PROF.DR. FUNDA KESKİN ATA    
Adı : FUNDA
Soyadı : KESKİN ATA
E-posta : keskin@politics.ankara.edu.tr
Tel : 5951404
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

                                               ÖZGEÇMİŞ

                                  

İsim                                        :Funda Keskin Ata

  

Telefon                                   : 5951404


e-posta                                   : keskin@politics.ankara.edu.tr


Görev unvanı                          : Profesör (2013-)


 Verilen dersler

 

Uluslararası Hukuk dersleri (lisans)

İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması (lisans)

Avrupa Birliği’nde İnsan Haklarının Korunması (yüksek lisans)

Birleşmiş Milletler ve Türkiye (yüksek lisans)

Deniz Hukukunda Son Gelişmeler (doktora)

 

YAYINLAR

Kitaplar 

Keskin, Funda, Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma: Savaş, Karışma ve Birleşmiş Milletler, Mülkiyeliler Birliği, Ankara, 1998.

 

-------, Birleşmiş Milletler ve Türkiye: Uluslararası Barış ve Güvenliğe İlişkin Sorunlar, Ekin, Ankara, 2005.

 

Ata, Funda Keskin,  Avrupa Birliği ve İnsan Hakları, Siyasal, Ankara, 2013.

  

Kitap bölümleri

 -------, “Lozan Antlaşması’nın Hukuksal Etkileri,” Yaşayan Lozan, Çağrı Erhan (ed.), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2003, s. 98- 106.

 

-------,  “Azınlıklar Konusu,” Yaşayan Lozan, Çağrı Erhan (ed.), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2003, s. 213-263.

 

-------, “Türk ve Rum Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi,” Yaşayan Lozan, Çağrı Erhan (ed.), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2003, s. 765- 806.

 

-------, “Sivil Tutuklular ve Savaş Tutsaklarına İlişkin Türk-Yunan Anlaşması,” Yaşayan Lozan, Çağrı Erhan (ed.), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2003, s. 806- 822.

 

-------, “Genel Affa İlişkin Açıklama ve Protokol,” Yaşayan Lozan, Çağrı Erhan (ed.), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2003, s. 822-831.

 

-------, “İşgal Edilmiş Türkiye Topraklarının Boşaltılmasına İlişkin Açıklama,” Yaşayan Lozan, Çağrı Erhan (ed.), Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, 2003, s. 853-864.

 

-------, “Küresel Uluslararası Örgütler I: Birleşmiş Milletler,” Uluslararası Örgütler, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2011, s. 22-53.

 

Ata, Funda Keskin,   “Uluslararası Örgütlerle İlişkiler: BM’de Türkiye,” Türk Dış Politikası, 3. Cilt, ed. Baskın Oran, İletişim, İstanbul, 2013, s. 788-818.

 

-------, “Türkiye ve Birleşmiş Milletler,” BM Sistemi ve BM’de Reform Çalışmaları, ed. Nejat Doğan, Cenap Çakmak, Kürşad Aslan, Siyasal Yayınevi, 2015, s. 259-285.

-------, “EU-Turkey Relations (1999-2016): Conditionality at Work?” Turkish Foreign Policy: International Relations, Legality and Global Reach, ed. Pınar Gözen Ercan, Palgrave, 2017, s. 105-127.

 

-------, “Küresel Uluslararası Örgütler I: Birleşmiş Milletler”, Uluslararası Örgütler, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, ed. Çınar Özen, Özgür Tonuş, Eskişehir s. 33-63.

Makaleler

 -------, "Silahlı Çatışmalar Hukukunun BM Kuvvetlerine Uygulanması,” Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 52, No:1-4, 1997, s.447-466.

 

-------, "1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nden Doğan Sorunların Çözülmesinde Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi: M/V Saiga,” Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 53, No:1-4, 1998, s. 185-205.

 

-------, "Birleşmiş Milletler Reformu," Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 2, 1998-1999, s.431-448.

 

-------, "Yeni Barış Güçleri," Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 54, No:4, 1999,  s. 67-81.

 

-------, Uluslararası Hukuk çerçeve yazıları, Türk Dış Politikası, Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, Cilt I-Cilt II, ed. Baskın Oran, İletişim, İstanbul, 2001.

 

-------,  “BM ve Kuvvet Kullanma,” Avrasya Dosyası, Cilt 8, No: 1, 2002,  s. 149- 174.

 

-------,  “New Challenges Facing the United Nations,” The Turkish Yearbook of International Relations, Cilt XXXIII, 2002, s. 271- 284.

 

-------, “1990 Sonrası BM Barış Güçleri ve Türkiye’nin Katkısı,” Avrasya Dosyası, Cilt 9, No: 4, 2003, s. 237-255.

