PROF.DR. ZİYA KENAN BİLİCİ    
Adı : ZİYA KENAN
Soyadı : BİLİCİ
E-posta : kbilici@ankara.edu.tr, kenanbilici@gmail.com
Tel : 0 (312) 310 72 71
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


YAYINLAR LİSTESİ

A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER :

A1. BİLİCİ, Z.K., “A German Token Uncovered During the Alanya Citadel Excavations”, Adalya, No.VIII, İstanbul.2005, s.351-353, 356.

A2. BİLİCİ, Z.K., “Alanya-Selçuklu Sarayı Kazılarında Bulunan Alçı Bezeme Parçaları Üzerine Bazı Gözlemler (Some Observations on the Stucco Decorative Fragments Uncovered in the Alanya-Seljukid Palace Excavations), Adalya, No.XIII, İstanbul. 2010, s.405-416.

B. ULUSLARARASI KİTAPLARDA BÖLÜMLER :

B1. BİLİCİ, Z.K., “Bronze Door-Knockers of Cizre Great Mosque: A New Example”,  Ērān Ud Anērān, Studies Presented to Boris Il’ič Maršak on the Occasion of His 70th Birthday, Eds. M.Compareti-P.Raffetta-G.Scarcia, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia. 2006, s.111-122.

B2. BİLİCİ, Z.K., “An Archaeological Approach to the Cultural and Political Background of East-Mediterranean: Alâiyye and its Periphery”, Centru Şı Margine La MareaMediteranã, Filosofie Politică Şı Realitate Internatională, Bucureşti.2009, s.183-197.

C. ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

C1. BİLİCİ, Z.K., "17.Yüzyıla Ait Mahkeme Sicillerindeki Konya-Alâeddin Camii'nde Yapılan Onarımlarla İlgili Kayıtlar", V.Araştırma Sonuçları Toplantısı, I, Ankara.1988, s.91-97.

C2. BİLİCİ, Z.K., "Antalya Müzesi'ndeki Bir Selçuklu Kitâbesi Üzerine Düşünceler", Antalya 3.Selçuklu Semineri (Bildiriler), İstanbul.1989, s. 45-49.

C3. BİLİCİ, Z.K., "Karaman'da İbrahim Bey İmareti'ne Bitişik Türbe ve Tarihlendirilmesi Problemi", X.Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, IV, Ankara.1994, s. 2337-2347.

C4. BİLİCİ, Z.K., "Kastamonu "Balkapanı Hanı": Tarihlendirilmesi ve Restitüsyonu Problemi", 9.Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, I, Ankara.1995, s. 379-383.

C5. BİLİCİ, Z.K., “Orhun Anıtlarında 1997 Yılında Yapılan Çalışmalar: İlk Rapor”, Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi, I, Ankara.1999, s. 115-124.

C6. BİLİCİ, Z.K.,  “13.Yüzyılda Kastamonu: Ortaçağ Kent Dokusu Üzerine Bazı Belirlemeler”, Birinci Kastamonu  Kültür Sempozyumu Bildirileri, Kastamonu. 2001, s. 81-88.

C7. BİLİCİ, Z.K., “Alanya Örneğinde Ortaçağ Arkeolojisinin Sorunları”, V.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu, (Hacettepe Üniversitesi),  Ankara. 2001, s.99-106.

C8. BİLİCİ, Z.K., “Alanya-Kızıl Kule ile Tersane Arasındaki Deniz Suru Üzerinde Bazı Tesbitler-I”, I.Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Konya. 2001, s.163-167.

C9. BİLİCİ, Z.K., “Kastamonu-İsmail Bey Camii’ndeki Duvar Resimleri”,  Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu, Prof.Dr.Gönül Öney’e Armağan, Bildiriler, İzmir.2002, s.131-137.

C10. BİLİCİ, Z.K., “Alanya Kalesi Örneğinde Ortaçağ Arkeolojisinin Geleceğine Yönelik Kaygılar”, Fen Edebiyat Dergisi, VIII.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (26-28 Nisan 2004/Sakarya), 7/1, Sakarya. 2005, s.92-97.

C11. BİLİCİ, Z.K., “An Archaeological Approach on Some Human Statues in the Orkhun Monuments in Mongolia”,  XIV.Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan  Bildiriler,  III,  Ankara.2005, s.551-559.

C12. BİLİCİ, Z.K., “A Brief Evaluation on Early Turkish Art Historiography: Looking at Asia”, I.Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Bildiriler, I, Ed.F.Türkmen-G.Gülsevin, Ankara. 2007, 391-395.

