PROF.DR. HAFİZE KESER    
Adı : HAFİZE
Soyadı : KESER
E-posta : keser@ankara.edu.tr, hafizekeser@yahoo.com.tr
Tel : (0312)36363350 - 3216
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİT. BÖL
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenim Durumu

1989          Doktora Öğrenimi: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve   
                  Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Teknolojisi Bilim Dalı

                  Doktora Tezi: Bilgisayar destekli öğretim için bir model Önerisi.

1982          Yüksek Lisans Öğrenimi: A.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve 
                  Öğretim Bölümü Program Geliştirme ve Öğretim Anabilim Dalı

1970-1974  Lisans Öğrenimi: A.Ü. Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim
                   Bölümü

1967-1970  Niğde Lisesi

Çalışma Durumu

2005-          A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
                   Bölümü(Profesör).

2000-           A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
                    Bölümü(Bölüm Başkanı).

1999-2000   A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
                    Bölümü (Doçent)

1998-1999   A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü Eğitim
                    Teknolojisi Anabilim Dalı (Doçent)

1989-1998   A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü Eğitim
                    Teknolojisi Anabilim Dalı (Yardımcı Doçent)

1987-1989   A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü Eğitim
                    Teknolojisi Anabilim Dalı (Araştırma Görevlisi)

1982-1987   A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Teknik Eğitim Bölümü (Araştırma Görevlisi)

1975-1982   Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Müdür
                    Yardımcısı)

1974- 1975   Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi (Eğitim Uzmanı)

                          

Yönetim Görevleri

 

2000- (Devam ediyor) B.Ö.T.E Bölüm Başkanı

2004-2009 A.Ü. Eğiitm Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeliği

2000-2010 A.Ü. Eğiitm Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği

2000-2002 A.Ü. Enformatik Bölümü-Bölüm Başkan Yardımcısı

1998-2004 Öğrenci Sorunları Danışma Merkezi Başkanlığı

1990-1997 A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü Başkan Yardımcılığı

1992-1995 A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeliği

1987-1990 Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü

YAYINLAR

Makaleler

 

Alakurt, T., Bardakcı, S. ve Keser, H. (2012). ICT Student Teachers’ Judgments and Justifications about Ethical Issues. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 3(4), 52-67, [Online]: http://www.tojqi.net 

 Samsa, Yetik, S., Akyüz., Keser, H., & Numanoğlu, G. (2012). Preservice Teachers’ Perceptions About Their Problem Solving Skills in The Scenario based Blended Learning Environment. The Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE), 13(2), 158-168.

Keser, H., Uzunboylu, H. and Ozdamli, F. (2011). The trends in technology supported collaborative learning studies in 21st century. International Journal of Learning and Teaching, 3(2), 103-119, [Online]: www.world-education-center.org/index.php/wjet

Keser, H. (2011). Türkiye’de Bilgisayar Eğitiminde İlk Adım: Orta Öğretimde Bilgisayar Eğitimi İhtisas Komisyonu Raporu. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(2), 83-94 http://www.etku.org

Keser, H. ve Teker, N. (2011). Türkiye’de bilgisayar eğitiminde 1960-1988 yılları arasındaki gelişmelerin incelenmesi. İlköğretim Online, 10(3), 1010-1027, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Bayır, S. ve Keser, H. (2011). Ayrıntılama Kuramı’na göre hazırlanan materyallerin İngilizce öğreniminde öğrencilerin başarısına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 1(1), 80-2107. http://www.etku.org

Çelik, S., ve Keser, H. (2010). Veri yönlendirmeli öğrenme yaklaşımının öğrencilerin sözcün edinimleri üzerindeki etkisi. Eğitim ve Bilim, 35(158). 184-198

Çelik, S. and Keser, H. (2010).   The Correlation between Learners’ Logs of Navigations through Online Corpora and Lexical Competence, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43 (2), 149-170

Gursul, F., Keser, H. and Gulsecen, S. (2010). Adoption of PBL to Online Environments:  Student’s Perspectives. International Journal of E-adoption. IGI Global Publication. In Press.

Samsa, S., Akyüz, H.İ., Keser, H. and Numanoğlu, G. (2010). The effects of scenario based blended learning environment on attitudes of preservice technoloies teachers toward teaching profession. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE April 2010 ISSN 1302-6488 Volume: 11 Number: 2, 135-145.

Keser, H.ve Çakır,H. (2009). Çoklu zeka kuramına göre hazırlanmış olan bilgisayar destekli trafik eğitimi’ne ilişkin öğrenci görüşleri. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 835-848.

Keser, H. (2004) İlköğretim 4. Sınıf Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım  İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi.  Cilt: 2, Sayı:3.

Tavşancıl, E. ve Keser, H. ( 2002) İnternet Kullanımına İlişkin Likert Tipi Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, cilt:1, sayı:1, s.79-100.

 

Tavşancıl, E. ve Keser, H. ( 2001) İnternete Yönelik Likert Tipi Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt34, sayı 1-2. s.45-60.

Keser, H. (2001) Bilgisayar Öğretiminin Türk Eğitim Sistemindeki Gelişimi. Öğretmen Dünyası. Yıl:22, Sayı:260, s. 29-33.

Keser, H. (2000) Eğitimde Yeni Teknolojilerle Öğretmenin Değişen Rolü. Adım Dergisi, Eğitim Özel Sayısı.Lefkoşa, K.K.T.C. s.65-78.

Keser, H. (1998). Programlı Öğretim, İşbirliğine Dayalı Öğretim (Ayrılıp Birleşme Tekniği) ve Geleneksel Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarı Düzeyleri Üzerindeki Etkileri (Bilgisayara Giriş Dersi Örneği). Türkiye’de Eğitim Yönetimi.  Prof. Dr. Ziya Bursalıoğlu’na Armağan. Kültür Koleji Eğitim Vakfı Yayınları  s.145-160.

