleri, Oluşturduğu Hastalıklar Ve Korunma Yolları. International Congress of Agriculture and Environment 2017 Antalya. Özet bildiri, sözlü sunum.

        • Aşkın Ayşe, Katırcıoğlu Yakup Zekai, Ünal Filiz, Koca Ercan (2017). Biological Control Of Root Rot of Tomato (Sclerotinia minör) and Early Blight of Tomato (Alternaria solani) UsingNon Pathogenic Pseudomonads In Field Tomato Cultivation. XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi, UKECEK. Özet bildiri, sözlü sunum. Edirne.  

      • Akıllı Şimşek S., Ulubaş-Serçe Ç., Çakar D., Katırcıoğlu Y. Z., Maden S., Rigling D., 2017. Importance of Phytophthora Dieback of Chestnut Trees in Marmara and Aegean Regions of Turkey. 6th Internaional Chestnut Symposium. Abstracts page 37. Samsun-Turkey.

      • Akıllı Şimşek S., Katırcıoğlu Y. Z., Çakar D., Maden S., 2017. Fungal diseases occurring on boxwood saplings grown in Marmara and Black Sea regions of Turkey. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies(ICAFOF) Abstracts page 1210 Cappadocia, Turkey.

        • Akıllı Şimşek S., Katırcıoğlu Y. Z., Çakar D., Can T.,  Maden S., 2017. Biological Control of Chestnut Blight (Cryphonectria Parasitica) in Selected Areas of İzmir Province by Hypovirulent Strains. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF) Abstracts page 1211 Cappadocia, Turkey.

   • Katırcıoğlu Y.Z., Maden S., 2015. Bitki Mikolojisi. A.Ü.Ziraat Fak. Yayın No:1626   

              Ders Kitabı: 578 194 s. Ankara.

  • Katırcıoğlu Y.Z., Aktaş H., 2014. Fitopatolojik Terimler sözlüğü. A.Ü.Ziraat Fak.

              Yayın No:1615 Yardımcı Ders Kitabı:567 61s. Ankara   

  • Başaran M.S., Katırcıoğlu Y.Z., 2014. Buğday Tarlalarında Kullanılan Tritosulfuron+Dicamba’nın Etkili Minimum Dozlarının Saptanması. V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri sayfa 368. 3-5 Şubat 2014 Antalya.

  • Sarıgül Ertek T., Katırcıoğlu Y.Z., Maden S., 2014. Düzce İli Çilek Üretim Alanlarında Görülen Fungal Hastalıkların Belirlenmesi. V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri sayfa 208. 3-5 Şubat 2014 Antalya.

  • Karahan A., Katırcıoğlu Y.Z.  2014. Streptomyces scabiei corrig. (ex Thaxter 1891) Lambert and Loria İzolatlarının Patojenisite Test Metotlarının Karşılaştırılması ve Nec 1 Virülenslik Geninin PCR ile Tespiti. V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri sayfa 188. 3-5 Şubat 2014 Antalya.

  • Akıllı S., Katırcıoğlu Y.Z., Maden S., 2014. Phytophthora Türlerinin Orman Ekosisteminde Oluşturduğu Olumsuz Etkiler. Ekoloji 2014 Sempozyumu özetleri kitabı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, sayfa 97. GAZİMAĞUSA – KKTC.

  • Akıllı S., Ulubaş-Serçe Ç., Katırcıoğlu Y. Z., Maden S., 2014. Marmara Bölgesinde tatlı kestane üzerinde Phytophthora’nın uçtan itibaren tepe kuruması ve çökmesi. II. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu kitabı. Sayfa 135-141. Antalya.

  • Akıllı S., Ulubaş-Serçe Ç., Katırcıoğlu Y. Z., Maden S., 2013. Does Pythium anandrum contribute to the dieback of sessile oak (Quercus petraea) in Turkey. Forest Pathology.Volume 43, Issue 6,  pages 505–508.

  • Akıllı S., Ulubaş-Serçe Ç., Katırcıoğlu Y. Z., Maden S., 2013. Phytophthora dieback on narrow        leaved ash in the Black Sea region of Turkey. Forest Pathology. Volume 43, Issue 3,  pages 252–256.