 -------,  “Irak Savaşı ve Uluslararası Hukuk,” Hukuk ve Adalet, Cilt 1, No: 1, 2004, s.12-28.

 -------, “İnsancıl Müdahale: 1999 Kosova ve 2003 Irak Sonrası Durum,” Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 3, Kış 2006, s. 49-67.

 

-------,“Yeni BM Genel Sekreteri: Sorunlar ve Beklentiler,” Mülkiye, Cilt XXXI, Bahar 2006, s. 135-148.

 

-------, “Turkey's Trans-Border Operations in Northern Iraq: Before and After the Invasion of Iraq,” Research Journal of International Studies, Issue 8, 2008.

 

-------, “Darfur: Koruma Yükümlülüğü ve İnsancıl Müdahale Kavramları Çerçevesinde Bir İnceleme,” Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 6, No:  21, Bahar 2009, s. 67-88.

 

-------, Uluslararası hukuka ilişkin çerçeve yazılar, (Turkish Foreign Policy 1919-2006, Facts and Analyses with Documents, ed. Baskın Oran, tr. Mustafa Akşin, University of Utah Press, Salt Lake City, 2010.

 

Ata, Funda Keskin,  “Uluslararası Hukuk Açısından Türk Askeri Uçağının Suriye Tarafından Düşürülmesinin Bir Değerlendirmesi,” Ortadoğu Analiz, Cilt 4, Sayı 44, Ağustos 2012, s. 16-29.

Ata, Funda Keskin, “Uluslararası Hukukta Savaş ve Barış,” Mülkiye, Cilt 38, No: 3, 2014, s. 83-99.

 

Ata, Funda Keskin, “Bir Uluslararası Oyuncu Olarak Avrupa Birliği,” Prof.Dr. Hüseyin Pazarcı’ya Armağan, Ankara Üniversitesi, 2015, s. 283-306.

 

Sümer, Tanju, Ata, Funda Keskin, “Syria and Islamic State,” Strengthening Peace and Security, NATO Summit 2016, Atlantic Treaty Association, Bilericay, 2016, s. 59-61.

 

 Tebliğler

 Yayınlanmış tebliğler

 Keskin, Funda "Suriye ve Irak ile Su Sorunu,” Çağdaş Türk Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 15-17 Ekim 1997, s. 525-535.

-------,“Uluslararası Hukuk Açısından NATO’nun Kosova Müdahalesi,” 10. Askeri Tarih Sempozyumu, Soğuk Savaş Dönemi ve Sonrası Savaş Tarihi Sonuçlarının Türkiye’nin Güvenliğine Stratejik Etkileri, 20-22 Nisan 2005, İstanbul, s. 469-476.

Yayınlanmamış tebliğler

 -------, Turkey Between East and West: The Question of Human Rights, Dr. Moses Leo Gitelson Seminars, The Ralph Bunche Institute on the United Nations, 2 Ekim 1999.

 

-------, “İnsani Müdahale Kavramı: Kuramsal Çerçeve,” İnsani Müdahale Paneli, Başkent Üniversitesi, 28 Nisan 2011.

 

Ata, Funda Keskin,  Armed Conflict in the Black Sea Region: 2008 South Ossetia, IV. Black Sea International Symposium, “Conflict and Cooperation”, 6-7 Ekim 2011, Giresun, Türkiye.

 

-------, Relations with the European Union: Conditionality at Work? 1999-2016, Turkish Foreign Policy: International Relations, Legality and Global Reach, 13 Aralık 2016, Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Ankara, Türkiye.

 ÇEVİRİLER

 Köchler, Hans, Küresel Adalet mi, Küresel İntikam mı? çev. Funda Keskin, Erdem Denk, Alkım, İstanbul, 2005, s. 229-512.

 

Byers, Michael, Nolte, Georg (ed.), “Kısım VI: Hukuka Riayet,” ABD Hegemonyası ve Uluslararası Hukukun Temelleri, Phoenix, Ankara, 2007, s. 473-543.

 

Sadiq, Mohammad, Türk Devrimi: Türkiye’de İdeolojik Değişime Bakış, Destek, İstanbul, 2013.

 

Sadiq, Mohammad, Türk Devrimi ve Hindistan Özgürlük Hareketi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2018.

  

YAYIN KOMİSYONU ÜYELİĞİ

 

Prof. Dr. İlhan Unat’a Armağan, Mülkiyeliler Birliği Yayını No: 2012/1.

 

SÜRELİ YAYIN EDİTÖRLÜĞÜ

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (1 Ocak 2014 -31 Aralık 2015)

 

FAKÜLTE KURULU ÜYELİĞİ

 

2012- 2013- Doçent temsilcisi

 

ALANIYLA İLGİLİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNDE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ

 

07.01.2011’den bugüne- Türk Atlantik Konseyi (The Atlantic Council of Turkey) Yönetim Kurulu üyeliği