Keser, H. (1997). Bilgisayarda Soru Bankası Oluşturmada Yararlanılabilecek Paket Programlar-Question Mark ve Testçi-. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt:28, Sayı:2, s.260-267.

Keser, H. (1997). Bilgisayarın Ölçme-Değerlendirme Hizmetinde Kullanımı. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt: 28, Sayı:2, s.249-259.

Keser, H. (1993). Bilgisayarın Evrimi. A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt:24, s. 411-422.

Keser, H. (1991). Bilgisayar Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Öğretimde Donanım Seçimi. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. Cilt:23, Sayı:2, s.693-698.

Keser, H. (1989). Türk Okul Sisteminde Bilgisayarların Kullanılması.A.Ü.Eğitim Bilimleri  Fakültesi Dergisi. Cilt:22, Sayı:1, s.189-224.

Keser, H. (1988). İş Eğitimi İçin Geliştirilmiş Bir Proje Örneği. A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi  Dergisi. Cilt: 20, Sayı:1-2, s.341-359.

Keser, H. (1982). Teknoloji Eğitimi. Eğitim ve Bilim Dergisi. Cilt: 7, Sayı:40, s.41-45.

Uluslararası Kongrelerdeki Bildirileri

Keser, H., & Esgi, N. (2012). An Analysis of Self-Perceptions of Elementary School Students in Terms of Computer Game Addiction. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46(0), 247-251. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.101

Keser, H., Ilhan, A. C., & Kanbul, S. (2012). Message from the Guest Editors. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 31(0), 1-2. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.12.004

Akyüz, H. İ., Samsa Yetik, S., Keser, H. (2012). Effects of Meta Cognitive Guidance on Critical Thinking Disposition in Blended Learning Environment, 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium. 4-6 October 2012, Gaziantep-Turkey.

Akyuz, H. I., Yetik, S. S., Bardakci, S., Alakurt, T., Numanoglu, G., & Keser, H. (2012). Teacher Candidates’ Social Network Usage Tendencies: A Qualitative Investigation. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46(0), 5402-5408. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.447

Keser, H., & Özdamli, F. (2012). What are the Trends in Collaborative Learning Studies in 21st Century? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46(0), 157-161. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.05.086

Samsa Yetik, S., Akyüz, H. İ., & Keser, H. (2011). Problem Solving Perceptions in the Scenario Based Learning Environment. 5th Guide International Conference 2011, 18-19 November, 2011. Rome-Spain.

Kavuk, M., Keser, H. ve Teker, N. (2011). Reviewing Unethical Behaviors of Primary Education Students’ İnternet Usage. Worl Conference on Educational Technology Researches. 06-10 June 2011, Near East University & Gazi University, Kyrenia-North Cyprus.

Keser, H. and Özcan, D. (2011) Current trends in educational technologies studies presented in World Conferences on Educational Sciences   Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 15, 2011, Pages 3989-3998

Keser, H., Ozcinar, Z., & Kanbul, S. (2010). Message from the Guest Editors. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 9(0), 1-2. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.12.105

Gursul, F. Keser H., Tasoluk B. and Cilengir S. (2010). Cognitive Styles and PBL Environments: Predicyors of Logical thinking? Word Council For Curriculum and Instruction (WCCI) at rhe 14 th Word Conference in education. Hungary.(http://conference.wcci-international.org).

Çelik S. and Keser, H. (2010). Designing online language courses through MODDLE. IETC 2010- 14th International Educational Technology Conference, 26-28 Nisan, Bogazici University, İstanbul, Turkey.

Keser, H. (2010). Görme engellilerin bilgisayar okuryazarlığı eğitimi. Uluslararası Kör ve Az Görenlerin Mesleki-Teknik Eğitimi ve Rehabilitasyonu Kongresi . 27-29 Mayıs, Türkiye Körler Federasyonu, Ankara. s. 199-208.

Keser, H and Karahoca, D. (2010). Designing a Project Management E-Course by using Project Based Learning. WCES-2010 (World Conference on Educational Sciences) Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010), pp 5744–5754.

Tuncay, N. , Keser, H. and Uzunboylu,H.( 2010). If knowledge is power why keep it secret. WCES-2010 (World Conference on Educational Sciences) Procedia Social and Behavioral Sciences 2 (2010), pp. 5700–5705.

Bayır, S., Keser, H. and Numanoglu, G. (2010). General review on computer literacy of visually handicapped individuals in Turkey.  WCLTA 2010. Procedia Social and Behavioral Sciences 9 (2010), pp 1475–1480.

Tuncay, N., Stanescu, I. A. and Keser, H. (2010) Towards success: steps in an effective web-based education WCLTA 2010, Procedia Social and Behavioral Sciences 9 (2010). pp. 2026–2032.

Keser, H. and Karahoca, D. (2010). Designing a project management e-course by using project based learning   Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 2, 2010, Pages 5744-5754

Keser, H. and Bayır, S. (2009). Information and communication technologies coordinator teacher trainers’ evaluations of computer working environments in terms of ergonomics. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 1, Issue 1, pp 2371-2379.

Bayır, S. and Keser, H.. (2009). Information and communication technologies coordinator teachers’ evaluations of computer working environments in terms of ergonomics. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 1, Issue 1, pp 335-341.

Gürsul , F.and Keser, H. (2009). The effects of online and face to face problem based learning environments in mathematics education on student's academic achievement.  Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 1, Issue 1, pp. 2817-2824.