  •  Akıllı S., Ulubaş-Serçe Ç., Katırcıoğlu Y. Z., Maden S., Rigling D., 2013. Characterization of hypovirulent isolates of the chestnut blight fungus, Cryphonectria parasitica from the Marmara and Black Sea regions of Turkey. European Journal of Plant Pathology. Volume 135, pages 323-334.

  • Akilli S., Ulubas Serçe Ç., Katircioglu Y. Z. and Maden S., 2012. Involvement of Phytophthora spp. in chestnut decline in the Black Sea region of Turkey. Forest Pathology, (42) 377-386.

  • Akilli S., Ulubas Serçe Ç., Katircioglu Y. Z. and Maden S., 2012. Phytophthora citrophthora, a new pathogen causing decline on horse chestnut in Turkey. Forest Pathology, (42) 299-304.

  • Akıllı, S., Katırcıoğlu Y. Z., Zor K., Maden S., 2012. First report of box blight caused by  Cylindrocladium  pseudonaviculatum in the Eastern Black Sea region of Turkey. New Disease Reports. (25) 23.

  • Başaran, M. S.,  Katırcıoğlu  Y. Z.,  2011.  Hububat  Tarlalarında  Kullanılan     Mesosulfuron+  Iodosulfuron ‘un Etkili Minimum Dozlarının Saptanması. Bitki Koruma  Bülteni 51(4) : 359-371. 

  • Akıllı S., Katırcıoğlu Y. Z., Maden S., 2011.  Biological Control of Chestnut Canker,

    by Cryphonectria parasitica, by Antagonistic Organisms and Hypovirulent Isolates. Turk J Agric For., 35, 515-523.

  • Akıllı, S. Ulubaş-Serçe Ç., Karakaya A., Katırcıoğlu Y. Z., Maden S. 2011. Involvement

   of Phytophthora citrophthora on kiwifruit decline in Rize, Turkey. Journal of Phytopathology. 159, 579–581. 

  • Akıllı S., Ulubaş Serçe Ç., Katırcıoğlu Y. Z., Maden S., 2011. Karadeniz Bölgesinde Meşe (Quercus spp.) kurumalarında Phytophthora spp. ve Pythium anandrum’un rolü. 23-25 Kasım 2011 Türkiye I. Orman entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu bildirileri, sayfa 59. Antalya.


  • Ulubaş Serçe Ç., Akıllı S., Katırcıoğlu Y.Z., Maden S., 2011. Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde         kestane kanseri      etmeninin (Cryphonectria parasitica) hipovirülenslik durumunun moleküler      tekniklerle araştırılması. 23-25 Kasım 2011  Türkiye I. Orman entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu  bildirileri, sayfa 49. Antalya.

  • Akıllı S., Ulubaş Serçe Ç., Katırcıoğlu Y.Z., Maden S., 2011. Karadeniz Bölgesi Orman Ağaçlarında Görülen Phytophthora Hastalıkları. 28–30 Haziran Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, sayfa 86. Kahramanmaraş.

  • Ulubaş Serçe Ç., Akıllı S., Katırcıoğlu Y.Z., Maden S., 2011. Karadeniz Bölgesi’nde Kestane Kanseri Etmeninin (Cryphonectria parasitica) Hipovirülenslik Durumunun Moleküler Tekniklerle Araştırılması. 28–30 Haziran Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, sayfa 69.  Kahramanmaraş.

  • Akıllı S., Ulubaş Serçe Ç., Topçu K., Katırcıoğlu Y. Z., Maden S., 2011. Karadeniz Bölgesinde Kestane Kanseri (Cryphonectria Parasitica)'ne Karşı Hipovirülent İzolatlarla Biyolojik Savaşım Çalışmaları. . Düzce Üniversitesi, Ormancılık Dergisi. Cilt 7, Sayı 1. Sayfa: 38-45. Düzce.

  • Akilli S., Ulubas Serçe Ç., Katircioglu Y. Z. and Maden S.. 2011. Phytophthora Diseases of Chestnut Trees in Black Sea Region of Turkey. 23-28 May 2011-Cantabria-Spain.Abstracts p. 70.

  • Akıllı S., Katırcıoğlu Y. Z., Maden S., 2011. Kestane Tohumlarının Fungal Florası  

     Üzerinde Çalışmalar. 14–17 Haziran Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Cilt1: 271–276. Samsun.