C13. BİLİCİ, Z.K., “Alanya Kalesi Kazılarından Çıkan Bir Grup Sikke Üzerine Bazı Düşünceler”, XI.Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (17-19 Ekim 2007, İZMİR), Bildiriler,  Ed.H.Uçar,  İzmir. 2009, s.57-63.

C14. ARIK, M.O.-BİLİCİ, Z.K., “Alanya Kalesi 2007 Yılı Çalışmaları”, 30.Kazı Sonuçları Toplantısı, (26-30 Mayıs 2008, Ankara), 4.Cilt, Ankara.2009, s.15-24.

C15. BİLİCİ, Z.K., “İstanbul- Heybeliada’daki Mekteb-i Bahriye-i Şâhane Kışlası’nın İnşaat Aşamaları Üzerine Bazı Gözlemler”, XIII.Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (14-16 Ekim 2009, DENİZLİ), İstanbul.2010, s.105-121.

C16. BİLİCİ, Z.K., “Alanya-Tophane Mahallesi Konutlarındaki Onarımlar Üzerine: Quo Vadis?”, XII.Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu (15-17 Ekim 2008, ÇANAKKALE), İzmir.2010, s. 149-153.

C17. BİLİCİ, Z.K., “New Discoveries in Alanya Castle: Ship-graffiti and some comments on shipping in the Eastern Mediterranean”, Making Waves in the Mediterranean, Sulle Onde del Mediterraneo, Proceedings of the 2nd MMHN Conference (Messina - Taormina, 4-7 May 2006), Ed.by: M. D’Angelo- G. Harlaftis- C.Vassallo, Istituto di Studi Storici “Gaetano Salvemini” , Messina.2010, pp. 181-192.

C18. BİLİCİ, Z.K., “Şehr-i Filiboz Kal‘a-i Kadîm ve Şehr-i Azîm”: Evliya Çelebi’nin Gözünden Filibe’de Mimari”, Kültürlerarası Kavşakta Bulgaristan ve Türkiye: Dil, Tarih ve Edebiyat Çalıştayı-I (6-8 Ekim 2011, Plovdiv Üniversitesi, BULGARİSTAN) Filibe, 2012, s.52-58.

C19. BİLİCİ, Z.K., “Kaybolan Bellek ya da Dağınık Mazi: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin İnşaat Sürecine İlişkin Bazı Saptamalar”, Tarihte Ankara Uluslararası Sempozyumu, Bildiriler, 2.Cilt, Ankara.2012, s.951-962.

C20. BİLİCİ, Z.K., "Filibe'de Osmanlı Çağı Konut Mimarlığına İlişkin Bazı İzlenimler", Kültürlerarası Kavşakta Bulgaristan ve Türkiye: Dil, Tarih ve Edebiyat Çalıştayı-III (10-12 Ekim 2013, Plovdiv Üniversitesi, BULGARİSTAN) Filibe, 2014, s.138-140.

D. DİĞER YAYINLAR :

I- MAKALELER:

DI.1. BİLİCİ, Z.K., "Anadolu Taş Tezyinatında Hayvan Üslûbu (Erken Devir Örnekleri Üzerine Bir Deneme)", Arkeoloji-Sanat Tarihi Dergisi, II, İzmir.1983, s.19-27.

DI.2. BİLİCİ, Z.K., "Osman Hamdi Bey'in Tablolarında Karamanoğlu Anıtlarına Ait Tarihî Malzeme", Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:I, Sayı:I, Ankara.1985, s.117-140.

DI.3. BİLİCİ, Z.K., "Karamanoğlu Alâeddinbey Türbesi", Vakıflar Dergisi, XIX, Ankara. 1985, s.271-276.

DI.4. BİLİCİ, Z.K., "Anadolu Türk Süsleme Sanatında Bazı Terminolojik Problemler", Ankara Sanat, Sayı 238, Ankara.1986, s.27-28.

DI.5. BİLİCİ, Z.K., "Pop",(S.Wilson'ın POP, London.1974, pp.,4-5'den çeviri), Artist , Sayı:1, Ankara.1986, s.32.

DI.6. BİLİCİ, Z.K., "Karamanoğlu Beyliği'ne Ait Bir Kitâbenin Tarihî Önemi", Türk Dili ve Yunus Emre, Sayı:5, Karaman-Konya.1986, s.19-30.