Bayır, Ş., Keser, H., Numanoğlu, G. (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları.  Hikmet ASUTAY (Ed.) 3. Uluslar arası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi Tam Metin Kitabı Cilt 1, Sayı 1, ss.195-200

Keser, H., ve İşçioğlu, E. (2009). K.K.T.C.Temel eğitim 8. Sınıf bilgi ve iletişim teknolojisi ders kitabının görsel tasarım ilkelerine göre değerlendirilmesi. Hikmet ASUTAY (Ed.) 3. Uluslar arası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi Tam Metin Kitabı Cilt 1, Sayı 1, ss.561-565

Samsa,S., Akyüz, H.İ., Keser, H. and Numanoğlu, G. (2009). Senaryo Tabanlı Harmanlanmış Öğrenme Ortamının Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine yönelik tutumlarına etkisi. 3th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 07-09 October, 2009, Karadeniz Technical Universty, Trabzon-Turkey ss.48-53

Samsa, S., Akyüz, H. İ., Keser, H., and Numanoğlu, G. (2009). Öğrencilerin İnternet Kullanımına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Ankara İli Mamak İlçesi Örneği). Proocedia in 3th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 07-09 October, 2009, Karadeniz Technical Universty, Trabzon-Turkey pp. 98-105

Keser, H., Bayır, Ş., and Zorkun Eren, N. (2009). Görme engellilere yönelik bilişim teknolojileri: Sunduğu olanaklar ve yararlanma koşulları. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Ekim 7-9, KTÜ, Trabzon. ss.891-897

Özcan, P. Çelik, S. Gürsul, F. ve Keser, H. (2009). Assesment of e-school management information system. Proocedia in 3th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 07-09 October, 2009, Karadeniz Technical Universty, Trabzon-Turkey pp. 314-320

Keser, H.,ve Bayır, Ş. (2009). Öğretmen Adaylarının Bilgisayara İlişkin Öz-Yeterlik Algıları. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Ekim 7-9, KTÜ, Trabzon.ss.475-481.

Çakır, H. ve Keser, H.(2009). Computer Assisted Education Module Based on Theory of Multiple Intelligences. II. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi  Kongresi, 16-18 Nisan 2008, Kuşadası s.349-357.

Keser, H. ve Bayır, S. (2007). Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öğretmenliği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu 12-14 Mayıs 2007. Bakü. Bildiriler Kitabı içinde (s.182-187).

Keser, H and Aydın, B.(2007).  “The Content Analysıs of Sixth Grade Computer  Textbooks.”  7th. International Educational Technology Conference “Educational Technology for Innovation and Change in Education” Volume II., 3-5 May 2007, Nicosia-North Cyprus. Pp. 166-175.

Keser, H. ve Bayır, Ş. (2006). “Avrupa Birliği’ne Üye ve Aday Ülkeler İle Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında Öğretmen Yetiştirme.”, III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu 4-5 Mayıs 2006. Çanakkale.

Keser, H. ve Eşgi,N. (2005). “Ulusal Eğitim Bilimleri Kongrelerinin Değerlendirilmesi” XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 28-30 Eylül 2005 Kongre Kitabı Cilt 1. s.67-72. Denizli.

Keser, H; ve Eşgi, N. (2004) Türkçe ve Türkçe'ye Çevirisi Yapılarak Hazırlanan İlköğretim Bilgisayar Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi. IV Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu. Bildiriler. 24-26 Kasım 2004 Sakarya.s1150-1154.

Keser, H., Esgi, N., and Simsek, A. (2003). Principles of educational web design. World Conference on E-Learning in Corp., Govt., Health., & Higher Education,Vol.2003, Issue.1, 2011-2014.

Keser, H; Şen, N; Göçmenler, G ve Demirel Kalfa, F, (2002) Web Tabanlı Öğretim Materyali Hazırlama Sürecinin Temel Evreleri ve İnternet Kullanımına Yönelik Bir Uygulama Örneği. II.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı Bildirileri. 28-30 Kasım 2001. Sakarya.s189-197.

Keser, H. (1999). Eğitimde Yeni Teknolojiler ve Ö:ğretmenin Değişen Rolü.  Eğitim Teknolojisi Semineri. tarafından 11-12 Mart. Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Ulusal kongrelerdeki bildirileri

Keser, H ve Bayır, Ş. (2006). Öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Öz Yeterlik Algılarının Karşılaştırılması. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Muğla Üniversitesi, Muğla

Keser, H ve İşçioğlu, E. (2006). KKTC’deki İlköğretim Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Görsel Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi.  Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Muğla Üniversitesi, Muğla

Keser, H. (2004) Ergonomik Açıdan Bilgisayar Çalışma Ortamlarının Düzenlenmesi XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, Cilt2, Ankara. s.1219-1234.

Keser, H. (2000) Yönetici Adaylarının Teknolojiye Yönelik Tutumları. IV. Fen Bilimleri Eğitimi  Bildiriler. Ankara. s.696-700.

Keser, H. (1991) Eğitimde Nitelik Geliştirmede Bilgisayar Destekli Öğretim ve Dersyazılımlarının Rolü. Eğitimde Arayışlar I.Sempozyumu, Eğitimde Nitelik Geliştirme Merkezi, İstanbul, s.178-183.

Keser, H. (1999). Öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumları.’ A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma.’ “Eğitim Fakültesi  IV.Ulusal  Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 2- Eğitim Teknolojisi, Dil Eğitimi, Mesleki ve Teknik Eğitim. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, s. 80-99

Keser, H. (1993). Eğitim Teknolojisinde Bilgisayarla Öğretim Alanında Çağdaş Gelişmeler. Eğitim Bilimleri Birinci             Ulusal Kongresi Bildiriler, Eğitim Teknolojisi. Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi,   Ankara, s. 161-168.

Keser, H. İnternet Kullanımının Yaygınlaştırılmasının Bir Ön Koşulu: Bilgisayar Okur Yazarlığı. XI. Eğitim Bilimleri Kongresi 23-26 Ekim 2002. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yakın Doğu Üniversitesi Lefkoşa.

 

Uluslar arası  Editörlükleri

Keser, H., Özcinar, Z. and  Kambul, S.  (Editors). (2010). Procedia Social and Behavioral Sciences. World Conference on Learning, Teaching and Administratiın Papers. 29-31 October 2010, Volume 9. (ISSN 1877-0428 © 2010 Published by Elsevier Ltd. doi:10.1016/j.sbspro.2010.12.105) Cairo, Egypt.