  • Çolak( Tümbek) A., Ozeren P., Kaya R., Katırcıoğlu Y. Z., Maden S. 2011. Sensitivity  

      of Cercospora beticola populations in Turkey to flutriafol, mancozeb and fentin acetate. Turk J Agric For., 35 : 65-71.

  • Turgay E.B., Bakır M., Özeren P., Katırcıoğlu Y.Z., Maden S. 2010. Detection of

          Pathotypes and Genetic Diversity of Cercospora beticola. Plant Pathol.J.26 (4): 306-312.

  • Baştaş, K.K., S. Maden, Y.Z. Katırcıoğlu, N. Boyraz. 2010. Determination of Application Time for Chemical Control of Fire Blight Diseases in Pear Varieties. Tarım Bilimleri Dergisi- Journal of Agricultural Sciences. A.Ü. Ziraat Fakültesi cilt 16 sayı 3 150-161.

  • Akıllı S., Katırcıoğlu Y. Z., Maden S. 2010. Kestane Kanserine Karşı Dayanıklı Olduğu

     Belirtilen Fidanlar Gerçekten Dayanıklı mı?. Düzce Üniversitesi, Ormancılık Dergisi. Cilt 6, Sayı 1. Sayfa: 56–61. 

  • Akıllı S., Katırcıoğlu Y. Z., Maden S. 2010. Türkiye’deki Bazı Orman Fidanlıklarında  Fungusların      Neden Olduğu Hastalıklar Üzerinde Çalışmalar. Düzce Üniversitesi, Ormancılık Dergisi. Cilt 6, Sayı 2.  Sayfa: 1–10. 

  • Erler, F., Katırcıoğlu Y. Z. 2010. Kültür Mantarı Zararlı ve Hastalıklarıyla Entegre Mücadele (Kültür Mantarı Yetiştiriciliği) Ders Notu Yayın No:15. Akdeniz Ünv. Ziraat Fak. Basım Ünitesi 61 s.