DI.7. BİLİCİ, Z.K., "Bir Seyyahın Gözüyle 19.Yüzyılda Karaman'daki Anıtlar", Milli Kültür, Sayı:56, Ankara.1987, s.78-81.

DI.8. BİLİCİ, Z.K., "Beylikler Devri Ahşap İşçiliğine Bir Örnek", Mavi Ankara Sanat, Sayı:251, Ankara. 1987, s.23-25.

DI.9. BİLİCİ, Z.K., "Considerations on the façade of the Hasbey-Darülhuffaz in Konya", The 8th International Congress of Turkish Art (26th September-1st October 1987-CAIRO),p.69. (Bildiri özeti)

DI.10. BİLİCİ, Z.K., "Kastamonu ve Kasabaköy'deki İki Eseriyle Nakkaş Abdullah bin Mahmud ve Sanat Tarihimizdeki Yeri", Vakıflar Dergisi, XX, Ankara.1988, s.85-94.

DI.11.BİLİCİ,Z.K., "Karaman'daki İmaret Çeşmesi İle İlgili Bazı Gözlemler", D.T.C.Fakültesi Dergisi, Cilt: XXXII, Sayı:1-2, Ankara.1988, s.105-125.

DI.12. BİLİCİ, Z.K., "Eski Eser Tahribatı ve Sanat Tarihi Araştırmalarında Yarattığı Sorunlar", D.T.C. Fakültesi Dergisi, Cilt:XXXIV, Sayı:1-2, Ankara. 1990, s.349-352.

DI.13. BİLİCİ, Z.K., "Kastamonu Şehir Merkezinin Teşekkülünde Ticaret Yapılarının Rolü", IX.Vakıf Haftası Kitabı, Ankara.1992, s.311-320.

DI.14. BİLİCİ, Z.K., "Seyahatnâmelerde Alanya", Prof.Dr.Yılmaz Önge Armağanı, Konya. 1993, s.307-318.

DI.15. BİLİCİ, Z.K., "Cizre Ulu Camisi Kapı Tokmaklarının İkonografik ve Kronolojik Değeri Üzerine Bir Etüd", Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar, Ankara.1993, s.73-86.

DI.16. BİLİCİ, Z.K., "Kastamonu'da Türk Devri Mimarlık Eserleri", Kültür ve Sanat (Kastamonu Özel Sayısı), Sayı 27 (Eylül 1995), Ankara.1995, s.5-8.

DI.17. BİLİCİ, Z.K., "Alanya Kalesi Kazısından Çıkan Bir Duvar Çinisinin Önemi", Adalya, No.I, İstanbul.1996, s.87-94.

DI.18. BİLİCİ, Z.K., “Alanya’nın Fethi Meselesi: Bir Tesbit”, Adalya, No.IV/ 1999-2000, İstanbul. 2000, s.287- 290 (İngilizce özet; s., 291-292).

DI.19. BİLİCİ, Z.K., “Anadolu’da Selçuklu Dönemi Sanat Ortamı”, Türkler, 7, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara. 2002, s.748-754.

DI.20. BİLİCİ, Z.K., “Köprüpazar (Belkıs) Köprüsü Kitâbesi Üzerine”, Adalya, No: V/7, 2001-2002, İstanbul. 2002, s.173-185.

DI.21.BİLİCİ,Z.K., “Kastamonu-İsmail Bey Camii’ndeki Duvar Resimleri”,  Uluslararası Sanat Tarihi Sempozyumu, Prof.Dr.Gönül Öney’e Armağan, Bildiriler, İzmir.2002, s.131-137.

DI.22. BİLİCİ, Z.K., “İmparatorluktan Cumhuriyet’e: İstanbul ve Ankara’da Mimarlığın Kısa Öyküsü (1900-1950)”, İstanbul-Şehir ve Medeniyet, İstanbul. 2004, s.97-106.

DI.23. BİLİCİ, Z.K., "Alanya Kalesi'nin Korunması Sorunu", Alanya Tarih ve Kültür Seminerleri, III, 2004, s.51-52.

DI.24. BİLİCİ, Z.K., “Alanya Kalesi Örneğinde Bir Kazı-Alan İdareciliği Modeli”, Alanya Tarih ve Kültür Seminerleri, III, 2004, s.595-596.