Ulusal Kitap Editörlükleri

 

Akkoyunlu, B., Keser, H., Özden, Y., Yalın, H. İ. (Editör) (2010). İlköğretim Bilgisayar dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı. MEB, Devlet Kitapları. Ankara.

Akkoyunlu, B., Keser, H,Özden, Y., Yalın, H.İ. (Editör). (2008). İlköğretim 1,2 ve 3. Basamak Bilişim Teknolojileri Öğretmen Kılavuz Kitabı. İstanbul: MEB. Devlet Kitapları.

Keser, H. (Editör). (2008). İlköğretim 1,2 ve 3. Basamak Bilişim Teknolojileri Çalışma Kitabı. İstanbul: MEB. Devlet Kitapları.

İnce, E., Şenyüzlü, B. ve Uğur, B. (2007). İlköğretim Bilgi ve İletişim Teknolojileri 4 ve 5. Basamak Öğretmen Kılavuz Kitabı  (Editör Hafize Keser). Milli Eğt.Yay.: Ankara.

İnce, E., Şenyüzlü, B. ve Uğur, B. (2007). İlköğretim Bilgi ve İletişim Teknolojileri 4. Çalışma Kitabı  (Editör Hafize Keser). Milli Eğt.Yay.: Ankara.

İnce, E., Şenyüzlü, B. ve Uğur, B. (2007). İlköğretim Bilgi ve İletişim Teknolojileri  5. Basamak Çalışma Kitabı  (Editör Hafize Keser). Milli Eğt.Yay.: Ankara.

Kesici, T. ve Kocabaş, Z. (2006). Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Ortaöğretim  Bilgi ve İletişim Teknolojisi Ders Kitabı) (Editör Hafize Keser). Milli Eğt.Yay.: Ankara.

Zorunlu Eğitim Sempozyumu, 20-21 Mayıs 1993. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu   ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ortak Yayın No:1. Ankara

Türkçe Kitapları

Keser, H. (2005) İnsan-Bilgisayar Etkileşimi ve Sağlığa Etkisi. Nobel Yayınevi Ankara. 

Aybar, K. ; Göçmenler, G.; Keser, H.; Numanoğlu, M. ve Teker, N. ( 2004) Eğitim Teknolojileri Terimleri Sözlüğü. M.E.B. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ankara.

Öğülmüş, S.; Keser, H.; Sever, S.; Teker, N. ( 2002) Trafik Güvenliği Eğitimi Öğretmen Kullanım Kılavuzu Okul Öncesi. M.E.B. Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Ankara.

Öğülmüş, S.; Keser, H.; Sever, S.; Teker, N. ( 2002) Trafik Güvenliği Eğitimi Öğretmen Kullanım Kılavuzu İlköğretim 1-2 ve3. M.E.B. Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Ankara.

Öğülmüş, S.; Keser, H.; Sever, S.; Teker, N. ( 2002) Trafik Güvenliği Eğitimi Öğretmen Kullanım Kılavuzu İlköğretim 6 . M.E.B. Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Ankara.

Öğülmüş, S.; Keser, H.; Sever, S.; Teker, N. ( 2002) Trafik Güvenliği Eğitimi Öğretmen Kullanım Kılavuzu İlköğretim 8. M.E.B. Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı,  Ankara.

Öğülmüş, S.; Keser, H.; Sever, S.; Teker, N. ( 2002) Trafik Güvenliği Eğitimi Öğretmen Kullanım Kılavuzu Ortaöğretim 9-10 ve 11. M.E.B. Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı, Ankara.

Keser, H. (1999) Öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumları. Ankara.

Şahinkesen, A.; Önen, F.; Keser, H. (1985). Meslek Lisesi Mezunlarını İzleme Araştırması. Okul Sanayi  Ortaklaşa Eğitimi Mesleki ve Teknik Eğitim       Projesi. Ankara.

Keser, H. (1984). Teknoloji Eğitiminde Beslenme.Okul Sanayi Ortaklaşa Eğitimi Projesi. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

Türkçe Kitap bölümleri

Semerci, A. ve Keser, H. (2013). E-Öğrenme Bariyerleri. 97-134. İçinde: Yüzer, V., Yamamoto, G.T. ve Demiray U. (Editörler), Türkiye'de E_Öğrenme: Gelişmeler ve Uygulamalar IV., Anadolu Üniversitesi Yayınları; No: 3016, Eskişehir.

Küçükahmet, L. (2002) Öğretimde Planlama ve Değerlendirme.Gözden Geçirilmiş 13. Baskı. Nobel Yayınevi. Ankara. (Programlı Öğretim, Mikro Öğretim bölümleri          yazılmıştır). 

Küçükahmet, L. (1997) Eğitim Programları ve Öğretim "Öğretim İlke ve yöntemleri".Genişletilmiş 8. Baskı. Gazi Kitapevi. Ankara. (Programlı Öğretim, Mikro Öğretim bölümleri yazılmıştır).

Ulusal/Uluslararası kongrelerde/ sempozyumlarda davetli konuşmacı olarak katıldığı etkinlikler

Uluslararası Kör ve Az Görenlerin Mesleki-Teknik Eğitimi ve Rehabilitasyonu Kongresi. 27-29 Mayıs Türkiye Körler Federasyonu.Ankara Görevi: Panel Başkanlığı

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinin düzenlediği (4-6 Ekim 2006), “II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Görevi: Panel Başkanlığı

7. Ulusal Fen Bilimlerti ve Matematik Eğitimi Kongresi 7-9 Eylül 2007, Ankara, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi. Görevi: Panel Başkanlığı

XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi Eylül-2006, Muğla, Görevleri: Bilim Kurulu Üyeliği, Sözlü Bildiri, Panel Başkanlığı

Bilişim’06 Kongresi 7-10 Kasım 2006, Ankara, Türkiye Bilişim Derneği, Görevleri:, Panel Başkanlığı, Panelde Konuşmacı

7th. International Educational Technology Conference “Educational Technology for Innovation and Change in Education” Volume II., 3-5 May 2007, Nicısia-North Cyprus. , Görevleri: Bilim Kurulu Üyeliği, Sözlü Bildiri, Panel Başkanlığı.

I. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Kongresi, 16-18 Mayıs 2007, Çanakkale, Görevleri: Bilim Kurulu Üyeliği, Sözlü Bildiri, Panel Başkanlığı ve Değerlendirme Toplantısında Konuşmacı

Öğretmen Yetiştirme Politika ve Sorunları Kongresi, 13-15 Mayıs 2007,  Bakü-Azerbaycan, Görevleri: Bildiri sunuldu, Panel Başkanlığı.

Gazi Üniversitesi’nde 22-24 Eylül 2005 tarihleri arasında düzenlenen Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılandırmanın Sonuçları ve Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu.

Türkiye Bilişim Derneği ve ODTÜ tarafından ortaklaşa düzenlenen “Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi”nde Konuşmacı ve Çalışma Grubu Üyeliği (Bilgisayar Destekli Eğitimin Temel Sorunları

 

Komisyon Görevleri

 • Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü (3 yıl)
 • Ders Denklik Komisyonu (3yıl)
 • Bilgisayar Komisyonu (5 yıl)
 • İstihdam Komisyonu (3 yıl)
 • Öğrenci Sorunları Danışma Merkezi Başkanlığı (4 yıl)

Üyesi Olduğu Mesleki Dernekler

 • Türkiye Bilişim Derneği

Projelerde Aldığı Görevler

Ankara Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Bilgisayar Destekli Öğretim Yapacak        Uygulayıcı Öğretmenlerin Eğitimi Projesi'nde Proje Yöneticiliği ve Öğreticilik. (Haziran-Eylül 1990)

Ankara Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Bilgisayar Destekli Öğretim-Formatör Öğretmenlerin Eğitimi Projesi'nde Proje Yöneticiliği (Haziran-Eylül 1993)

Ankara Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Bilgisayar Destekli Öğretim-Formatör Öğretmenlerin Eğitimi Projesi'nde Proje Yöneticiliği (Haziran-Eylül 1995)

Alman Hükümeti ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen “ Gelir İdaresi Denetim Hizmetleri Otomasyon Projesi” nde Öğreticilik( 1995)

Ankara Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Bilgisayar Destekli Öğretim- Eğitici Bilgisayar Formatör Öğretmenlerin Eğitimi Projesi'nde Proje Yöneticiliği (Haziran-Eylül 1999)

Gazi Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen “Bilgisayar Destekli Öğretim- Formatör Öğretmenlerin Eğitimi Projesi”nde Öğreticilik (Haziran-Eylül 1996)

Gazi Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen “Bilgisayar Destekli Öğretim- Formatör Öğretmenlerin Eğitimi Projesi”nde Öğreticilik (Haziran-Eylül 1997).

YÖK-Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Öğretmen Yetiştirme ve Akreditasyon Toplantısı’nda Bölüm Temsilciliği (1999).

Türkiye Körler Federasyonu. Görme Engellilerin İstihdam Alanlarının Belirlenmesi (Ocak-Haziran (2003).

Eğitim Materyali Kullanımının Öğrenim Sonuçlarına Etkilerinin Değerlendirilmesi ile İlgili Temel Araştırma, M.E.B, (2006),

Ankara Üniversitesi, Kazan Kaymakamlığı, Kazan Belediye Başkanlığı, Kazan Halk Eğitimi Merkezi ve Ütopya Yaşam Merkezinin Birlikte Hayata Geçirdikleri Kazan Aile Okulu Projesinde Davetli Konuşmacı (2010).

Hizmet İçi Eğitimlerde Aldığı Görevler

DDY tarafından değişik dönemlerde düzenlenen "Eğiticilerin Eğitimi Seminerleri"nde "Eğitimde Teknolojilerin Etkin Kullanımı", "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme" konularında Öğreticilik

Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Hesap Uzmanları Kurulu, Gelirler Kontrolörleri Grup Başkanlığı vb. tarafından değişik dönemlerde düzenlenen "Eğiticilerin Eğitimi Seminerleri"nde "Eğitimde Teknolojilerin Etkin Kullanımı", "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme" konularında Öğreticilik .

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından değişik dönemlerde düzenlenen "Eğiticilerin Eğitimi Seminerleri"nde "Eğitimde Teknolojilerin Etkin Kullanımı", "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme", "Ders Notu Hazırlama", "Mikro Öğretim" konularında Öğreticilik

Sağlık Bakanlığı tarafından değişik dönemlerde düzenlenen "Eğiticilerin Eğitimi Seminerleri"nde "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme", "Mikro Öğretim" konularında Öğreticilik

Tarım Bakanlığı tarafından değişik dönemlerde düzenlenen "Eğiticilerin Eğitimi Seminerleri"nde "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme" konusunda Öğreticilik

İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından değişik dönemlerde düzenlenen "Eğiticilerin Eğitimi Seminerleri"nde "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme" konusunda Öğreticilik

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Elemanları için düzenlenen "Eğiticilerin Eğitimi Seminerleri"nde "Eğitimde Teknolojilerin Etkin Kullanımı" konusunda Öğreticilik

Ankara Üniversitesi TÖMER Öğretim Elemanları için düzenlenen "Eğiticilerin Eğitimi Seminerleri"nde "Eğitimde Teknolojilerin Etkin Kullanımı" konusunda Öğreticilik

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma Merkezi tarafından değişik dönemlerde Müfettişler ve Yönetici Adayları için düzenlenen  Seminerlerde "Eğitimde Teknolojilerin Etkin Kullanımı" konusunda Öğreticilik

ANKÜSEM tarafından değişik dönemlerde düzenlenen "Eğiticilerin Eğitimi Seminerleri"nde "Eğitimde Teknolojilerin Etkin Kullanımı", "Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme", "Ders Notu Hazırlama konularında Öğreticilik.