 • Aşkın, A., Y.Z. Katırcıoğlu. 2009. Domates Fideliklerinde Çökerten Hastalığına Neden Olan Pythium deliense’ye Karşı Florasan Pseudomonasların Etkisinin Belirlenmesi.Bitki Koruma Bülteni Cilt: 49 No:4 Sayfa 169-182. Ankara.
 • Akıllı, S.,Y.Z. Katırcıoğlu and S. Maden. 2009. Kestane Kanseri Etmeni Cryphonectria parasitica’ nın Karadeniz Bölgesindeki Vejetatif Uyum Tipleri ve Hipovirülensliği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt I, sayfa 249-254. 5-7 Kasım 2009, Bartın.
 • Akıllı, S.,Y.Z. Katırcıoğlu and S. Maden. 2009. Vegetative compatibility types of Cryphonectria parasitica, causal agent of Chestnut Blight, in the Black Sea Region, Turkey. Forest Pathology, (39) 390-396.
 • Akıllı, S.,Y.Z. Katırcıoğlu and S. Maden. 2009 Chestnut Cankers in Black Sea Region of Turkey. Proceedings of International Workshop on Chestnut Management in Mediterranean Countries, Acta Hort. 815, 247-252.
 • Aşkın, A., Y.Z. Katırcıoğlu. 2009. Domates Fideliklerinde Çökerten Hastalığına Neden Olan Pythium deliense’ye Florasan Pseudomonasların Etkisinin Belirlenmesi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri. 334. 15-18 temmuz 2009.Van.
 • Aydın, G., Y.Z. Katırcıoğlu., Z. Sağel. 2009. Mutant Nohut Hatlarının Ülkemizdeki Mevcut Nohut Antraknozu ( Ascochyta rabiei( Pass.) Labr. ) Irklarına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildiri Özetleri 194. 15-18 temmuz 2009.Van.
 • Aktaş, H., Y.Z. Katırcıoğlu, 2008. Bazı Buğday ve Arpa Çeşit ve Hatlarının Önemli Bazı Fungal Patojenlere Karşı Reaksiyonları. Tarım Bilimleri Dergisi, 14(4) 381-385.
 • Akıllı, S. Y.Z Katırcıoğlu and S. Maden, 2008. First Report Of Fusicoccum aesculi Causing Dieback On Sweet Chestnut (Castanea sativa Mill.) in Black Sea Cost of Turkey. Journal of Plant Pathology. 90 (1), 144.
 • •Demirci, A., Y.Z. Katırcıoğlu, G. Karaca, 2007. Ankara İli Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan İlçelerinde Domates Fidelerindeki Çökerten Etmenlerinin Tespiti ve Patojenite Durumları.Türkiye II. Bitki Koruma Kongres Bildirileri. 27-29 Ağustos 2007 Isparta.285.
 • Kavak, H., Y.Z. Katırcıoğlu, B. Bükün., 2007. Hirschfeldia incana, a new host report for white blister caused by Albugu candida in Turkey. Australasian Plant Disease Notes, 2, 149.
 • Akıllı, S., Y.Z. Katırcıoğlu, 2006. Türkiye’de Ağaçlandırma Çalışmalarında Kullanılan Bazı İğne Yapraklı Orman Ağaçları Tohumlarında Fungal Floranın Tespiti. Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Cilt: 6 No: 1 63-73.
 • Demirci, A., Y.Z. Katırcıoğlu, 2006. Rizobakteriler Tarafından Hastalık Baskılama Mekanizması Olarak Uyarılmış Sistemik Dayanıklılık. Türkiye III. Organik Tarım Sempozyumu. 1-4 Kasım 2006 Yalova.
 • Karahan, A., Y. Z. Katırcıoğlu, 2006. Streptomyces Türlerinin Patojenitesinde Patates Mini Yumrularının Kullanımı. IV. Ulusal Patates Kongresi 6-8 Eylül 2006. Bildiriler Kitabı. Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Niğde. 271-278.
 • Turgay,E.B., Y.Z.Katırcıoğlu, 2005. Orta Anadolu tarım işletmelerinde arpa tohumlarındaki fungusların tespiti. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi 9-11 kasım 2005 Adana.
 • Demirci, A., Y.Z. Katırcıoğlu, F. Demirci.,2005 .Triazole grubu fungisitlerin bazıönemli antagonist funguslar ve non- patogen Fusarium oxysporum( Schlecht) un in vitro’da gelişmesine etkileri üzerine araştırmalar. Bitki Koruma Bülteni, 2002, 42(1-4):53-65.
 • Katırcıoğlu,Y.Z., Aktaş, H., 2005. Fitopatolojik Terimler Sözlüğü. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1547 Yardımcı Ders Kitabı : 500 Ankara 61 s.