DI.25.BİLİCİ, Z.K., “Islamic Archaeology: An Orientalistic Rhetoric?”, The First International Congress on Islamic Archaeology, (8-10 April 2005, İSTANBUL) sunulan bildiri. (Abstracts, p.51).(Bildiri Özeti)

DI.26. BİLİCİ, Z.K., “Yazılı Belgeler-Maddi Kanıtlar: Selçuklu Arkeolojisi’nin Tarihsel Kaynakları”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, 2, Ed.A.U.Peker-Z.K.BİLİCİ, Ankara. 2006, s.15-21.

DI.27. BİLİCİ, Z.K., “Türk Neo-Klasisizmi: Osmanlı ve Cumhuriyet’te “Milli Üslûp” Arayışları”, Sanat ve Klasik, İstanbul. 2006, s.87-96.

DI.28. BİLİCİ, Z.K., “Selçuklu ve Beylikler Çağında Kastamonu (Ortaçağ Kent Fiziği Üzerine Belirlemeler)”, Sanat Tarihi Araştırmaları, Prof.Dr.Haşim Karpuz’a Armağan, Ed.M.Denktaş-O.Eravşar, Konya. 2007, s.93-103.

DI.29. BİLİCİ, Z.K., “Kızılkule-Tersane-Tophane Ekseni Projesi: İlk Arkeolojik Rapor”, Alanya Tarih ve Kültür Seminerleri, IV, 2007, s.175-177.

DI.30. BİLİCİ, Z.K., “Şarapsa (Serapsu) Han”, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, Ed.H.Acun, Ankara.2007, s.393-401.

DI.31. BİLİCİ, Z.K., “Alanya: Selçuklu Arkeolojisinin Kentsel Mekânı”, Konya Kitabı, X, Rüçhan Arık-M.Oluş Arık’a Armağan, Ed.H.Karpuz-O.Eravşar, Konya. 2007, s.161-166.

DI.32. ARIK,M.O- BİLİCİ, Z.K., “Alanya Kalesi 2007 Yılı Çalışmaları”, Anmed-Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri (2008-6), Antalya.2008, s.1-5.

DI.33. BİLİCİ, Z.K., “Alaiye (Alanya): Selçuklu Liman Kenti”, NTV Tarih, Sayı:6 (Temmuz 2009), İstanbul. 2009, s.32.

DI.34. BİLİCİ, Z.K., “Ardanuç-Gevhernik Kalesi Üzerine Bazı Gözlemler”, Anadolu Kültürlerinde Süreklilik ve Değişim, Dr.A.Mine Kadiroğlu’na Armağan, Editörler: A.C.Erel-B.İşler-N.Peker-G.Sağır, Ankara.2011, s.135-158.

DI.35. BİLİCİ, Z.K., “Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi: Bir Yapım Öyküsü Üzerine Yeniden Düşünmek”, Ankara’nın Dergisi, Sayı:1 (Mart 2012), s.46-50.

DI.36. BİLİCİ, Z.K., “Eğirdir Kalesi Üzerine Bazı Gözlemler-I”, Sanat Tarihi Dergisi,  Sayı:1, Cilt 21, İzmir (Nisan 2012) 2013, s.11-37.

DI.37. BİLİCİ, Z.K., “Kargı Han ve Hamamı Üzerine” Sanat Tarihi Dergisi, Selçuk Mülayim’e Armağan I, Cilt: XXII, Sayı: I (Nisan 2013), İzmir.2014, s. 71-88.

DI.38. BİLİCİ, Z.K., “D.T.C.F.: Bir Mimar ve Eğitimde Alman Bilim Kadrosu/Ekolü”, Ankara Üniversitesi'nin Kuruluş Yıllarındaki Yabancı Bilim İnsanları, Türk-Alman Bilim Yılı Açılış Toplantısı (6 Mart 2014-ANKARA), Ankara. 2015, s., 137- 144.

DI.39. BİLİCİ, Z.K., "Tarihî Mekânlarımız- Mekânlarımızın Tarihi I: Fen Fakültesi- Tandoğan Yerleşkesi Üzerine Notlar", Ankara Üniversitesi Bülten, Sayı: 181 (01-31 Ocak 2015), s.16-17.

DI.40. BİLİCİ, Z.K., "Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Eğitim-Öğretimde Alman Bilim Kadrosu (1936-1970)", İkinci Vatan ve Ankara Üniversitesi (1933-1970), Ed.K.Karakütük, Ankara. 2016, s., 235-266.