MEB Bilgisayar Öğrenci Kitapları ve Öğretmen Kullanım Kılavuzlarının (1-8 Sınıf) Hazırlanmasında Danışmanlık.

Osaka in The World Komitesi tarafından 15-20 Ekim 1999 tarihleri arasında Osaka’da düzenlenecek olan Seminerde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Osaka in The World Komitesi’nin ortaklaşa gerçekleştirebilecekleri Proje Konularını Belirleme Etkinliklerine katılma.

Diğer Etkinlikler

TRT 3 kanalında “Eğitimde Teknoloji Kullanımı” konusunda düzenlenen programda  Konuşmacı (2011)

TRT INT kanalında “Bilgisayar Bağımlılığı” konusunda düzenlenen programda
Konuşmacı

ART kanalında “Bilgisayarın Sağlığa Etkisi” konusunda düzenlenen programda Konuşmacı

ART kanalında “Bilgisayar Oyunları, Öğrenci-Veli İlişkisi” konusunda düzenlenen programda Konuşmacı

TRT Türkiye’nin sesi Radyosunda “Mesleki Teknik eğitimde yönelimler” konusunda düzenlenen programda konuşmacı.

Hakemlik yapmak / danışma kurulu üyesi olarak gerçekleştirdiği Görevler

Dergi Hakemlikleri

 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi
 • Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Dil Dergisi
 • Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi
 • TOJET
 • Kıbrıslı Eğitim Bilimleri Dergisi(KEBD)
 • Milli Eğitim Dergisi
 • Eğitim ve Bilim Dergisi
 • Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi
 • Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi
 • Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI)
 • E-Journal of New World Sciences Academy NWSA
 • Ege Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi

Proje Hakemlikleri

TÜBİTAK-TİDEB’de Proje Hakemlikleri ve İzleme Hakemlikleri

 

 • TÜBA Değerlendirme Hakemliği     
 • Akademedia Ders Yazılımı Projesi,
 • Matematika Projesi,
 • Sosyal Bilgiler Ders Yazılımı ve Yazılım Geliştirme Ana Motoru Projesi,
 • Okulnet Bilgi Ağı Projesi vb.
 • E Nokta
 • ECDL programına uygunluk değerlendirmesi (4 Kitap)
 •  

Türkiye Bilişim Derneği Hakemlikleri

·    ECDL -Netçi

·    ECDL- İdea

·    ECDL-Kitap ve Web Sitesi değerlendirmesi

                                                                                                                                                          

LİSANS / YÜKSEK LİSANS / DOKTORA’da Verdiği Dersler

 • Bilgisayar Sistemlerine Giriş (Lisans)
 • Basic Programlama Dili (Lisans)
 • Halk Eğitiminde Bilgisayar kullanımı (Lisans)
 • Okul Öncesi Eğitiminde Bilgisayar kullanımı (Lisans)
 • Eğitimde Bilgisayar Kullanımı (Lisans)
 • Bilgisayar Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi (Lisans)
 • Bilgisayar Destekli Öğretim Teknikleri (Lisans)
 • Eğitimde Bilgi Teknolojileri I (Lisans)
 • Eğitimde Bilgi Teknolojileri II (Lisans)
 • Bilgisayara Giriş(Lisans)
 • Bilgisayar Destekli Eğitimin Temelleri (Lisans)
 • Bilgisayar destekli Öğretim(Lisans)
 • Eğitimde Karşılaştırmalı Bilgisayar Teknolojisi (Lisans)
 • Eğitim Teknolojisinde Uygulama (Lisans)
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme (Lisans)
 • Öğretmenlik Uygulaması (Lisans)
 • Proje Geliştirme ve Yönetimi II (Lisans)
 • Topluma Hizmet çalışmaları (Lisans)
 • İleri Yazılım Değerlendirme Teknikleri (Y. Lisans)
 • Eğitimde Bilgisayar  Teknolojisi (Y. Lisans)
 • Bilgisayarla Öğretimde Seminer (Y. Lisans)
 • Eğitim Araştırmalarında Bilgisayar Kullanımı (Y. Lisans)
 • Bilgisayarla Öğretimde Seminer (Y. Lisans)
 • Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme (Tezsiz Yüksek Lisans)
 • Bilgisayara Giriş (öğretmenlik sertifikası)
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri (öğretmenlik sertifikası)
 • Özel Öğretim Yöntemleri – Uygulama (öğretmenlik sertifikası)
 • Eğitimde Yeni  Teknolojiler (Doktora)
 • Bilgisayarla Öğretimde Seminer (Doktora)
 • Ders Yazılımlarının Hazırlanması (Doktora)
 • Çoklu Ortam Materyali Geliştirme (Doktora)

Danışmalığında Tamamlanan Tez Sayıları

Doktora: 21

Yüksek Lisans: 40

Danışmanlık Yaptığı Doktora tezleri

Ferda Akgül (2002) Modüler öğretim yaklaşımının küçük gruplarda öğrenci başarısına etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Ankara.

Hüseyin Uzunboylu (2002) Web destekli İngilizce öğretiminin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Program Geliştirme) Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Ankara.

Cem Birol (2002) Sınıf ortamında beden dili ile gönderilen mesajlara yüklenilen anlamlara yönelik karşılaştırmalı değerlendirme. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Ankara.

Zehra Özçınar (2003) Öğretmen-öğrenci-velilerin iletişimsel yeterlilikleri ve öğrenci başarısıyla olan ilişkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Ankara.

Levent Çelik (2004). Teknoloji yoğun ortamların öğrencilerin öğrenme stil tercihlerine uygunluğu. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Ankara. (Danışman:Doç.Dr.Hafize Keser ve Yrd. Doç. Dr. Cem Babadoğan).

Demet Somuncuoğlu (2004). Durumlu öğtrenmenin duygusal zeka yeterliliklerinin geliştirilmesine etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Ankara.

Necmi Eşgi (2005).  Eğitimsel web tasarım ilkelerine göre şekillenen web temelli bilişsel yapıcı yaklaşıma destek olarak hazırlanan basılı materyal ve yüzyüze öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Ankara.