 • Kavak, H., Katırcıoğlu, Y.Z. 2005. Effects of Different Sowing Frequencies on Barley Leaf Scald and Some Yield Components. Pakistan Journal of Biological Sciences 8(4) 662-664.
 • Karakaya, A., Katırcıoğlu, Y.Z. and Aktaş, H., 2004. Studies on the Biology of Drechslera teres Under Ankara Conditions. Tarım Bilimleri Dergisi( Journal of Agricultural Sciences). 10 (2) 133-135.
 • Kavak, H., Katırcıoğlu, Y.Z. 2002. Determination of Some Barley Cultivars to Rhynchosporium secalis Depending Upon Different Inoculation Sources and Methods J. Turk. Phytopath., Vol. 31 (3) 117-124.
 • • Aydın, G., Katırcıoğlu, Y.Z., Sağel, Z., 2001. Mutant Nohut Hatlarının Nohut Antraknozuna( Ascochyta rabiei ( Pass.)Labr.) Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi 3-8 Eylül 2001.Tekirdağ. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No: 45 475-485.
 • Seçer, E., Katırcıoğlu, Y.Z. 2000. Vorkommen von Aspergillus-Spezies an gelagerten Weizenkörner.(Occurence of Aspergillus-Species on Stored Wheat Kernels) 52. Deutsche Pflanzenschutztagung in Freising-Weihenstephan 9-12 Oktober 2000 340.
 • Kavak, H., Katırcıoğlu, Y.Z. 1999. Arpa Yaprak Lekesi Etmeni ( Rhynchosporium secalis (Oud.) Davis)’nin Şanlı Urfa Merkez ve İlçelerinde Yaygınlık Oranı ve Enfeksiyon Şiddetinin Ölçülmesi Üzerine Araştırmalar. GAP I. Tarım Kongresi Tebliğleri 26-28 Mayıs . 125-128.
 • Baştaş, K., Katırcıoğlu,Y.Z. 1999. Studies on Fire Blight (Erwinia amylovora (Burr.) Winslow et al.) on Pome Trees in Konya Province in Turkey. “Proceeding of the Eight International Workshop on Fire Blight” Acta Horticulture 489. ISHS 111-114.
 • Aksoy,H.M., Katırcıoğlu, Y.Z. 1998. Studies on the Effectiveness of Spreader-Sticker Added Diniconazol Against Rose Rust(Phragmium mucronatum(Pers.) Schlect.) on Oil Bearing Roses in Isparta Province. Tur. J.of Agriculture and Forestry.TÜBİTAK. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi Vol. 22(6) 579-583.
 • Tor,E., Katırcıoğlu,Y.Z. 1998. Ünye Çimento Fabrikası Bacalarından Değişik Zamanlarda Alınan Toz Örneklerinin Değişik Fındık Çeşitlerinde Polen Çimlenmesine Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Türkiye VIII.Fitopatoloji Kongresi Bildirileri.Ankara Üniversitesi Basımevi.Ankara 421-425.
 • Erdiller, G., Smith, C.J., Dolar,S., Akbaş,B., Katırcıoğlu Y.Z.,Elibüyük,İ.Ö.,Seçer,E.,1998. Ascochyta rabiei’ye Dayanıklı ve Duyarlı Nohut Çeşitlerinde Beta 1,3 Glucanase ve Chitinase Aktivitelerinin Belirlenmesi.TürkiyeVIII. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri Ankara Üniversitesi Basımevi Ankara.95-100.
 • Kavak,H., Katırcıoğlu Y.Z. 1998. Arpa Yaprak Yanıklığının(Rhynchosporium secalis(Oud.) Davis) Arpada Farklı Enfeksiyon Şiddetine Bağlı Olarak Meydana Getirdiği Verim Kayıplarının Belirlenmesi. Türkiye VIII. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara 34-38.
 • Katırcıoğlu, Y.Z., 1995 Aflatoxin, Aflatoxin Oluşumunu Etkileyen Faktörler ve Alınması Gereken Önlemler. Hasad Dergisi (119) 46-47 (120) 24-25
 • Katırcıoğlu, Y.Z., 1995. Bitki Korumada Kültürel Mücadele. Karınca 61(699)51-53.
 • Aydın,G.,Katırcıoğlu Y.Z.,1995. Determination of the Reactions of Some Carnation Cultivars Against Carnation Rust (Uromyces caryophyllinus (Schr.) Wint.),The J.of Turk.Phytopat. 24(1) 23-28.
 • Katırcıoğlu, Y.Z. 1995. Isparta İlinde Yetiştirilen Yağ Güllerinde Görülen Pas Hastalığı (Phragmidium Mucronatum (Pers) Schlecht)’nın Biyolojisi ve Savaşımı Üzerinde Bazı Araştırmalar. A.Ü. Ziraat Fak.Yayın No:1413 Bilimsel Araştırma ve İncelemeler 789 Ankara 46s.