II- KİTAPLAR:

DII.1. 1915 Alanya Belediyesi Encümen Kararları Defteri, Antalya. 2003. (Çeviri:Z.K.BİLİCİ)

DII.2. 1928/29 Alanya Belediyesi Encümen Kararları Defteri, Antalya. 2004. (Çeviri: Z.K.BİLİCİ)

DII.3. BİLİCİ, Z.K., Kalenin Gemileri, Alanya Kalesi’ndeki Gemi Graffitileri, The Ships of the Castleİstanbul. 2008.

DII.4.  BİLİCİ, Z.K., Anadolu Selçuklu Çağı Mirası, The Heritage of Anatolian Seljuk EraCilt 1-2-3, Ankara. 2016.

DII.5. BİLİCİ, Z.K., Cam Negatiflerde İstanbul'un İzleri, İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e, Traces of Istanbul on Glass Plate Negatives, Ankara.2017.

E. YAYIMLANMAMIŞ BİLDİRİLER, BİLİMSEL RAPORLAR VE KONFERANSLAR:

I-BİLDİRİLER

EI.1. BİLİCİ, Z.K., "Konya-Hasbey Darülhuffâzı'nın Ön Cephesi Üzerine Düşünceler", D.T.C.F. II.Araştırma Sonuçları Toplantısı (11-15 Ocak 1988-ANKARA)'nda sunulan bildiri. 

EI.2. BİLİCİ, Z.K., "Bazı Arşiv Belgelerinde Kastamonu'daki Anıtlarla İlgili Bilgiler", XI.Sanat Tarihi Araştırmaları Haberleşme Semineri (Topkapı Sarayı Müzesi,3-7 Haziran 1991-İSTANBUL)'nde sunulan bildiri.

EI.3. BİLİCİ, Z.K., "Kastamonu'da 'İsa Dede Türbesi' Denilen Eyvan Türbe Hakkında Bazı Düşünceler", D.T.C.F. V.Araştırma Sonuçları Toplantısı (25-28 Mart 1991-ANKARA)'nda sunulan bildiri. 

EI.4. BİLİCİ, Z.K., "Uluborlu-İlk Rapor", Göller Bölgesi Tarih, Kültür ve Arkeoloji Sempozyumu (12-13 Kasım 1994-ANKARA)'nda sunulan bildiri. 

EI.5. BİLİCİ, Z.K., “Moğolistan: Orhun Anıtlarında Yapılan Çalışmalar”, III.Ortaçağ ve Türk Dünyasına Yönelik Kazılar Sempozyumu (12-13 Nisan 1999-ANKARA)’nda sunulan bildiri. 

EI.6. BİLİCİ, Z.K., “Asya’da Şehir ve Kültür:III.Binde Yeni Fırsatlar ve Perspektifler”(City and Culture in Asia: The New Opportunities and Perspectives at 3rd Millenium), Oş 3000 Kutlamaları-Tarihî Perspektif İçinde Oş ve Fergana Kongresi (29-30 Eylül 1999, Bişkek-KIRGIZİSTAN)’nde sunulan bildiri. 

EI.7. BİLİCİ, Z.K., “Alanya Kalesi Kazısında Çıkan Alçı Fragmanlar”, Ortaçağ’da Anadolu Semineri (Ankara, 8-9 Mayıs 2000,ANKARA)’nde sunulan bildiri. 

EI.8. BİLİCİ, Z.K., “Yazılı Kaynaklar-Arkeolojik Bulgular: Selçuklu Mimarlık Tarihi Yazıcılığı İçin Düşünceler”, Türkiye’de Sanat ve Mimarlık Tarihçiliği Sorunları Sempozyumu (4-6 Nisan 2005, KAYSERİ)’nda sunulan bildiri.

EI.9. BİLİCİ, Z.K., “Asya’da ‘Zaman ve Mekân’: Yeni Fırsatlar, Perspektifler”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2005 (07-11 Haziran 2005, ANKARA)’de sunulan bildiri. 

EI.10. BİLİCİ, Z.K., “Ottoman Alâ’iyye: New Archaeological Evidences of the Relations between  Spanish and Ottoman Maritime in the Eastern Mediterranean”, III Congrés d’Història Marítima de Catalunya (22-24 Kasım 2006, Barselona-İSPANYA)’da sunulan bildiri. 

EI.11. BİLİCİ, Z.K., “Alanya: Bir Selçuklu Deniz-Üssü ve Liman Kenti”, Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu (7-8 Ekim 2008, KONYA)’nda sunulan bildiri.