Hüseyin Çakır (2006).  Baskın zeka türlerine dayalı olarak geliştirilen web destekli eğitim ve bilgisayar destekli eğitimin trafik eğitiminde etkililiği”. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Ankara.

Hale Kesici (2007). Web destekli öğretim, web temelli öğretim ve geleneksel öğretimin öğrencilerin internet kullanımına yönelik tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Ankara.

Funda Demirel Kalfa (2007). İzleme süreci ve transfer ikliminin öğrenilenlerin transferine, kalıcılığına ve öğrenenin güdülenmesine etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Ankara.

Ahmet Sezai İlhan (2007). Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulamaları Bağlamında Sanayi İşletmelerinde Öğretim Sistem Tasarımı Sürecinin Kullanılması ve Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Ankara.

Alaattin Parlakkılıç (2007). Etkileşimli Video Konferans Sisteminin Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Ankara.

Ferit Tolga Ayan (2007). Oyun Tabanlı Öğrenme Modeline Göre Gemicilik Dersinde Dağıtık Etkileşimli Benzetim Kullanımının Öğrenci Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi, ((Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Ankara.

Zafer Güney (2007). Etkileşimli Elektronik Kitapla Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi. (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı.  Doktora Tezi, Ankara.  

Fatih Gürsul (2008). Çevrimiçi ve Yüz Yüze Problem Tabanlı Öğrenme Yaklaşımlarının Öğrencilerin Başarısına ve Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Ankara.

Ali Semerci. (2008). E-Öğrenme Yöntemi ile Düzenlenen Yöneticilik Eğitimlerinin Kursiyer Alğılarına Dayalı Olarak değerlendirilmesi: Bir Durum Çalışması. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Ankara.

Şafak Bayır (2009). Ayrıntılama Kuramı’na Göre Hazırlanan Materyallerin Yabancı Dil Öğreniminde Öğrencilerin Akademik başarısına ve  Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Ankara.

Serkan Çelik (2009). Bilgisayar Destekli Dil Öğreniminde veri Yönlendirmeli Öğrenme Yaklaşımının yabancı Dilde sözcük edinme ve Öğrenmenin kalıcılığına Etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Ankara.

Ersun İşçioğlu (2010). Çevrimiçi Proje Tabanlı Öğrenme Ortamının Öğrenci Algısına ve Başarısına Göre değerlendirilmesi: Durum Çalışması. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Ankara.

Muhammet Günay (2010).Web destekli İşbirlikli Probleme Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisi ve ders Başarılarına Etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Ankara.

Serap Samsa (2011). Çevrimiçi Özdüzenleyici Öğrenme Ortamında Farklı Denetim Odaklarına Göre Sunulan Metabilişsel Rehberliğin Öğretmen Adaylarının Özdüzenleme Becerilerine ve Özyeterlik Algılarına Etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Doktora Tezi, Ankara.

Danışmanlık Yaptığı Yüksek Lisans Tezleri

Mustafa Numanoğlu (1992) Milli Eğitim Bakanlığı bilgisayar destekli eğitim projesi bilgisayar destekli öğretim ders yazılımlarında bulunması gereken eğitsel özellikler. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Gülcan Numanoğlu (1995) Bir eğitim ortamı olarak bilgisayardan yararlanmada "politika ve stratejiler". Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Gülefer Aras (1996) Bilgisayar eğitimi veren halk eğitim merkezlerindeki uygulamaların değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Fatma Sezen (1996) Bilgisayar destekli bilgisayar öğretimi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Nevin Meyveci (1997) Bilgisayar destekli fizik öğretiminin öğrenci başarısına ve öğrencinin bilgisayara yönelik tutumuna etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Feridun Demir (1997) Hizmet içi eğitimde bilgisayar eğitimi etkinliklerinin değerlendirilmesi (Toprak Mahsulleri Ofisi Örneği). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Bünyamin Yurdakul (1999) Eğitimde bilgisayar teknolojisine ilişkin uygulamaların değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi)  Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Nihal Aytürk (1999) Bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin İngilizce başarısına; İngilizce ve bilgisayara yönelik tutumlarına olan etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Nurcan Şen (1999) İnternet destekli eğitimin etkinliliği. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Program Geliştirme) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Hasan Fahri Vural (1999) İnternet öğretiminde bireysel çalışma ve grupla öğrenme yöntemlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Ali Semerci ( 1999) Öğretim amaçlı bir çoklu ortam yazılımı geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Fevzi Dursun (1999) Öğretmenlerin bilgisayar destekli öğretime ilişkin yeterlikleri ve eğitim ihtiyaçlarının saptanması. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Ayşe Somuncu (2000) İnternette sınıf ana sayfası (home page) eğitimdeki etkinliğinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Program Geliştirme) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Abdulkadir Anaç (2001) Ders yazılımı hazırlamada kalkınılan yazarlık sistemlerinin ders yazılımı yardımıyla öğretimi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Muhammet Günay (2002) Türkiye-Hollanda polis eğitimi ve eğitimde yeni teknolojilerin kullanılması açısından karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Hüseyin Katırcı (2002) Okul rehberlik hizmetlerinde bilgisayar kullanımı (Eğitsel bir yazılım geliştirme. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Özcan Erkan Akgün (2002)  Bilgisayar destekli kimya dersi laboratuvar uygulamalarının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Alaattin Parlakkılıç (2003) İnternet ortamında veri tabanı etkileşimli bir dersin geliştirilmesi ve öğrenme üzerindeki etkililiğinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Yurdagül Yağmuroğlu (2004). İş eğitimi dersinin eğitim teknolojisi ögeleri açısından değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Mustafa Semerci (2004). Polis akademisinde görev yapan öğretim elemanlarının eğitim araçlarını kullanmaya yönelik ihtiyaçlarının belirlenmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Gülcan Büdüş (2004). Web Destekli Bilgi Yönetimi Sisteminin Öğrencilerin İnternet Kullanımına, Yönelik Tutumlarına, Kaygılarına ve Akademik Başarılarına Etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü . Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