 • Katırcıoğlu, Y.Z. 1994. Bitkilere Zararlı Partiküler Hava Kirleticilerinin Spektrofotometrik Yöntemle Tespiti. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 3(3-4) 145-159.
 • Katırcıoğlu, Y.Z. 1994. Çeşitli Bölgelerden Temin Edilen Bazı Fasulye Örneklerinin Bazı Fasulye Pası (Uromyces appendiculatus (Pers.) Unger) İzolatlarına Karşı Reaksiyonlarının Saptanması. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 3(3-4) 129-145.
 • Aksoy, H. M., Katırcıoğlu, Y.Z. 1994. Bitki Koruma Alanında Kullanılan Adjuvantlar . A.Ü Ziraat Fak.Yayın No:1378 Derleme 63 Ankara 14 s.
 • Karahan, A., Katırcıoğlu Y.Z. 1993. Occurence and Distribution of Fungal Diseases on Lentil in Ankara Province, The J. of Turk. Phytopat. 22(1), 27-33.
 • Katırcıoğlu, Y.Z. 1992. Obur Gergedan Böceklerini Yiyen Fungus.Biyoteknoloji Haber Bülteni. 5(1) 2-3 (News Scienstist. 3 Kasım 1990’dan çeviri).
 • Katırcıoğlu, Y.Z. 1992.Böcek Öldüren Pamuk Tarla Testlerinden Geçiyor. Biyoteknoloji Haber Bülteni. 5(1) 2 (Chemical and Engineering News 29 Ekim 1990’dan çeviri).
 • Katırcıoğlu, Y.Z. 1991. Patatesler ve Bezelyeler Zararlılara Yem Olmakta.Biyoteknoloji Haber Bülteni 4(1-2) 6 (New Scientist 8 Eylül 1990’dan çeviri).
 • Katırcıoğlu, Y.Z. 1991. Bio-insektisit Kullanımı A.B.D.’de yaygınlaştı.Biyoteknoloji Haber Bülteni 4 (1-2) 6 (European Chemicals News 1 Ekim 1990’dan çeviri).
 • Katırcıoğlu, Y.Z. 1991. Mısır Kurşunları. Biyoteknoloji Haber Bülteni 4(1-2) 6 (European Chemicals News 3 Eylül 1990’dan çeviri).
 • Katırcıoğlu, Y.Z. 1991. Kanola’da Yabancıot Mücadelesinde Yeni Gelişme. Biyoteknoloji Haber Bülteni 4(1-2) 5..
 • Basım, H., Katırcıoğlu, Y.Z. 1990. Bazı Bacillus subtilis İzolatlarının Önemli Bazı Bitki Patojeni Funguslara Karşı In vitro’da Antagonistik Etkilerinin Araştırılması. Türkiye II. Biyolojik Mücadele Kongresi Bildirileri. Entomoloji Derneği Yayınları No:4 İzmir, 109-118.
 • İren, S., Katırcıoğlu, Y.Z. 1989. Uygulamalı Mikoloji. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No:1126 Yardımcı Ders Kitabı No: 322 Ankara 136 s.
 • İren, S., Maden, S., Katırcıoğlu, Y.Z., Erzurum, K. 1988. Trichoderma species Determined in Turkey” Türkiye’de Saptanan Trichoderma Türleri” V. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Tebliğ Özetleri. The J. ofTurk. Phytopat. 17(3) 107
 • Katırcıoğlu, Y.Z., İren, S. 1988. Çimento Fırın Tozlarının Elma ve Fasulye Bitkilerinin Fotosentezine Olan Olumsuz Etkileri. Çevre 6 31-44.
 • Katırcıoğlu, Y.Z., İren, S.1988. Hava Kirliliğinin Bitki Hastalık ve Zararlılarına Olan Etkileri. Çevre (6) 9-17.
 • İren, S., Katırcıoğlu, Y.Z. 1987. Bazı Fungisitlerin Sclerotium rolfsii Sacc. ‘ ye laboratuvar ve Sera Koşullarında Etkilerinin Araştırılması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı 38(1-2) 13-29.
 • Katırcıoğlu, Y.Z., Gürcan, A. 1987. Prefabrik Konutların İç Yüzeylerinde Gelişen Mikroorganizmaların Tespiti ve Önlenmesi, Üzerine Araştırmalar. Mikrobiyoloji Bülteni. 21(1) 55-62.
 • Kansu, İ.A., İren, S., Özer, M., Maden, S., Çobanoğlu, S., Katırcıoğlu, Y.Z., Gürkan, O., Kahveci, E.,Emekçi, M. 1986. Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Yolları. G.A.P.Tarımsal Kalkınma Simpozyumu18-21 Kasım Ankara 283-303.
 • Katırcıoğlu, Y.Z., İren, S. 1986. Çimento Fırın Tozlarının Elma ve Fasulye Yapraklarının Anatomisine ve Sürgünlerinin Morfolojisine Etkileri. Ulusal Çevre Sempozyumu Tebliğ Metinleri 12-15 Kasım 1984 Adana. Tübitak Yayınları No: 623 Debçağ Seri No: 12, 28-39.
 • İren , S., Katırcıoğlu Y.Z. 1984. Çorum Çimento Fabrikası Bacalarından Tozların Bazı Kültür Bitkilerinin Sağlığına Etkileri Üzerinde Araştırmalar, Doğa Bilim Dergisi D2 8(2) 147-159.