EI.12. BİLİCİ, Z.K., “Asya Rönesansı: Timur Çağının Mimarlık Mirasını Anlamak”, Tarihselden Moderne Özbekistan: Timur Dönemi ve Sonrası Kaynak Araştırmaları Sempozyumu (13-17 Temmuz 2009, ANKARA)’nda sunulan bildiri.

EI.13.BİLİCİ, Z.K.,  “Türkler ve Orta Asya Sorunsalı: Arkeolojik ve Sanat Tarihsel Bir Yorum”, Türkler ve Bilim, Dünden Yarına-Bilgi Şöleni (6-11 Ekim 2010, ANKARA, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)’nde sunulan bildiri.

EI.14. BİLİCİ, Z.K., “ The Archaeological Witnesses of the Post-Medieval sea-trade in Eastern Mediterranean: The Alanya Case (Turkey)”,  O Mar - Patrimónios, Usos e Representações/The Sea-Heritage, Uses and Representations, CITCEM  (Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória) tarafından 20-22 Ekim 2011 tarihleri arasında Porto- Faculdade de Letras’da düzenlenen sempozyumda sunulan bildiri.

EI.15. BİLİCİ, Z.K., “Tüketim Arkeolojisi’nin Yazılı ve Maddi Kanıtları: Osmanlı Çağında Seramik Eşyanın Akdeniz’deki Dolaşımı Üzerine Bazı Düşünceler”, Mediterra 2011-Uluslararası Katılımlı Akdeniz’de Seramik Kültürü Sempozyumu (14-16 Kasım 2011, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, ANTALYA)’nda sunulan bildiri.

EI.16. BİLİCİ, Z.K., “Muhayyel Tarihi Sorgulamak: Uzunköprü-Park Çeşmesi ya da Cisr-i Ergene’nin İnşa Kitâbesi Meselesi”, Uluslararası  Katılımlı XVI. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (18-20 Ekim 2012, SİVAS)’nda sunulan bildiri.

EI.17. BİLİCİ, Z.K., "Cumhuriyet Türkiyesinin Yarım Kalan Hayali: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Binası Üzerine Bazı Düşünceler", XVII. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (02-05 Ekim 2013, İSTANBUL)'da sunulan bildiri.

EI.18. BİLİCİ, Z.K., "Müstâkbel Üniversite ya da 1930'ların Türkiyesi'nde Bir Hayalin İnşası: Bruno Taut ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi", Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Sempozyumu (07-08 Ekim 2013, ANKARA)'da sunulan bildiri. 

EI.19. BİLİCİ, Z.K., “Merv-Sultan Alparslan Projesi: Tarihî Kaynaklar ve Arkeolojik Tespitler/İlk Rapor”, Sultan Alparslan ve Merv Tarihi Kaynaklar ve Araştırmalar Uluslararası Çalıştayı I (5-6 Mayıs 2014-ANKARA)’de sunulan bildiri.

II- BİLİMSEL RAPORLAR:

EII.1. Alanya-İçkale Selçuklu Sarayı, (Restitüsyon) Dönemleme Çalışması Raporu, Ankara, 2000.

EII.2. Antalya-Alanya Tersane ve Tophane Yapıları Belgeleme-Dönemleme Çalışmaları ve Koruma-Onarım Projesi, Dönemleme Çalışması Raporu, Ankara, 2002. 

EII.3. Rumkale: Tarihsel Araştırma ve Kentteki Bazı Binalara İlişkin Mimari Değerlendirme ve Restitüsyon Raporu, Ankara. 2006. 

EII.4. Erzincan-Kale Kapısı: Tarihî Araştırma, Rölöve ve Restitüsyon Raporu, Ankara, 2006. 

EII.5. Kemah Kalesi: Rölöve ve Restitüsyon Raporu, Ankara. 2006. 

EII.6. Afyon-Gedik Ahmed Paşa Külliyesi (Cami, Hamam ve Medrese): Rölöve ve Restitüsyon Raporu, Ankara. 2008. 

EII.7. Çan-Büyükpaşa Köyü Camii: Rölöve ve Restitüsyon Raporu, Ankara. 2008. 

EII.8. Günyüzü-Kuzören Köyü Camii: Rölöve ve Restitüsyon Raporu, Ankara. 2008. 

EII.9. Bolvadin-Alaca Camii: Rölöve ve Restitüsyon Raporu, Ankara. 2008. 

EII.10. Gümüşçay-Nasuh Çelebi Camii: Rölöve ve Restitüsyon Raporu, Ankara. 2008. 

EII.11. Beykoz- Abraham Paşa Çiftliği: Rölöve ve Restitüsyon Raporu, Ankara. 2009. 