İkbal Karakoç (2005). Kara Harp Okulu Öğrencileri ve Öğretim Üyelerinin Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Mine Veznedaroğlu (2005) . Senaryoya Dayalı Öğrenmenin BÖTE Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Özyeterlik Algısına Etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Zuhal Coşkun. (2006). Gösterim ve hazırlama yaklaşımları ile yapılan öğretimin öğrenci başarısına etkisi. Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

İpek İnce (2006). Bilgisayar Öğretmenlerinin Profilleri, Motivasyonları ve İş Doyumları. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Burcu Aydın (2006). İlköğretim 6. Sınıf Bilgisayar Ders Kitaplarının İçerik Analizi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

İbrahim Ergen. (2006). Sağlıklı bilgisayar kullanım eğitiminin ve çalışma ortamının kullanıcıların davranış ve sağlıklarına etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Hüseyin Biber. (2006). Web tabanlı ve geleneksel yöntemlerle yapılan sınavların kursiyer başarılarına göre karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Zeynep Kazan. (2006). Elektronik gelişim dosyasının eğitim amaçlı tasarlanması ve öğretmenlik uygulaması dersinde kullanımının değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Selim Soner Sütçü. (2006). Öğretmenlerin teknoloji kullanımı gereksinimleri ve durumları ile yöneticilerin görüşleri. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Yaşar Boz . (2006). İlköğretim müfettişlerinin teknoloji kullanım düzeyleri ( Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Hale Aksaray (2007). İlköğretim öğrencilerinin internet kafelerden yararlanma biçimleri: Amaç ve kazanımlar üzerine bir inceleme. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Cansev Özdemir (2007). Amerika, Avustralya, Japonya, Kanada, Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler ile Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında öğretmen eğitiminin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Hüseyin Cahit Nalbantoğlu (2007). Polis Meslek Yüksek Okullarındaki okul binalarının kullanım etkililiğinin değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Yücel Tekin (2007). Web tabanlı “MOODLE ders yönetimi bilgi sisteminin”, kıursiyerlerin web tabanlı öğretime yönelik tutumlarına ve akademik başarılarına etkisi (Kara Kuvvetleri Komutanlığı örneği). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

İkbal Çakır (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin yaptığı akademik usulsüzlükler, nedenleri ve internetin etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Pınar Mıhcı (2009). Bilişim teknolojileri eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim 7.sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine, kazanımlarına ve problem çözme düzeylerine yönelik algılarına etkisinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Meryem Akpınar (2010). Weble desteklenmiş E-İngilizce yardımcı ders kitabının öğrenci başarısına tutumuna ve motivasyonuna etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Melike Kavuk (2011). İlköğretim öğrencilerinin sanal zorba ve sanal kurban olma durumlarının incelenmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Ceren Döner (2011). İlköğretim öğrencilerinde internet bağımlılığının farklı değişkenlere göre incelenmesi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (Eğitim Teknolojisi) Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Ulusal ve Uluslararası Kongre/ Sempozyumlarda Bilim Kurulu/Düzenleme Kurulu Görevleri

 •  5.Uluslararası Eğitim Sempozyumu Ekim 2011’de Sakarya Üniversitesi, Sakarya (Bilim Kurulu Üyeliği).
 • III. Uluslar arası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi.4-7 Mayıs 2010. Eğitim Araştırmaları Birliği,Girne/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği).
 • IV. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Kongresi. 24-26 Ekim 2010. Selçuk Üniversitesi, Konya (Bilim Kurulu Üyeliği).
 • WCES-2010 (World Conference on Educational Sciences), 2010, 4-6 february, Bahçeşehir University, Istanbul (Bilim Kurulu Üyeliği)
 • IETC 2010- International Educational Technology Conference 2010, April 26-28, Bogazici University, İstanbul (Bilim Kurulu Üyeliği). 
 • Future Learning-2010 3rd International Conference on “ Innovations in Learning fort he future 2010 e-Learning, May 10-14 2010 İstanbul-Turkey (Bilim Kurulu Üyeliği).
 • Uluslararası Kör ve Az Görenlerin Mesleki-Teknik Eğitimi ve Rehabilitasyonu Kongresi. 27-29 Mayıs Türkiye körler federasyonu.Ankara (Bilim Kurulu Üyeliği).
 • 4.Lisansüstü Eğitim Sempozyumu,19-21 Ekim 2009. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara (Düzenleme Kurulu Üyeliği).
 • Uluslar arası Eğitim Bilimleri Konferansı . 04 - 07 Şubat 2009. Yakındoğu Üniversitesi, KKTC. (Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeliği).
 • Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi. Ekim, 2009. Trakya Üniversitesi (Bilim Kurulu Üyeliği)
 • 9 th İnternational Educational Technology Conference. 0608 May 2009, Hacettepe Universıty, Ankara – Turkey (Bilim Kurulu Üyeliği)
 • II. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Kongresi. 16-18 Nisan 2008. Ege Üniversitesi, Kuşadası, İzmir (Bilim Kurulu Üyeliği).
 • VIII. International Educational Technology (IETC) Conference. 14-16 Mayıs 2008. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir (Bilim Kurulu Üyeliği).
 • The Future Learning 2008 International Conference. Mart 2008. İstanbul Üniversitesi (Bilim Kurulu Üyeliği).
 • 18. Eğitim Bilimleri Konferansı . 16-18 Nisan 2008. Ege Üniversitesi. (Bilim Kurulu Üyeliği).
 • III. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Kongresi. 7-9 Ekim 2009. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon (Bilim Kurulu Üyeliği).
 • IX. International Educational Technology (IETC) Conference. Mart 2008. Anadolu Üniversitesi (Bilim Kurulu Üyeliği)
 • I. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Kongresi. Ekim 2007. 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale (Bilim Kurulu Üyeliği).