EII.12. Heybeliada-Deniz Lisesi: Mekteb-i Bahriye-i Şâhane Kışlası ve Derslik Binası Restitüsyon Raporu, Ankara. 2009. 

EII.13. Ardanuç-Gevhernik Kalesi: Rölöve ve Restitüsyon Raporu, Ankara. 2009. 

EII.14. Mersin-Eski Hükümet Konağı: Rölöve ve Restitüsyon Raporu, Ankara. 2009.

EII.15. Kahramanmaraş-Dedeoğlu Konağı: 2.ve 3.Kısım Restitüsyon Raporu, Ankara.2010.

EII.16. Vezirköprü-Sokak Sağlıklaştırma Projesi Kapsamında 11 Konutun Restitüsyon Raporu, Ankara.2010.

EII.17. İstanbul-Halıcıoğlu Kışlası (Mühendishâne-i Berrî Hümâyûn): Rölöve ve Restitüsyon Raporu, Ankara.2010.

EII.18. Eğirdir Kalesi: Rölöve ve Restitüsyon Raporu, Ankara.2010.

EII.19. Samsun-Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (Canik-Hamidiye Hastanesi) Rölöve-Restitüsyon Raporu, Ankara.2011.          

EII.20. İstanbul-Kilyos Kalesi Restitüsyon Raporu, Ankara.2011.

EII.21. Uzunköprü (Cisr-i Ergene), Rölöve-Restitüsyon Raporu, Ankara.2012.

EII.22. İstanbul-Çatalca’da Beş Çeşme ve Sekiz Konutun Restitüsyon Raporu, Ankara.2012.

EII.23. Bolu-Dörtdivan Merkez Camii Restitüsyon Raporu, Ankara.2012.

EII.24. İzmir-Tristramp Köşkü Restitüsyon Raporu, Ankara.2012.

EII.25. Mardin Kalesi, Rölöve-Restitüsyon Raporu, Ankara.2012.

EII.26. Diyarbakır-İçkale Surları, Rölöve-Restitüsyon Raporu, Ankara.2012.

EII.27. Rumkale-Surlar ve Kentteki Yapılara İlişkin Restitüsyon Raporu, Ankara.2012.

EII.28. Çatalca Surları- Restitüsyon Raporu,  Ankara.2013.

EII.29. Bursa-Geçit Köprüsü: Rölöve-Restitüsyon Raporu,  Ankara.2013.

EII.30. Bursa-Nilüfer Hatun Köprüsü: Rölöve-Restitüsyon Raporu,  Ankara.2014.

EII.31. İznik-Kuru Köprü: Rölöve-Restitüsyon Raporu,  Ankara.2013.

EII.32. İznik-İnikli Roma Köprüsü (Taşköprü/Koca Köprü): Rölöve-Restitüsyon Raporu, Ankara.2014.

EII.33. Gesi-Kayabağ: Güvercinlik Onarımı ve Vadi Düzenlemesi Projesi Sanat Tarihi Raporu, Ankara.2015.

EII.34. Elazığ- Mekteb-i İdâdî-i Hâmidiye-i Mülkiye-i Şâhâne (Hâmidiye İdâdî Mektebi)Restitüsyon Raporu,  Ankara.2016.

EII.35. Vezirköprü- Redif Kışlası (Vezirköprü Orta Okulu- Vezirköprü Halk Eğitimi Merkezi): Restitüsyon Raporu, Ankara. 2016.

F. EDİTÖRLÜK:

Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, 2, Eds: A.U.PEKER-Z.K.BİLİCİ, Ankara. 2006.

G- KONFERANSLAR

-BİLİCİ, Z.K., "Moğolistan: Bir Arkeolojik Seyahatten İzlenimler", G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü'nde konferans (28 Kasım 1995-ANKARA); aynı konferans 22.3.1996 tarihinde Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği'nin düzenlediği Sanat Tarihi Günleri'nde Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, 12.4.1996 tarihinde  Gazi Üniversitesi TÖMER Şubesi'nin isteği üzerine Gazi Konser Salonu'nda, 13.11.1996 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırma Enstitüsü'nde ve 25 Mart 1997 tarihinde de Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde tekrarlanmıştır.

-BİLİCİ, Z.K., “23.Yılında Alanya Kalesi Kazıları: Bir Ortaçağ Başkenti Üzerine Düşünceler”, ODTÜ-Arkeometri Bölümü’nde (23 Kasım 2007-ANKARA) verilen konferans.

H- YÖNETİLEN LİSANSÜSTÜ TEZLER:

H1. Alptekin YAVAŞ, Ortaçağ Konut Mimarisi Üzerine Bir Araştırma: Anadolu Selçuklu Köşkleri, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Ankara.2000.

H2. Elif KÖK, Timurlu Çağı Sanatı ve Osmanlı Mimarisi İle Bir Karşılaştırma Denemesi, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Ankara.2006.

H3. Sunah CHOI, Surnâme-i Vehbi'deki Kap Tasvirleri, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Ankara.2008.

H4. Semra PALAZ, Alanya İçkale Kilisesi: Tarihlendirilmesi ve Restitüsyonu Üzerine Bir Mimari Değerlendirme, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Ankara.2010.

H5. Özlem ORAL, Alanya Kalesi Kazılarında Çıkan Avrupa Porselenleri, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Ankara.2010.

H6. Ela YILMAZ, 19. Yüzyılın Seyahatnâme ve Gravürlerinde Osmanlı Çağı Anadolu Konutu Üzerine Bazı Tesbitler, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Ankara.2012.

H.7. Didem İŞLER, Evkâf Defterlerindeki Keşif Belgelerine Göre 19-20. Yüzyıllarda Üsküdar Vâlide-i Âtik Camii’nde Yapılan Fizikî Müdahaleler ve Değişiklikler (Sultân II. Mahmud, I. Abdülaziz ve V. Mehmed Dönemleri), (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Ankara.2012.

H.8. Sevim BURULDAY, Osmanlı Modernleşmesine Taşradan Bir Örnek: Konya Sultan Abdülaziz (Aziziye) Camii,(Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Ankara.2015.

H.9. Özlem ORAL, Osmanlı Tereke Kayıtlarındaki İç Mekân Aydınlatma Eşyaları (19.Yüzyılın Ortalarından 20.Yüzyılın Başlarına Geç Osmanlı İç Mekân Aydınlatmasının Sosyal ve Kültürel Tarihine Yönelik Mukayeseli Bir Etüt, (Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Ankara.2016.

J-DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER:

J1.MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYELİĞİ:

a-Taiwan (Çin Cumhuriyeti), Taipei National Cheng-Chi Üniversitesi, (1 yıl süre ile), 1992-1993.

J2.HAKEM KURULU ÜYELİĞİ:

a-OTAM - Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 32, 2012.

b-Türk Tarih Kurumu, Belleten, C.LXX, S.259, Ankara 2006.

c-Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü, 2010.

d-Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü, 2013.

e-Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Bilimsel Çalışmalar Müdürlüğü, Belleten Dergisi, Sayı: 280, Aralık 2013.

J3.DÜZENLEME KURULU ÜYELİĞİ:

a-VI. Uluslararası Genç Sanat Tarihçiler Sempozyumu, Ankara 2012.

J4.LİSANS DÜZEYİNDE ALANINA YENİ DERS KAZANDIRMA:

a-“Uzakdoğu Sanatları”, Ankara Üniversitesi, D.T.C.F., Sanat Tarihi Bölümü, 2006-2007 Öğretim Yılı Bahar Dönemi.

J5.ULUSLARARASI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMINDA EĞİTİCİLİK:

a-Avrupa Birliği Aktif İş Gücü İstihdam Projesi Yeni Fırsatlar Programı, Ankara.2005.

J6.DOKTORA TEZ İZLEME KOMITESI ÜYELİĞİ:

a-Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2007-2013 (6 öğrenci).

J7. BASIN YAYIN ORGANLARINDA TOPLUMA YÖNELİK BASILI/ GÖRSEL/ İŞİTSEL ETKİNLİKLER:

a-METİN YAZARI VE DANIŞMAN, “Alanya Kalesi” adlı Televizyon Programı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, 1998.

b-DANIŞMANLIK VE BILIMSEL REDAKSİYON, “Mimaride Türk Nefesi” adlı Belgesel Film, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, 2011.

J8.İDARÎ GÖREVLER:

a-Dekan Yardımcılığı, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2013-2016.

b-Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği, Ankara Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM), 2013-(Devam Ediyor).

c-Bölüm Başkanlığı, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 2015-(Devam Ediyor).

d-Anabilim Dalı Başkanlığı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, 2015-(Devam Ediyor).

e-Müdür Yardımcılığı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aralık 2016-Mayıs 2017

f-Müdür, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ocak 2018- (Devam ediyor)